ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

 

Υπεύθυνος εργαστηρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Τηλ. 2810-391885

e-mail : dexameni@stepc.gr

 


ΣΚΟΠΟΣ

Το εργαστήριο υδροακουστικής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών δημιουργήθηκε με σκοπό

·         Την εκτέλεση πειραμάτων σχετικών με την διάδοση του ήχου στο νερό.

·         Την υποστήριξη της ομάδας Κυματικών φαινομένων με δεδομένα από εργαστηριακά πειράματα

·         Την επέκταση των δραστηριοτήτων της ομάδας σε άλλες εφαρμογές όπως βαθμονόμηση οργάνων (calibration) , μη καταστροφική επιθεώρηση ( non destructive testing) κ.λ.π.

 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το εργαστήριο διαθέτει τον εξής μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό:

·         Ανοξείδωτη δεξαμενή νερού διαστάσεων 2.5 x 1.5 x 1.3 m.

·         Σύστημα αξόνων με τέσσερις μηχανοκίνητες κινήσεις (δύο γραμμικές και δύο στροφές) και μία χειροκίνητη (πάνω-κάτω)

    

 

·         Ένα υψηλής τάσης μηχάνημα παραγωγής παλμών και καταγραφής σήματος (pulser-receiver)

·         Ψηφιακός παλμογράφος με δύο κανάλια

·         Γεννήτρια κυματομορφών  και ενισχυτής σήματος υψηλής συχνότητας

        

·         Επτά ζευγάρια διαφόρων τύπων κεφαλών εκπομπής υπερήχων υψηλης συχνότητας (500 kΗz)

 

·         Ένα ζευγάρι υδροφώνων για εργαστηριακά πειράματα

·         Ένα ζευγάρι υδροφώνων για πειράματα στην θάλασσα μαζί με ένα ενισχυτή και διαμορφωτή σήματος.

·         Ένα υδρόφωνο με προενισχυτή για πειράματα στην θάλασσα.

·         Ένα μεταφερόμενο σύστημα καταγραφής υπερήχων

·         Μία πολύ γρήγορη κάρτα καταγραφής σημάτων ( data acquisition card)

·         Δύο υπολογιστές και κατάλληλο λογισμικό για την επεξεργασία των σημάτων

 

 


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μερικές από τις εφαρμογές που είτε ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί ή σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον είναι οι εξής:

·         Πειράματα διάδοσης του ήχου στο νερό.  Εξομοίωση πειραμάτων μακρινής ή κοντινής απόστασης.

·         Πειράματα ανάκτησης των ιδιοτήτων του πυθμένα. Εξακρίβωση των στρωμάτων του πυθμένα και προσέγγιση των ακουστικών και φυσικών ιδιοτήτων κάθε στρώματος.

·         Αναγνώριση και εξακρίβωση στόχου στο θαλάσσιο περιβάλλον.

·         Βαθμονόμηση οργάνων όπως υδρόφωνα, πηγές ήχων, sonar κ.λ.π

·         Επιθεώρηση με υπερήχους (Ultrasonic inspection)

·         Υψηλής ευκρίνειας σάρωση με υπερήχους ( High resolution ultrasonic scanning)

 

 

 

 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το εργαστήριο, μετά από μία περίοδο σχεδιασμού, δοκιμών, απόκτησης αναγκαίου εξοπλισμού κ.λ.π., άρχισε να εκτελεί τα πρώτα πειράματα στα πλαίσια συνεργασιών και συμφωνιών μεταξύ των οποίων είναι.

·         Διακρατική συμφωνία Ελλάδας -  Γαλλίας (2002-2003)

·         Εκπαίδευση φοιτητών από την Γαλλία.

·         Εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης

·         Συμμετοχή – με την παραχώρηση οργάνων και συντονισμό των πειραμάτων - σε δύο πειράματα στην θάλασσα από το Ινστιτούτο ΠΕΛΑΓΟΣ που είχαν σκοπό την καταγραφή ήχων από κητώδη.