Ελληνικά


Publications

2016
 • 1: Gkadolou Eleni, Prastacos Poulicos, 2016. Documentation of cultural heritage sites using the INSPIRE Directive. Fourth International Conference of Remote Sensing and Geoinformation of Environment. Paphos, Cyprus, April 4‐8, 2016.
2015
 • 1: Prastacos Poulicos, Gkadolou Eleni, 2015. Adding a geographical component in cultural heritage databases. Apostolos Sarris (ed), Best Practices of GeoInformatic Technologies for the Mapping of Archaeolandscapes. GeoSat Research Lab of the Institute for Mediterranean Studies - Foundation of Research & Technology, Archaeopress Archaeology.
 • 2: Γκαδόλου Ελένη, Πραστάκος Πουλίκος, 2015. Εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE για την τεκμηρίωση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων του Προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ρέθυμνο Κρήτης, 18 Δεκεμβρίου 2015.
2014
 • 1: Benas N., Chrysoulakis N., Christakis N., Kossioris G. and Plexousakis M., 2014. WRF input parameter updates based on recent and long-term satellite observations. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklio
  Link to Full Text
 • 2: Benas, N., Chrysoulakis, N. and Poursanidis, D., 2014. The Surface Urban Heat Island in large Mediterranean cities during the last decade: annual characteristics and trends based on EO data. In: Book of Abstracts of the Symposium “The Mediterranean City 2014: Adaptation Strategies to Global Environmental Change in the Mediterranean City and the Role of Global Earth Observations”, p. 1, organized by the European Commission, the Eurisy, the Mediterranean City Climate Change Consortium, the Mariolo
  Link to Full Text
 • 3: Cartalis, C., Stathopoulou, M., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2014. Use of Earth Observation to support urban modelling parameterization in BRIDGE. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 58 - 68.
  Link to Full Text
 • 4: Chrysoulakis, N., 2014. Earth Observation for urban Planning: The GEOURBAN Project. In: Book of Abstracts of the Workshop on Global Urban Observation and Monitoring from Space, p. 19, organized by the National Observatory of Athens, Athens, Greece, March 31 - April 1.
  Link to Full Text
 • 5: Chrysoulakis, N., 2014. The BRIDGE approach. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 18 - 26.
  Link to Full Text
 • 6: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Conclusions. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 209 - 212.
  Link to Full Text
 • 7: Chrysoulakis, N., Feigenwinter, C., Triantakonstantis, D., Penyevskiy, I., Tal, A., Parlow, E., Fleishman, G., Düzgün, S., Esch, T. and Marconcini, N., 2014. A Conceptual List of Indicators for Urban Planning and Management Based on Earth Observation. ISPRS International Journal of Geo-Information, 3, 980 - 1002.
  Link to Full Text
 • 8: Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2014. Advanced satellite image fusion techniques for estimating high resolution Land Surface Temperature time series. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklion on May 28
  Link to Full Text
 • 9: Mitraka, Z., Diamantakis, M. and Chrysoulakis, N., 2014. The BRIDGE DSS. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 175 - 184.
  Link to Full Text
 • 10: Poursanidis D., Kochilakis G., Chrysoulakis N., Varella V., Kotroni V., Eftychidis G. and Lagouvardos K., 2014. A web service for the assessment of the behavior and the spread of a forest fire. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Env
  Link to Full Text
 • 11: Tzelidi, D., Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2014. Analysis of the Land Surface Temperature changes around the Mediterranean during the period 2000-2012. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklion on May
  Link to Full Text
2013
 • 1: Benas N., A. Beloconi, N. Chrysoulakis, Estimation of urban PM10 concentration, based on MODIS and MERIS/AATSR synergistic observations , Atmospheric Environment (2013)
  Link to Full Text
 • 2: Benas N., N. Chrysoulakis, G. Giannakopoulou. Validation of MERIS/AATSR synergy algorithm for aerosol retrieval against globally distributed AERONET observations and comparison with MODIS aerosol product. Atmospheric Environment (2013)
  Link to Full Text
 • 3: Cartalis, C., Asimakopoulos, D., Petrakis, M., Adaktylou, N., Stathopoulou, M. and Chrysoulakis, N., 2013. Use of Earth Observation in assessing the impact of Major Sport Events. Proc. of the Fourth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE & SECOTOX), Mykonos, Greece, June 24-28.
 • 4: Cartalis, C., Stathopoulou, M., Chrysoulakis, N. and Charalambopoulos, I., 2013. Improving urban planning with the use of environmental indicators. Proc. of the Fourth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE & SECOTOX), Mykonos, Greece, June 24-28.
 • 5: Chrysoulakis Nektarios, Zinovia Mitraka, Marina Stathopoulou, and Constantinos Cartalis, A comparative analysis of the urban web of the greater Athens agglomeration for the last 20 years period on the basis of Landsat imagery . Third International Conference on Environmental Management.Fresenius Environmental Bulletin (2013)
  Link to Full Text
 • 6: Chrysoulakis, N., Esch, T., Parlow, E., Düzgünd, S. H., Τal, A., Sazova, A., Feigenwinter, C., Triantakonstantis, D., Marconcini, M. and Kavour, M., 2013. The role of EO in sustainable urban planning and management: the GEOURBAN approach. In Proceeding of the RSCy2013: First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, held in Pafos, Cyprus, April 8 - 10.
 • 7: Chrysoulakis, N., Lopes, M., San José, R., Grimmond, C.S.B., Jones, M.B., Magliulo, V., Klostermann, J.E.M., Synnefa, A., Mitraka, Z., Castro, E., González, A., Vogt, R., Vesala, T., Spano, D., Pigeon, G., Freer-Smith, P., Staszewski, T., Hodges, N., Mills, G. and Cartalis, C., 2013. Sustainable urban metabolism as a link between bio-physical sciences and urban planning: the BRIDGE project. Landscape and Urban Planning, 112, 100 - 117.
  Link to Full Text
 • 8: Esch, T., Taubenböck, H., Chrysoulakis, N., Düzgün, H. S., Tal, A., Feigenwinter, C. and Parlow, E., 2013. Exploiting Earth Observation in Sustainable Urban Planning and Management - the GEOURBAN Project. In Proceeding of Joint Urban Remote Sensing Event JURSE 2013, held in Sao Paulo, Brazil, April 21 - 23.
 • 9: González, A., Donnelly, A., Jones, M., Chrysoulakis, N. and Lopes, M., 2013. A Decision-Support System for Sustainable Urban Metabolism in Europe. Environmental Impact Assesment Review, 38, 109 -119.
  Link to Full Text
 • 10: Marconcini M., T. Esch, N. Chrysoulakis, S. H. Düzgün, A. Tal, C. Feigenwinter, and E. Parlow: Towards EO-based sustainable urban planning and management IGARSS 2013 - IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Melbourne, Australia, Building a Sustainable Earth through Remote Sensing (2013)
  Link to Full Text
 • 11: Synnefa, A., Stathopoulou, M., Adaktylou, N., Kolokotsa, D., Gobakis, K., Santamouris, M., Chrysoulakis, N. and Cartalis, C., 2013. A case study of sustainable urban planning with the use of a decision support system. Joint Conference 34th AIVC – 3rd TightVent- 2nd Cool Roofs’ - 1st Venticool: Energy conservation technologies for mitigation and adaptation in the built environment: the role of ventilation strategies and smart materials, held in Athens, Greece, September 25 - 26.
  Link to Full Text
2012
 • 1: Asimakopoulos, D., Petrakis, M., Cartalis, C., Adaktylou, N., Stathopoulou, M. and Chrysoulakis, N., 2012. Use of Earth Observation in support of Major Sport Events: The post games assessment of the sporting events of the Olympic Games 2004 and 2008. 5th annual Dragon 2 Programme Symposium , Beijing, China, June 25 - 29.
  Link to Full Text
 • 2: Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2012. Comparative analysis of MERIS/AATSR synergy algorithm aerosol retrievals vs. MODIS aerosol product and validation against AERONET observations. In: C.G. Helmis and P.T. Nastos (eds.): Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (doi: 10.1007/978-3-642-29172-2_127), pp. 911 - 916.
  Link to Full Text
 • 3: Benas, N., Beloconi, A. and Chrysoulakis, N., 2012. Urban PM estimation based on MERIS/AATSR synergy derived AOT and MODIS Level-2 atmospheric parameters. In Proceedings of the 3rd MERIS/(A)ATSR and OCLI-SLSTR (Sentinel-3) Preparatory Workshop, held in ESA-ESRIN, Frascati, Italy, on 15 - 19 October, pp. 111 - 112.
  Link to Full Text
 • 4: Flouri, E.T., Mitsoudis, D.A., Chrysoulakis, N., Diamantakis, M. and Synolakis, C. E., 2012. Tsunami risk and vulnerability analysis for the city of Rhodes. Proceedings of the 22nd International Offshore and Polar Engineering Conference, held in Rhodes, Greece on June 17 - 22. Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE) ISBN 978-1-880653-94-4; ISSN 1098-6189, pp. 257 - 264.
  Link to Full Text
 • 5: Kanas A., Modelling the risk-return relation for the S&P 100: The role of VIX, Economic Modelling,  Volume: 29   Issue: 3   Pages: 795-809   DOI: 10.1016/j.econmod.2011.10.010   Published: MAY 2012
 • 6: Keramitsoglou, I., Daglis, I. A., Amiridis, V., Chrysoulakis, N., Ceriola, G., Manunta, P., Maiheu, B., De Ridder, K. and Paganini, M., 2012. Evaluation of satellite-derived products for the characterization of the urban thermal environment. Journal of Applied Remote Sensing, 6, 061404, doi: 10.1117/1.JRS.6.061704.
  Link to Full Text
 • 7: Mantelas L., Hatzichristos T., Prastacos P., K. Koutsopoulos, 2012, "Using Fuzzy Cellular Automata to Access and SImulate Urban Growth", GeoJournal Vol.77, no.1, p13-28, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012
  Link to Full Text
 • 8: Mantelas, L., Prastacos, P. Hatzichristos, T., Koutsopoulos K. 2012 A linguistic approach to model urban growth International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems Vol 3 (2), pp. 35-53
  Link to Full Text
 • 9: Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2012. Satellite based estimation of urban surface emissivity with the use of sub-pixel classification techniques. In: C.G. Helmis and P.T. Nastos (eds.): Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (doi: 10.1007/978-3-642-29172-2_127), pp. 231 - 237.
  Link to Full Text
 • 10: Mitraka, Z., Berger, M., Ruescas, A., Sobrino, J. A., Jiménez-Muñoz, J. C., Brockmann, C. and Chrysoulakis, N., 2012. Estimation of Land Surface Emissivity and Temperature based on Spatial-Spectral Unmixing analysis. In Proceedings of the 3rd MERIS/(A)ATSR and OCLI-SLSTR (Sentinel-3) Preparatory Workshop, held in ESA-ESRIN, Frascati, Italy, on 15 - 19 October, pp. 65 - 66.
  Link to Full Text
 • 11: Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Kamarianakis, Y., Partsinevelos, P. and Tsouchlaraki, A., 2012. Improving the estimation of urban surface emissivity based on sub-pixel classification of high resolution satellite imagery. Remote Sensing of Environment: Special Issue Remote Sensing of Urban Environment, 117, 125 – 134.
  Link to Full Text
 • 12: Papageorgiou, K., Hadjimitsis, D.G., Agapiou, A., Themistokleous K., Koutsias, N. and Chrysoulakis, N., 2012. Spectral Signatures of Pinus brutia post fire regeneration in Paphos forest, using ground spectroradiometers. . In: CD-ROM of Proceedings of the 32nd EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories) Symposium, organized by EARSEL and University of Thessaly in Mykonos on May 21-24.
  Link to Full Text
 • 13: Pistolla G., Prastacos, P., Tzanakis N. Philalithis A.. 2012 Clustering of mortality rates in Greece’s prefectures Scientific Research and Essays Vol. 7(45), pp. 3860 –3876
  Link to Full Text
 • 14: Prastacos, P., Chrysoulakis, N. and Kochilakis, G., 2012. Spatial metrics for Greek cities using land cover information from the Urban Atlas. Proceedings of the AGILE'2012 International Conference on Geographic Information Science: Science Multidisciplinary Research on Geographical Information in Europe and Beyond, Avignon, April, 24-27, 2012 ISBN: 978-90-816960-0-5.
  Link to Full Text
 • 15: San José, R., Pérez, J. L., Crysoulakis, N. and González, R. M., 2012. WRF-UCM and CMAQ very high resolution simulations (200 m spatial resolution) over London (UK), Athens (Greece), Gliwice (Poland), Helsinki (Finland) and Florence (Italy). In book of absracts of the 11th Urban Environment Symposium, p. 90, Karlsruhe, Germany, 16 - 19 September.
  Link to Full Text
 • 16: San José, R., Pérez, J.L., Castro, E. and Chrysoulakis, N., 2012. Climate scenario analysis using WRF model and CCSM3 models over London (UK), Athens (Greece), Gliwice (Poland), Helsinki (Finland) and Florence (Italy) for three IPCC scenarios. In: Singh, V., Price, H., Bartzis, J. and Sokhi, R.S. (Eds): Proceedings of abstracts of the 8th International Conference on Air Quality - Science and Application, p. 27, Athens, Greece, March 19 - 23.
  Link to Full Text
 • 17: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. Development of a new image based atmospheric correction algorithm for aerosol optical thickness retrieval using the darkest pixel method. Journal of Applied Remote Sensing, 6, 063538, doi:10.1117/1.JRS.6.063538.
  Link to Full Text
 • 18: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. The development of air quality indices through image-retrieved AOT and PM10 measurements in Limassol Cyprus. In: Proceedings of SPIE Remote Sensing 2012: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XVII and Lidar Technologies, Techniques, and Measurements for Atmospheric Remote Sensing VIII. Proc. of SPIE Vol. 8534, 85340B; doi: 10.1117/12.974701.
  Link to Full Text
 • 19: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. The use of volcanic beach sand as a pseudo-invariant target for atmospheric correction using Landsat images. In: Proceedings of SPIE Remote Sensing 2012: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XVII and Lidar Technologies, Techniques, and Measurements for Atmospheric Remote Sensing VIII. Proc. of SPIE Vol. 8534, 85340L; doi:10.1117/12.974697.
  Link to Full Text
 • 20: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012.The comparison of the darkest pixel and empirical line atmospheric correction methods to retrieve aerosol optical thickness using the radiative transfer equations. In: Proceedings of SPIE Remote Sensing 2012: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XVII and Lidar Technologies, Techniques, and Measurements for Atmospheric Remote Sensing VIII. Proc. of SPIE Vol. 8534, 85340K; doi:10.1117/12.974688.
  Link to Full Text
 • 21: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D., Retalis, A., Chrysoulakis, N. and Michaelides, S., 2012. Precipitation effects on the selection of suitable non-variant targets intended for atmospheric correction of satellite remotely sensed imagery. Atmospheric Research, doi: 10.1016/j.atmosres.2012.02.015.
  Link to Full Text
 • 22: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D.G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. The identification of pseudo-invariant targets using ground field spectroscopy measurements intended for the removal of atmospheric effects from satellite imagery: a case study of the Limassol area in Cyprus. International Journal of Remote Sensing, 33, 7240 - 7256.
  Link to Full Text
 • 23: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D.G., Retalis, A., Chrysoulakis, N. and Michaelides, S., 2012. Aerosol optical thickness retrieval and GIS distribution analysis using the fast atmospheric correction method: a case study in Cyprus. Geophysical Research Abstracts. Vol. 14, EGU2012-13819-3, 2012. EGU General Assembly 2012, Vienna, Austria, April 22 - 27.
  Link to Full Text
 • 24: Themistocleous, K., Nisantzi, A., Agapiou, A., Alexakis, D.D., Hadjimitsisa, D.G., Lysandrou, V., Perdikou, S., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. Long Term Monitoring of Air Pollution on Monuments and Cultural Heritage Sites in Cyprus Using Satellite Remote Sensing. International Journal of Heritage in the Digital Era, 1, 145 - 167.
  Link to Full Text
 • 25: Διαμαντάκης, M., Μητράκα, Z. και Χρυσουλάκης, Ν., 2012. Ένα Γεωγραφικό Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για βιώσιμο αστικό σχεδιασμό. Στο CD ROM Πρακτικών του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGI), Αθήνα.
2011
 • 1: Asimakopoulos Dimosthenis, Chrysoulakis Nektarios, Constantinos Cartalis, Michael Petrakis, Marina Stathopoulou, and Nektaria Adaktylou, A further analysis of the urban environment in post Olympic Athens. 2011 Dragon 2 Symposium . 4th annual Dragon 2 Symposium (2011)
 • 2: Asimakopoulos, D., Cartalis, C.,Petrakis, M., Stathopoulou, M., Adaktylou, N. and Chrysoulakis, N., (2011). Sport Events Case Studies. Dragon 2 Symposium, Prague, Czech Republic, June 20 - 24.
 • 3: Borrego, C., Cascão, P., Lopes, M., Amorim, J. H., Tavares, R., Rodrigues, V., Martins, J., Miranda, A. I. and Chrysoulakis, N., 2011. Impact of urban planning alternatives on air quality: URBAIR model application. In: Brebbia C. A. (ed): Air Pollution XIX. Wessex Institute of Technology, UK and J.W.S. LONGHURST, University of the West of England, Bristol, United Kingdom
  Link to Full Text
 • 4: Chrysoulakis Nektarios, Zinovia Mitraka, Marina Stathopoulou, and Constantinos Cartalis, A comparative analysis of the urban web of the greater Athens agglomeration for the last 20 years period on the basis of Landsat imagery . Third International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX (2011)
  Link to Full Text
 • 5: Chrysoulakis, N., Abrams, M., Kamarianakis, Y. and M. Stanisławski, 2011. Validation of the ASTER GDEM for the area of Greece. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 77, 157 - 165.
  Link to Full Text
 • 6: Chrysoulakis, N., Borrego, C., San Josè, R., Grimmond, C.S.B., Jones, M., Magliulo, E., Klostermann, J. and Santamouris, M., 2011. A bottom-up approach to urban metabolism: the perspective of BRIDGE. Abstract B51Q-06. AGU Fall Meeting 2011, San Francisco, 5-9 December.
  Link to Full Text
 • 7: De Jong Carmen, Bruno Maiolini, Chrysoulakis Nektarios, and Amin Shaban, Water Scarcity and Droughts in Mediterranean Mountains: Regional Examples from a Global Change Perspective . EGU2011- HS4.5. EGU General Assembly (2011)
 • 8: Hadjimitsis, D., Mitraka, Z., Gazani, I., Retalis, A., Chrysoulakis, N. and S. Michaelides, 2011. Estimation of spatio-temporal distribution of precipitable water using MODIS and AVHRR data: A Case Study for Cyprus. Advances in Geosciences, 30, 23 - 29
  Link to Full Text
 • 9: Mantelas L., Prastacos P., Mollay U. 2011. Sustainable urban growth for Athens. In Zlatanova S., Ledoux H., Fendel E., Rumor M. (eds) Urban and Regional Data Management; UDMS Annual 2011 pp. 193-200, Taylor and Francis Group, London, UK
 • 10: Pistolla G., Prastakos, P., Vassilaki, M, Philalithis A., 2011. Spatial – Mathematic methods for analysis of indicators of mortality. International Journal of Advanced Engineering Sciences and Technologies vol 1. (2) 135-146.
  Link to Full Text
 • 11: Prastacos Poulicos, Chrysoulakis Nektarios, and George Kochilakis, Urban Atlas, land use modelling and spatial metric techniques . 51st European Congress of the Regional Science Association International. European Regional Science Accossiation (2011)
  Link to Full Text
 • 12: San José Roberto, Chrysoulakis Nektarios, J.L. Pérez, R.M. González, Afroditi Synnefa, and Constantinos Cartalis, High Resolution simulation by using WRF/UCM and CMAQ models over Athens with different urban planning scenarios . Third International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX (2011)
 • 13: Themistocleous Kyriakos, Chrysoulakis Nektarios, Diofantos Hadjimitsis, Adrianos Retalis, and Dimitrios Alexakis, Determination of the aerosol optical thickness through the atmospheric path radiance component obtained from the application of the pseudo-invariant target atmospheric correction method . 31st EARSeL Symposium and 35th General Assembly 2011 (2011)
2010
 • 1: Assimakopoulos, D., Chrysoulakis, N., Stathopoulou, M., Petrakis, M. and C. Cartalis, 2010. Assesing the link between urban changes and major sport events with the use of Earth Observation. ESA/DRAGON2 Mid Term Results Symposium held in Yahngshuo Country, Guilin, China, May 17 - 21.
 • 2: Chrysoulakis, N., Abrams, M., Feidas, H., and Arai, K., 2010. Comparison of atmospheric correction methods using ASTER data for the area of Crete: the ATMOSAT project. International Journal of Remote Sensing, 31, 6347 - 6385.
 • 3: Chrysoulakis, N., Mitraka, Z., Diamantakis, E., González, A., Castro, E. A., San Josė, R. and I. Blecic, 2010. Accounting for urban metabolism in urban planning. The case of BRIDGE. In: CD-ROM of Proceedings of the 10th International Conference on Design & Decision Support Systems (DDSS) in Architecture and Urban Planning, organized by the Technical University of Einhoven, in Eindhoven, The Netherlands (July 19-22).
 • 4: Giannellis Nikolaos & Angelos Kanas & Athanasios P. Papadopoulos, 2010. "Asymmetric Volatility Spillovers between Stock Market and Real Activity: Evidence from the UK and the US," Panoeconomicus, Savez ekonomista Vojvodine, Novi Sad, Serbia, vol. 57(4), pages 429-445, December.
 • 5: González, A. Donnelly, A., Jones, M. and N. Chrysoulakis, 2010. CoP in Sustainable Urban Planning. In: CD-ROM of Proceedings of the 30th Annual Conference of International Association for Impact Assessment (IAIA10): The role of impact assessment in Transitioning to the Green Economy, held in Geneva, Switzerland (April 6-11).
 • 6: Hadjimitsis, D. G., Agapiou, A., Papadavid, G., Themistocleous, K., Retalis, A., Michaelides, S., Chrysoulakis, N., Toulios, L., and C.R.I. Clayton, 2010. Atmospheric correction for satellite remotely sensed data intended for agricultural applications: impact on vegetation indices. Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, 89 - 95.
 • 7: Hadjimitsis, D. G., Themistocleous, K., Matsas, A., Trigkas, V. P., Retalis, A. and N. Chrysoulakis, 2010. Spectro-radiometric measurements of non-variant targets intended for the removal of atmospheric effects from satellite images: the case study of Lemesos area in Cyprus. In: Proceedings of SPIE Romte Senssing 2010: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere. Proc. SPIE, Vol. 7827, 78270D; doi:10.1117/12.864806.
 • 8: Kamarianakis, Y., Gao O., Prastacos, P. 2010. Characterizing regimes in daily cycles of urban traffic using smooth-transition regressions; Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 18, pp. 821-840
 • 9: Kanas Aggelos, 2010. "A note on the relation between the equity risk premium and the term structure," Journal of Economics and Finance, Springer, vol. 34(1), pages 89-95, January
 • 10: Kanas Angelos & Christos Ioannidis, 2010. "Causality from real stock returns to real activity: evidence of regime-dependence," International Journal of Finance & Economics, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 15(2), pages 180-197.
 • 11: Mantelas, L., Hatzichristos, T., Prastacos P., 2010. A Fuzzy Cellular Automata Modelling Approach – Accessing Urban Growth Dynamics in Linguistic Terms. In Taniar, D.; Gervasi, O.; Murgante, B.; Pardede, E.; Apduhan, B.O. (Eds.) Lecture Notes in Computer Science, Theoretical Computer Science and General Issues, Computational Science and Its Applications - ICCSA, vol. 6016, p.140-151, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
 • 12: Mantelas, L., Prastacos, P., Chatzichristos, Th., 2010, "Urban Expansion Modeling using CaFe", 6th HellasGI Conference, GIS, Athens, Greece.
 • 13: Retalis, A., Hadjimitsis, D. G., Michaelides, S., Tymvios, N. F., Chrysoulakis, N. and C.R.I. Clayton, 2010. Comparison of atmospheric parameters derived from MODIS, sun-photometer and in-situ observations over Cyprus. Natural Hazards and Earth System Science, 10, 421–428.
 • 14: Synnefa, A., Stathopoulou, M., Sakka, A., Katsiabani, K., Santamouris, M., Adaktylou, N., Cartalis, C. and Chrysoulakis, N., 2010. Integrating sustainability aspects in urban planning: the case of Athens. In: Proceedings of 3rd International Conference PALENC2010: Passive & Low Energy Cooling for the Built Environment, held in Rhodes, Greece (29 September - 1 October).
 • 15: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and N. Chrysoulakis, 2010. Accuracy assessment of atmospheric correction algorithms using sun-photometers (AERONET), lidar system, and in situ spectroradiometers. In: Proceedings of SPIE Romte Senssing 2010: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere. Proc. SPIE, Vol. 7827, 78270E; doi:10.1117/12.864825
 • 16: Themistocleous, K., Nisantzi, A., Hadjimitsis, D.G., Retalis, A., Paronis, D., Michaelides, S., Chrysoulakis, N., Giorgousis, G. and S. Perdikou, 2010. Monitoring air pollution in the vicinity of cultural heritage sites in Cyprus using remote sensing techniques. In: Ioannides, M (Ed): Euromed 2010, LNCS 6436, Springer, pp. 536 – 547.
2009
 • 1: Kamarianakis, Y, Oliver Gao, H., Prastacos, P. . Characterizing regimes in daily cycles of urban traffic using smooth-transition regressions; Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 18, pp. 821-840
 • 2: Tomai E., Herlin I., Berroir J.-P., and Prastacos P. , Ontology-based documentation of land degradation assessment from satellite images, International Journal of Remote Sensing 30 (13), pp. 3315-3330
2008
 • 1: Alecu, C., Oancea, S., Chrysoulakis, N., and G. Stancalie, 2008. Analysis of the satellite images misregistration errors. A case study for Romania. In Proceeding of IEEE Geosciences and Remote Sensing: The next Generation (IGARSS 2008) held in Boston, Massachusetts, USA on 6 - 11 July 2008.
  Read more
 • 2: Chrysoulakis, N., 2008. Urban metabolism and resource optimisation in the urban fabric: The BRIDGE methodology. In: Proceedings of EnviroInfo2008: Environmental Informatics and Industrial Ecology. September 10-12, Leuphana University of Lüneburg, Germany, Vol. 1, pp. 301 - 309.
  Read more
 • 3: Chrysoulakis, N., Flouri, E., Diamandakis, E., Dougalis, V., Synolakis C. E. and S. Foteinis, 2008. Remote sensing in support of tsunami mitigation planning in the Mediterranean. In: Proc. of the 1st International Conference on Remote Sensing Techniques in Disaster Management and Emergency Response in the Mediterranean Region, held in Zadar, Croatia in 22 - 24 September 2008.
  Read more
 • 4: Chrysoulakis, N., Kamarianakis, Y., Xu, L., Mitraka, Z. and J. Ding, 2008. Combined use of MODIS, AVHRR and radiosonde data for the estimation of spatio-temporal distribution of Precipitable Water. Journal of Geophysical Research, 113, D05101, doi:10.1029/2007JD009255.
  Read more
 • 5: Feidas, H. and N. Chrysoulakis, 2008. Comparison of TRMM climate rainfall products and gauge observations over Greece. In: Proc. of the Third NASA/JAXA International Science Conference, held in Las Vegas, USA in 4 - 8 February 2008.
  Read more
 • 6: Feidas, H., Kokolatos, G., Negri, A., Manyin M., Chrysoulakis, N. and Y. Kamarianakis, 2008. A validation of an infrared-based satellite algorithm to estimate accumulated rainfall over the Mediterranean basin. Theroretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-007-0360-y.
  Read more
 • 7: Flouri, E., Chrysoulakis, N., Dougalis, V., Synolakis, C. E and S. Foteinis, 2008. Tsunami Hazards in The Eastern Mediterranean. Eos Trans. AGU, 89(53), Fall Meet. Suppl., Abstract OS53B-1303.
  Read more
 • 8: Hadjimitsis, D.G., Themistokleous, K., Papadavid, G., Retalis, A., Chrysoulakis, N., Michaelides, S., Toulios, L., and C.R.I. Clayton, 2008. Atmospheric correction for satellite remotely sensed data intended for hydrological applications using in-situ spectroradiometric and sun-photometer measurements. 10th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Vol. 10, PLINIUS10-A-00128.
  Read more
 • 9: Hadjimitsis, D.G., Themistokleous, K., Papadavid, G., Retalis, A., Chrysoulakis, N., Michaelides, S., Toulios, L., and C.R.I. Clayton, 2008. Comparison between visibility measurements obtained from satellites and ground. 10th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Vol. 10, PLINIUS10-A-00129.
  Read more
 • 10: Kamarianakis, Y., Feidas, H., Kokolatos, G., Chrysoulakis, N. and V. Karatzias, 2008. Validating remotely sensed rainfall estimates using nonlinear mixed models and geographically weighted regression. Environmental Modelling & Software, 23, 1438 - 1447.
  Read more
 • 11: Kanas A. , G. Kouretas, ‘Euro area expansion: Current state and future prospects’, Journal of International Money and Finance, 27, March 2008, 165-168.
 • 12: Kanas A. , ‘A multivariate regime switching approach to the relation between the stock market, the interest rate and output, International Journal o f Theoretical and Applied Finance, 2008, 11, 7, 657-671.
 • 13: Kanas A. , ‘Modeling regime transition in stock index futures markets and forecasting implications’, Journal of Forecasting,2008, 27, 8, 649-669
 • 14: Kanas A. , ‘On real interest rates dynamics and regime switching’, Journal of Banking and Finance, 32, 10, October 2008, 2089-2098.
 • 15: Lipakis, M., Chrysoulakis, N. and Kamarianakis, Y. 2008. Shoreline extraction using satellite imagery. In: Pranzini, E. and Wetzel, E. (eds): Beach Erosion Monitoring. Results from BEACHMED/e-OpTIMAL Project (Optimization des Techniques Integrées de Monitorage Appliquées aux Lottoraux) INTERREG IIIC South. Nuova Grafica Fiorentina, Florence, Italy, pp. 81 - 95.
  Read more
  Link to Full Text
 • 16: Mantelas L., Hatzichristos T., Prastacos P., 2008, Modeling Urban Growth using Fuzzy Cellular Automata 11th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Girona, Spain,
  Read more
 • 17: Mohamed B, Mantelas L., 2008, A trust and reputation model for filtering and classifying knowledge about urban growth GeoJournal, vol.72, no.3
  Read more
 • 18: Mohamed B, Mantelas L., 2008, A trust and reputation model for filtering and classifying knowledge about urban growth GeoJournal, vol.72, no.3
 • 19: Stefanakis, E., and Prastacos, P., 2008. ‘Development of a Coastal SDI Using GeoFOSS’. Proceedings 11th AGILE Conference, Girona, Spain, May 2008
 • 20: Tomai E., Herlin I., Berroir J.-P., and Prastacos P., 2008. ‘Ontology-based documentation of land degradation assessment from satellite images’, to appear in the International Journal of Remote Sensing 2008
 • 21: Yahia, H., Turiel, A., Chrysoulakis, N., Grazzini, J., Prastacos, P. and I. Herlin, 2008. Application of the Multifractal Microcanonical Formalism to the Detection of Fire Plumes in NOAA-AVHRR Data. International Journal of Remote Sensing, 29, 4189 - 4205.
  Read more
 • 22: Μαντέλας Λ., Πραστάκος Π., Χατζηχρήστος Θ., 2008, Μοντελοποίση Αστκής Επέκτασης χρησιμοποιώντας Κυψελοειδή Αυτόματα και Εξελιγμένα Ασαφή Συστήματα, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGI, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Αθήνα, Ελλάδα
  Read more
 • 23: Μητράκα, Z., Χρυσουλάκης, N. και Μ. Λιπάκης, 2008. Εφαρμογή επαγωγικών αλγορίθμων μάθησης για την αποτύπωση της ακτογραμμής με χρήση δορυφορικών καταγραφών. Στο CD ROM Πρακτικών του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGI), Αθήνα.
  Read more
 • 24: Μητράκα, Ζ., Χρυσουλάκης, Ν. και Ι. Καμαριανάκης, 2008. Εκτίμηση της χωροχρονικής κατανομής του υετίσιμου νερού με χρήση δορυφορικών καταγραφών και δεδομένων ραδιοβολίσεων. Πρακτικά του ΙΧ ΕΜΤΕ Πανελληνίου – Διεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας (9th COMECAP 2008,). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρία, Θεσσαλονίκη (28 - 31Μαϊου).
  Read more
2007
 • 1: Alecu, C., Chrysoulakis, N., Oancea, S., and G. Stancalie, 2007. The georeferencing errors of satellite data in remote sensing applications. In: Bruzzone, L. (Editor), Image and Signal Processing for Remote Sensing XIII, Proceedings of SPIE. Vol. 6748, pp. 674810-1 – 674810-8.
  Read more
 • 2: Ben Salah, Y. Kamarianakis, S. Chlif and P. Prastacos (2007), Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis in Central Tunisia: Spatio-temporal dynamics. International Journal of Epidemiology, 36, 991-1000.
  Read more
 • 3: Chrysoulakis, N., Herlin, I., Prastacos, P., Yahia, H., Grazzini, J. and C, Cartalis, 2007. An improved algorithm for the detection of plumes caused by natural or technological hazards using AVHRR imagery. Remote Sensing of Environment, 108, 393 – 406.
  Read more
 • 4: Kamarianakis Y. , A. Ben Salah, S. Chlif and P. Prastacos (2007) Risk maps for the study of Leishmaniasis in Central Tunisia. Proceedings of the 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science. Aalborg, Denmark, May 2007.
 • 5: Kamarianakis, Y., Feidas, H., Kokolatos, G., Chrysoulakis, N. and V. Karatzias, 2007. Validating remotely sensed rainfall estimates by using nonlinear mixed models and geographically weighted regression. XIIth Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA2007) International Conference, Chania (May 29 - June 1).
  Read more
 • 6: Kanas A. , C. Ioannidis, 2007: Stock Market and the Macroeconomy: A Regime Switching Approach, Economia Internazionale, Vol LX, No 2, May 2007
 • 7: Kanas, C. Ioannidis, 2007: Stock Market and the Macroeconomy: A Regime Switching Approach, Economia Internazionale, Vol LX, No 2, May 2007
 • 8: Mantelas L., Hatzichristos Th., Prastacos P., 2007, A Fuzzy Cellular Automata Based Shell for Modeling Urban Growth – A Pilot Application in Mesogia Area. 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Aalborg University, Denmark
  Read more
 • 9: Mantelas L., Hatzichristos Th., Prastacos P., 2007, A Fuzzy Cellular Automata Based Shell for Modeling Urban Growth – A Pilot Application in Mesogia Area. 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Aalborg University, Denmark
 • 10: Prastacos P. and Y. Kamarianakis (2007) Statistical models for urban traveler information and traffic management systems. ERCIM NEWS, 68, 32-33.
 • 11: Stefanakis, E. and Prastacos, P.. 2007. Semantic-based spatial information infrastructures: integrating data and services into a single collection.. In Proceedings of the 23rd International Cartographic Conference, Moscow, Russia, August 2007.
 • 12: Tomai E. , P. Prastacos & M. Kavouras, "A Framework for Intensional and Extensional Integration of Geographic Ontologies", Transactions in GIS, 11(6): pp. 873-887, 2007
  Read more
 • 13: Yahia, H., Turiel, A., Chrysoulakis N., Grazzini, J. Prastacos P., and I. Herlin, 2007. Multifractal pre-processing of AVHRR images to improve the determination of smoke plumes from large fires. In Proceeding of IEEE Geosciences and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2007), held in Barcelona (23 - 27 July).
  Read more
 • 14: Στεφανακης, Μ., Πραστάκος Π., 2007 Ανάπτυξη μεταδεδομένων παράκτιων περιοχών. Πρακτικά 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα (4-7 Οκτωβρίου)
 • 15: Χρυσουλάκης, N., Φείδας, X. και Δ. Βελιανίτης, 2007. Συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την υποστήριξη της ενιαίας διαχείρισης υδατικών πόρων: Το έργο REALDEMS. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (4-7 Οκτωβρίου).
  Read more
2006
 • 1: Chrysoulakis N. , H. Feidas, M. Abrams, 2006: "Digital elevation models generated from multispectral stereo satellite imagery", SPIE, The international Society for Optical Engineering, 10.1117/2.1200607.0306
  Read more
 • 2: Feidas, H. Kokolatos, G., Negri, A., Manyin, M. and N. Chrysoulakis, 2006. A TRMM-Calibrated infrared technique for rainfall estimation: Application on rain events over eastern Mediterranean. Advances in Geosciences, 7, 181 – 188.
  Read more
 • 3: Kamarianakis Y. , A. Ben Salah, S. Chlif and P. Prastacos (2006) Risk maps for the study of Leishmaniasis in Central Tunisia. (In Greek) Proceedings of the 4th HELLASGIs Conference, National Polytechnic School of Athens, March 2006
  Read more
 • 4: Kamarianakis, Υ., Chrysoulakis, Ν., Feidas, H. and G. Kokolatos, 2006. Comparing rainfall estimates derived from rain gages and satellite images at the eastern Mediterranean region. In: Suarez, J. and B. Markus (Eds), Proceedings of the 9th AGILE Conference on Geographic Information Science: Shaping the future of Geographic Information Science in Europe, pp. 15 - 20.
  Read more
 • 5: Nikolakopoulos, K. G. and N. Chrysoulakis, 2006. Updating the 1:50.000 topographic maps using ASTER and SRTM DEM. The case of Athens, Greece.In: Ehlers, M. (Editor), Proceedings of Remote Sensing, an SPIE Europe Event: Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology III, 11-16 September 2006, Stockholm, Sweden.
  Read more
 • 6: Nikolakopoulos, K., Kamaratakis, E. and N. Chrysoulakis, 2006. SRTM vs ASTER Elevation Products. Comparison for two regions in Crete, Greece. International Journal of Remote Sensing, 27, 4819-4838.
  Read more
 • 7: Stathopoulou, M, Cartalis, C. and N. Chrysoulakis, 2006. Using midday surface temperature to estimate Cooling Degree-Days from NOAA-AVHRR thermal infrared data: An application for Athens, Greece. Journal of Solar Energy, 80, 414 - 422.
  Read more
 • 8: Tomai E., and Prastacos P., A framework for intensional and extensional integration of geographic ontologies, 9th AGILE Conference on Geographic Information Science, Visegrad, Hungary, April 19 – 22, 2006
  Read more
 • 9: Tomai E., Michael S., and Prastacos P., An Ontology-based Web-portal for Tourism, 2nd International Workshop on Web Portal-based Solutions for Tourism and other business areas, Münster, Germany, 20 September 2006
 • 10: Φείδας, X., Κοκολάτος, Γ., Negri, A., Manyin, M., και N. Χρυσουλάκης, 2006. Βαθμονόμηση και εφαρμογή μιας υπέρυθρης δορυφορικής τεχνικής εκτίμησης της βροχόπτωσης για την περιοχή της Μεσογείου. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρία, Αθήνα (24-26 Μαϊου).
  Read more
 • 11: Χρυσουλάκης, N., Φείδας, X. και Δ. Βελιανίτης, 2006. Συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την υποστήριξη της ενιαίας διαχείρισης υδατικών πόρων: Το έργο REALDEMS. Στο CD ROM Πρακτικών του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGI), Αθήνα.
  Read more
2005
 • 1: Bloquet S., Faiget L., Aujard C., Vallet J., Prastacos P., Vincent B. and Champelovier P., 2005. "Gipsynoise: A GIS tool adapted to the European Directive on Assessment and Management of Environmental Noise 2002/49/CE- Demonstrative Tool", International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Rio de Janeiro, Brazil
 • 2: Chrysoulakis, N., Adaktylou, N. and C. Cartalis, 2005. Detecting and Monitoring Plumes caused by Major Industrial Accidents with JPLUME, a new Software Tool for low resolution Image Analysis. Environmental Modelling & Software, 10, 1486 - 1494.
  Read more
 • 3: Chrysoulakis, N., Diamandakis, M., and P. Prastacos, 2005. GIS Integration of ASTER stereo imagery for the support of Watershed Management. Global Nest: The International Journal, 5, 47 - 56.
  Read more
 • 4: Dall'erba S. , Y. Kamarianakis, J. LeGallo, M. Plotnikova 2005: "Regional Conductivity Differentials in Three New Member Countries: What can we learn from the 1986 Enlargement to the South?", In: The Review of Regional Studies, Vol 35, No 1, pp. 97-116
 • 5: Feidas, H. Kokolatos, G., Negri, A., Manyin, M. and N. Chrysoulakis, 2005. A TRMM-Calibrated infrared technique for rainfall estimation: Application on rain events over eastern Mediterranean. In: Kotrovi V. (Ed): Proceedings of the 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms. European Geosciences Union (in press).
  Read more
 • 6: Grazzini, J. and N. Chrysoulakis, 2005. Extraction of Surface Properties from a High Accuracy DEM Using Multiscale Remote Sensing Techniques. In: Hřebiček, J. and Ráček, J. (Eds): Proceedings of the 19th International Conference: Informatics for Environmental Protection – EnviroInfo2005, Masaryk University in Brno, Vol. 1, pp. 352 - 356.
  Read more
 • 7: Grazzini, J., Turiel A., Yahia H., "Presegmentation of high-resolution satellite images with a multifractal reconstruction scheme based on an entropy criterium", Proc. of IEEE ICIP, vol. 1, pp.649-652, 2005.
 • 8: Kamarianakis Y. , A. Kanas, P. Prastacos 2005: "Modelling Traffic Volatility Dynamics in a Dynamic Network " Journal of the Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, No 1923, pp. 18-27
  Read more
 • 9: Kamarianakis Y. , P. Prastacos 2005, Spatial Time-Series Modeling: A review of the proposed methodologies, In Troppen, F. and Paihno, M., (eds)Proceedings of the 8th AGILE Conference on Geographic Information Science, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal,167-176
  Read more
 • 10: Kamarianakis Y. , P. Prastacos 2005: "Space - Time modeling of Traffic Flow", Computers and Geosciences 31 (2005), pp. 119-133
  Read more
 • 11: Kanas A. , 2005: "Regime linkages between the Mexican currency market and emerging equity markets", Economic Modelling 22 (2005), pp. 109-125
 • 12: Kanas A. , G. Tsiotas 2005: "Real interest rates linkages between the USA and the UK in the postwar period", International Journal of finance and economics 10 (2005), pp/ 251-262
 • 13: Kanas A. 2005: "Pure Contagion Effects in International Banking: The Case of BCCI’s Failure", Journal of Applied Economics, Vol III, #1 2005, pp. 101-123
 • 14: Kanas, A., 2005. Nonlinearity in the stock price-dividend relation, Journal of International Money and Finance, forthcoming, 2005.
 • 15: Kanas, A., 2005. Real or Monetary? The US/UK real exchange rate, 1921-2002, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 15, 2005, pp.21-38.
 • 16: Kanas, A., 2005. Regime linkages in the US/UK real exchange rate - the real interest rate differential relation, Journal of International Money and Finance, forthcoming, Special Issue, 2005.
 • 17: Kotzinos, D., Konstantinou, G. and N. Chrysoulakis, 2005. Servicing Environmental E-Learning (E2-Learning): using Geographic Information and Remote Sensing Web Services to support E2-Learning. In: Hřebiček, J. and Ráček, J. (Eds): Proceedings of the 19th International Conference: Informatics for Environmental Protection – EnviroInfo2005, Masaryk University in Brno, Vol. 2, pp. 804 - 808.
  Read more
 • 18: Stathopoulou, M, Cartalis, C. and N. Chrysoulakis, 2005. Using midday surface temperature to estimate Cooling Degree-Days from NOAA-AVHRR thermal infrared data: An application for Athens, Greece. Journal of Solar Energy (in press).
  Read more
 • 19: Turiel A., Grazzini J. & Yahia H., "Multiscale techniques for the detection of precipitation using thermal IR satellite images", IEEE Letters on Geoscience and Remote Sensing, 2(4):447-450, 2005.
2004
 • 1: Blecic, A. Cecchini, P. Prastacos, G. Trunfio, E. Verigos, 2004: "Modelling Urban Dynamics with Cellular Automata: A Model of the City of Heraklion". In F. Toppen, P. Prastacos (eds) 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, 29 April – 1 May 2004, University of Crete Press, Heraklion, Greece, pp. 313 – 323
 • 2: Cartalis C. , N. Chrysoulakis, H. Feidas, N. Pitsitakis, 2004: "Categorization of Cold Period Weather types in Greece on the Basis of the Photointerpretation of NOAA/AVHRR imagery", International Journal of Remote Sensing, 25, pp. 2951 – 2977
 • 3: Chrysoulakis N. , C. Opie, 2004: "Using NOAA and FY imagery to track toxic plumes caused by the 2003 bombing of Baghdad", International Journal of Remote Sensing, 25, pp 5247 – 5254
 • 4: Chrysoulakis N. , M. Abrams, H. Feidas, D. Velianitis, 2004: "Analysis of the ASTER Multispectral Stereo Imagery to Produce DEM and Land Cover Databases for Greek Islands: The REALDEMS Project.", In, P. Prastacos, U. Cortes, J.L De Leon, M. Murillo (Eds): Proceedings of the e-Environment: Progress and Challenge, pp. 411 – 424
 • 5: Chrysoulakis N. , M. Spiliotopoulos, H. Feidas, C. Domenikiotis, N. R Dalezios, 2004: "Estimation of Atmospheric Static Stability with the Use of Satellite Remote Sensing". In: Proceedings of 7th Panhellenic (International) Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics. Hellenic Meteorological Society, Cyprus Meteorological Association, Cyprus Meteorological Service, University of Cyprus, Nicosia.
 • 6: Chrysoulakis N. , P. Prastacos, C. Cartalis, 2004: "Development of a decision Support tool for Technological Risk Management with Remote Sensing and GIS". In: L. Hilty, E. Seifert, R. Treibert (eds): Information Systems for Sustainable Development Idea Group, pp. 342 – 353
 • 7: Chrysoulakis N. , P. Prastacos, C. Cartalis, 2004: "Estimation and Mapping of the Spatial distribution of total solar irradiance at Heterogeneous surfaces". In: N. Zouros (Editor), Proceedings of 7th Panhellenic Geographical Conference of the Hellenic Geographical Society, Vol. 1, pp. 66-73.
 • 8: Chrysoulakis N. , Y. Kamarianakis, Y. Farsari, M. Diamantakis, P. Prastacos, 2004: "Combining satellite and socioeconomic data for Land Use Models estimation". In: R. Goossens (Editor), Proceedings of 3rd Workshop of EARSeL Special Interest Group on Remote Sensing for Developing Countries.
 • 9: Chrysoulakis N., M. Diamantakis, P, Prastacos, 2004: "GIS based estimation and mapping of local level of daily irradiation on inclined surfaces". In: F. Toppen, and P. Prastacos (Eds), Proceedings of the 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, pp. 587 – 597.
 • 10: Kamarianakis Y. , D. Kotzinos, P. Prastacos 2004: "Bivariate Traffic Relations: a Space-Time Modelling Approach", 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, 29 April – 1 May 2004, Heraklion, Greece, Parallel Session 5.2 – Urban Modelling II, pp. 465 – 474.
 • 11: Kamarianakis Y. , J. Le Gallo, 2004: "Exploratory Spatial Data Analysis and Spatial Econometric Modeling for the Study of Regional Productivity Differentials in European Union From 1975 to 2000", 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, 29 April – 1 May 2004, Heraklion, Greece. Parallel Session 4.3 – Environmental Modelling, pp 425-434
 • 12: Kamarianakis Y. , P. Prastacos, 2003: "Forecasting Traffic Flow Conditions in an Urban Network: Comparison of Multivariate and Univariate Approaches" in, Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board, Number 1857, pp. 77-84
 • 13: Kanas Angelos , 2004: "Regime linkages between the Mexican Currency market and Emerging Equity Markets", Economic Modelling 22(2005), pp 109 – 125
 • 14: Kotzinos D. , N. Chrysoulakis, 2004: "GIS Web Services and Satellite Imaging as a framework for Environmental Monitoring: The design and Implementation of a Vegetation Indices calculation test case". In: M.O Altan (Editor), The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences: DVD-ROM of Proceedings of the XXth Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Vol XXXV, Part B.
 • 15: Kotzinos D. , P. Prastacos, “Use of a Web-based GIS for real-time traffic information fusion and presentation over the Internet, AGILE Conference on Geographic Information Science, 29/4-1/5/2004
 • 16: Ma Yue , Angelos Kanas 2004: " Intrinsic Bubbles Revisited: Evidence from Nonlinear Co-integration and Forecasting" Journal of Forecasting, J. Forecast 23, pp 237 – 250. Published online http://www.interscience.wiley.com
 • 17: Prastacos P. , V. Prinet 2004: "ANFAS: A Decision Support System for Simulating River Floods." In F. Toppen, P. Prastacos (eds) 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, 29 April – 1 May 2004, University of Crete Press, Heraklion, Greece, pp. 63-72
 • 18: Prastacos P. , W. Castaings, N. Courois, L. Houdry, V. Tran, 2004: " ANFAS: A Decision Support System for Flood Risk Assessment" In: P. Pratsacos, U. Cortes, J.L.D de Leon, M. Murillo (eds) e-Environment: Progress and Challenges, Instituto Politechnico Nacional, Mexico
 • 19: Χρυσουλάκης Ν. , Γ. Καμαριανάκης, Γ. Φαρσάρη, Μ. Διαμαντάκης, Π. Πραστάκος, 2004: "Εκτίμηση Εξισώσεων Αστικής Ανάπτυξης και καθορισμός Δεικτών Αειφορίας σε περιβάλλον ΓΣΠ με χρήση Δορυφορικών και Κοινωνικοοικονομικών δεδομένων". Στο CD-ROM Πρακτικών του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas GI), Αθήνα.
2003
 • 1: Chrysoulakis, N. and C. Cartalis, 2003: "A new algorithm for the detection of plumes caused by industrial accidents, on the basis of NOAA/AVHRR imagery”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 24, pp. 3353 – 3367.
 • 2: Chrysoulakis, N. and C. Cartalis, 2003: "TAD - a new Satellite Images Analysis Software Tool for the Detection of Major Fires caused by Technological Accidents”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 24, pp. 1259 - 1271.
 • 3: Chrysoulakis, N., Diamandakis, M. and P. Prastacos, 2003: “GIS Integration of ASTER stereo imagery for the support of Watershed Management”. In: Lekkas, T. D. (Ed), Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology, pp. 111 – 118.
 • 4: Chrysoulakis, N., Keramitsoglou, I. and C. Cartalis, 2003: “Hydrologic land cover classification mapping at the local level with the combined use of ASTER multispectral imagery and GPS measurements”. In: Ehlers, M. (Editor), Proceedings of 10th SPIE Internationl Symposium on Remote Sensing: Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology III, Vol. 5239, 2003.
 • 5: Chrysoulakis, N., Spiliotopoulos, M., Domenikiotis, C. and N.R. Dalezios, 2003: “Towards Monitoring of Regional Atmospheric Instability through Modis / Aqua Images”. In: Dalezios, R. N. (Editor), Proceedings of the COST-719 International Symposium on GIS and Remote Sensing: Environmental Applications, held in Volos, Greece,7-9November.
 • 6: Dall'erba S., Kamarianakis Y., Le Gallo J., Plotnikova M. (2003) Les differentiels de productivite regionale dans les pays en transition par rapport a l'Union Europeenne: le cas de la Pologne, de la Hongrie et de la Republique Tcheque, Region et Developpement, n°2003-18, 111-129.
 • 7: Farsari Y. and P.Prastacos, 2002. Sustainable Indicators: An Overview. International Conference "Citizens, Sustainable Development, Environment", Foundation for Mediterranean Cooperation, Athens , Greece, April 2002
 • 8: Kamarianakis Y. and Prastacos P. (2003) Forecasting Traffic Flow Conditions in an Urban Network: Comparison of Multivariate and Univariate Approaches, Transportation Research Record-Journal of the Transportation Research Board, No. 1857, 74-84.
 • 9: Kotzinos, D. and N. Chrysoulakis, 2003: “Design of GIS Web Services for environmental monitoring: using satellite imaging to calculate vegetation indices”. In: Dalezios, R. N. (Editor), Proceedings of the COST-719 International Symposium on GIS and Remote Sensing: Environmental Applications, held in Volos, Greece, 7 - 9 November.
2002
 • 1: Chrysoulakis, N. and C. Cartalis, 2002: "Improving the estimation of land surface temperature for the region of Greece: adjustment of a split window algorithm to account for the distribution of precipitable water”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 23, pp. 871 - 880.
 • 2: Chrysoulakis, N. and C. Cartalis, 2002: "Thermal detection of plumes produced by industrial accidents in urban areas based on the presence of the heat island”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 23, pp. 2909 - 2916.
 • 3: Chrysoulakis, N., 2002: "Energy in the Urban Environment: Use of Terra/ASTER imagery as a tool in Urban Planning”, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Vol. 30, pp. 245 - 254.
 • 4: Chrysoulakis, N., 2003: "Estimation of the all-wave Urban Surface Radiation Balance by use of Terra/ASTER multispectral imagery and in-situ spatial data ”, Journal of Geophysical Research, 108, D18, 4582 (DOI: 10.1029 /2003JD003396).
 • 5: Chrysoulakis, N., 2003: “Integration of Earth Observation and in-situ Spatial Data for the development of a Decision Support Tool for Technological Risk Management”. In: Ehlers, M. (Editor), Proceedings of 9th SPIE International Symposium on Remote Sensing: Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology II. Vol. 4886, pp. 448 – 458.
 • 6: Chrysoulakis, N., 2003: “JPLUME - a Satellite Images Analysis Software Tool for the Detection and Monitoring of Plumes caused by Major Technological Accidents”. In: Schimak G.P., Swayne D. A., Quinn N.W.T. and R. Denzer (Eds), Proceedings of Environmental Software Systems (Vol.5: Environmental Knowledge and Information Systems). Vol. 5, pp. 87 – 100.
 • 7: Chrysoulakis, N., and P. Prastacos, 2002: “Development of a Decision Support System for Technological Risk Management with the combined use of Remote Sensing and GIS”. In: Pillmann, W. and Tochtermann, K. (Eds), Proceedings of 16th International Conference: Informatics for Environmental Protection - Environmental Communication in the Information Society, Vienna University of Technology, Vol. 2, pp. 214 – 217.
 • 8: Farsari Y. and P.Prastacos (2002) "GIS Contribution for the Evaluation and Planning of Tourism: A Sustainable Tourism Perspective". Paper presented at the Scientific Meeting "Social practices and Spatial Information: European and Greek Experiences in GIS", organized by Aristotelian Universityof Thessaloniki and Hellas GIS, Thessaloniki, July  2002.
 • 9: Kamarianakis Y. and P. Prastacos, 2002. Development of traffic flow models using space time models. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek).
 • 10: Pappas V. , B. Kotzamanis, P. Prastacos, A. Tsatsaris and G. Sidiropoulos, 2002. Digital web atlas of Greece. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek).
 • 11: Prastacos P. , V. Prinet and P. Houdry, 2002. ANFAS, A decision support system for river floods. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek).
 • 12: Prastacos P. 2002: "ANFAS: A Decision Support System for Simulating River Floods" Environmental Communication in the Information Society (eds) W. Pillmann, K. Tochtermann, EnviroInfo Vienna 2002.
 • 13: Spanaki M. , D. Kotzinos, P. Prastacos and L. Tsoulos, 2002. Use of GML for applications of GIS on the web. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek).
 • 14: Vazouras C. , G. Kogxylakis and P. Prastacos, 2002. Health Map: A GIS system for monitoring public health and decision making. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek).