Ανακοίνωση για εκτέλεση 74 (37 volunteers X 2 scans each) εξετάσεων λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI) στο Ηράκλειο Κρήτης

Application Deadline: 2020-12-04
PDF file: 041430943b_Anakoinosi_tomography.pdf
Appointment Duration: -
Position Description: Ανακοίνωση για εκτέλεση 30 εξετάσεων λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI)
Related Project: ASSIGNING MEANING TO THE ACTIONS OF OTHER SUBJECTS: NEURAL CORRELATES
Application Procedure: email
Position Type: N/A
Reference Number: 42014

Το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (I.T.E.‐Ι.Υ.Μ.) για τις ανάγκες του Έργου “ASSIGNING MEANING TO THE ACTIONS OF OTHER SUBJECTS: NEURAL CORRELATES”  το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση 74 (37 volunteers X 2 scans each) εξετάσεων λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI) στο Ηράκλειο Κρήτης με απευθείας ανάθεση.