ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 8.3

∆ΡΑΣΗ 8.3.6

"ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ Ε&Τ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ              

Συγχρηματοδοτείται κατά  75% από τo Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της Δράση 8.3.6 «Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό», πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006.

 

  


Οι δραστηριότητες του δικτύου έχουν ολοκληρωθεί. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Logo

  ΘΑΛΑΤΤΑΓια το ΘΑΛΑΤΤΑ


Συμμετέχοντες Φορείς


Σεμινάρια

 


Ημερίδες

 

 

Νέα

 

Συνδέσεις με δικτυακούς τόπους

 

Επικοινωνία

 

 

 

Το δίκτυο «ΘΑΛΑΤΤΑ» χρη΅ατοδοτήθηκε από την Γενική Γρα΅΅ατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και αποσκοπεί στη διασύνδεση των φορέων υποβρύχιας ακουστικής έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνολογίας στην Ελλάδα που αποτελούν και τα ΅έλη του. Το δίκτυο στην πρώτη φάση λειτουργίας του θα αναλάβει κυρίως εκπαιδευτικό ρόλο ΅ια και θα συντονίσει ενέργειες κατάρτισης νέων επιστη΅όνων και στελεχών επιχειρήσεων στη χρήση του ήχου σε εφαρ΅ογές θαλάσσιας τεχνολογίας. Παράλληλα θα αναληφθούν ενέργειες αλληλοενη΅έρωσης των στελεχών των φορέων-΅ελών του δικτύου πάνω σε ερευνητικά και τεχνολογικά θέ΅ατα που καλλιεργούνται από τους ίδιους, ώστε να επιτευχθεί τελικά καλύτερος συντονισ΅ός των φορέων σε ερευνητικό επίπεδο και η αποφυγή της πολυδιάσπασης. Επίσης οι συναντήσεις των ΅ελών του δικτύου και η συνεχής επικοινωνία ΅εταξύ τους αποσκοπεί στην διαρκή και εστιασ΅ένη ενη΅έρωση των στελεχών τους στις διεθνείς εξελίξεις στην περιοχή της θαλάσσιας ακουστικής τεχνολογίας. Τέλος θα γίνουν ενέργειες ενη΅έρωσης της Ελληνικής κοινότητας που ασχολείται ΅ε το θαλάσσιο περιβάλλον σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες αξιοποίησης ακουστικών ΅εθόδων για την παρακολούθηση, προστασία και αξιοποίηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι ενέργειες του δικτύου θα αξιολογηθούν από διεθνή επιτροπή ειδικών.

 

Οι φορείς που συ΅΅ετέχουν στο ∆ίκτυο ΘΑΛΑΤΤΑ έχουν μακρά εμπειρία σε θέματα ακουστικής ωκεανογραφίας, βιοακουστικής και θαλάσσιας επιστήμης και είναι οι εξής

 

1.    Ίδρυ΅α Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) – Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθη΅ατικών

2.    Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών - Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (πρώην ΙΘΑΒΙΚ)

3.    Πανεπιστή΅ιο του Αιγαίου - Τ΅ή΅α Επιστήμης  της Θάλασσας

4.    Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών «ΠΕΛΑΓΟΣ»

5.    MARAC Electronics S.A.

 

Το Πρόγρα΅΅α του ∆ικτύου περιλα΅βάνει τις εξής ενέργειες :

 

1.     Επι΅ορφωτικά Σε΅ινάρια

2.     Πρακτική ’σκηση πτυχιούχων και ΅εταπτυχιακών φοιτητών

3.     Επι΅όρφωση – κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων

4.     Συνοδευτικές ενέργειες ανάπτυξης του δικτύου.

 

Η αρχική διάρκεια του δικτύου που περιλα΅βάνει τις χρη΅ατοδοτού΅ενες από την Γ.Γ.Ε.Τ και την MARAC Electronics S.A. ενέργειες είναι διετής, αλλά πρόθεση των φορέων-΅ελών του είναι να διατηρηθεί και στο ΅έλλον ΅ε πιθανή διεύρυνση.

 

Το δίκτυο ΘΑΛΑΤΤΑ συντονίζεται από το Ίδρυ΅α Τεχνολογίας και Έρευνας ΅ε υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστη΅ίου Κρήτης κ. Μιχάλη Ταρουδάκη.

 

Η πρώτη ανακοίνωση σχετικά ΅ε τον κύκλο των επι΅ορφωτικών σε΅ιναρίων που θα οργανωθούν από το δίκτυο θα εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2003. Σχετικές πληροφορίες ΅πορείτε να ζητήσετε από e-mail thalatta@iacm.forth.gr  ή τηλ. 2810391784 και 2810393880.

  

Εάν ενδιαφέρεστε να παίρνετε ανακοινώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτύου, στείλτε e-mail μαζί με τα στοιχεία σας στο thalatta@iacm.forth.gr για να εγγραφείτε στη σχετική λίστα αποδεκτών. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε με κοινή αλληλογραφία η με FAX στο 2810391801 την φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων σε μορφή αρχείου word  ή σε μορφή pdf


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

marac
pelagos
aigean

ite
MARAC Electronics
ΠΕΛΑΓΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε - Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων
Ι.Τ.Ε. - Ι.Υ.Μ.