Ελληνικά


Publications

2017
 • 1: Al Bitar A., Landier L., Guilleron J., Lauret N., Gastellu-Etchegorry J.P., Tiangang Y., Feigenwinter C., Mitraka Z. and Chrysoulakis N., 2017. Assessing Urban Canopies 3D Radiative and Energy Budgets with Remote Sensing and DART Model. In Proceeding of Joint Urban Remote Sensing Event JURSE 2017, held in Dubai, UAE, March 30 - April 1 ( 978-1-5090-5808-2/17/$31.00 ©2017 IEEE)..
 • 2: Chrysoulakis N., Marconcini M., Gastellu-Etchegorry J.-P., Grimmond C.S.B., Feigenwinter C., Lindberg F., Del Frate F., Klostermann J., Mitraka Z., Esch T., Landier L., Gabey, A., Parlow E. and Olofson, F., 2017. Anthropogenic Heat Flux Estimation from Space: Results of the second phase of the URBANFLUXES Project. In Proceeding of Joint Urban Remote Sensing Event JURSE 2017, held in Dubai, UAE, March 30 - April 1 (978-1-5090-5808-2/17/$31.00 ©2017 IEEE)..
 • 3: Feigenwinter, C., Parlow, E., Vogt, R., Schmutz, M., Chrysoulakis, N., Lindberg, F., Marconcini, M. and Del Frate, F., 2017. Spatial Distribution of Sensible and Latent Heat Flux in the URBANFLUXES case study city Basel (Switzerland). In Proceeding of Joint Urban Remote Sensing Event JURSE 2017, held in Dubai, UAE, March 30 - April 1 (978-1-5090-5808-2/17/$31.00 ©2017 IEEE)..
 • 4: Gastellu-Etchegorry, J. P., Lauret, N., Yin, T., Landier, L., Kallel, A., Malenovský, Z., Bitar, A. A., Aval, J., Benhmida, S., Qi, J., Medjdoub, G., Guilleux, J., Chavanon, E., Cook, B., Morton, D., Chrysoulakis, N. and Mitraka, Z., 2017. DART: Recent Advances in Remote Sensing Data Modeling With Atmosphere, Polarization, and Chlorophyll Fluorescence. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, PP (99), 1 - 10..  Weblink to the Article
 • 5: Mitraka, Z., Feigenwinter, C., Chrysoulakis, N., Parlow, E., Grimmond, S., Lindberg, F., Wicki, A. and Marconcini, M., 2017. Towards discriminating between zones with different thermal behaviour in cities. In Proceeding of Joint Urban Remote Sensing Event JURSE 2017, held in Dubai, UAE, March 30 - April 1 (978-1-5090-5808-2/17/$31.00 ©2017 IEEE)..
 • 6: Poursanidis, D. and Chrysoulakis, N., 2017. Remote Sensing, natural hazards and the contribution of ESA Sentinels missions. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 6, 25 - 38..
 • 7: Tzelidi, D., Stagakis, S., Mitraka, Z., Lantzanakis, G., Panagiotakis, E. and Chrysoulakis, N., 2017. Spectral Unmixing of Sentinel-2 observations based on urban material endmembers from WorldView II imagery. In Proc. of 10th EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories) SIG Imaging Spectroscopy Workshop, held in Zurich, Switzwrland, April 19 – 21..
2016
 • 1: Beloconi, A., Kamarianakis, Y. and Chrysoulakis, N., 2016. Estimating urban PM10 and PM2.5 concentrations, based on synergistic MERIS/AATSR aerosol observations, land cover and morphology data. Remote Sensing of Environment, 172, 148 - 164..
 • 2: Benas, N., Chrysoulakis, N. and Cartalis, C. 2016. Trends of urban surface temperature and heat island characteristics in the Mediterranean. Theoretical and Applied Climatology, doi:10.1007/s00704-016-1905-8..
 • 3: Chrysoulakis N., Marconcini M., Gastellu-Etchegorry J.-P., Grimmond C.S.B., Feigenwinter C., Lindberg F., Del Frate F., Klostermann J., Mitraka Z., Esch T., Landier L., Gabey, A., Parlow E. and Olofson, F., 2016. Anthropogenic Heat Flux Estimation from Space: Results of the first phase of the URBANFLUXES Project. In: Proc. SPIE  10008, Remote Sensing Technologies and Applications in Urban Environments, 100080C (Edinburg, United Kingdom, September 26-29),  doi: 10.1117/12.2239411..
 • 4: Chrysoulakis, N. and Grimmond, C.S.B., 2016. Understanding and reducing the anthropogenic heat emission. In: Santamouris, M. and Kolokotsa, D. (Eds)., 2016. Urban Climate Mitigation Techniques. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 978–0‐415–71213–2, pp. 27 - 39..
 • 5: Chrysoulakis, N., Feigenwinter, C., Triantakonstantis, D., Penyevskiy, I., Tal, A., Parlow, E., Fleishman, G., Düzgün, S., Esch, T. and Marconcini, M., 2016. A Conceptual List of Indicators for Urban Planning and Management Based on Earth Observation. In: Etingoff, K. (Ed.), 2016. Urban Ecology. Strategies for Green Infrastructure and Land Use. Apple Academic Press, Inc., Oakville, Canada. ISBN-13: 978-1-77188-282-8, pp. 285 - 313..
 • 6: Chrysoulakis, N., Heldens, W., Gastellu-Etchegorry J.-P., Grimmond, C.S.B., Feigenwinter, C., Lindberg, F., Del Frate, F., Klostermann, J., Mitraka, Z., Esch, T., Al Bitar, A., Gabey, A., Parlow, E. and Olofson, F., 2016. Anthropogenic Heat Flux Estimation from Space: The URBANFLUXES Project. In Wong and Jusuf (Eds): CD-ROM of Proceedings of the 4th International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, organiozed by National University of Singapore, in Singapore, May 30-31 and June .
 • 7: Chrysoulakis, N., Marconcini, M., Sazonova, A., Tal, A., Dusgun, S., Parlow, E., Charalampopoulou, V., Mitraka, Z., Esch, T., Cavur, M. and Feigenwinter, C., 2016. Copernicus Sentinels for Urban Planning in Russia: The SEN4RUS Project. In Wong and Jusuf (Eds): CD-ROM of Proceedings of the 4th International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, organiozed by National University of Singapore, in Singapore, May 30-31 and June 1..
 • 8: Gkadolou Eleni, Prastacos Poulicos, 2016. Documentation of cultural heritage sites using the INSPIRE Directive. Fourth International Conference of Remote Sensing and Geoinformation of Environment. Paphos, Cyprus, April 4‐8, 2016..
 • 9: Kochilakis, G., Poursanidis, D., Chrysoulakis, N., Varella, V., Kotroni, V., Eftychidis, G., Lagouvardos, K., Papathanasiou, C., Karavokyros., G., Aivazoglou, M., Makropoulos, C. and Mimikou, M., 2016. A web based DSS for the management of floods and wildfires (FLIRE) in urban and periurban areas. Environmental Modelling & Software, 86, 111 - 115..
 • 10: Kochilakis, G., Poursanidis, D., Chrysoulakis, N., Varella, V., Kotroni, V., Eftychidis, G., Lagouvardos, K., Papathanasiou, C., Karavokyros., G., Aivazoglou, M., Makropoulos, C. and Mimikou, M., 2016. FLIRE DSS: A web tool for the management of floods and wildfires in urban and periurban areas. Open Geosciences, 8, 711 - 727..
 • 11: Landier, L., Al Bitar, A., Lauret, N., Gastellu-Etchegorry, J.-P., Aubert, S., Mitraka, Z., Feigenwinter, C., Parlow, E., Heldens, W., Kotthaus, S., Grimmond, S., Lindberg, F. and Chrysoulakis, N., 2016. 3D Modeling of radiative transfer and Energy Balance in Urban Canopies combined to Remote Sensing Acquisitions. In Proceeding of IEEE International Geosciences and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2016), held in Beijing, China, July 10 - 15..
 • 12: Landier, L., Lauret, N., Gastellu-Etchegorry, J.-P., Al Bitar, A., Mitraka, Z., Feigenwinter, C., Parlow, E., Heldens, W., Kotthaus, S., Grimmond, S., Lindberg, F. and Chrysoulakis, N., 2016. Calibration of DART Radiative Transfer Model with Satellite Images for Simulating Albedo and Thermal Irradiance Images and 3D Radiative Budget of Urban Environment. In Proc. Of 36th EARSeL Symposium, held in Bonn, Germany, June 20-24. .
 • 13: Landier, L., Lauret, N., Yin, T., Al Bitar, A., Gastellu-Etchegorry, J-P., Feigenwinter, C., Parlow, E., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2016. Remote Sensing Studies of Urban Canopies: 3D Radiative Transfer Modeling. In: Ergen, M. (Ed)., 2016. Sustainable Urbanization. Environmental Sciences. InTech, Rijeka, Croatia. ISBN 978-953-51-2653-9, pp. 227 - 247..  Weblink to the Article
 • 14: Lantzanakis, G., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2016. Comparison of Physical & Image based Atmospheric Correction Methods for Sentinel-2 Satellite Imagery. In Proc. SPIE 9688, Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2016), 96880A, doi:10.1117/12.2242889..
 • 15: Lantzanakis, G., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2016. Comparison of physically & image based atmospheric correction methods for Sentinel-2 satellite imagery. In: Karacostas, T. and Nastos, P. (Eds): Perspectives on Atmospheric Sciences, e-book of Contributions of the 13th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP 2016), ISBN 978-3-319-35095-0, pp. 255 - 261..
 • 16: Mitraka, Z., Doxani, G., Del Frate, F. and Chrysoulakis, N., 2016. Uncertainty Estimation of Local-Scale Land Surface Temperature Products Over Urban Areas Using Monte Carlo Simulations. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 13, 917 - 921..
2015
 • 1: Beloconi, A., Benas, N., Chrysoulakis, N. and Kamarianakis, Y., 2015. Combined use of satellite observations with urban surface characteristics to estimate PM concentrations by employing mixed-effect models. In Proceedings of the ATMOS2015 – Advances in Atmospheric Science and Applications, organized by European Space Agency and University of Crete, in Heraklion, Crete, June 8 - 12.   Read copy of the Article
 • 2: Beloconi, A., Kamarianakis, Y., and Chrysoulakis, N., 2015. Urban aerosol concentrations from MERIS/AATSR synergy: a preparatory study for Sentinel 3. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, p. 33.   Read copy of the Article
 • 3: Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2015. Estimation of the land surface albedo changes in the broader Mediterranean area, based on 12 years satellite observations. Remote Sensing, 7, 16150 – 16163.   Read copy of the Article
 • 4: Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2015. Land Surface Temperature and Surface Urban Heat Island characteristics and trends in 17 Mediterranean cities. In Book of Abstracts of the RSCy2015: Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, held in Pafos, Cyprus, March 16 - 19.   Read copy of the Article
 • 5: Benas, N., Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Marconcini, M., Esch, T. and Lantzanakis, G., 2015. Global estimates of Urban Surface Albedo time series with the use of cloud computing. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, pp. 32 - 33.   Read copy of the Article
 • 6: Cartalis, C., Stathopoulou, M., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2015. Use of Earth Observation to support urban modelling parameterization in BRIDGE. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2015. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 58 - 68.
 • 7: Chatzaki Maria and Dimitris Poursanidis. Macrothele cretica Kulczyński, 1903 (Araneae, Hexathelidae): a first approach to re-evaluate its conservation status, pg. 102. In "Poulakakis N., Antoniou, A., Karameta, E., Psonis, N., Vardinoyannis K. (eds). 2015. Abstracts of the International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, 13th ICZEGAR, 7-11October 2015, Irakleio, Crete, Greece. Hellenic Zoological Society, 203 pages.   Read copy of the Article
 • 8: Chatzigeorgiou Giorgos, Wanda Plaiti, Dimitris Poursanidis, Christos A3rvanitidis. Analyses of hard-bottom benthic communities in Crete, pg. 103. In "Poulakakis N., Antoniou, A., Karameta, E., Psonis, N., Vardinoyannis K. (eds). 2015. Abstracts of the International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, 13th ICZEGAR, 7-11October 2015, Irakleio, Crete, Greece. Hellenic Zoological Society, 203 pages.   Read copy of the Article
 • 9: Chrysoulakis N., Esch T., Gastellu-Etchegorry J-P., Grimmond C.S.B., Parlow E., Lindberg F., Del Frate F., Klostermann J. and Mitraka Z., 2015. A novel approach for anthropogenic heat flux estimation from space. In Book of Abstracts of the 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment: “Observing the Earth, Monitoring the Change,Sharing the Knowledge”, held in Berlin, Germany, May 11 - 15.   Read copy of the Article
 • 10: Chrysoulakis N., Esch T., Gastellu-Etchegorry J.-P., Grimmond C.S.B., Parlow E., Lindberg F., Del Frate F., Klostermann J., Mitraka Z., Heldens W., Albitar A. and Feigenwinter C., 2015. A novel approach for anthropogenic heat flux estimation from space. In Proceeding of ICUC9 – 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, organized by Meteo-Fance in Toulouse, July 20 -24.   Read copy of the Article
 • 11: Chrysoulakis, N., 2015. The BRIDGE approach. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2015. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 18 - 26.
 • 12: Chrysoulakis, N., and Mitraka, Z., 2015. Copernicus Sentinels observations as a tool to evaluate NBS implementation. In Proceedings of the European Conferences on Biodiversity and Climate Change (ECBCC 2015): Nature-Based Solutions to Climate Change in Urban Areas and their Rural Surroundings - Linkages between Science, Policy and Practice. Joint European Conference held by the German Federal Agency for Nature Conservation and the European Network of Heads of Nature Conservation Agencies in co-o  Read copy of the Article
 • 13: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2015. Conclusions. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2015. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 209 - 212.
 • 14: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2015. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114
 • 15: Chrysoulakis, N., Heldens W., Gastellu-Etchegorry J.-P., Grimmond C.S.B., Feigenwinter C., Lindberg F., Del Frate F., Klostermann J., Mitraka Z., Esch T., Albitar A., Gabey, A., Parlow E., and Olofson F., 2015. The URBANFLUXES Project: Using satellite data to estimate anthropogenic heat flux. In Book of Abstracts of the Rome2015 - Science Symposium on Climate, hosted by FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, in Roma, Italy, November 19 - 20.   Read copy of the Article
 • 16: Chrysoulakis, N., Heldens, W., Gastellu-Etchegorry, J.-P., Grimmond, C.S.B., Feigenwinter, C., Lindberg, F., Del Frate, F., Klostermann, J., Mitraka Z., Esch T., Albitar, A., Gabey, A., Parlow, E. and Olofson, F., 2015. Urban Energy Budget Estimation from Sentinels: The URBANFLUXES Project. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, p. 16.   Read copy of the Article
 • 17: Chrysoulakis, N., Marconcini, M., Sazonova, A., Tal, A., Dusgun, S., Parlow, E., Charalampopoulou, V., Mitraka, Z., Esch, T., Cavur, M. and Feigenwinter, C., 2015. Copernicus Sentinels for Urban Planning in Russia: The SEN4RUS Project. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, p. 31.   Read copy of the Article
 • 18: Corsini-Foka Maria, Argyro Zenetos, Fabio Crocetta, Melih Ertan Çinar, Ferah Koçak, Daniel Golani, Stelios Katsanevakis, Konstantinos Tsiamis, Elizabeth Cook, Carlo Froglia, Maria Triandaphyllou, Sami Lakkis, Gerasimos Kondylatos, Elena Tricarico, Ante Zuljevic, Mariana Almeida, Frederico Cardigos, Senem Çağlar, Furkan Durucan, António M.D. Fernandes, Jasmine Ferrario, Ines Haberle, Paraskevi Louizidou, Josif Makris, Martina Marić, Dragoş Micu, Carmen Mifsud, Chris Nall, Eleni Kytinou, Dimitris   Weblink to the Article
 • 19: Crocetta F, D Agius, P Balistreri, M Bariche, YK Bayhan, M Cakir, S Ciriaco, M Corsini-Foka, A Deidun, R El Zrelli, D Ergüden, J Evans, M Ghelia, M Giavasi, P Kleitou, G Kondylatos, L Lipej, C Mifsud, Y Özvarol, A Pagano, P Portelli, D Poursanidis, L Rabaoui, PJ Schembri, E Taşkin, F Tiralongo, A Zenetos. New Mediterranean Biodiversity Records (October 2015). Mediterranean Marine Science, 16 (3): 682-702.   Read copy of the Article
 • 20: Crocetta Fabio, Dimitrios Poursanidis, Lionello Paolo Tringali, Biodiversity of sea slugs and shelled relatives (Mollusca: Gastropoda) of the Cretan Archipelago (Greece), with taxonomic remarks on selected species, Quaternary International,   Weblink to the Article
 • 21: Doxani, G., Mitraka, Z., Gascon, F., Goryl, P., & Bojkov, B. (2015). An Unmixing-based Model for the integration of multi-sensor imagery: a tool for the future synergy of Sentinel-2 and Sentinel-3 data. In Sentinel-3 for Science Workshop, Venice, Italy, 2-5 June.   Read copy of the Article
 • 22: Doxani, G., Mitraka, Z., Gascon, F., Goryl, P., & Bojkov, B. R. (2015). A Spectral Unmixing Model for the Integration of Multi-Sensor Imagery: A Tool to Generate Consistent Time Series Data. Remote Sensing, 7, 14000–14018. doi:10.3390/rs71014000   Read copy of the Article
 • 23: Evagelopoulos, A., Poursanidis, D., Papazisi, E., Gerovasileiou, V., Katsiaras, N. and Koutsoubas, D. (2015) ‘Records of alien marine species of Indo-Pacific origin at Sigri Bay (Lesvos Island, north-eastern Aegean Sea)’, Marine Biodiversity Records, 8. doi: 10.1017/S1755267215000123.   Read copy of the Article
 • 24: Foumelis, M., Mitraka, Z., Cuccu, R., Desnos, Y., & Engdahl, M. (2015). Moving from Temporal Coherence to Decorrelation Time of Interferometric Measurements Exploiting ESA’s SAR Archive. In Fringe 2015 Workshop, Frascati, Italy, 23-27 March.   Read copy of the Article
 • 25: Heldens, W., Del Frate, F., Lindberg, F., Mitraka, Z., Latini, D., Chrysoulakis, N. and Esch, T., 2015. Mapping urban surface characteristics for urban energy flux modelling. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, pp. 17 - 18.   Read copy of the Article
 • 26: Kotroni, V., Lagouvardos, K., Chrysoulakis, N., Makropoulos, C., Mimikou, M., Papathanasiou, C. and Poursanidis, D., 2015. Weather monitoring and forecasting over eastern Attica (Greece) in the frame of FLIRE project. Geophysical Research Abstracts. Vol. 17, EGU2015-14509, 2015. EGU General Assembly 2015, Vienna, Austria, April 12 - 17.   Read copy of the Article
 • 27: Koulouri Panayota, Drosos Koutsoubas, Maria Maidanou, Dimitris Poursanidis, Costas Dounas. Molluscan diversity within the benthic boundary layer (BBL) over the continental shelf of the Cretan Sea, pg. 141. In "Poulakakis N., Antoniou, A., Karameta, E., Psonis, N., Vardinoyannis K. (eds). 2015. Abstracts of the International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, 13th ICZEGAR, 7-11October 2015, Irakleio, Crete, Greece. Hellenic Zoological Society, 203 pages   Read copy of the Article
 • 28: Landier, L., Al Bitar, A., Gregoire,T., Lauret, N., Yin, T., Gastellu-Etchegorry, J.P., Aubert, S., Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Feigenwinter, C., Parlow, E., Heldens, W., Kotthaus, S., Grimmond, S. and Lindberg, F., 2015. Modeling Parameters and Remote Sensing Acquisition of Urban Canopies. In Proceeding of ICUC9 – 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, organized by Meteo-Fance in Toulouse, July 20 -24.   Read copy of the Article
 • 29: Lantzanakis, G., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2015. The use of Sentinels-3 synergy products for physically based atmospheric correction of Sentinel-2 imagery. In Proceedings of the ATMOS2015 – Advances in Atmospheric Science and Applications, organized by European Space Agency and University of Crete, in Heraklion, Crete, June 8 - 12.   Read copy of the Article
 • 30: Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Del Frate, F., Gastellu-Etchegorry, J-P., 2015. Exploiting Earth Observation Data Products For Mapping Local Climate Zones. In Proceeding of Joint Urban Remote Sensing Event JURSE 2015, held in Lausanne, Awitzerland, March 30 - April 1 (978-1-4799-6652-3/15/$31.00~ © 2015 IEEE).   Read copy of the Article
 • 31: Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Doxani, G., Del Frate, F. and Berger, M., 2015. Urban Surface Temperature Time Series Estimation at the Local Scale by Spatial-Spectral Unmixing of Satellite Observations. Remote Sensing, 7, 4139 - 4156.   Read copy of the Article
 • 32: Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Gastellu-Etchegorry, J-P. and Del Frate, F., 2015. Exploiting Earth Observation data products for mapping Local Climate Zones. In Proceeding of ICUC9 – 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, organized by Meteo-Fance in Toulouse, July 20 -24.   Read copy of the Article
 • 33: Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Heldens, W., Feigenwinter, C., Lindberg, F., Grimmond, S., Del Frate, F. and Gastellu-Etchegorry, J.-P., 2015. Earth Observation for Urban Climate: Mapping the Local Climate Zones. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, p. 19.   Read copy of the Article
 • 34: Mitraka, Z., Diamantakis, M. and Chrysoulakis, N., 2015. The BRIDGE DSS. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2015. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 175 - 184.
 • 35: Poursanidis D., Kochilakis G., Chrysoulakis N., Varella V., Kotroni V., Eftychidis G., Lagouvardos K., Papathanasiou, C., Karavokyros, G., Aivazoglou, M., Makropoulos, C. and Mimikou, M., 2015. FLIRE: an EO-based DSS for combined flood and fire risk assessment in peri-urban areas. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, pp. 42 - 43.   Read copy of the Article
 • 36: Poursanidis D., Kochilakis G., Chrysoulakis N., Varella V., Kotroni V., Eftychidis G., Lagouvardos K., Papathanasiou, C., Karavokyros, G., Aivazoglou, M., Makropoulos, C. and Mimikou, M., 2015. Web service systems for the management of natural disasters – The case study of the FLIRE DSS in urban and rural areas. In Book of Abstracts of the SafeChania 2015: “The knowledge triangle in the Civil Protection Service”, held in Chania, Greece, June 10 - 14.   Read copy of the Article
 • 37: Poursanidis Dimitris & Koutsoubas Drosos. A computerized database on the molluscan fauna from the Mediterranean Reef Ecosystems - Part I, the Coralligenous formations. Quaternary International. Volume 390, 10 December 2015, Pages 29–43. Malacological Studies from the Past and Present: A Special Volume in Honor of Henk K. Mienis.   Weblink to the Article
 • 38: Poursanidis, D. 2015. Ecological Niche Modeling of the the invasive lionfish Pterois miles (Bennett, 1828) in the Mediterranean Sea. 11th Panhellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, Aquatic Horizons and Challenges, Mytiline, Lesvos, 13-14 May 2015. 621 - 624.   Read copy of the Article
 • 39: Poursanidis, D., Chrysoulakis, N. and Mitraka, Z., 2015. Landsat 8 vs. Landsat 5: a comparison based on urban and peri-urban land cover mapping. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 35, 259 – 269   Read copy of the Article
 • 40: Poursanidis, D., Koutsoubas, D. and C. Arvanitidis. 2015. Molluscan fauna from the photophilic algae of the infralittoral reef ecosystem (habitat code: 1170) of Crete. 11th Panhellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, Aquatic Horizons and Challenges, Mytiline, Lesvos, 13-14 May 2015. 493 - 496.   Read copy of the Article
 • 41: Prastacos Poulicos, Gkadolou Eleni, 2015. Adding a geographical component in cultural heritage databases. Apostolos Sarris (ed), Best Practices of GeoInformatic Technologies for the Mapping of Archaeolandscapes. GeoSat Research Lab of the Institute for Mediterranean Studies - Foundation of Research & Technology, Archaeopress Archaeology.
 • 42: Triantakonstantis, D., Chrysoulakis, N., Sazonova A., Esch, T., Feigenwinter, C., Düzgün, S., Parlow, E., Marconcini, M. and Tal, A., 2015. On-line Εvaluation of Earth Observation Derived Indicators for Urban Planning and Management. Urban Planning and Design Research, 3, 17 - 33.   Read copy of the Article
 • 43: Zenetos Argyro, Margarita Arianoutsou, Ioannis Bazos, Stavroula Balopoulou, Maria Corsini-Foka, Margarita Dimiza, Paraskevi Drakopoulou, Stelios Katsanevakis, Gerasimos Kondylatos, Nicholas Koutsikos, Eleni Kytinou, Eugenia Lefkaditou, Maria Antonietta Pancucci-Papadopoulou, Maria Salomidi, Nomiki Simboura, George Skoufas, Panayotis Trachalakis, Maria Triantaphyllou, Konstantinos Tsiamis, Nicholas Jason Xentidis and Dimitris Poursanidis. ELNAIS: A collaborative network on Aquatic Alien Species i  Weblink to the Article
 • 44: Γκαδόλου Ελένη, Πραστάκος Πουλίκος, 2015. Εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE για την τεκμηρίωση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων του Προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ρέθυμνο Κρήτης, 18 Δεκεμβρίου 2015.
2014
 • 1: Benas N., Chrysoulakis N., Christakis N., Kossioris G. and Plexousakis M., 2014. WRF input parameter updates based on recent and long-term satellite observations. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklio.  Weblink to the Article
 • 2: Benas N., Chrysoulakis N., Christakis N., Kossioris G. and Plexousakis M., 2014. WRF input parameter updates based on recent and long-term satellite observations. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklio.  Read copy of the Article.
 • 3: Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2014. Estimation of land surface albedo time series andtrends based on MODIS data. In: Proceedings of SPIE Remote Sensing 2014. SPIE 9239, Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XVI, 92390Q; doi:10.1117/12.2066473..  Read copy of the Article.
 • 4: Benas, N., Chrysoulakis, N. and Poursanidis, D., 2014. The Surface Urban Heat Island in large Mediterranean cities during the last decade: annual characteristics and trends based on EO data. In: Book of Abstracts of the Symposium “The Mediterranean City 2014: Adaptation Strategies to Global Environmental Change in the Mediterranean City and the Role of Global Earth Observations”, p. 1, organized by the European Commission, the Eurisy, the Mediterranean City Climate Change Consortium, the Mariolo.  Weblink to the Article
 • 5: Benas, N., Chrysoulakis, N. and Poursanidis, D., 2014. The Surface Urban Heat Island in large Mediterranean cities during the last decade: annual characteristics and trends based on EO data. In: Book of Abstracts of the Symposium “The Mediterranean City 2014: Adaptation Strategies to Global Environmental Change in the Mediterranean City and the Role of Global Earth Observations”, p. 1, organized by the European Commission, the Eurisy, the Mediterranean City Climate Change Consortium, the Mariolo.  Read copy of the Article.
 • 6: Cartalis, C., Stathopoulou, M., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2014, Use of Earth Observation to support urban modelling parameterization in BRIDGE. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 58 - 68..  Read copy of the Article.
 • 7: Cartalis, C., Stathopoulou, M., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2014. Use of Earth Observation to support urban modelling parameterization in BRIDGE. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 58 - 68..  Weblink to the Article
 • 8: Chrysoulakis, N., 2014. Earth Observation for urban Planning: The GEOURBAN Project. In: Book of Abstracts of the Workshop on Global Urban Observation and Monitoring from Space, p. 19, organized by the National Observatory of Athens, Athens, Greece, March 31 - April 1.  Read copy of the Article.
 • 9: Chrysoulakis, N., 2014. Earth Observation for urban Planning: The GEOURBAN Project. In: Book of Abstracts of the Workshop on Global Urban Observation and Monitoring from Space, p. 19, organized by the National Observatory of Athens, Athens, Greece, March 31 - April 1..  Weblink to the Article
 • 10: Chrysoulakis, N., 2014. The BRIDGE approach. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 18 - 26.  Read copy of the Article.
 • 11: Chrysoulakis, N., 2014. The BRIDGE approach. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 18 - 26..  Weblink to the Article
 • 12: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Conclusions. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 209 - 212..  Read copy of the Article.
 • 13: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Conclusions. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 209 - 212..  Weblink to the Article
 • 14: Chrysoulakis, N., Esch, T., Parlow, E., Düzgünd, S. H., Sazonova, A. and Tal, A., 2014. Earth Observation in Sustainable Urban Planning and Management: the GEOURBAN Project. In Muscio, A. (ed.): Proceedings of the Third International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, held in Venice, October 13 - 15, pp. 770 - 781..  Read copy of the Article.
 • 15: Chrysoulakis, N., Feigenwinter, C., Triantakonstantis, D., Penyevskiy, I., Tal, A., Parlow, E., Fleishman, G., Düzgün, S., Esch, T. and Marconcini, N., 2014. A Conceptual List of Indicators for Urban Planning and Management Based on Earth Observation. ISPRS International Journal of Geo-Information, 3, 980 - 1002. .  Weblink to the Article
 • 16: Lagarias, A., Prastacos, P., 2014, Applying a CA-based model to explore land-use policy scenarios to contain sprawl in Thessaloniki, Greece, Huerta, Schade, Granell (Eds): Connecting a Digital Europe through Location and Place. Proceedings of the AGILE'2014 International Conference on Geographic Information Science, Castellón, June, 3-6, 2014. ISBN: 978-90-816960-4-3, http://hdl.handle.net/10234/98807.  Weblink to the Article
 • 17: Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2014. Advanced satellite image fusion techniques for estimating high resolution Land Surface Temperature time series. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklion on May 28.  Weblink to the Article
 • 18: Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2014. Advanced satellite image fusion techniques for estimating high resolution Land Surface Temperature time series. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklion on May 28.  Read copy of the Article.
 • 19: Mitraka, Z., Diamantakis, M. and Chrysoulakis, N., 2014. The BRIDGE DSS. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 175 - 184..  Read copy of the Article.
 • 20: Mitraka, Z., Diamantakis, M. and Chrysoulakis, N., 2014. The BRIDGE DSS. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 175 - 184..  Weblink to the Article
 • 21: Mitraka, Z., Gastellu-Etchegorry, J.P., Chrysoulakis, N. and Cartalis, C., 2014. Remote sensing techniques to assist the analysis of urban microclimate. In Muscio, A. (ed.): Proceedings of the Third International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, held in Venice, October 13 - 15, pp. 754 - 765..  Read copy of the Article.
 • 22: Poursanidis D., Kochilakis G., Chrysoulakis N., Varella V., Kotroni V., Eftychidis G. and Lagouvardos K., 2014. A web service for the assessment of the behavior and the spread of a forest fire. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Env.  Weblink to the Article
 • 23: Poursanidis D., Kochilakis G., Chrysoulakis N., Varella V., Kotroni V., Eftychidis G. and Lagouvardos K., 2014. A web service for the assessment of the behavior and the spread of a forest fire. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Env.  Read copy of the Article.
 • 24: Poursanidis, D., Kochilakis, G., Chrysoulakis, N., Varella, V., Kotroni, V., Eftychidis, G. and Lagouvardos, K., 2014. Web service tools in the era of forest fire management and elimination. In: Proceedings of SPIE Remote Sensing 2014. Proc. SPIE 9245, Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications V, 924513; doi:10.1117/12.2066474..  Read copy of the Article.
 • 25: Tzelidi, D., Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2014. Analysis of the Land Surface Temperature changes around the Mediterranean during the period 2000-2012. In: Kanakidou, M.,Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklion on May 28 .  Read copy of the Article.
 • 26: Tzelidi, D., Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2014. Analysis of the Land Surface Temperature changes around the Mediterranean during the period 2000-2012. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklion on May .  Weblink to the Article
 • 27: Ευτυχίδης, Γ., Βαρελά, Β., Πουρσανίδης, Δ., Κοχυλάκης, Γ., Χρυσουλάκης, Ν., Κοτρώνη, Β. and Λαγουβάρδος. K., 2014. Διαδικτυακή υπηρεσία (web service) υποστήριξης σχεδιασμού πρόληψης δασικών πυρκαγιών σε ΟΤΑ. SafeRhodes 2014, Πανελλήνιο Συνέδριο “Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών - Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας”, δήμο Ρόδου, 24 - 26 Οκτωβρίου..  Read copy of the Article.
 • 28: Πουρσανίδης, Δ., Πίττα, Ε., Χρυσουλάκης, Ν. and Χατζάκη, M., 2014, Γεωκωδικοποιώντας τις αράχνες της Ελλάδας. Κατάλογος περιλήψεων του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οικολογίας, "Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία", Ελληνική Οικολογική Εταιρεία στη Μυτιλήνη, 9 - 12 Οκτωβρίου, p. 260..  Read copy of the Article.
 • 29: Χατζάκη, M., Κορνήλιος, P., Πίττα, E., Πουρσανίδης, Δ., Καλτσάς, Δ., Μεττούρης, Ο., Χρυσουλάκης, Ν. and Nentwig, W., 2014. SPIDOnetGR - Οι εδαφικές αράχνες ως πρέσβειρες για την ταχεία ανάδειξη πυρήνων βιοποικιλότητας στην Ελλάδα. Κατάλογος περιλήψεων του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οικολογίας, "Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία", Ελληνική Οικολογική Εταιρεία στη Μυτιλήνη, 9 - 12 Οκτωβρίου, p.172.  Read copy of the Article.
2013
 • 1: Benas N., A. Beloconi, N. Chrysoulakis, Estimation of urban PM10 concentration, based on MODIS and MERIS/AATSR synergistic observations , Atmospheric Environment (2013) .  Weblink to the Article
 • 2: Benas N., N. Chrysoulakis, G. Giannakopoulou. Validation of MERIS/AATSR synergy algorithm for aerosol retrieval against globally distributed AERONET observations and comparison with MODIS aerosol product. Atmospheric Environment (2013) .  Weblink to the Article
 • 3: Cartalis, C., Asimakopoulos, D., Petrakis, M., Adaktylou, N., Stathopoulou, M. and Chrysoulakis, N., 2013. Use of Earth Observation in assessing the impact of Major Sport Events. Proc. of the Fourth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE & SECOTOX), Mykonos, Greece, June 24-28..
 • 4: Cartalis, C., Stathopoulou, M., Chrysoulakis, N. and Charalambopoulos, I., 2013. Improving urban planning with the use of environmental indicators. Proc. of the Fourth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE & SECOTOX), Mykonos, Greece, June 24-28..
 • 5: Chrysoulakis Nektarios, Zinovia Mitraka, Marina Stathopoulou, and Constantinos Cartalis, A comparative analysis of the urban web of the greater Athens agglomeration for the last 20 years period on the basis of Landsat imagery . Third International Conference on Environmental Management.Fresenius Environmental Bulletin (2013) .  Weblink to the Article
 • 6: Chrysoulakis, N., Esch, T., Parlow, E., Düzgünd, S. H., Τal, A., Sazova, A., Feigenwinter, C., Triantakonstantis, D., Marconcini, M. and Kavour, M., 2013. The role of EO in sustainable urban planning and management: the GEOURBAN approach. In Proceeding of the RSCy2013: First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, held in Pafos, Cyprus, April 8 - 10..
 • 7: Chrysoulakis, N., Lopes, M., San José, R., Grimmond, C.S.B., Jones, M.B., Magliulo, V., Klostermann, J.E.M., Synnefa, A., Mitraka, Z., Castro, E., González, A., Vogt, R., Vesala, T., Spano, D., Pigeon, G., Freer-Smith, P., Staszewski, T., Hodges, N., Mills, G. and Cartalis, C., 2013. Sustainable urban metabolism as a link between bio-physical sciences and urban planning: the BRIDGE project. Landscape and Urban Planning, 112, 100 - 117..  Weblink to the Article
 • 8: Esch, T., Taubenböck, H., Chrysoulakis, N., Düzgün, H. S., Tal, A., Feigenwinter, C. and Parlow, E., 2013. Exploiting Earth Observation in Sustainable Urban Planning and Management - the GEOURBAN Project. In Proceeding of Joint Urban Remote Sensing Event JURSE 2013, held in Sao Paulo, Brazil, April 21 - 23..
 • 9: González, A., Donnelly, A., Jones, M., Chrysoulakis, N. and Lopes, M., 2013. A Decision-Support System for Sustainable Urban Metabolism in Europe. Environmental Impact Assesment Review, 38, 109 -119..  Weblink to the Article
 • 10: Marconcini M., T. Esch, N. Chrysoulakis, S. H. Düzgün, A. Tal, C. Feigenwinter, and E. Parlow: Towards EO-based sustainable urban planning and management IGARSS 2013 - IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Melbourne, Australia, Building a Sustainable Earth through Remote Sensing (2013) .  Weblink to the Article
 • 11: Synnefa, A., Stathopoulou, M., Adaktylou, N., Kolokotsa, D., Gobakis, K., Santamouris, M., Chrysoulakis, N. and Cartalis, C., 2013. A case study of sustainable urban planning with the use of a decision support system. Joint Conference 34th AIVC – 3rd TightVent- 2nd Cool Roofs’ - 1st Venticool: Energy conservation technologies for mitigation and adaptation in the built environment: the role of ventilation strategies and smart materials, held in Athens, Greece, September 25 - 26..  Weblink to the Article
2012
 • 1: Asimakopoulos, D., Petrakis, M., Cartalis, C., Adaktylou, N., Stathopoulou, M. and Chrysoulakis, N., 2012. Use of Earth Observation in support of Major Sport Events: The post games assessment of the sporting events of the Olympic Games 2004 and 2008. 5th annual Dragon 2 Programme Symposium , Beijing, China, June 25 - 29..  Weblink to the Article
 • 2: Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2012. Comparative analysis of MERIS/AATSR synergy algorithm aerosol retrievals vs. MODIS aerosol product and validation against AERONET observations. In: C.G. Helmis and P.T. Nastos (eds.): Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (doi: 10.1007/978-3-642-29172-2_127), pp. 911 - 916..  Weblink to the Article
 • 3: Benas, N., Beloconi, A. and Chrysoulakis, N., 2012. Urban PM estimation based on MERIS/AATSR synergy derived AOT and MODIS Level-2 atmospheric parameters. In Proceedings of the 3rd MERIS/(A)ATSR and OCLI-SLSTR (Sentinel-3) Preparatory Workshop, held in ESA-ESRIN, Frascati, Italy, on 15 - 19 October, pp. 111 - 112. .  Weblink to the Article
 • 4: Flouri, E.T., Mitsoudis, D.A., Chrysoulakis, N., Diamantakis, M. and Synolakis, C. E., 2012. Tsunami risk and vulnerability analysis for the city of Rhodes. Proceedings of the 22nd International Offshore and Polar Engineering Conference, held in Rhodes, Greece on June 17 - 22. Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE) ISBN 978-1-880653-94-4; ISSN 1098-6189, pp. 257 - 264..  Weblink to the Article
 • 5: Kanas A., Modelling the risk-return relation for the S&P 100: The role of VIX, Economic Modelling,  Volume: 29   Issue: 3   Pages: 795-809   DOI: 10.1016/j.econmod.2011.10.010   Published: MAY 2012.
 • 6: Keramitsoglou, I., Daglis, I. A., Amiridis, V., Chrysoulakis, N., Ceriola, G., Manunta, P., Maiheu, B., De Ridder, K. and Paganini, M., 2012. Evaluation of satellite-derived products for the characterization of the urban thermal environment. Journal of Applied Remote Sensing, 6, 061404, doi: 10.1117/1.JRS.6.061704..  Weblink to the Article
 • 7: Mantelas L., Hatzichristos T., Prastacos P., K. Koutsopoulos, 2012, "Using Fuzzy Cellular Automata to Access and SImulate Urban Growth", GeoJournal Vol.77, no.1, p13-28, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012.  Weblink to the Article
 • 8: Mantelas, L., Prastacos, P. Hatzichristos, T., Koutsopoulos K. 2012 A linguistic approach to model urban growth International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems Vol 3 (2), pp. 35-53 .  Weblink to the Article
 • 9: Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2012. Satellite based estimation of urban surface emissivity with the use of sub-pixel classification techniques. In: C.G. Helmis and P.T. Nastos (eds.): Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (doi: 10.1007/978-3-642-29172-2_127), pp. 231 - 237..  Weblink to the Article
 • 10: Mitraka, Z., Berger, M., Ruescas, A., Sobrino, J. A., Jiménez-Muñoz, J. C., Brockmann, C. and Chrysoulakis, N., 2012. Estimation of Land Surface Emissivity and Temperature based on Spatial-Spectral Unmixing analysis. In Proceedings of the 3rd MERIS/(A)ATSR and OCLI-SLSTR (Sentinel-3) Preparatory Workshop, held in ESA-ESRIN, Frascati, Italy, on 15 - 19 October, pp. 65 - 66..  Weblink to the Article
 • 11: Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Kamarianakis, Y., Partsinevelos, P. and Tsouchlaraki, A., 2012. Improving the estimation of urban surface emissivity based on sub-pixel classification of high resolution satellite imagery. Remote Sensing of Environment: Special Issue Remote Sensing of Urban Environment, 117, 125 – 134..  Weblink to the Article
 • 12: Papageorgiou, K., Hadjimitsis, D.G., Agapiou, A., Themistokleous K., Koutsias, N. and Chrysoulakis, N., 2012. Spectral Signatures of Pinus brutia post fire regeneration in Paphos forest, using ground spectroradiometers. . In: CD-ROM of Proceedings of the 32nd EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories) Symposium, organized by EARSEL and University of Thessaly in Mykonos on May 21-24..  Weblink to the Article
 • 13: Pistolla G., Prastacos, P., Tzanakis N. Philalithis A.. 2012 Clustering of mortality rates in Greece’s prefectures Scientific Research and Essays Vol. 7(45), pp. 3860 –3876 .  Weblink to the Article
 • 14: Prastacos, P., Chrysoulakis, N. and Kochilakis, G., 2012. Spatial metrics for Greek cities using land cover information from the Urban Atlas. Proceedings of the AGILE'2012 International Conference on Geographic Information Science: Science Multidisciplinary Research on Geographical Information in Europe and Beyond, Avignon, April, 24-27, 2012 ISBN: 978-90-816960-0-5..  Weblink to the Article
 • 15: San José, R., Pérez, J. L., Crysoulakis, N. and González, R. M., 2012. WRF-UCM and CMAQ very high resolution simulations (200 m spatial resolution) over London (UK), Athens (Greece), Gliwice (Poland), Helsinki (Finland) and Florence (Italy). In book of absracts of the 11th Urban Environment Symposium, p. 90, Karlsruhe, Germany, 16 - 19 September..  Weblink to the Article
 • 16: San José, R., Pérez, J.L., Castro, E. and Chrysoulakis, N., 2012. Climate scenario analysis using WRF model and CCSM3 models over London (UK), Athens (Greece), Gliwice (Poland), Helsinki (Finland) and Florence (Italy) for three IPCC scenarios. In: Singh, V., Price, H., Bartzis, J. and Sokhi, R.S. (Eds): Proceedings of abstracts of the 8th International Conference on Air Quality - Science and Application, p. 27, Athens, Greece, March 19 - 23..  Weblink to the Article
 • 17: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. Development of a new image based atmospheric correction algorithm for aerosol optical thickness retrieval using the darkest pixel method. Journal of Applied Remote Sensing, 6, 063538, doi:10.1117/1.JRS.6.063538..  Weblink to the Article
 • 18: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. The development of air quality indices through image-retrieved AOT and PM10 measurements in Limassol Cyprus. In: Proceedings of SPIE Remote Sensing 2012: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XVII and Lidar Technologies, Techniques, and Measurements for Atmospheric Remote Sensing VIII. Proc. of SPIE Vol. 8534, 85340B; doi: 10.1117/12.974701..  Weblink to the Article
 • 19: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. The use of volcanic beach sand as a pseudo-invariant target for atmospheric correction using Landsat images. In: Proceedings of SPIE Remote Sensing 2012: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XVII and Lidar Technologies, Techniques, and Measurements for Atmospheric Remote Sensing VIII. Proc. of SPIE Vol. 8534, 85340L; doi:10.1117/12.974697..  Weblink to the Article
 • 20: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012.The comparison of the darkest pixel and empirical line atmospheric correction methods to retrieve aerosol optical thickness using the radiative transfer equations. In: Proceedings of SPIE Remote Sensing 2012: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XVII and Lidar Technologies, Techniques, and Measurements for Atmospheric Remote Sensing VIII. Proc. of SPIE Vol. 8534, 85340K; doi:10.1117/12.974688..  Weblink to the Article
 • 21: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D., Retalis, A., Chrysoulakis, N. and Michaelides, S., 2012. Precipitation effects on the selection of suitable non-variant targets intended for atmospheric correction of satellite remotely sensed imagery. Atmospheric Research, doi: 10.1016/j.atmosres.2012.02.015..  Weblink to the Article
 • 22: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D.G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. The identification of pseudo-invariant targets using ground field spectroscopy measurements intended for the removal of atmospheric effects from satellite imagery: a case study of the Limassol area in Cyprus. International Journal of Remote Sensing, 33, 7240 - 7256..  Weblink to the Article
 • 23: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D.G., Retalis, A., Chrysoulakis, N. and Michaelides, S., 2012. Aerosol optical thickness retrieval and GIS distribution analysis using the fast atmospheric correction method: a case study in Cyprus. Geophysical Research Abstracts. Vol. 14, EGU2012-13819-3, 2012. EGU General Assembly 2012, Vienna, Austria, April 22 - 27. .  Weblink to the Article
 • 24: Themistocleous, K., Nisantzi, A., Agapiou, A., Alexakis, D.D., Hadjimitsisa, D.G., Lysandrou, V., Perdikou, S., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. Long Term Monitoring of Air Pollution on Monuments and Cultural Heritage Sites in Cyprus Using Satellite Remote Sensing. International Journal of Heritage in the Digital Era, 1, 145 - 167..  Weblink to the Article
 • 25: Διαμαντάκης, M., Μητράκα, Z. και Χρυσουλάκης, Ν., 2012. Ένα Γεωγραφικό Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για βιώσιμο αστικό σχεδιασμό. Στο CD ROM Πρακτικών του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGI), Αθήνα..
2011
 • 1: Asimakopoulos Dimosthenis, Chrysoulakis Nektarios, Constantinos Cartalis, Michael Petrakis, Marina Stathopoulou, and Nektaria Adaktylou, A further analysis of the urban environment in post Olympic Athens. 2011 Dragon 2 Symposium . 4th annual Dragon 2 Symposium (2011) .
 • 2: Asimakopoulos, D., Cartalis, C.,Petrakis, M., Stathopoulou, M., Adaktylou, N. and Chrysoulakis, N., (2011). Sport Events Case Studies. Dragon 2 Symposium, Prague, Czech Republic, June 20 - 24..
 • 3: Borrego, C., Cascão, P., Lopes, M., Amorim, J. H., Tavares, R., Rodrigues, V., Martins, J., Miranda, A. I. and Chrysoulakis, N., 2011. Impact of urban planning alternatives on air quality: URBAIR model application. In: Brebbia C. A. (ed): Air Pollution XIX. Wessex Institute of Technology, UK and J.W.S. LONGHURST, University of the West of England, Bristol, United Kingdom.  Weblink to the Article
 • 4: Chrysoulakis Nektarios, Zinovia Mitraka, Marina Stathopoulou, and Constantinos Cartalis, A comparative analysis of the urban web of the greater Athens agglomeration for the last 20 years period on the basis of Landsat imagery . Third International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX (2011) .  Weblink to the Article
 • 5: Chrysoulakis, N., Abrams, M., Kamarianakis, Y. and M. Stanisławski, 2011. Validation of the ASTER GDEM for the area of Greece. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 77, 157 - 165..  Weblink to the Article
 • 6: Chrysoulakis, N., Borrego, C., San Josè, R., Grimmond, C.S.B., Jones, M., Magliulo, E., Klostermann, J. and Santamouris, M., 2011. A bottom-up approach to urban metabolism: the perspective of BRIDGE. Abstract B51Q-06. AGU Fall Meeting 2011, San Francisco, 5-9 December..  Weblink to the Article
 • 7: De Jong Carmen, Bruno Maiolini, Chrysoulakis Nektarios, and Amin Shaban, Water Scarcity and Droughts in Mediterranean Mountains: Regional Examples from a Global Change Perspective . EGU2011- HS4.5. EGU General Assembly (2011).
 • 8: Hadjimitsis, D., Mitraka, Z., Gazani, I., Retalis, A., Chrysoulakis, N. and S. Michaelides, 2011. Estimation of spatio-temporal distribution of precipitable water using MODIS and AVHRR data: A Case Study for Cyprus. Advances in Geosciences, 30, 23 - 29.  Weblink to the Article
 • 9: Mantelas L., Prastacos P., Mollay U. 2011. Sustainable urban growth for Athens. In Zlatanova S., Ledoux H., Fendel E., Rumor M. (eds) Urban and Regional Data Management; UDMS Annual 2011 pp. 193-200, Taylor and Francis Group, London, UK.
 • 10: Pistolla G., Prastakos, P., Vassilaki, M, Philalithis A., 2011. Spatial – Mathematic methods for analysis of indicators of mortality. International Journal of Advanced Engineering Sciences and Technologies vol 1. (2) 135-146. .  Weblink to the Article
 • 11: Prastacos Poulicos, Chrysoulakis Nektarios, and George Kochilakis, Urban Atlas, land use modelling and spatial metric techniques . 51st European Congress of the Regional Science Association International. European Regional Science Accossiation (2011) .  Weblink to the Article
 • 12: San José Roberto, Chrysoulakis Nektarios, J.L. Pérez, R.M. González, Afroditi Synnefa, and Constantinos Cartalis, High Resolution simulation by using WRF/UCM and CMAQ models over Athens with different urban planning scenarios . Third International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX (2011) .
 • 13: Themistocleous Kyriakos, Chrysoulakis Nektarios, Diofantos Hadjimitsis, Adrianos Retalis, and Dimitrios Alexakis, Determination of the aerosol optical thickness through the atmospheric path radiance component obtained from the application of the pseudo-invariant target atmospheric correction method . 31st EARSeL Symposium and 35th General Assembly 2011 (2011) .
2010
 • 1: Assimakopoulos, D., Chrysoulakis, N., Stathopoulou, M., Petrakis, M. and C. Cartalis, 2010. Assesing the link between urban changes and major sport events with the use of Earth Observation. ESA/DRAGON2 Mid Term Results Symposium held in Yahngshuo Country, Guilin, China, May 17 - 21..
 • 2: Chrysoulakis, N., Abrams, M., Feidas, H., and Arai, K., 2010. Comparison of atmospheric correction methods using ASTER data for the area of Crete: the ATMOSAT project. International Journal of Remote Sensing, 31, 6347 - 6385..
 • 3: Chrysoulakis, N., Mitraka, Z., Diamantakis, E., González, A., Castro, E. A., San Josė, R. and I. Blecic, 2010. Accounting for urban metabolism in urban planning. The case of BRIDGE. In: CD-ROM of Proceedings of the 10th International Conference on Design & Decision Support Systems (DDSS) in Architecture and Urban Planning, organized by the Technical University of Einhoven, in Eindhoven, The Netherlands (July 19-22). .
 • 4: Giannellis Nikolaos & Angelos Kanas & Athanasios P. Papadopoulos, 2010. "Asymmetric Volatility Spillovers between Stock Market and Real Activity: Evidence from the UK and the US," Panoeconomicus, Savez ekonomista Vojvodine, Novi Sad, Serbia, vol. 57(4), pages 429-445, December. .
 • 5: González, A. Donnelly, A., Jones, M. and N. Chrysoulakis, 2010. CoP in Sustainable Urban Planning. In: CD-ROM of Proceedings of the 30th Annual Conference of International Association for Impact Assessment (IAIA10): The role of impact assessment in Transitioning to the Green Economy, held in Geneva, Switzerland (April 6-11)..
 • 6: Hadjimitsis, D. G., Agapiou, A., Papadavid, G., Themistocleous, K., Retalis, A., Michaelides, S., Chrysoulakis, N., Toulios, L., and C.R.I. Clayton, 2010. Atmospheric correction for satellite remotely sensed data intended for agricultural applications: impact on vegetation indices. Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, 89 - 95..
 • 7: Hadjimitsis, D. G., Themistocleous, K., Matsas, A., Trigkas, V. P., Retalis, A. and N. Chrysoulakis, 2010. Spectro-radiometric measurements of non-variant targets intended for the removal of atmospheric effects from satellite images: the case study of Lemesos area in Cyprus. In: Proceedings of SPIE Romte Senssing 2010: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere. Proc. SPIE, Vol. 7827, 78270D; doi:10.1117/12.864806..
 • 8: Kamarianakis, Y., Gao O., Prastacos, P. 2010. Characterizing regimes in daily cycles of urban traffic using smooth-transition regressions; Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 18, pp. 821-840.
 • 9: Kanas Aggelos, 2010. "A note on the relation between the equity risk premium and the term structure," Journal of Economics and Finance, Springer, vol. 34(1), pages 89-95, January.
 • 10: Kanas Angelos & Christos Ioannidis, 2010. "Causality from real stock returns to real activity: evidence of regime-dependence," International Journal of Finance & Economics, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 15(2), pages 180-197. .
 • 11: Mantelas, L., Hatzichristos, T., Prastacos P., 2010. A Fuzzy Cellular Automata Modelling Approach – Accessing Urban Growth Dynamics in Linguistic Terms. In Taniar, D.; Gervasi, O.; Murgante, B.; Pardede, E.; Apduhan, B.O. (Eds.) Lecture Notes in Computer Science, Theoretical Computer Science and General Issues, Computational Science and Its Applications - ICCSA, vol. 6016, p.140-151, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • 12: Mantelas, L., Prastacos, P., Chatzichristos, Th., 2010, "Urban Expansion Modeling using CaFe", 6th HellasGI Conference, GIS, Athens, Greece..
 • 13: Retalis, A., Hadjimitsis, D. G., Michaelides, S., Tymvios, N. F., Chrysoulakis, N. and C.R.I. Clayton, 2010. Comparison of atmospheric parameters derived from MODIS, sun-photometer and in-situ observations over Cyprus. Natural Hazards and Earth System Science, 10, 421–428..
 • 14: Synnefa, A., Stathopoulou, M., Sakka, A., Katsiabani, K., Santamouris, M., Adaktylou, N., Cartalis, C. and Chrysoulakis, N., 2010. Integrating sustainability aspects in urban planning: the case of Athens. In: Proceedings of 3rd International Conference PALENC2010: Passive & Low Energy Cooling for the Built Environment, held in Rhodes, Greece (29 September - 1 October)..
 • 15: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and N. Chrysoulakis, 2010. Accuracy assessment of atmospheric correction algorithms using sun-photometers (AERONET), lidar system, and in situ spectroradiometers. In: Proceedings of SPIE Romte Senssing 2010: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere. Proc. SPIE, Vol. 7827, 78270E; doi:10.1117/12.864825.
 • 16: Themistocleous, K., Nisantzi, A., Hadjimitsis, D.G., Retalis, A., Paronis, D., Michaelides, S., Chrysoulakis, N., Giorgousis, G. and S. Perdikou, 2010. Monitoring air pollution in the vicinity of cultural heritage sites in Cyprus using remote sensing techniques. In: Ioannides, M (Ed): Euromed 2010, LNCS 6436, Springer, pp. 536 – 547..
2009
 • 1: Kamarianakis, Y, Oliver Gao, H., Prastacos, P. . Characterizing regimes in daily cycles of urban traffic using smooth-transition regressions; Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 18, pp. 821-840.
 • 2: Tomai E., Herlin I., Berroir J.-P., and Prastacos P. , Ontology-based documentation of land degradation assessment from satellite images, International Journal of Remote Sensing 30 (13), pp. 3315-3330.
2008
 • 1: Alecu, C., Oancea, S., Chrysoulakis, N., and G. Stancalie, 2008. Analysis of the satellite images misregistration errors. A case study for Romania. In Proceeding of IEEE Geosciences and Remote Sensing: The next Generation (IGARSS 2008) held in Boston, Massachusetts, USA on 6 - 11 July 2008..  Read copy of the Article.
 • 2: Chrysoulakis, N., 2008. Urban metabolism and resource optimisation in the urban fabric: The BRIDGE methodology. In: Proceedings of EnviroInfo2008: Environmental Informatics and Industrial Ecology. September 10-12, Leuphana University of Lüneburg, Germany, Vol. 1, pp. 301 - 309..  Read copy of the Article.
 • 3: Chrysoulakis, N., Flouri, E., Diamandakis, E., Dougalis, V., Synolakis C. E. and S. Foteinis, 2008. Remote sensing in support of tsunami mitigation planning in the Mediterranean. In: Proc. of the 1st International Conference on Remote Sensing Techniques in Disaster Management and Emergency Response in the Mediterranean Region, held in Zadar, Croatia in 22 - 24 September 2008..  Read copy of the Article.
 • 4: Chrysoulakis, N., Kamarianakis, Y., Xu, L., Mitraka, Z. and J. Ding, 2008. Combined use of MODIS, AVHRR and radiosonde data for the estimation of spatio-temporal distribution of Precipitable Water. Journal of Geophysical Research, 113, D05101, doi:10.1029/2007JD009255..  Read copy of the Article.
 • 5: Feidas, H. and N. Chrysoulakis, 2008. Comparison of TRMM climate rainfall products and gauge observations over Greece. In: Proc. of the Third NASA/JAXA International Science Conference, held in Las Vegas, USA in 4 - 8 February 2008..  Read copy of the Article.
 • 6: Feidas, H., Kokolatos, G., Negri, A., Manyin M., Chrysoulakis, N. and Y. Kamarianakis, 2008. A validation of an infrared-based satellite algorithm to estimate accumulated rainfall over the Mediterranean basin. Theroretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-007-0360-y..  Read copy of the Article.
 • 7: Flouri, E., Chrysoulakis, N., Dougalis, V., Synolakis, C. E and S. Foteinis, 2008. Tsunami Hazards in The Eastern Mediterranean. Eos Trans. AGU, 89(53), Fall Meet. Suppl., Abstract OS53B-1303..  Read copy of the Article.
 • 8: Hadjimitsis, D.G., Themistokleous, K., Papadavid, G., Retalis, A., Chrysoulakis, N., Michaelides, S., Toulios, L., and C.R.I. Clayton, 2008. Atmospheric correction for satellite remotely sensed data intended for hydrological applications using in-situ spectroradiometric and sun-photometer measurements. 10th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Vol. 10, PLINIUS10-A-00128..  Read copy of the Article.
 • 9: Hadjimitsis, D.G., Themistokleous, K., Papadavid, G., Retalis, A., Chrysoulakis, N., Michaelides, S., Toulios, L., and C.R.I. Clayton, 2008. Comparison between visibility measurements obtained from satellites and ground. 10th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Vol. 10, PLINIUS10-A-00129..  Read copy of the Article.
 • 10: Kamarianakis, Y., Feidas, H., Kokolatos, G., Chrysoulakis, N. and V. Karatzias, 2008. Validating remotely sensed rainfall estimates using nonlinear mixed models and geographically weighted regression. Environmental Modelling & Software, 23, 1438 - 1447..  Read copy of the Article.
 • 11: Kanas A. , G. Kouretas, ‘Euro area expansion: Current state and future prospects’, Journal of International Money and Finance, 27, March 2008, 165-168..
 • 12: Kanas A. , ‘A multivariate regime switching approach to the relation between the stock market, the interest rate and output, International Journal o f Theoretical and Applied Finance, 2008, 11, 7, 657-671..
 • 13: Kanas A. , ‘Modeling regime transition in stock index futures markets and forecasting implications’, Journal of Forecasting,2008, 27, 8, 649-669.
 • 14: Kanas A. , ‘On real interest rates dynamics and regime switching’, Journal of Banking and Finance, 32, 10, October 2008, 2089-2098..
 • 15: Lipakis, M., Chrysoulakis, N. and Kamarianakis, Y. 2008. Shoreline extraction using satellite imagery. In: Pranzini, E. and Wetzel, E. (eds): Beach Erosion Monitoring. Results from BEACHMED/e-OpTIMAL Project (Optimization des Techniques Integrées de Monitorage Appliquées aux Lottoraux) INTERREG IIIC South. Nuova Grafica Fiorentina, Florence, Italy, pp. 81 - 95..  Read copy of the Article.  Weblink to the Article
 • 16: Mantelas L., Hatzichristos T., Prastacos P., 2008, Modeling Urban Growth using Fuzzy Cellular Automata 11th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Girona, Spain,.  Read copy of the Article.
 • 17: Mohamed B, Mantelas L., 2008, A trust and reputation model for filtering and classifying knowledge about urban growth GeoJournal, vol.72, no.3.  Read copy of the Article.
 • 18: Mohamed B, Mantelas L., 2008, A trust and reputation model for filtering and classifying knowledge about urban growth GeoJournal, vol.72, no.3.
 • 19: Stefanakis, E., and Prastacos, P., 2008. ‘Development of a Coastal SDI Using GeoFOSS’. Proceedings 11th AGILE Conference, Girona, Spain, May 2008.
 • 20: Tomai E., Herlin I., Berroir J.-P., and Prastacos P., 2008. ‘Ontology-based documentation of land degradation assessment from satellite images’, to appear in the International Journal of Remote Sensing 2008.
 • 21: Yahia, H., Turiel, A., Chrysoulakis, N., Grazzini, J., Prastacos, P. and I. Herlin, 2008. Application of the Multifractal Microcanonical Formalism to the Detection of Fire Plumes in NOAA-AVHRR Data. International Journal of Remote Sensing, 29, 4189 - 4205..  Read copy of the Article.
 • 22: Μαντέλας Λ., Πραστάκος Π., Χατζηχρήστος Θ., 2008, Μοντελοποίση Αστκής Επέκτασης χρησιμοποιώντας Κυψελοειδή Αυτόματα και Εξελιγμένα Ασαφή Συστήματα, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGI, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Αθήνα, Ελλάδα.  Read copy of the Article.
 • 23: Μητράκα, Z., Χρυσουλάκης, N. και Μ. Λιπάκης, 2008. Εφαρμογή επαγωγικών αλγορίθμων μάθησης για την αποτύπωση της ακτογραμμής με χρήση δορυφορικών καταγραφών. Στο CD ROM Πρακτικών του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGI), Αθήνα..  Read copy of the Article.
 • 24: Μητράκα, Ζ., Χρυσουλάκης, Ν. και Ι. Καμαριανάκης, 2008. Εκτίμηση της χωροχρονικής κατανομής του υετίσιμου νερού με χρήση δορυφορικών καταγραφών και δεδομένων ραδιοβολίσεων. Πρακτικά του ΙΧ ΕΜΤΕ Πανελληνίου – Διεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας (9th COMECAP 2008,). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρία, Θεσσαλονίκη (28 - 31Μαϊου)..  Read copy of the Article.
2007
 • 1: Alecu, C., Chrysoulakis, N., Oancea, S., and G. Stancalie, 2007. The georeferencing errors of satellite data in remote sensing applications. In: Bruzzone, L. (Editor), Image and Signal Processing for Remote Sensing XIII, Proceedings of SPIE. Vol. 6748, pp. 674810-1 – 674810-8..  Read copy of the Article.
 • 2: Ben Salah, Y. Kamarianakis, S. Chlif and P. Prastacos (2007), Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis in Central Tunisia: Spatio-temporal dynamics. International Journal of Epidemiology, 36, 991-1000..  Read copy of the Article.
 • 3: Chrysoulakis, N., Herlin, I., Prastacos, P., Yahia, H., Grazzini, J. and C, Cartalis, 2007. An improved algorithm for the detection of plumes caused by natural or technological hazards using AVHRR imagery. Remote Sensing of Environment, 108, 393 – 406..  Read copy of the Article.
 • 4: Kamarianakis Y. , A. Ben Salah, S. Chlif and P. Prastacos (2007) Risk maps for the study of Leishmaniasis in Central Tunisia. Proceedings of the 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science. Aalborg, Denmark, May 2007..
 • 5: Kamarianakis, Y., Feidas, H., Kokolatos, G., Chrysoulakis, N. and V. Karatzias, 2007. Validating remotely sensed rainfall estimates by using nonlinear mixed models and geographically weighted regression. XIIth Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA2007) International Conference, Chania (May 29 - June 1)..  Read copy of the Article.
 • 6: Kanas A. , C. Ioannidis, 2007: Stock Market and the Macroeconomy: A Regime Switching Approach, Economia Internazionale, Vol LX, No 2, May 2007.
 • 7: Kanas, C. Ioannidis, 2007: Stock Market and the Macroeconomy: A Regime Switching Approach, Economia Internazionale, Vol LX, No 2, May 2007.
 • 8: Mantelas L., Hatzichristos Th., Prastacos P., 2007, A Fuzzy Cellular Automata Based Shell for Modeling Urban Growth – A Pilot Application in Mesogia Area. 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Aalborg University, Denmark.  Read copy of the Article.
 • 9: Mantelas L., Hatzichristos Th., Prastacos P., 2007, A Fuzzy Cellular Automata Based Shell for Modeling Urban Growth – A Pilot Application in Mesogia Area. 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Aalborg University, Denmark.
 • 10: Prastacos P. and Y. Kamarianakis (2007) Statistical models for urban traveler information and traffic management systems. ERCIM NEWS, 68, 32-33..
 • 11: Stefanakis, E. and Prastacos, P.. 2007. Semantic-based spatial information infrastructures: integrating data and services into a single collection.. In Proceedings of the 23rd International Cartographic Conference, Moscow, Russia, August 2007..
 • 12: Tomai E. , P. Prastacos & M. Kavouras, "A Framework for Intensional and Extensional Integration of Geographic Ontologies", Transactions in GIS, 11(6): pp. 873-887, 2007.  Read copy of the Article.
 • 13: Yahia, H., Turiel, A., Chrysoulakis N., Grazzini, J. Prastacos P., and I. Herlin, 2007. Multifractal pre-processing of AVHRR images to improve the determination of smoke plumes from large fires. In Proceeding of IEEE Geosciences and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2007), held in Barcelona (23 - 27 July)..  Read copy of the Article.
 • 14: Στεφανακης, Μ., Πραστάκος Π., 2007 Ανάπτυξη μεταδεδομένων παράκτιων περιοχών. Πρακτικά 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα (4-7 Οκτωβρίου).
 • 15: Χρυσουλάκης, N., Φείδας, X. και Δ. Βελιανίτης, 2007. Συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την υποστήριξη της ενιαίας διαχείρισης υδατικών πόρων: Το έργο REALDEMS. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (4-7 Οκτωβρίου)..  Read copy of the Article.
2006
 • 1: Chrysoulakis N. , H. Feidas, M. Abrams, 2006: "Digital elevation models generated from multispectral stereo satellite imagery", SPIE, The international Society for Optical Engineering, 10.1117/2.1200607.0306.  Read copy of the Article.
 • 2: Feidas, H. Kokolatos, G., Negri, A., Manyin, M. and N. Chrysoulakis, 2006. A TRMM-Calibrated infrared technique for rainfall estimation: Application on rain events over eastern Mediterranean. Advances in Geosciences, 7, 181 – 188..  Read copy of the Article.
 • 3: Kamarianakis Y. , A. Ben Salah, S. Chlif and P. Prastacos (2006) Risk maps for the study of Leishmaniasis in Central Tunisia. (In Greek) Proceedings of the 4th HELLASGIs Conference, National Polytechnic School of Athens, March 2006.  Read copy of the Article.
 • 4: Kamarianakis, Υ., Chrysoulakis, Ν., Feidas, H. and G. Kokolatos, 2006. Comparing rainfall estimates derived from rain gages and satellite images at the eastern Mediterranean region. In: Suarez, J. and B. Markus (Eds), Proceedings of the 9th AGILE Conference on Geographic Information Science: Shaping the future of Geographic Information Science in Europe, pp. 15 - 20..  Read copy of the Article.
 • 5: Nikolakopoulos, K. G. and N. Chrysoulakis, 2006. Updating the 1:50.000 topographic maps using ASTER and SRTM DEM. The case of Athens, Greece.In: Ehlers, M. (Editor), Proceedings of Remote Sensing, an SPIE Europe Event: Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology III, 11-16 September 2006, Stockholm, Sweden..  Read copy of the Article.
 • 6: Nikolakopoulos, K., Kamaratakis, E. and N. Chrysoulakis, 2006. SRTM vs ASTER Elevation Products. Comparison for two regions in Crete, Greece. International Journal of Remote Sensing, 27, 4819-4838..  Read copy of the Article.
 • 7: Stathopoulou, M, Cartalis, C. and N. Chrysoulakis, 2006. Using midday surface temperature to estimate Cooling Degree-Days from NOAA-AVHRR thermal infrared data: An application for Athens, Greece. Journal of Solar Energy, 80, 414 - 422..  Read copy of the Article.
 • 8: Tomai E., and Prastacos P., A framework for intensional and extensional integration of geographic ontologies, 9th AGILE Conference on Geographic Information Science, Visegrad, Hungary, April 19 – 22, 2006.  Read copy of the Article.
 • 9: Tomai E., Michael S., and Prastacos P., An Ontology-based Web-portal for Tourism, 2nd International Workshop on Web Portal-based Solutions for Tourism and other business areas, Münster, Germany, 20 September 2006.
 • 10: Φείδας, X., Κοκολάτος, Γ., Negri, A., Manyin, M., και N. Χρυσουλάκης, 2006. Βαθμονόμηση και εφαρμογή μιας υπέρυθρης δορυφορικής τεχνικής εκτίμησης της βροχόπτωσης για την περιοχή της Μεσογείου. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρία, Αθήνα (24-26 Μαϊου)..  Read copy of the Article.
 • 11: Χρυσουλάκης, N., Φείδας, X. και Δ. Βελιανίτης, 2006. Συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την υποστήριξη της ενιαίας διαχείρισης υδατικών πόρων: Το έργο REALDEMS. Στο CD ROM Πρακτικών του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGI), Αθήνα..  Read copy of the Article.
2005
 • 1: Bloquet S., Faiget L., Aujard C., Vallet J., Prastacos P., Vincent B. and Champelovier P., 2005. "Gipsynoise: A GIS tool adapted to the European Directive on Assessment and Management of Environmental Noise 2002/49/CE- Demonstrative Tool", International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Rio de Janeiro, Brazil.
 • 2: Chrysoulakis, N., Adaktylou, N. and C. Cartalis, 2005. Detecting and Monitoring Plumes caused by Major Industrial Accidents with JPLUME, a new Software Tool for low resolution Image Analysis. Environmental Modelling & Software, 10, 1486 - 1494..  Read copy of the Article.
 • 3: Chrysoulakis, N., Diamandakis, M., and P. Prastacos, 2005. GIS Integration of ASTER stereo imagery for the support of Watershed Management. Global Nest: The International Journal, 5, 47 - 56..  Read copy of the Article.
 • 4: Dall'erba S. , Y. Kamarianakis, J. LeGallo, M. Plotnikova 2005: "Regional Conductivity Differentials in Three New Member Countries: What can we learn from the 1986 Enlargement to the South?", In: The Review of Regional Studies, Vol 35, No 1, pp. 97-116.
 • 5: Feidas, H. Kokolatos, G., Negri, A., Manyin, M. and N. Chrysoulakis, 2005. A TRMM-Calibrated infrared technique for rainfall estimation: Application on rain events over eastern Mediterranean. In: Kotrovi V. (Ed): Proceedings of the 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms. European Geosciences Union (in press)..  Read copy of the Article.
 • 6: Grazzini, J. and N. Chrysoulakis, 2005. Extraction of Surface Properties from a High Accuracy DEM Using Multiscale Remote Sensing Techniques. In: Hřebiček, J. and Ráček, J. (Eds): Proceedings of the 19th International Conference: Informatics for Environmental Protection – EnviroInfo2005, Masaryk University in Brno, Vol. 1, pp. 352 - 356..  Read copy of the Article.
 • 7: Grazzini, J., Turiel A., Yahia H., "Presegmentation of high-resolution satellite images with a multifractal reconstruction scheme based on an entropy criterium", Proc. of IEEE ICIP, vol. 1, pp.649-652, 2005..
 • 8: Kamarianakis Y. , A. Kanas, P. Prastacos 2005: "Modelling Traffic Volatility Dynamics in a Dynamic Network " Journal of the Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, No 1923, pp. 18-27.  Read copy of the Article.
 • 9: Kamarianakis Y. , P. Prastacos 2005, Spatial Time-Series Modeling: A review of the proposed methodologies, In Troppen, F. and Paihno, M., (eds)Proceedings of the 8th AGILE Conference on Geographic Information Science, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal,167-176.  Read copy of the Article.
 • 10: Kamarianakis Y. , P. Prastacos 2005: "Space - Time modeling of Traffic Flow", Computers and Geosciences 31 (2005), pp. 119-133.  Read copy of the Article.
 • 11: Kanas A. , 2005: "Regime linkages between the Mexican currency market and emerging equity markets", Economic Modelling 22 (2005), pp. 109-125.
 • 12: Kanas A. , G. Tsiotas 2005: "Real interest rates linkages between the USA and the UK in the postwar period", International Journal of finance and economics 10 (2005), pp/ 251-262.
 • 13: Kanas A. 2005: "Pure Contagion Effects in International Banking: The Case of BCCI’s Failure", Journal of Applied Economics, Vol III, #1 2005, pp. 101-123.
 • 14: Kanas, A., 2005. Nonlinearity in the stock price-dividend relation, Journal of International Money and Finance, forthcoming, 2005..
 • 15: Kanas, A., 2005. Real or Monetary? The US/UK real exchange rate, 1921-2002, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 15, 2005, pp.21-38..
 • 16: Kanas, A., 2005. Regime linkages in the US/UK real exchange rate - the real interest rate differential relation, Journal of International Money and Finance, forthcoming, Special Issue, 2005..
 • 17: Kotzinos, D., Konstantinou, G. and N. Chrysoulakis, 2005. Servicing Environmental E-Learning (E2-Learning): using Geographic Information and Remote Sensing Web Services to support E2-Learning. In: Hřebiček, J. and Ráček, J. (Eds): Proceedings of the 19th International Conference: Informatics for Environmental Protection – EnviroInfo2005, Masaryk University in Brno, Vol. 2, pp. 804 - 808..  Read copy of the Article.
 • 18: Stathopoulou, M, Cartalis, C. and N. Chrysoulakis, 2005. Using midday surface temperature to estimate Cooling Degree-Days from NOAA-AVHRR thermal infrared data: An application for Athens, Greece. Journal of Solar Energy (in press)..  Read copy of the Article.
 • 19: Turiel A., Grazzini J. & Yahia H., "Multiscale techniques for the detection of precipitation using thermal IR satellite images", IEEE Letters on Geoscience and Remote Sensing, 2(4):447-450, 2005..
2004
 • 1: Blecic, A. Cecchini, P. Prastacos, G. Trunfio, E. Verigos, 2004: "Modelling Urban Dynamics with Cellular Automata: A Model of the City of Heraklion". In F. Toppen, P. Prastacos (eds) 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, 29 April – 1 May 2004, University of Crete Press, Heraklion, Greece, pp. 313 – 323.
 • 2: Cartalis C. , N. Chrysoulakis, H. Feidas, N. Pitsitakis, 2004: "Categorization of Cold Period Weather types in Greece on the Basis of the Photointerpretation of NOAA/AVHRR imagery", International Journal of Remote Sensing, 25, pp. 2951 – 2977.
 • 3: Chrysoulakis N. , C. Opie, 2004: "Using NOAA and FY imagery to track toxic plumes caused by the 2003 bombing of Baghdad", International Journal of Remote Sensing, 25, pp 5247 – 5254.
 • 4: Chrysoulakis N. , M. Abrams, H. Feidas, D. Velianitis, 2004: "Analysis of the ASTER Multispectral Stereo Imagery to Produce DEM and Land Cover Databases for Greek Islands: The REALDEMS Project.", In, P. Prastacos, U. Cortes, J.L De Leon, M. Murillo (Eds): Proceedings of the e-Environment: Progress and Challenge, pp. 411 – 424.
 • 5: Chrysoulakis N. , M. Spiliotopoulos, H. Feidas, C. Domenikiotis, N. R Dalezios, 2004: "Estimation of Atmospheric Static Stability with the Use of Satellite Remote Sensing". In: Proceedings of 7th Panhellenic (International) Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics. Hellenic Meteorological Society, Cyprus Meteorological Association, Cyprus Meteorological Service, University of Cyprus, Nicosia..
 • 6: Chrysoulakis N. , P. Prastacos, C. Cartalis, 2004: "Development of a decision Support tool for Technological Risk Management with Remote Sensing and GIS". In: L. Hilty, E. Seifert, R. Treibert (eds): Information Systems for Sustainable Development Idea Group, pp. 342 – 353.
 • 7: Chrysoulakis N. , P. Prastacos, C. Cartalis, 2004: "Estimation and Mapping of the Spatial distribution of total solar irradiance at Heterogeneous surfaces". In: N. Zouros (Editor), Proceedings of 7th Panhellenic Geographical Conference of the Hellenic Geographical Society, Vol. 1, pp. 66-73..
 • 8: Chrysoulakis N. , Y. Kamarianakis, Y. Farsari, M. Diamantakis, P. Prastacos, 2004: "Combining satellite and socioeconomic data for Land Use Models estimation". In: R. Goossens (Editor), Proceedings of 3rd Workshop of EARSeL Special Interest Group on Remote Sensing for Developing Countries..
 • 9: Chrysoulakis N., M. Diamantakis, P, Prastacos, 2004: "GIS based estimation and mapping of local level of daily irradiation on inclined surfaces". In: F. Toppen, and P. Prastacos (Eds), Proceedings of the 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, pp. 587 – 597..
 • 10: Kamarianakis Y. , D. Kotzinos, P. Prastacos 2004: "Bivariate Traffic Relations: a Space-Time Modelling Approach", 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, 29 April – 1 May 2004, Heraklion, Greece, Parallel Session 5.2 – Urban Modelling II, pp. 465 – 474..
 • 11: Kamarianakis Y. , J. Le Gallo, 2004: "Exploratory Spatial Data Analysis and Spatial Econometric Modeling for the Study of Regional Productivity Differentials in European Union From 1975 to 2000", 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, 29 April – 1 May 2004, Heraklion, Greece. Parallel Session 4.3 – Environmental Modelling, pp 425-434.
 • 12: Kamarianakis Y. , P. Prastacos, 2003: "Forecasting Traffic Flow Conditions in an Urban Network: Comparison of Multivariate and Univariate Approaches" in, Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board, Number 1857, pp. 77-84.
 • 13: Kanas Angelos , 2004: "Regime linkages between the Mexican Currency market and Emerging Equity Markets", Economic Modelling 22(2005), pp 109 – 125.
 • 14: Kotzinos D. , N. Chrysoulakis, 2004: "GIS Web Services and Satellite Imaging as a framework for Environmental Monitoring: The design and Implementation of a Vegetation Indices calculation test case". In: M.O Altan (Editor), The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences: DVD-ROM of Proceedings of the XXth Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Vol XXXV, Part B..
 • 15: Kotzinos D. , P. Prastacos, “Use of a Web-based GIS for real-time traffic information fusion and presentation over the Internet, AGILE Conference on Geographic Information Science, 29/4-1/5/2004.
 • 16: Ma Yue , Angelos Kanas 2004: " Intrinsic Bubbles Revisited: Evidence from Nonlinear Co-integration and Forecasting" Journal of Forecasting, J. Forecast 23, pp 237 – 250. Published online http://www.interscience.wiley.com.
 • 17: Prastacos P. , V. Prinet 2004: "ANFAS: A Decision Support System for Simulating River Floods." In F. Toppen, P. Prastacos (eds) 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, 29 April – 1 May 2004, University of Crete Press, Heraklion, Greece, pp. 63-72.
 • 18: Prastacos P. , W. Castaings, N. Courois, L. Houdry, V. Tran, 2004: " ANFAS: A Decision Support System for Flood Risk Assessment" In: P. Pratsacos, U. Cortes, J.L.D de Leon, M. Murillo (eds) e-Environment: Progress and Challenges, Instituto Politechnico Nacional, Mexico.
 • 19: Χρυσουλάκης Ν. , Γ. Καμαριανάκης, Γ. Φαρσάρη, Μ. Διαμαντάκης, Π. Πραστάκος, 2004: "Εκτίμηση Εξισώσεων Αστικής Ανάπτυξης και καθορισμός Δεικτών Αειφορίας σε περιβάλλον ΓΣΠ με χρήση Δορυφορικών και Κοινωνικοοικονομικών δεδομένων". Στο CD-ROM Πρακτικών του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas GI), Αθήνα..
2003
 • 1: Chrysoulakis, N. and C. Cartalis, 2003: "A new algorithm for the detection of plumes caused by industrial accidents, on the basis of NOAA/AVHRR imagery”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 24, pp. 3353 – 3367..
 • 2: Chrysoulakis, N. and C. Cartalis, 2003: "TAD - a new Satellite Images Analysis Software Tool for the Detection of Major Fires caused by Technological Accidents”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 24, pp. 1259 - 1271..
 • 3: Chrysoulakis, N., Diamandakis, M. and P. Prastacos, 2003: “GIS Integration of ASTER stereo imagery for the support of Watershed Management”. In: Lekkas, T. D. (Ed), Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology, pp. 111 – 118..
 • 4: Chrysoulakis, N., Keramitsoglou, I. and C. Cartalis, 2003: “Hydrologic land cover classification mapping at the local level with the combined use of ASTER multispectral imagery and GPS measurements”. In: Ehlers, M. (Editor), Proceedings of 10th SPIE Internationl Symposium on Remote Sensing: Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology III, Vol. 5239, 2003..
 • 5: Chrysoulakis, N., Spiliotopoulos, M., Domenikiotis, C. and N.R. Dalezios, 2003: “Towards Monitoring of Regional Atmospheric Instability through Modis / Aqua Images”. In: Dalezios, R. N. (Editor), Proceedings of the COST-719 International Symposium on GIS and Remote Sensing: Environmental Applications, held in Volos, Greece,7-9November..
 • 6: Dall'erba S., Kamarianakis Y., Le Gallo J., Plotnikova M. (2003) Les differentiels de productivite regionale dans les pays en transition par rapport a l'Union Europeenne: le cas de la Pologne, de la Hongrie et de la Republique Tcheque, Region et Developpement, n°2003-18, 111-129..
 • 7: Farsari Y. and P.Prastacos, 2002. Sustainable Indicators: An Overview. International Conference "Citizens, Sustainable Development, Environment", Foundation for Mediterranean Cooperation, Athens , Greece, April 2002.
 • 8: Kamarianakis Y. and Prastacos P. (2003) Forecasting Traffic Flow Conditions in an Urban Network: Comparison of Multivariate and Univariate Approaches, Transportation Research Record-Journal of the Transportation Research Board, No. 1857, 74-84..
 • 9: Kotzinos, D. and N. Chrysoulakis, 2003: “Design of GIS Web Services for environmental monitoring: using satellite imaging to calculate vegetation indices”. In: Dalezios, R. N. (Editor), Proceedings of the COST-719 International Symposium on GIS and Remote Sensing: Environmental Applications, held in Volos, Greece, 7 - 9 November..
2002
 • 1: Chrysoulakis, N. and C. Cartalis, 2002: "Improving the estimation of land surface temperature for the region of Greece: adjustment of a split window algorithm to account for the distribution of precipitable water”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 23, pp. 871 - 880..
 • 2: Chrysoulakis, N. and C. Cartalis, 2002: "Thermal detection of plumes produced by industrial accidents in urban areas based on the presence of the heat island”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 23, pp. 2909 - 2916..
 • 3: Chrysoulakis, N., 2002: "Energy in the Urban Environment: Use of Terra/ASTER imagery as a tool in Urban Planning”, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Vol. 30, pp. 245 - 254..
 • 4: Chrysoulakis, N., 2003: "Estimation of the all-wave Urban Surface Radiation Balance by use of Terra/ASTER multispectral imagery and in-situ spatial data ”, Journal of Geophysical Research, 108, D18, 4582 (DOI: 10.1029 /2003JD003396)..
 • 5: Chrysoulakis, N., 2003: “Integration of Earth Observation and in-situ Spatial Data for the development of a Decision Support Tool for Technological Risk Management”. In: Ehlers, M. (Editor), Proceedings of 9th SPIE International Symposium on Remote Sensing: Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology II. Vol. 4886, pp. 448 – 458..
 • 6: Chrysoulakis, N., 2003: “JPLUME - a Satellite Images Analysis Software Tool for the Detection and Monitoring of Plumes caused by Major Technological Accidents”. In: Schimak G.P., Swayne D. A., Quinn N.W.T. and R. Denzer (Eds), Proceedings of Environmental Software Systems (Vol.5: Environmental Knowledge and Information Systems). Vol. 5, pp. 87 – 100..
 • 7: Chrysoulakis, N., and P. Prastacos, 2002: “Development of a Decision Support System for Technological Risk Management with the combined use of Remote Sensing and GIS”. In: Pillmann, W. and Tochtermann, K. (Eds), Proceedings of 16th International Conference: Informatics for Environmental Protection - Environmental Communication in the Information Society, Vienna University of Technology, Vol. 2, pp. 214 – 217..
 • 8: Farsari Y. and P.Prastacos (2002) "GIS Contribution for the Evaluation and Planning of Tourism: A Sustainable Tourism Perspective". Paper presented at the Scientific Meeting "Social practices and Spatial Information: European and Greek Experiences in GIS", organized by Aristotelian Universityof Thessaloniki and Hellas GIS, Thessaloniki, July  2002..
 • 9: Kamarianakis Y. and P. Prastacos, 2002. Development of traffic flow models using space time models. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek)..
 • 10: Pappas V. , B. Kotzamanis, P. Prastacos, A. Tsatsaris and G. Sidiropoulos, 2002. Digital web atlas of Greece. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek)..
 • 11: Prastacos P. , V. Prinet and P. Houdry, 2002. ANFAS, A decision support system for river floods. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek)..
 • 12: Prastacos P. 2002: "ANFAS: A Decision Support System for Simulating River Floods" Environmental Communication in the Information Society (eds) W. Pillmann, K. Tochtermann, EnviroInfo Vienna 2002..
 • 13: Spanaki M. , D. Kotzinos, P. Prastacos and L. Tsoulos, 2002. Use of GML for applications of GIS on the web. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek)..
 • 14: Vazouras C. , G. Kogxylakis and P. Prastacos, 2002. Health Map: A GIS system for monitoring public health and decision making. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek)..