English

Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα

A. Έργα σε Εξέλιξη

Συμμετοχή σε Έργα
ΕΠΙΡΡΟΗ

Τίτλος: Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροών (2017 - 2019)

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό πρόγραμμα Interreg V Ελλάδα-Κύπρος 2014-2010

Περιγραφή: O στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης των Δικτύων Ύδρευσης (ΕΣΠΔΥ) και περιλαμβάνει την τοποθέτηση αισθητήρων που εντοπίζουν τις διαρροές στο δίκτυο και συνεπώς ελαχιστοποιούνται οι απώλειες νερού, την ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) για την παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης και την ανάπτυξη εφαρμογής augmented reality που θα καθοδηγεί τους υπεύθυνους τεχνικούς για την επιδιόρθωση της διαρροής στον εντοπισμό της ακριβούς θέσης της. Το σύστημα θα εφαρμοστεί στη Λεμεσό Κύπρου και στη Χερσόνησο Κρήτης. Συντονιστής του έργου είναι το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και για την υλοποίησή του θα συνεργαστούν το ΙΤΕ, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου Κρήτης. Οι ερευνητές του ΙΤΕ είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο :

http://interreg-epirroi.eu/

ΠΕΡΑΝ

Τίτλος: Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη-Κρήτη (2017 - 2020)

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ, Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Δράση στρατηγικής ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ΕΣΠΑ 2014-2020

Περιγραφή: Το ΠΕΡΑΝ είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που εστιάζεται στην Περιβαλλοντική έρευνα και στο οποίο συμμετέχουν όλα τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Τα θέματα στα οποία θα εστιαστούν οι ερευνητές του τομέα περιλαμβάνουν: - Παραγωγή χρονοσειρών και τάσεων της επιφανειακής λευκαύγειας και θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, - Ανάπτυξη φασματικής βιβλιοθήκης και επιλογή μεθόδου ατμοσφαιρικής διόρθωσης των καταγραφών του δορυφορικού συστήματος Sentinel-2, - Ανάλυση της δομής του αστικού χώρου σε ελληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις - Ανάπτυξη μεθόδου βελτίωσης της χωρικής ανάλυσης (downscaling) της επιφανειακής θερμοκρασίας σε αστικό περιβάλλον .

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ

Τίτλος: Πολιτισμός-Τεχνολογία (2017 - 2020)

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ, Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Δράση στρατηγικής ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ΕΣΠΑ 2014-2020

Περιγραφή: Το ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που εστιάζεται σε θέματα τεχνολογίας και Πολιτισμού και στο οποίο συμμετέχουν όλα (6) τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Η έρευνα των ερευνητών του τομέα θα επικεντρωθεί σε θέματα που σχετίζονται με την Τρισδιάστατη (3-D) απεικόνιση αρχαιολογικών μνημείων και την επέκταση του προτύπου INSPIRE για την τεκμηρίωση αρχαιολογικών χώρων.

https://www.forth.gr/politeia/

Β. Έργα που έχουν Oλοκληρωθεί

Συντονισμός Έργων
URBANFLUXES

Τίτλος: URBan ANthrpogenic heat FLUX from Earth observation Satellites (2015 - 2017)

Χρηματοδότηση: H2020-Space: EO-1-2014 “New ideas for Earth-relevant space application”.

Περιγραφή: The main goal of the URBANFLUXES project is to investigate the potential of Earth Observation (EO) to retrieve anthropogenic heat fluxes. The main research question addresses whether EO is able to provide reliable estimates of anthropogenic heat flux spatiotemporal distribution, at local and city scales. URBANFLUXES will investigate the potential of EO to retrieve the anthropogenic heat flux, as a key component in the urban energy budget and by developing a method capable of deriving it from space. The objective is to develop a method that could be used operationally in the near future, when observations with adequate temporal resolution become available. URBANFLUXES EO-based approach will be easily transferable to any urban area and capable of providing anthropogenic heat flux benchmark data for different applications, including climate models to assess the implication of the anthropogenic heat on the Earth system; building energy models to characterize buildings-to-atmosphere/soil/water heat exchange pathways; and decision support systems for urban sustainable planning and mapping of emissions related to energy consumption. URBANFLUXES is therefore expected to prepare the ground for further innovative exploitation of European space data in scientific activities (Earth system modelling and climate change studies in cities) and future and emerging applications (sustainable urban planning) by exploiting the improved data quality, coverage and revisit times of the Copernicus Sentinels data. The Copernicus observations have the potential to reveal novel scientific insights, related to monitoring the anthropogenic heat flux in cities, at both local and regional scales, generating new EO opportunities. The URBANFLUXES products will therefore support both sustainable planning strategies to improve the quality of life in cities and Earth system models to provide more robust climate simulations. Read more

http://urbanfluxes.eu/

GEOURBAN

Τίτλος: Earth Observation in sUstainable uRBan plAnning & maNagement (2012 - 2013)

Χρηματοδότηση: FP7 - ERA.Net-RUS

Περιγραφή: Η συνεχώς αυξανόμενη διαθεσιμότητα των δεδομένων των δορυφόρων παρατήρησης της γης (Earth Observation - EO), δημιουργεί νέες δυνατότητες για ένα ευρύ φάσμα των αστικών εφαρμογών, όπως η χαρτογράφηση και η παρακολούθηση του αστικού περιβάλλοντος, οι εκτιμήσεις κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων, η μελέτη του αστικού μικροκλίματος, η ανάλυση των επιπτώσεων της παγκόσμιας αλλαγής, καθώς και η πολιτική προστασία. Ωστόσο, υπάρχει χάσμα μεταξύ της ερευνητικής κατεύθυνσης των αποτελεσμάτων που προσφέρονται από την επιστημονική κοινότητα της τηλεπισκόπησης και της πρακτικής εφαρμογής τους για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων στον αστικό σχεδιασμό. Στην κατεύθυνση αυτή, κύριος στόχος του έργου GEOURBAN (ExploitinG Earth Observation in sUstainable uRBan plAnning & maNagement) είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των επιστημόνων της τηλεπισκόπησης και υπευθύνων του αστικού σχεδιασμού, επιδεικνύοντας τις δυνατότητες των σύγχρονων, καθώς και των μελλοντικών δορυφορικών συστημάτων να παρέχουν, υψηλής ακρίβειας και για εκτεταμένες περιοχές, παρατηρήσεις σχετικές με την αστική δομή και την αστική περιβαλλοντική ποιότητα. Στα πλαίσια του έργου GEOURBAN θα αναπτυχθεί επίσης ένα διαδικτυακό σύστημα πληροφόρησης που θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης του αστικό σχεδιασμό και διαχείρισης, παρέχοντας ένα σύνολο δεικτών βασισμένων σε δορυφορικές παρατηρήσεις, οι οποίοι να μπορούν εύκολα να εκτιμηθούν για κάθε πόλη και να είναι κατανοητοί από μη ειδικούς. Τρεις πόλεις με διαφορετικές τυπολογίες και τις προοπτικές σχεδιασμού έχουν επιλεγεί ως περιοχές εφαρμογής του GEOURBAN: Tyumen (Ρωσία), Tel-Aviv (Ισραήλ) και Basel (Ελβετία). Η προσαρμογή του συστήματος στις μελλοντικές δορυφορικές αποστολές που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου, αναμένεται να οδηγήσει προς την κατεύθυνση ενός επιχειρησιακού διαδικτυακού εργαλείου στο μέλλον.

http://geourban-fp7-eranet.com/

PROgRESSIon

Τίτλος: PRotOtyping the Retrievals of Energy fluxes and Soil Surface moIsture (2011 - 2013)

Χρηματοδότηση: ESA Ευρ. Υπηρεσία Διαστήματος

Περιγραφή: Understanding Earth system natural processes, as well as the interactions of Earth system components with anthropogenic activities - particularly so in the context of global climate change - has been recognised by the global scientific community as a very urgent and important research direction requiring attention for further investigation. In this framework, being able to accurately and systematically estimate parameters such as the fluxes of heat (H) and moisture (LE) (so-called sensible and latent heat fluxes respectively) as well as of the soil surface water content (Mo) is of great importance, given their connection to many physical processes of diverse Earth system components. Yet, at present global operational mapping of those parameters from remote sensing instruments is lacking or is underdeveloped, whereas generally estimation methods of those parameters by remote sensing is done in quite diverse, unconnected ways. PROgRESSIon aims to develop a series of prototype products concerning the estimation of LE/H fluxes and Mo by exploiting remote sensing radiometers from ESA-funded or co-funded missions based on a Ts/VI scatterplot based-method concept. The specific objectives of PROgRESSIon are to: 1). Develop a series of prototype products for the operational retrieval of LE/H fluxes and of Mo from the Advanced along Track Scanning radiometer (AATSR) radiometer, 2). Develop a prototype algorithm for the improved Mo estimates from Microwave Imagine Radiometer using Aperture Synthesis (MIRAS) of Soil Moisture and Ocean salinity (SMOS) mission operational product, based on its synergy with the Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI) radiometer of Meteosat Second Generation (MSG-2) platform and 3). Appraise the added-value of Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS) observations, and of the Mo enhanced prototype algorithm of objective 2, to the retrievals of the prototype products from AATSR which will be obtained from objective 1. Deliverables from PROGRESSION, between other, will complement other analogous activities currently undertaken by the Agency and worldwide, whereas the knowledge that will be gained will have the potential to also be used in extending the methods developed to future satellite missions planned by the Agency. Read more

BRIDGE

Τίτλος: Sustainable urban planning decision support accounting for urban metabolism (2008 - 2011)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Περιγραφή: Like any living system, urban communities consume material and energy inputs, process them into usable forms, and eliminate the wastes from the process. This can be seen as "metabolism" of industry, commerce, municipal operations, and households. Understanding the pattern of these energy and material flows through a community's economy provides a systemic reading of the present situation for goal and objective setting and development of indicators for sustainability. At present, planning policies often reflect the logic of the market. They would better reflect a vision of urban development, in which environmental and social considerations are fully embedded in spatial planning policies at all steps of the policy cycle from problem identification and policy design through to the implementation and ex-post evaluation stages. Therefore, the widespread inclusion of sustainability objectives in urban planning at all scales (from regional to site level) is necessary, providing the opportunity for the incorporation of bio-physical sciences knowledge into the planning process on a routine basis. To this end, the proposed project BRIDGE (sustainaBle uRban plannIng Decision support accountinG for urban mEtabolism) aims at bridging the gap between bio-physical sciences and urban planners and to illustrate the advantages of accounting for environmental issues on a routine basis in design decisions. BRIDGE will provide the means to quantitative estimate the various components of the urban metabolism (observation of physical flows and modelling), the means for quantitative estimate their impacts (socio-economic and environmental impact assessments and indicators), as well as the means for resource optimisation in urban fabric (support the decision making in urban planning). BRIDGE will focus on the interrelation between energy and material flows and urban structure.

http://www.bridge-fp7.eu/

Coast Atlas

Τίτλος: Development and pilot application of an integrated information system based on GIS technology to support coastal zone management (2006 - 2008)

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ - Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ

Περιγραφή: Στο έργο "ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΚΤΗΣ" συμμετείχαν το ΙΤΕ, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, ο Δήμος Μαλλίων και οι εταιρείες InfoCharta Ε.Π.Ε., Forthnet Α.Ε., Palmera Ε.Π.Ε., Cytech Ε.Π.Ε και ΕΤΑΜ Ε.Π.Ε. Το έργο είχε σαν στόχο την ανάπτυξη σε πιλοτική μορφή ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα συγκεντρώνει τα διάφορα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της παράκτιας περιοχής από το Γάζι μέχρι τα Μάλλια. Η ανάπτυξη του συστήματος βασίστηκε στην υλοποίηση μιας ανοιχτής υποδομής για πρόσβαση και διανομή δεδομένων από το διαδίκτυο, ακολουθώντας τις προδιαγραφές τις οποίες έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE. Για την ανάπτυξη του συστήματος χρησιμοποιήθηκε λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source GIS) και το λογισμικό ArcGIS της ESRI. To σύστημα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου έχει τη μορφή ψηφιακού άτλαντα και δίνει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες (τοπική αυτοδιοίκηση, μελετητές, κλπ) να ανακτούν τις πληροφορίες που αναζητούν από το διαδίκτυο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ΣΓΠ. Οι τελικοί χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνδυάζουν δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο (server) με δεδομένα που έχουν στον υπολογιστή τους. Πιλοτικός δικτυακός τόπος του Ολοκληρωμένου Συστήματος

http://www.atlantasaktis.gr/

i4crete

Τίτλος: Regional Innovation Pole of Crete (action A10) (2006 - 2008)

Χρηματοδότηση: 3o ΚΠΣ

Περιγραφή: Η ερευνητική δράση της Κοινοπραξίας έχει σαν αντικείμενο: * Την ανάπτυξη Εφαρμογής Παρακολούθησης Στόλου οχημάτων από το διαδίκτυο * Την ανάπτυξη εφαρμογής για την παρακολούθηση και διαχείριση στόλου ταξί με ταυτόχρονη αυτόματη ανάθεση των τηλεφωνημάτων στα πλαίσια της εξειδίκευσης της Εφαρμογής Παρακολούθησης Οχημάτων * Τη συλλογή δεδομένων θέσης από κινούμενα οχήματα * Την ανάπτυξη μεθόδων επεξεργασίας και αξιοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται για την πρόβλεψη των φόρτων κυκλοφορίας * Την ανάπτυξη εφαρμογής παρουσίασης των φόρτων κυκλοφορίας με την χρήση αλγορίθμων και στατιστικών τεχνικών (Δικτυακός Τόπος Πόλης Ηρακλείου με Φόρτους Κυκλοφορίας).

http://www.i4crete.gr/?q=node/54

ATMOSAT

Τίτλος: Adjustment of aTMospheric cOrrection methods for local Studies: Application in ASTER data for the area of Crete (2006 - 2008)

Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Περιγραφή: Στο έργο ATMOSAT (Adjustment of aTMospheric cOrrection methods for local Studies: Application in ASTER data for the area of Crete) συμμετέχουν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Αμερικανικό Jet Propulsion Laboratory της NASA, το Ιαπωνικό SAGA University, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η εταιρία PLANO Α.Ε. Το έργο αφορά στην προσαρμογή μεθόδου ατμοσφαιρικής διόρθωσης για την περιοχή της Κρήτης, κατάλληλης να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές σε τοπικό επίπεδο. Διάφορα μοντέλα ατμοσφαιρικής διόρθωσης θα δοκιμαστούν με χρήση πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) σε συνδυασμό με δορυφορικά δεδομένα χαμηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας (MODIS: Moderate resolution Imaging Spectrometer and AVHRR: Advanced Very High Resolution Radiometer), δεδομένα ραδιοβολίσεων, επίγειες παρατηρήσεις, καθώς και με δεδομένα για την κάλυψη του εδάφους και την τοπογραφία της περιοχής. Θα δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων για την περιοχή της Κρήτης με τις απαιτούμενες παραμέτρους εισαγωγής των μοντέλων και θα υπολογιστούν στατιστικά εκτιμητές των παραμέτρων αυτών, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα. Οι βάσεις δεδομένων αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη βαθμονόμηση των μεθόδων ατμοσφαιρικής διόρθωσης. Τα αποτελέσματα κάθε μεθόδου θα συγκριθούν και η μέθοδος η οποία θα δώσει τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα θα προσαρμοστεί για την περιοχή της Κρήτης, θα εφαρμοστεί σε πολυφασματικά δεδομένα ASTER και θα αξιολογηθεί με χρήση χωρικών κατανομών φυσικών παραμέτρων της επιφάνειας (ASTER Higher-Level products) οι οποίες υπολογίζονται με χρήση των επιχειρησιακών αλγορίθμων της NASA. Το έργο ATMOSAT έχει επίσης στόχο την αποτίμηση της επίδρασης της ατμοσφαιρικής διόρθωσης στη διαδικασία της φασματικής ταξινόμησης για την αποτύπωση της κάλυψης του εδάφους και στη διαδικασία ανίχνευσης αλλαγών για την αποτύπωση των μεταβολών της. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν επίσης πολυφασματικά δεδομένα ASTER καθώς και προϊόντα παλαιότερων έργων για την περιοχή της Κρήτης

PRECIPITABLE WATER

Τίτλος: Study on the spatial-temporal distribution of atmospheric water content with the combined use of satellite remote sensing and non-linear science (2005 - 2007)

Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Περιγραφή: Το έργο PRECIPITABLE WATER αποτελεί κοινή προσπάθεια του ΙΤΕ, της InfoCharta Ε.Π.Ε., εταιρίας του Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης από Ελληνικής πλευράς και του CUIΤ (Chengdu University of Information Technology) από Κινεζικής πλευράς. Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η εκτίμηση της ακριβούς χωροχρονικής κατανομής του υετίσιμου νερού για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας για δεδομένη χρονική περίοδο και η ανάπτυξη μιας σύνθετης μεθοδολογίας, βασισμένης σε τεχνικές μη γραμμικής ανάλυσης από τα πεδία της σύγχρονης φυσικής και των μαθηματικών, για τη μελέτη της χωροχρονικής κατανομής του υετίσιμου νερού, των ενδοετήσιων μεταβολών της και της συσχέτισής της με άλλα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα. Θα χρησιμοποιηθεί ο δορυφορικός σταθμός λήψης που διαθέτει το ΙΤΕ ο οποίος έχει τη δυνατότητα παροχής δεδομένων από το ραδιόμετρο AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) της σειράς των Aμερικανικών δορυφόρων πολικής τροχιάς NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) και από το ραδιόμετρο MVISR (Multichannel Visible and Infrared Scan Radiometer) της σειράς των Kινεζικών δορυφόρων πολικής τροχιάς FY-1 (Feng Yun - 1). Για την εκτίμηση της χωρικής κατανομής του υετίσιμου νερού από τις καταγραφές των AVHRR και MVISR θα προσαρμοστεί για την περιοχή της Ελλάδας, κατάλληλος αλγόριθμος βασισμένος στη μεθοδολογία Split Window. Ανεξάρτητα υπολογισμένες τιμές του υετίσιμου ύδατος από το MODIS (Moderate resolution Imaging Spectrometer) Atmospheric Product θα χρησιμοποιηθούν για τη βαθμονόμηση του αλγορίθμου, ενώ δεδομένα ραδιοβολίσεων θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του. Με την εφαρμογή του αλγορίθμου θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων της χωροχρονικής κατανομής του υετίσιμου νερού η οποία θα μελετηθεί στη συνέχεια με χρήση μη γραμμικών μεθόδων (fractals, neural networks, fuzzy logic, wavelets) και θα εξεταστεί η συσχέτιση που υπάρχει με άλλα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

http://www.precipitablewater.gr/

PLUMESAT

Τίτλος: Use of a satellite ground receiving station for the detection and monitoring of fires and plumes caused by major natural and man-made disasters (2005 - 2007)

Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Περιγραφή: ντικείμενο του έργου PLUMESAT, στο οποίο συμμετέχουν το ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας), η InfoCharta Ε.Π.Ε και η INRIA (Ιnstitut Νational de Ρecherche en Ιnformatique et en Αutomatique), είναι η δημιουργία ενός μοντέλου επεξεργασίας, βασισμένου σε σύγχρονες τεχνικές της φυσικής και των μαθηματικών, για τον προσδιορισμό σε δορυφορικές εικόνες μετώπων φωτιάς και πλουμίων που προκαλούνται σε περιπτώσεις μεγάλων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών που εκδηλώνονται με πυρκαγιά. Για τη δημιουργία του μοντέλου θα συνδυαστούν τεχνικές ανίχνευσης μετώπων φωτιάς και πλουμίων που έχει αναπτύξει το ITE, με τεχνικές που αναπτύσσονται από την INRIA για την ανάλυση φαινομένων που χαρακτηρίζονται από κατακόρυφη μεταγωγή θερμότητας. Στο έργο θα χρησιμοποιηθεί ο επίγειος δορυφορικός σταθμός λήψης του ΙΤΕ, ο οποίος παρέχει δεδομένα AVHRR των δορυφόρων NOAA και MVISR των δορυφόρων FY-1. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί εφαρμογή λογισμικού, με βάση το μοντέλο επεξεργασίας, η οποία θα αξιολογηθεί με βάση παρελθόντα συμβάντα και θα ενσωματωθεί στο δορυφορικό σταθμό για μελλοντική χρήση σε πραγματικές συνθήκες

http://www-rocq.inria.fr/clime/plumesat/index.en.html

REALDEMS

Τίτλος: REmote sensing Application for Land cover and Digital Elevation Models Service (2004 - 2006)

Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Περιγραφή: Στο έργο REALDEMS (REmote sensing Application for Land Cover and Digital Elevation Model Service) συμμετέχουν το ITE, το Jet Propulsion Laboratory της NASA, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η εταιρία PLANO Α.Ε. Το έργο αφορά την παραγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους και θεματικών χαρτών κάλυψης του εδάφους, κατάλληλων για υποστήριξη εφαρμογών σε τοπικό επίπεδο, για τις περιοχές της Κρήτης και της Μυτιλήνης με χρήση δορυφορικής τεχνολογίας και συγκεκριμένα με δεδομένα του ραδιομέτρου ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) του δορυφόρου Terra, δεδομένα του παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS), καθώς και επιτόπιων παρατηρήσεων. Τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους προκύπτουν με εφαρμογή φωτογραμμετρικών μεθόδων σε στερεοζεύγη εικόνων ASTER που καλύπτουν τις περιοχές ενδιαφέροντος. Δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται σημεία ελέγχου από μετρήσεις με διαφορικό GPS, αναμένεται η ακρίβεια των ψηφιακών μοντέλων εδάφους που θα παραχθούν να είναι καλύτερη από 15 m. Οι θεματικοί χάρτες κάλυψης του εδάφους παράγονται εφαρμόζοντας μεθόδους επιβλεπόμενης ταξινόμησης σε πολυφασματικά δεδομένα ASTER. Επιτόπιες παρατηρήσεις με GPS πραγματοποιούνται για τον καθορισμό των φασματικών υπογραφών σε δεδομένες περιοχές εκπαίδευσης για την υλοποίηση της επιβλεπόμενης ταξινόμησης. Τα τελικά προϊόντα έχουν το δυναμικό να υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών εφαρμογών σε τοπικό επίπεδο, όμως στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου θα αξιολογηθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία τους σε εφαρμογές χαρακτηρισμού λεκανών απορροής με χρήση μεθόδων ΣΓΠ. Η επιλογή της υδρολογικής αυτής εφαρμογής έγινε λόγω της ζωτικής σημασίας των υδάτινων πόρων για τα Ελληνικά νησιά. Συνεπώς, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στις περιοχές εφαρμογής

http://www.realdems.gr

OASA

Τίτλος: Extension of the GIS system of the Athens Urban Transport Organization (2003 - 2004)

Χρηματοδότηση: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας

Περιγραφή: Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ), ως επιτελικός και μητροπολιτικός φορέας των Αστικών Συγκοινωνιών του Λεκανοπεδίου έχει τη βασική ευθύνη του προσδιορισμού, σχεδιασμού, προγραμματισμού, συντονισμού και ελέγχου του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου με όλα τα επίγεια και υπόγεια δημόσια μέσα μεταφοράς. Το έργο ΟΑΣΑ-ΣΓΠ στοχεύει στην επέκταση του ΣΓΠ συστήματος του ΟΑΣΑ με τη δημιουργία επιπρόσθετων επιπέδων πληροφορίας και την προσθήκη νέων εργαλείων που θα επιτρέπουν αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Στα πλαίσια του έργου, το ΙΤΕ ανέπτυξε βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν τις διαδρομές και στάσεις των λεωφορείων, τις κυκλοφοριακές ζώνες, καθώς και διάφορα άλλα επίπεδα πληροφοριών απαραίτητα για τη λειτουργία του ΣΓΠ συστήματος του Οργανισμού. Ολα οι βάσεις δεδομένων αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας το ψηφιακό υπόβαθρο Αττική 2003 της InfoCharta Ε.Π.Ε. το οποίο εγκαταστάθηκε στον Οργανισμό. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν εφαρμογές στη γλώσσα MapBasic του λογισμικού Mapinfo™ για την αυτοματοποιημένη διαχείρηση της λειτουργίας των βάσεων δεδομένων που αναπτύχθηκαν. Τέλος, εγκαταστάθηκε το λογισμικό TransCAD™ στο σύστημα του Οργανισμού και όλα τα υπάρχοντα ΣΓΠ υπόβαθρα διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να είναι κατάλληλα για την εισαγωγή τους στο TransCAD και την εφαρμογή των σχετικών μοντέλων υπολογισμών και προσομοίωσης που διατίθενται από το λογισμικό.

GGOA

Τίτλος: Development of a GIS-based application to support the General Secretariat for the Olympic Games 2004 in monitoring the economic process of Olympic Works (2003 - 2004)

Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Περιγραφή: Το έργο αφορά την ανάπτυξη εφαρμογής σε περιβάλλον ΣΓΠ, προσανατολισμένης στις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων 2004 η οποία θα επιτρέπει την αυτόματη αναζήτηση με βάση κριτήρια που θα τίθενται από το χρήστη και την άντληση πληροφορίας σχετικά με τη φάση υλοποίησης και την οικονομική πρόοδο κάθε έργου ή συγκεντρωτικά για το σύνολο των έργων μιας περιοχής ενδιαφέροντος. Επιπλεόν η εφαρμογή θα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα, για την αυτόματη παραγωγή χαρτογραφικών απεικονίσεων για κάθε περιοχή και συγκεντρωτικών ή συγκριτικών διαγραμμάτων, για την παραγωγή αναφορών και εκτυπώσεων και για την επικαιροποίηση των στοιχείων σε γραφικό περιβάλλον μέσω ειδικών φορμών. Στην εφαρμογή ΓΓΟΑ-ΣΓΠ εκτός από την παρακολούθηση των έργων της Ολυμπιακής προετοιμασίας συμπεριλαμβάνεται και η παρακολούθησης των έργων που υλοποιούνται σε κάθε Δήμο της Χώρας μέσω του προγράμματος Ελλάδα 2004. Στο έργο ΓΓΟΑ-ΣΓΠ το ΙΤΕ συνεργάζεται με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

BLUE BOOKS

Τίτλος: Reconstruction and Enrichment of the Official Web Site of the International Olympic Academy (2002 - 2003)

Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Περιγραφή: Το έργο "BLUE BOOKS" αφορά στην αναδιάρθρωση, στον επανασχεδιασμό και στον εμπλουτισμό του αποκλειστικού δικτυακού τόπου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α), στην μετατροπή των Blue Books (International Sessions for Young Participants) των ετών 1961 - 2001 και των Reports (Reports on Special Sessions and Seminars) των ετών 1997 - 2001 σε ηλεκτρονική μορφή, στην έκδοση τους σε CD-ROM, στη διάθεση του περιεχομένου τους μέσω του δικτυακού τόπου της Δ.Ο.Α., στην υποστήριξη του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και στην παραγωγή ειδικών φακέλων αφιερωμένων σε Ολυμπιακά Θέματα. Στο έργο συμμετέχουν το ΙΤΕ, η εταιρία παροχής πληροφόρησης Knowledge Systems A.E. και η εταιρία του Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Infocharta Ε.Π.Ε. Ο ρόλος του ΙΤΕ έγκειται στη δημιουργία CD-ROM με το περιεχόμενο όλων των παραπάνω εντύπων, στην αναδιάρθρωση και τον επανασχεδιασμό του δικτυακού τόπου της Δ.Ο.Α., καθώς και στην ανάπτυξη σ΄ αυτόν ψηφιακής βάσης δεδομένων με το υλικό των Blue Books και των Reports με πλήρεις δυνατότητες αναζήτησης. Ο νέος δικτυακός τόπος της Δ.Ο.Α., που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ioa.org.gr.

http://www.ioa.org.gr

HEALTH MAP

Τίτλος: Development of a health map for Greece and web site (2001 - 2002)

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Υγείας

Περιγραφή: Στόχος αυτού του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος βασισμένου σε ΣΓΠ για χρησιμοποιηθεί από τα ΠΕΣΥ για σχεδιασμό των δράσεων τους. Το σύστημα περιλαμβάνει πληροφορίες για τις υπηρεσίες υγείας καθώς και διάφορα δημογραφικά δεδομένα και δείκτες. Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν στο σύστημα και να εμφανίζουν αποτελέσματα σε χάρτες και πίνακες. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από το Υπουργείο. Ακόμη δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος http://www.HealthMap.gr όπου εμφανίζονται σε χάρτες οι δομές της υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία κλπ) και το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητήσουν και να προσδιιρίσουν τις υπηρεσίες υγείας που βρίσκονται στην περιοχή τους.

ANFAS

Τίτλος: Data fusion for flood analysis and decision support (2000 - 2003)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση - Πρόγραμμα

Περιγραφή: Στόχος αυτού του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος λήψης αποφάσεων για πρόληψη και προστασία από τις πλημμύρες στα ποτάμια. Το σύστημα που αναπτύχθηκε βασίζεται σε προχωρημένες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων και συνδυάζει δεδομένα από τηλεπισκόπιση, ΣΓΠ και μοντέλα αριθμητικής ανάλυσης. Το σύστημα αναπτύχθηκε σαν δικτυακός τόπος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσομοίωση πλημμύρων δηλαδή, με δεδομένο σενάριο βροχοπτώσεων και τοπογραφίας μιας περιοχής να προσομοιώνει τη ροή του νερού και να επιτρέπει στους χρήστες να υπολογίζουν τις επιπτώσεις από την προσθήκη/ αφαίρεση προχωμάτων και να εκτιμούν το μέγεθος των ζημιών. Το πιλοτικό σύστημα εφαρμόσθηκε σε τρεις περιοχές: τον ποταμό Vah στη Σλοβακία, τον Loire στη Γαλλία και τον Yangtze στην Κίνα. Πρόκειται για το πρώτο ερευνητικό έργο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και στην υλοποίηση του συμμετείχαν 8 ερευνητικές ομάδες από την Ευρώπη και 4 από την Κίνα. Οι ερευνητές του ΙΥΜ ήταν υπεύθυνοι για τη ανάπτυξη του ΣΓΠ και την ενσωμάτωση του με τα αριθμητικά μοντέλα. Ο Δρ. Πραστάκος ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του όλου προγράμματος.

Συμμετοχή σε Έργα
KREPIS-PEFYKA

Τίτλος: ΠΕριβάλλον και ΦΥσικές ΚΑταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών:Αξιοποίηση δορυφορικών καταγραφών για την αποτύπωση της σωματιδιακής ρύπανσης-ενεργειακό ισοζύγιο (2013 - 2015)

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007−2013, Πρόγραμμα ΚΡΗΠΙΣ με κωδικό ΟΠΣ 448304 Κωδικός ΠΔΕ «2013ΣΕ01380037» Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”.

Περιγραφή: Αξιοποίηση δορυφορικών καταγραφών για την αποτύπωση της σωματιδιακής ρύπανσης, και παραμέτρων του ενεργειακού ισοζυγίου σε αστικές περιοχές 1. Αποτύπωση σωματιδιακής ρύπανσης με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης. 2. Βελτίωση της ακρίβειας εκτίμησης του πεδίου ακτινοβολίας και των τυρβωδών ροών αισθητής και λανθάνουσας θερμότητας σε αστικό περιβάλλον με βάση δορυφορικές καταγραφές 3. Δυναμικό των επικείμενων δορυφορικών αποστολών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

ΠΕΦΥΚΑ

Τίτλος: ΠΕριβάλλον και ΦΥσικές ΚΑταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (2013 - 2015)

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, ΚΡΗΠΙΣ Ι, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα. ΕΣΠΑ 2007-20013

Περιγραφή: Το ΠΕΦΥΚΑ είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που εστιάζεται στην περιβαλλοντική έρευνα και στο οποίο συμμετέχουν όλα τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Οι ερευνητές του τομέα ασχολήθηκαν με τα εξής θέματα: - Εκτίμηση δεικτών ποιότητας ζωής σε αστικές περιοχές, - Στατιστική ανάλυση για την αποτύπωση περιοχών με κοινά χαρακτηριστικά. - Ανάλυση της δομής της Αττικής χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας spatial metrics. - Εκτίμηση περιβαλλοντικών δεικτών με βάση δορυφορικές καταγραφές, - Αξιοποίηση δορυφορικών καταγραφών για την αποτύπωση της σωματιδιακής ρύπανσης και παραμέτρων του ενεργειακού ισοζυγίου σε αστικές περιοχές, - Αξιοποίηση δορυφορικών καταγραφών για την αποτύπωση της σωματιδιακής ρύπανσης, και παραμέτρων του - Αξιοποίηση δορυφορικών αποστολών (Sentinel) σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ι

Τίτλος: Πολιτισμός-Τεχνολογία (2013 - 2015)

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, ΚΡΗΠΙΣ Ι, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα. ΕΣΠΑ 2007-20013

Περιγραφή: Το ΠΟΛΙΤΕΙΑ είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που εστιάζεται σε θέματα τεχνολογίας και Πολιτισμού και στο οποίο συμμετέχουν όλα τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Η έρευνα των ερευνητών του τομέα θα επικεντρωθεί σε θέματα που σχετίζονται με την χρήση του προτύπου INSPIRE για την τεκμηρίωση αρχαιολογικών χώρων.

FLIRE

Τίτλος: Floods and Fire Risk assessment and management (2012 - 2015)

Χρηματοδότηση: DG ENV LIFE+ (Environmental Policy & Governance) To πρόγραμμα FLIRE συγ-χρηματοδοτείται από το οικονομικό εργαλείο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος LIFE+ Περιβαλλοντική πολιτική & διακυβέρνηση FLIRE είναι η συνδυαστική και αποτελεσματική εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας και πυρκαγιάς, με τη χρήση εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής, λαμβανομένων υπόψη ζητημάτων πρόληψης, προσαρμογής και αλληλεπίδρασης. Η περιοχή εφαρμογής είναι μια τυπική Μεσογειακή περιαστική περιοχή στην Αν.Αττική, που εκτείνεται σε περίπου 200km2. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η περιοχή αστικοποιήθηκε με ταχείς ρυθμούς και είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, με αποτέλεσμα τη σταδιακή οικολογική της υποβάθμιση. Το FLIRE περιλαμβάνει την ανάπτυξη των εξής εργαλείων και δράσεων: 1. Εργαλείο Διαχείρισης Μετε/κής Πληροφορίας (WIMT) που θα λαμβάνει βραχυπρόθεσμη πρόγνωση καιρού δυναμικά, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές συνθήκες, θα ταξινομεί τις καιρικές συνθήκες ως ευνοϊκές για ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας ή πυρκαγιάς. 2.Εργαλείο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, το οποίο θα περιλαμβάνει συνιστώσες για μοντελοποίηση λεκάνης απορροής, αστική μοντελοποίηση και ένα Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης Πλημμύρας. Αυτό το εργαλείο, θα λαμβάνει από το WIMT την πληροφορία για κίνδυνο πλημμύρας και θα ενεργοποιεί το αντίστοιχο Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης (EWS). 3. Εργαλείο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου πυρκαγιάς σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, που θα περιλαμβάνει μία συνιστώσα για μοντελοποίηση πυρκαγιάς και ένα Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης Πυρκαγιάς, το οποίο θα λαμβάνει την πληροφορία για κίνδυνο πυρκαγιάς και θα ενεργοποιεί αντιστοίχως το EWS. 4.Εργαλείο σχεδιασμού για την εκτίμηση και τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας, που θα χρησιμοποιεί τις συνιστώσες του προηγούμενου μοντέλου(2) και θα ενσωματώνει επιπλέον μία συνιστώσα μοντελοποίησης αστικής ανάπτυξης και έναν αλγόριθμο βελτιστοποίησης της διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας. 5.Την ενοποίηση όλων των συνιστωσών σε ένα ενιαίο Εργαλείο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων(DSS) με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση πλημμύρας και δασικής πυρκαγιάς. 6.Την δοκιμή του συστήματος στην Αν. Αττική. 7. Την δημοσιοποίηση χρήσιμων συμπερασμάτων για την εφαρμογή των εργαλείων σε άλλες περιοχές, με παρόμοια χαρακτηριστικά. Read more

http://www.flire.eu/el/project/description/

SUME

Τίτλος: Sustainable urban metabolism for Europe (2008 - 2011)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο - Περιβάλλον

Περιγραφή: Societies in their urban (and also non-urban) segments, are extracting materials and energy from their natural environment, processing these flows, eventually accumulating portions of them as stocks and, in the end, deleting them into the environment as wastes, emissions or deliberate discharges. Urban settlements cities are a specific type of stocks in the metabolism of societies, and the way these cities are being built and operated has a substantial influence on the quantities and qualities of material and energy flows needed to sustain their existence. In SUME, the urban metabolism shall be understood as a metaphor for our societies way of dealing with its natural environment. With global climate change, limited resources and sources of energy, the question of how a healthy level of metabolic exchange with the environment can be achieved is gaining a dramatic new actuality. It is the question of how existing urban areas shall be transformed and new cities or expansions should be planned to be researched in SUME with a truly comprehensive approach

LIAISON

Τίτλος: LocatIon bAsed servIceS for the enhancement of wOrking enviroNment (2004 - 2006)

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα IST, ΕΕ

Περιγραφή: Το πρόγραμμα LIAISON (LocatIon bAsed servIceS for the enhancement of wOrking eνviroΝment) αποτελεί την πρώτη ερευνητική Ευρωπαϊκή προσπάθεια στον διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο των υπηρεσιών προσδιορισμού θέσης που φιλοδοξεί να ολοκλήρωσει τις διάφορες διαθέσιμες τεχνολογίες ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει λύσεις που θα λειτουργούν εντός και εκτός κτιρίων και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων που βρίσκονται σε διαρκή κίνηση. Οι λύσεις αυτές θα δοκιμασθούν από τις παρακάτω ομάδες επαγγελματιών: συνεργείο ενός ατόμου, αποκομιδή απορριμάτων, οδηγούς ταξί, αστυνομικούς, συνεργεία συντήρησης, πυροσβέστες. Αποτέλεσμα θα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η προστασία των εργαζομένων και ο καλλίτερος προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών. Στον τομέα του λογισμικού θα χρησιμοποιοηθούν τεχνικές των ΣΓΠ, ψηφιακής χαρτογράφησης και αλγόριθμοι προσδιορισμού θέσης και δρομολόγησης, ενώ στον τομέα της τεχνολογικής υποδομής θα αναδειχθεί η Ευρωπαϊκή διάσταση με την χρήση του συστήματος EGNOS και αργότερα του GALILEO

SATERM

Τίτλος: A Satellite Technique for Estimating Rainfall over Mediterranean (2004 - 2006)

Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Περιγραφή: Το έργο SATERM (a SAtellite Technique for Estimating Rainfall over Mediterranean) αποτελεί μια κοινή προσπάθεια του ΙΤΕ, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του NASA/Goddard Space Flight Center και της εταιρίας του Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Virtual Trip Ltd., με σκοπό την ανάπτυξη και την επαλήθευση μιας δορυφορικής τεχνικής, βασισμένης σε δεδομένα στο υπέρυθρο κανάλι, η οποία βαθμονομείται με δορυφορικά δεδομένα στη περιοχή των μικροκυμάτων, για την εκτίμηση της βροχόπτωσης στην περιοχή της Μεσογείου και της Ελλάδας ιδιαίτερα. Ο κύριος στόχος της πρότασης είναι η εφαρμογή της τεχνικής στην μελέτη των ισχυρών βροχοπτώσεων καθώς και στη μελέτη των χωρικών χαρακτηριστικών της βροχόπτωσης στην περιοχή ενδιαφέροντος. Το έργο στοχεύει να εισάγει και να διαχύσει στην ελληνική επιστημονική κοινότητα τεχνογνωσία σχετική με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων δορυφορικών τεχνικών για την εκτίμηση της βροχόπτωσης, η οποία θα αποδειχθεί χρήσιμη τόσο στην διάγνωση και πρόγνωση των πλημμυρικών επεισοδίων όσο και στην κλιματολογική ανάλυση. Το έργο αναμένεται να έχει ως αποτελέσματα τόσο την μεταφορά τεχνογνωσίας όσο και την ανάπτυξη προϊόντος για την σε πραγματικό χρόνο καταγραφή της βροχόπτωσης αλλά και την κλιματική ανάλυση αυτής. Συγκεκριμένα αναμένεται να έχει ως αποτελέσματα: α) Την εφαρμογή και την επαλήθευση μιας μεθόδου, η οποία εφαρμόζεται σε παγκόσμια κλίμακα πάνω από τροπικές περιοχές από τους επιστήμονες της NASA, στις συνθήκες μιας περιοχής περιφερειακής κλίμακας β) Την αποτύπωση και μελέτη της χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης σε μια περιοχή με μικρό αριθμό επίγειων βροχομετρικών σταθμών γ). Τη μελέτη και χωρική αποτύπωση, σε πραγματικό χρόνο, των ισχυρών βροχοπτώσεων.

http://www.saterm.org

GipSyNoise

Τίτλος: An efficient GIS tool oriented to meeting the objectives of the European Directive on the Assessment and Management of Environmental Noise (2003 - 2005)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση - Πρόγραμμα LIFE

Περιγραφή: Το έργο GipSyNoise στοχεύει στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας για την Εκτίμηση και τη Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Θορύβου (DAMEN: EU Directive on the Assessment and Management of Environmental Noise). Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με χρήση μεθόδων ΣΓΠ, το οποίο θα είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί για χαρτογράφηση της έντασης του θορύβου σε αστικές περιοχές, παρέχοντας παράλληλα δείκτες ποσοτικοποίησης των επιδράσεων και την όχλησης από το θόρυβο. Το σύστημα θα συνδυάζει μοντέλα διάδοσης του ήχου στο περιβάλλον με δεδομένα κυκλοφοριακών φόρτων, κίνησης τρένων και αεροπλάνων, βιομηχανικού θορύβου, με χαρτογραφικές βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον ΣΓΠ. Στα πλαίσια του έργου, θα συνεκτιμηθούν όλες οι τεχνικές και επιστημονικές απαιτήσεις που αφορούν στη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική διάσταση καθώς και το θεσμικό πλαίσιο. Η ανοικτή αρχιτεκτονική του συστήματος που θα προκύψει με την ολοκλήρωση του έργου, θα επιτρέπει τη μελλοντική σύνδεσή του με άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε διάφορα επίπεδα διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος. Το σύστημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 12 Ευρωπαϊκές πόλεις. Οι ερευνητές του ΙΥΜ έχουν την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του ολοκληρωμένου συστήματος, ενώ η Γαλλική εταιρεία MetraVib SA έχει την ευθύνη παροχής των μοντέλων ηχητικής διάδοσης.

http://www.gipsynoise.gr

EQUAL

Τίτλος: Telematics Network development for Entrepreneurial Support Structures integration in Crete (2002 - 2003)

Χρηματοδότηση: ΕΕ ΕΚΤ, Υπουργείο Εργασίας, ΠΕΠ Κρήτης

Περιγραφή: Στα πλαίσια της Equal το ΙΤΕ συμμετέχει στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο «Ανοιχτοί Δρόμοι στην Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας», που έχει στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων των πληθυσμών της Κρήτης και της Μαγνησίας (κυρίως των νέων, των γυναικών με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα και των ατόμων με αναπηρίες), μέσω της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων με τη συμμετοχή αυτών των ατόμων, επιχειρήσεων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα το ΙΤΕ υλοποιεί τη σχεδίαση, ανάπτυξη και φιλοξενία ενός δικτύου για την πληροφοριακή διασύνδεση των Δομών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στην Κρήτη, για την επίτευξη επικοινωνίας, συντονισμού και ενεργοποίησης όλων των συνεργαζομέων φορέων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αφ' ενός και την παροχή ενημέρωσης στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αφ' ετέρου. Ειδικότερα, δόθηκαν προδιαγραφές Server, οργάνωσης, λειτουργίας και ασφάλειας του τηλεματικού δικτύου. Δημιουργήθηκε site, http://radserver.iacm.forth.gr/equal/ που προσφέρει σελίδες πληροφόρησης και πρόσβαση στα αναπτυχθέντα από το ΙΤΕ εργαλεία: βάσεις δεδομένων (ατόμων ευπαθών ομάδων πληθυσμού, επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την απασχόληση τέτοιων ομάδων, των κοινωνικών επιχειρήσεων και των Κοινωνικών Φορέων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης), πίνακας ανακοινώσεων, Mailing Lists, και Ημερολόγιο εργασιών.

http://ranalysis.iacm.forth.gr/equal/

EMPHIS

Τίτλος: Euro-Mediterranean Public Health Information System (2002 - 2005)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση - Πρόγραμμα EUMEDIS

Περιγραφή: Στο έργο EMPHIS (Euro-Mediterranean Public Health Information System) συμμετέχουν φορείς από διάφορες Αραβικές και Ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών διαχείρισης της πληροφορίας για τη διευθέτηση θεμάτων που σχετίζονται με τρεις μεταδοτικές ασθένειες: τη λεϊσμανίαση, τη φυματίωση και τα λοιμώδη νοσήματα. Το ΙΤΕ συμμετέχει στην ανάπτυξη εφαρμογών που αφορούν στη λεϊσμανίαση και στη φυματίωση. Για τη λεϊσμανίαση, ο στόχος είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος λήψης αποφάσεων με χρήση τεχνικών ΣΓΠ και στατιστικών μεθόδων για την προσομοίωση της χωρικής εξάπλωσης της ασθένειας. Το σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την χωρική αποτύπωση, τον έλεγχο, την εκτίμηση κινδύνου, την έγκαιρη προειδοποίηση, καθώς και για την υποστήριξη του χωροταξικού και του τουριστικού σχεδιασμού. Οι περιοχές εφαρμογής του συστήματος είναι η Τυνησία και η Ιορδανία. Σε ότι αφορά στη φυματίωση, σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου πληροφοριακού συστήματος, με απώτερο στόχο τη διάγνωση, την καταγραφή, την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση της χωρικής εξάπλωσης της νόσου. Η περιοχή εφαρμογής του συστήματος είναι η Αλγερία, η Τυνησία και το Μαρόκο.

http://ranalysis.iacm.forth.gr/emphiswp3/

WADI

Τίτλος: Water Supply Watershed Planning and Management: An Integrated Approach (2001 - 2004)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση - Πρόγραμμα INCO MED II,

Περιγραφή: Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτυχθεί η μεθοδολογία για ένα Σύστημα Λήψης Αποφάσεων για ορθολογικό σχεδιασμό και διαχείριση λεκανών απορροής σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν έλλειψη νερού και ξηρασία. Όλες οι τεχνικές και επιστημονικές απαιτήσεις για διαχείριση υδάτων αλλά και κοινωνικές, νομοθετικές και περιβαλλοντικές παράμετροι για την αειφόρο ανάπτυξη θα ληφθούν υπόψη. Το τελικό προϊόν του προγράμματος θα είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο από μηχανικούς όσο και από υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για ηλεκτρονική υποστήριξη του σχεδιασμού και της διαχείρισης των υδάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ζήτησης. Το σύστημα θα περιλαμβάνει εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων ενώ, όλες οι υπόλοιπες υπολογιστικές λειτουργίες θα πραγματοποιούνται με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων, σχημάτων βελτιστοποίησης και οπτικοποίηση με τη χρήση ΣΓΠ. Θα πραγματοποιηθούν δύο πιλοτικές εφαρμογές του συστήματος, μία στο Λίβανο και μία στο Μαρόκο. Οι ερευνητές του ΙΥΜ έχουν αναλάβει το σχεδιασμό των ΣΓΠ συστημάτων καθώς και τη σύνδεση των μαθηματικών μοντέλων με το σύστημα.

ARTS

Τίτλος: Actions on the integration of Rural Transport Services (2001 - 2004)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση - Πρόγραμμα GROWTH, DGTrEn

Περιγραφή: Το έργο ARTS αποτελεί συνέχεια του έργου VIRGIL και χρηματοδοτείται από το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο από την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας και αναφέρεται στον Στόχο "Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την κινητικότητα σε περιοχές χαμηλής πυκνότητας της υπαίθρου". Είναι ένα πρόγραμμα δράσεων επίδειξης που κυρίως σκοπεύει να εξετάσει και να επιδείξει την αποτελεσματική παροχή από πρωτοποριακές συγκοινωνιακές υπηρεσίες στο περιβάλλον της υπαίθρου. Στα πλαίσια του έργου θα εξερευνηθούν τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στην ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών και θα υποδειχθούν πιθανοί τρόποι για την υπέρβαση τους. Οι 10 Δράσεις Επίδειξης θα διεξαχθούν σε 8 χώρες της ΕΕ και σε 1 υποψήφια χώρα (Ουγγαρία). Όλες οι Δράσεις υλοποιούνται με την υποστήριξη και την συμμετοχή τοπικών εταίρων, όπως Εταιρείες Επιβατικών Μεταφορών, Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και Συνδέσμους Ενδιαφερόμενων Χρηστών. Ο τοπικός εταίρος του Τομέα Περιφερειακής Ανάλυσης είναι η Νομαρχία Ηρακλείου και η Δράση υλοποιείται από 8 Δήμους στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς στην Κρήτη οι οποίοι θα προσφέρουν νέες και πρωτοποριακές συγκοινωνιακές λύσεις στους δημότες τους. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη των συγκοινωνιών της υπαίθρου για όλη την Ευρώπη διότι τα αποτελέσματα αξιολογούνται με τρόπο που αναδεικνύει λύσεις που είναι εύκολα να εφαρμοστούν ανεξάρτητα από χώρα. Τα αποτελέσματα θα διαδοθούν σε όλες τις χώρες της ΕΕ μέσω ενός λεπτομερούς σχεδίου διάχυσης.

PANDORA

Τίτλος: Development of an online system for demographic data of Greece (2000 - 2001)

Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Περιγραφή: Στόχος του προγράμματος αυτού, το οποίο υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Αθηνών και το ΙΤΕ, ήταν η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου το οποίο περιέχει δημογραφικά στοιχεία για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ψάχνουν στις βάσεις δεδομένων, να βλέπουν πίνακες και να δημιουργούν δυναμικούς θεματικούς χάρτες. Οι ερευνητές του ΙΥΜ ήταν υπεύθυνοι για την δημιουργία του site με τη βοήθεια του "Gaea" map server. Η πρώτη έκδοση του site είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.demographics.gr

OMNI

Τίτλος: Development of an advanced traveler's information system for the municipality of Chania (2000 - 2003)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση - Πρόγραμμα IST, DG-XIII

Περιγραφή: Στόχος του προγράμματος το οποίο ανατέθηκε στο ΙΤΕ σαν υπεργολαβία από το Πολυτεχνείο της Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος OMNI ήταν η ανάλυση προηγμένων τεχνολογιών για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για ταξιδιώτες στο διαδίκτυο. Αναπτύχθηκε δικτυακός τόπος για τον Δήμο Χανίων το οποίο παρουσιάζει το χάρτη του Δήμου, τον κυκλοφοριακό φόρτο στους κύριους οδικούς άξονες, το δίκτυο των λεωφορείων κα. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος καθώς επίσης και να υπολογίζουν τη συντομότερη διαδρομή μεταξύ δύο σημείων. Η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους παρουσιάζεται σε πραγματικό χρόνο διαμέσου της σύνδεσης του site με το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας MIGRA της SIEMENS το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί στα Χανιά. Οι ερευνητές του ΙΥΜ ήταν υπεύθυνοι για την δημιουργία του δικτυακού τόπου.

VIRGIL

Τίτλος: Verifying and Strengthening Rural Access to Transport Services (1998 - 2000)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση - Πρόγραμμα IST DG VII - DG-XIII

Περιγραφή: Το ερευνητικό έργο VIRGIL συγχρηματοδοτήθηκε από τις Γενικές Διευθύνσεις VII και XIII της ΕΕ, και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα "Έρευνα για την Αειφορία της Κινητικότητας" και αναφέρεται στα προβλήματα των επιβατικών μεταφορών στην ύπαιθρο. Οι λειτουργικές συνθήκες και τα προβλήματα των συγκοινωνιών που εκτελούνται στην ύπαιθρο αναλύθηκαν και δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων με τα χαρακτηριστικά και την βιβλιογραφία των πλέον καινοτόμων λύσεων. Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβατικές μεταφορές της υπαίθρου απαιτούν την ορθολογικότερη χρήση των κονδυλίων που δαπανούνται, την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και την ανάπτυξη νέων τρόπων αντιμετώπισης. Λύσεις που μελετήθηκαν περιλαμβάνουν: Υπηρεσίες άμεσης απόκρισης στην ζήτηση των επιβατών, συγχώνευση συγκοινωνιών, ενοποίηση συγκοινωνιών που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές υπηρεσίες και την χρήση εφαρμογών τηλεματικής. Στα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται η ανάδειξη όλων των κοινωνικών ομάδων που επηρεάζονται άμεσα και η διατύπωση νέων ερευνητικών ιδεών σχετικά με τις μεταφορές της υπαίθρου.

THETIS

Τίτλος: A data management and visualization system for supporting coastal zone management for the Mediterranean sea (1998 - 2000)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση - Πρόγραμμα TELEMATICS

Περιγραφή: Το σύστημα - μέθοδος THETIS ερευνά την συχνή ανάγκη των επιστημόνων, μηχανικών και των ατόμων που λαμβάνουν αποφάσεις να επιτύχουν την επεξεργασία και την ανάπτυξη σαφής εικόνας των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και αποθηκευτεί σε διαφορετικούς τύπους και σε διαφορετικούς χώρους. Το αντικείμενο του προγράμματος THETIS είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου (intergated) και λειτουργικού συστήματος για διαυγής πρόσβαση στον χώρο αποθήκευσης έχοντας μια σαφή εικόνα μέσω Internet και Web. Το σύστημα θα είναι working(ικανοποιητικός) prototype(αρχέτυπο), όπου θα αναδεικνύεται η ικανότητα του να ανταποκρίνεται σε χρήστες όπως επιστήμονες και τοπικές αρχές, οι οποίοι και χρησιμοποιούν επιστημονικές πληροφορίες για λήψη αποφάσεων.