Ελληνικά


Publications

2017
 • 1: Al Bitar A., Landier L., Guilleron J., Lauret N., Gastellu-Etchegorry J.P., Tiangang Y., Feigenwinter C., Mitraka Z. and Chrysoulakis N., 2017. Assessing Urban Canopies 3D Radiative and Energy Budgets with Remote Sensing and DART Model. In Proceeding of Joint Urban Remote Sensing Event JURSE 2017, held in Dubai, UAE, March 30 - April 1 ( 978-1-5090-5808-2/17/$31.00 ©2017 IEEE)..
 • 2: Chrysoulakis N., Marconcini M., Gastellu-Etchegorry J.-P., Grimmond C.S.B., Feigenwinter C., Lindberg F., Del Frate F., Klostermann J., Mitraka Z., Esch T., Landier L., Gabey, A., Parlow E. and Olofson, F., 2017. Anthropogenic Heat Flux Estimation from Space: Results of the second phase of the URBANFLUXES Project. In Proceeding of Joint Urban Remote Sensing Event JURSE 2017, held in Dubai, UAE, March 30 - April 1 (978-1-5090-5808-2/17/$31.00 ©2017 IEEE)..
 • 3: Efremidis, Nikolaos K.,2017: Spatiotemporal diffraction-free pulsed beams in free-space of the Airy and Bessel type, Optics Letters, vol. 42, p. 5038 (https://doi.org/10.1364/OL.42.005038, 2017).  Weblink to the Article
 • 4: Feigenwinter, C., Parlow, E., Vogt, R., Schmutz, M., Chrysoulakis, N., Lindberg, F., Marconcini, M. and Del Frate, F., 2017. Spatial Distribution of Sensible and Latent Heat Flux in the URBANFLUXES case study city Basel (Switzerland). In Proceeding of Joint Urban Remote Sensing Event JURSE 2017, held in Dubai, UAE, March 30 - April 1 (978-1-5090-5808-2/17/$31.00 ©2017 IEEE)..
 • 5: Gastellu-Etchegorry, J. P., Lauret, N., Yin, T., Landier, L., Kallel, A., Malenovský, Z., Bitar, A. A., Aval, J., Benhmida, S., Qi, J., Medjdoub, G., Guilleux, J., Chavanon, E., Cook, B., Morton, D., Chrysoulakis, N. and Mitraka, Z., 2017. DART: Recent Advances in Remote Sensing Data Modeling With Atmosphere, Polarization, and Chlorophyll Fluorescence. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 10, 2640 - 2649. .  Weblink to the Article
 • 6: Mitraka, Z., Feigenwinter, C., Chrysoulakis, N., Parlow, E., Grimmond, S., Lindberg, F., Wicki, A. and Marconcini, M., 2017. Towards discriminating between zones with different thermal behaviour in cities. In Proceeding of Joint Urban Remote Sensing Event JURSE 2017, held in Dubai, UAE, March 30 - April 1 (978-1-5090-5808-2/17/$31.00 ©2017 IEEE)..
 • 7: Poursanidis, D. and Chrysoulakis, N., 2017. Remote Sensing, natural hazards and the contribution of ESA Sentinels missions. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 6, 25 - 38..
 • 8: Prastacos, P., Lagarias, A. and Chrysoulakis, N., 2017. Using the Urban Atlas dataset for estimating spatial metrics. Methodology and application in urban areas of Greece, Cybergeo: European Journal of Geography, Regional and Urban Planning, Document 815, doi: 10.4000/cybergeo.28051.
 • 9: Tzelidi, D., Stagakis, S., Mitraka, Z., Lantzanakis, G., Panagiotakis, E. and Chrysoulakis, N., 2017. Spectral Unmixing of Sentinel-2 observations based on urban material endmembers from WorldView II imagery. In Proc. of 10th EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories) SIG Imaging Spectroscopy Workshop, held in Zurich, Switzwrland, April 19 – 21..
2016
 • 1: Beloconi, A., Kamarianakis, Y. and Chrysoulakis, N., 2016. Estimating urban PM10 and PM2.5 concentrations, based on synergistic MERIS/AATSR aerosol observations, land cover and morphology data. Remote Sensing of Environment, 172, 148 - 164..
 • 2: Benas, N., Chrysoulakis, N. and Cartalis, C. 2016. Trends of urban surface temperature and heat island characteristics in the Mediterranean. Theoretical and Applied Climatology, doi:10.1007/s00704-016-1905-8..
 • 3: Chrysoulakis N., Marconcini M., Gastellu-Etchegorry J.-P., Grimmond C.S.B., Feigenwinter C., Lindberg F., Del Frate F., Klostermann J., Mitraka Z., Esch T., Landier L., Gabey, A., Parlow E. and Olofson, F., 2016. Anthropogenic Heat Flux Estimation from Space: Results of the first phase of the URBANFLUXES Project. In: Proc. SPIE  10008, Remote Sensing Technologies and Applications in Urban Environments, 100080C (Edinburg, United Kingdom, September 26-29),  doi: 10.1117/12.2239411..
 • 4: Chrysoulakis, N. and Grimmond, C.S.B., 2016. Understanding and reducing the anthropogenic heat emission. In: Santamouris, M. and Kolokotsa, D. (Eds)., 2016. Urban Climate Mitigation Techniques. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 978–0‐415–71213–2, pp. 27 - 39..
 • 5: Chrysoulakis, N., Feigenwinter, C., Triantakonstantis, D., Penyevskiy, I., Tal, A., Parlow, E., Fleishman, G., Düzgün, S., Esch, T. and Marconcini, M., 2016. A Conceptual List of Indicators for Urban Planning and Management Based on Earth Observation. In: Etingoff, K. (Ed.), 2016. Urban Ecology. Strategies for Green Infrastructure and Land Use. Apple Academic Press, Inc., Oakville, Canada. ISBN-13: 978-1-77188-282-8, pp. 285 - 313..
 • 6: Chrysoulakis, N., Heldens, W., Gastellu-Etchegorry J.-P., Grimmond, C.S.B., Feigenwinter, C., Lindberg, F., Del Frate, F., Klostermann, J., Mitraka, Z., Esch, T., Al Bitar, A., Gabey, A., Parlow, E. and Olofson, F., 2016. Anthropogenic Heat Flux Estimation from Space: The URBANFLUXES Project. In Wong and Jusuf (Eds): CD-ROM of Proceedings of the 4th International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, organiozed by National University of Singapore, in Singapore, May 30-31 and June .
 • 7: Chrysoulakis, N., Marconcini, M., Sazonova, A., Tal, A., Dusgun, S., Parlow, E., Charalampopoulou, V., Mitraka, Z., Esch, T., Cavur, M. and Feigenwinter, C., 2016. Copernicus Sentinels for Urban Planning in Russia: The SEN4RUS Project. In Wong and Jusuf (Eds): CD-ROM of Proceedings of the 4th International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, organiozed by National University of Singapore, in Singapore, May 30-31 and June 1..
 • 8: Gkadolou Eleni, Prastacos Poulicos, 2016. Documentation of cultural heritage sites using the INSPIRE Directive. Fourth International Conference of Remote Sensing and Geoinformation of Environment. Paphos, Cyprus, April 4‐8, 2016..
 • 9: Kochilakis, G., Poursanidis, D., Chrysoulakis, N., Varella, V., Kotroni, V., Eftychidis, G., Lagouvardos, K., Papathanasiou, C., Karavokyros., G., Aivazoglou, M., Makropoulos, C. and Mimikou, M., 2016. A web based DSS for the management of floods and wildfires (FLIRE) in urban and periurban areas. Environmental Modelling & Software, 86, 111 - 115..
 • 10: Kochilakis, G., Poursanidis, D., Chrysoulakis, N., Varella, V., Kotroni, V., Eftychidis, G., Lagouvardos, K., Papathanasiou, C., Karavokyros., G., Aivazoglou, M., Makropoulos, C. and Mimikou, M., 2016. FLIRE DSS: A web tool for the management of floods and wildfires in urban and periurban areas. Open Geosciences, 8, 711 - 727..
 • 11: Landier, L., Al Bitar, A., Lauret, N., Gastellu-Etchegorry, J.-P., Aubert, S., Mitraka, Z., Feigenwinter, C., Parlow, E., Heldens, W., Kotthaus, S., Grimmond, S., Lindberg, F. and Chrysoulakis, N., 2016. 3D Modeling of radiative transfer and Energy Balance in Urban Canopies combined to Remote Sensing Acquisitions. In Proceeding of IEEE International Geosciences and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2016), held in Beijing, China, July 10 - 15..
 • 12: Landier, L., Lauret, N., Gastellu-Etchegorry, J.-P., Al Bitar, A., Mitraka, Z., Feigenwinter, C., Parlow, E., Heldens, W., Kotthaus, S., Grimmond, S., Lindberg, F. and Chrysoulakis, N., 2016. Calibration of DART Radiative Transfer Model with Satellite Images for Simulating Albedo and Thermal Irradiance Images and 3D Radiative Budget of Urban Environment. In Proc. Of 36th EARSeL Symposium, held in Bonn, Germany, June 20-24. .
 • 13: Landier, L., Lauret, N., Yin, T., Al Bitar, A., Gastellu-Etchegorry, J-P., Feigenwinter, C., Parlow, E., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2016. Remote Sensing Studies of Urban Canopies: 3D Radiative Transfer Modeling. In: Ergen, M. (Ed)., 2016. Sustainable Urbanization. Environmental Sciences. InTech, Rijeka, Croatia. ISBN 978-953-51-2653-9, pp. 227 - 247..  Weblink to the Article
 • 14: Lantzanakis, G., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2016. Comparison of Physical & Image based Atmospheric Correction Methods for Sentinel-2 Satellite Imagery. In Proc. SPIE 9688, Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2016), 96880A, doi:10.1117/12.2242889..
 • 15: Lantzanakis, G., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2016. Comparison of physically & image based atmospheric correction methods for Sentinel-2 satellite imagery. In: Karacostas, T. and Nastos, P. (Eds): Perspectives on Atmospheric Sciences, e-book of Contributions of the 13th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP 2016), ISBN 978-3-319-35095-0, pp. 255 - 261..
 • 16: Mitraka, Z., Doxani, G., Del Frate, F. and Chrysoulakis, N., 2016. Uncertainty Estimation of Local-Scale Land Surface Temperature Products Over Urban Areas Using Monte Carlo Simulations. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 13, 917 - 921..
2015
 • 1: Alexandrakis G., Manasakis C., Kampanis N. A., Valuating the effects of beach erosion to tourism revenue. A management perspective, Ocean & Coastal Management 111 (2015) 1-11.   Read copy of the Article
 • 2: Alexandrakis G., N. Kampanis, Coastal erosion risk assessment using natural and human factors in different scales, EGU2015-6118 (EGU General Assembly Vienna 12–17 April 2015).   Read copy of the Article
 • 3: Antonopoulou D. C., Kamvissis S., On the Dirichlet to Neumann Problem for the 1- dimensional Cubic NLS Equation on the Half-Line, Nonlinearity 28 (2015) 3073-3099.   Read copy of the Article
 • 4: Antonopoulou, D., Karali, G., Plexousakis M., Zouraris G., (2015) Crank-Nicolson finite element discretizations for a 2d linear Schrodinger-type equation posed in a noncylindrical domain, Mathematics of Computation, 84, no 294, 1571-1598.   Read copy of the Article
 • 5: Baills, A., Lillebø, A., Paramana, T., Parrod, C., Luís, S., Jolivet, V., Chanard, C., Rodrigues, N., Poulos, S.E., Alexandrakis, G., Stépanian, A., and Le Cozannet G., 2015. Current adaptation practices: case studies in France, Portugal and Greece. Our Common Future Under Climate Change : International scientific conference, Jul 2015, Paris, France   Read copy of the Article
 • 6: Beloconi, A., Benas, N., Chrysoulakis, N. and Kamarianakis, Y., 2015. Combined use of satellite observations with urban surface characteristics to estimate PM concentrations by employing mixed-effect models. In Proceedings of the ATMOS2015 – Advances in Atmospheric Science and Applications, organized by European Space Agency and University of Crete, in Heraklion, Crete, June 8 - 12.   Read copy of the Article
 • 7: Beloconi, A., Kamarianakis, Y., and Chrysoulakis, N., 2015. Urban aerosol concentrations from MERIS/AATSR synergy: a preparatory study for Sentinel 3. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, p. 33.   Read copy of the Article
 • 8: Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2015. Estimation of the land surface albedo changes in the broader Mediterranean area, based on 12 years satellite observations. Remote Sensing, 7, 16150 – 16163.   Read copy of the Article
 • 9: Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2015. Land Surface Temperature and Surface Urban Heat Island characteristics and trends in 17 Mediterranean cities. In Book of Abstracts of the RSCy2015: Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, held in Pafos, Cyprus, March 16 - 19.   Read copy of the Article
 • 10: Benas, N., Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Marconcini, M., Esch, T. and Lantzanakis, G., 2015. Global estimates of Urban Surface Albedo time series with the use of cloud computing. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, pp. 32 - 33.   Read copy of the Article
 • 11: Borcea L., Garnier J. and Tsogka C., A quantitative study of source imaging in random waveguides, Commun. Math. Sci., Vol. 13, No. 3, pp. 749--776, 2015.   Read copy of the Article
 • 12: Borcea, L. E. Karasmani and C. Tsogka, Underwater source detection and localization with incoherent data, Proceedings of the 3rd Underwater Acoustic Conference and Exhibition ,Chania, Greece, June 21-26, 2015.   Read copy of the Article
 • 13: Cartalis, C., Stathopoulou, M., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2015. Use of Earth Observation to support urban modelling parameterization in BRIDGE. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2015. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 58 - 68.
 • 14: Chatzaki Maria and Dimitris Poursanidis. Macrothele cretica Kulczyński, 1903 (Araneae, Hexathelidae): a first approach to re-evaluate its conservation status, pg. 102. In "Poulakakis N., Antoniou, A., Karameta, E., Psonis, N., Vardinoyannis K. (eds). 2015. Abstracts of the International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, 13th ICZEGAR, 7-11October 2015, Irakleio, Crete, Greece. Hellenic Zoological Society, 203 pages.   Read copy of the Article
 • 15: Chatzigeorgiou Giorgos, Wanda Plaiti, Dimitris Poursanidis, Christos A3rvanitidis. Analyses of hard-bottom benthic communities in Crete, pg. 103. In "Poulakakis N., Antoniou, A., Karameta, E., Psonis, N., Vardinoyannis K. (eds). 2015. Abstracts of the International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, 13th ICZEGAR, 7-11October 2015, Irakleio, Crete, Greece. Hellenic Zoological Society, 203 pages.   Read copy of the Article
 • 16: Chrysoulakis N., Esch T., Gastellu-Etchegorry J-P., Grimmond C.S.B., Parlow E., Lindberg F., Del Frate F., Klostermann J. and Mitraka Z., 2015. A novel approach for anthropogenic heat flux estimation from space. In Book of Abstracts of the 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment: “Observing the Earth, Monitoring the Change,Sharing the Knowledge”, held in Berlin, Germany, May 11 - 15.   Read copy of the Article
 • 17: Chrysoulakis N., Esch T., Gastellu-Etchegorry J.-P., Grimmond C.S.B., Parlow E., Lindberg F., Del Frate F., Klostermann J., Mitraka Z., Heldens W., Albitar A. and Feigenwinter C., 2015. A novel approach for anthropogenic heat flux estimation from space. In Proceeding of ICUC9 – 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, organized by Meteo-Fance in Toulouse, July 20 -24.   Read copy of the Article
 • 18: Chrysoulakis, N., 2015. The BRIDGE approach. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2015. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 18 - 26.
 • 19: Chrysoulakis, N., and Mitraka, Z., 2015. Copernicus Sentinels observations as a tool to evaluate NBS implementation. In Proceedings of the European Conferences on Biodiversity and Climate Change (ECBCC 2015): Nature-Based Solutions to Climate Change in Urban Areas and their Rural Surroundings - Linkages between Science, Policy and Practice. Joint European Conference held by the German Federal Agency for Nature Conservation and the European Network of Heads of Nature Conservation Agencies in co-o  Read copy of the Article
 • 20: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2015. Conclusions. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2015. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 209 - 212.
 • 21: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2015. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114
 • 22: Chrysoulakis, N., Heldens W., Gastellu-Etchegorry J.-P., Grimmond C.S.B., Feigenwinter C., Lindberg F., Del Frate F., Klostermann J., Mitraka Z., Esch T., Albitar A., Gabey, A., Parlow E., and Olofson F., 2015. The URBANFLUXES Project: Using satellite data to estimate anthropogenic heat flux. In Book of Abstracts of the Rome2015 - Science Symposium on Climate, hosted by FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, in Roma, Italy, November 19 - 20.   Read copy of the Article
 • 23: Chrysoulakis, N., Heldens, W., Gastellu-Etchegorry, J.-P., Grimmond, C.S.B., Feigenwinter, C., Lindberg, F., Del Frate, F., Klostermann, J., Mitraka Z., Esch T., Albitar, A., Gabey, A., Parlow, E. and Olofson, F., 2015. Urban Energy Budget Estimation from Sentinels: The URBANFLUXES Project. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, p. 16.   Read copy of the Article
 • 24: Chrysoulakis, N., Marconcini, M., Sazonova, A., Tal, A., Dusgun, S., Parlow, E., Charalampopoulou, V., Mitraka, Z., Esch, T., Cavur, M. and Feigenwinter, C., 2015. Copernicus Sentinels for Urban Planning in Russia: The SEN4RUS Project. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, p. 31.   Read copy of the Article
 • 25: Corsini-Foka Maria, Argyro Zenetos, Fabio Crocetta, Melih Ertan Çinar, Ferah Koçak, Daniel Golani, Stelios Katsanevakis, Konstantinos Tsiamis, Elizabeth Cook, Carlo Froglia, Maria Triandaphyllou, Sami Lakkis, Gerasimos Kondylatos, Elena Tricarico, Ante Zuljevic, Mariana Almeida, Frederico Cardigos, Senem Çağlar, Furkan Durucan, António M.D. Fernandes, Jasmine Ferrario, Ines Haberle, Paraskevi Louizidou, Josif Makris, Martina Marić, Dragoş Micu, Carmen Mifsud, Chris Nall, Eleni Kytinou, Dimitris   Weblink to the Article
 • 26: Crocetta F, D Agius, P Balistreri, M Bariche, YK Bayhan, M Cakir, S Ciriaco, M Corsini-Foka, A Deidun, R El Zrelli, D Ergüden, J Evans, M Ghelia, M Giavasi, P Kleitou, G Kondylatos, L Lipej, C Mifsud, Y Özvarol, A Pagano, P Portelli, D Poursanidis, L Rabaoui, PJ Schembri, E Taşkin, F Tiralongo, A Zenetos. New Mediterranean Biodiversity Records (October 2015). Mediterranean Marine Science, 16 (3): 682-702.   Read copy of the Article
 • 27: Crocetta Fabio, Dimitrios Poursanidis, Lionello Paolo Tringali, Biodiversity of sea slugs and shelled relatives (Mollusca: Gastropoda) of the Cretan Archipelago (Greece), with taxonomic remarks on selected species, Quaternary International,   Weblink to the Article
 • 28: Dougalis V.A., Duran A., and Mitsotakis D.E., Numerical solution of the Benjamin equation, Wave Motion v.52, 2015, pp.194-215. (Extended version in arXiv: 1310.2749).   Read copy of the Article
 • 29: Doxani, G., Mitraka, Z., Gascon, F., Goryl, P., & Bojkov, B. (2015). An Unmixing-based Model for the integration of multi-sensor imagery: a tool for the future synergy of Sentinel-2 and Sentinel-3 data. In Sentinel-3 for Science Workshop, Venice, Italy, 2-5 June.   Read copy of the Article
 • 30: Doxani, G., Mitraka, Z., Gascon, F., Goryl, P., & Bojkov, B. R. (2015). A Spectral Unmixing Model for the Integration of Multi-Sensor Imagery: A Tool to Generate Consistent Time Series Data. Remote Sensing, 7, 14000–14018. doi:10.3390/rs71014000   Read copy of the Article
 • 31: Evagelopoulos, A., Poursanidis, D., Papazisi, E., Gerovasileiou, V., Katsiaras, N. and Koutsoubas, D. (2015) ‘Records of alien marine species of Indo-Pacific origin at Sigri Bay (Lesvos Island, north-eastern Aegean Sea)’, Marine Biodiversity Records, 8. doi: 10.1017/S1755267215000123.   Read copy of the Article
 • 32: Foumelis, M., Mitraka, Z., Cuccu, R., Desnos, Y., & Engdahl, M. (2015). Moving from Temporal Coherence to Decorrelation Time of Interferometric Measurements Exploiting ESA’s SAR Archive. In Fringe 2015 Workshop, Frascati, Italy, 23-27 March.   Read copy of the Article
 • 33: Garnier J. and Papanicolaou G. and Semin A. and Tsogka C., Signal to Noise Ratio Analysis in Virtual Source Array Imaging, SIAM Journal on Imaging Science, Vol. 8, No. 1, pp. 248--279, 2015.   Read copy of the Article
 • 34: Ghionis, G., Poulos, S.E., Verykiou, E., Karditsa, A., Alexandrakis, G., Andris, P., 2015. The Impact of an Extreme Storm Event on the Barrier Beach of the Lefkada Lagoon, NE Ionian Sea (Greece) Medit. Mar. Sci., 16/3, 2105, 562-572   Read copy of the Article
 • 35: Gregoriou G.G., Paneri S. and Sapountzis P. (2015) Oscillatory synchrony as a mechanism of attentional selection. Brain Res Special Issue on Attention and Prediction. 1626:165-82, doi: 10.1016/j.brainres.2015.02.004   Read copy of the Article
 • 36: Hatzopoulos, P., Kollias, A., & Kikis-Papadakis, K. (2015). School leadership for equity and learning and the question of school autonomy, Eesti Haridusteaduste Ajakiri, Vol. 3 No. 1, pp. 65–79,   Weblink to the Article
 • 37: Heldens, W., Del Frate, F., Lindberg, F., Mitraka, Z., Latini, D., Chrysoulakis, N. and Esch, T., 2015. Mapping urban surface characteristics for urban energy flux modelling. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, pp. 17 - 18.   Read copy of the Article
 • 38: Kalligiannaki E., Harmandaris V., Katsoulakis M., P. Plechac The geometry of generalized force matching and related information metrics in coarse-graining of molecular systems, J. Chem. Phys., 2015, 143, 084105.   Weblink to the Article
 • 39: Karali G., Sourdis C., (2015) The ground state of a Gross-Pitaevskii energy with general potential in the Thomas-Fermi limit, Archive for Rational Mechanics and Analysis, 217, no 2, 439-523.   Read copy of the Article
 • 40: Karavelas Menelaos I. and Tzanaki Eleni . A geometric approach for the upper bound theorem for Minkowski sums of convex polytopes. In Proceedings of the 31st International Symposium on Computational Geometry (SoCG 2015), pages 81–95, Eindhoven, The Netherlands, June 22–25, 2015, http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2015/5142/   Weblink to the Article
 • 41: Karavelas, Menelaos I., Konaxis, Christos and Tzanaki, Eleni 2015, The maximum number of faces of the Minkowski sum of three convex polytopes. Journal of Computational Geometry, 6(1):21–74, 2015.   Weblink to the Article
 • 42: Karditsa, A., Poulos, S.E., Velegrakis, Α., Ghionis, G., Petrakis, S., Alexandrakis, G., Andreadis, O., and Monioudi, I., 2015. Development of a Coastal Inventory in Greece Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-10621-2, 2015   Read copy of the Article
 • 43: Katsaounis Th., Kyza I., 2015, Aposteriori error control and adaptivity for Crank-Nicolson finite element approximations for the linear Schrödinger equation, Numerische Mathematik, vol. 129, no.1, pp.55-90, 2015   Read copy of the Article
 • 44: Kazakidi, A; Tsakiris, DP; Angelidis, D; Sotiropoulos, F; Ekaterinaris, JA, 2015, CFD study of aquatic thrust generation by an octopus-like arm under intense prescribed deformations, COMPUTERS & FLUIDS, Volume: 115, Pages: 54-65, DOI: 10.1016/j.compfluid.2015.03.009   Read copy of the Article
 • 45: Kazakidi, A; Vavourakis, V; Tsakiris, DP; Ekaterinaris, JA, 2015, A numerical investigation of flow around octopus-like arms: near-wake vortex patterns and force development, COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, Volume: 18, Issue: 12, Pages: 1321-1339, DOI: 10.1080/10255842.2014.900757   Read copy of the Article
 • 46: Kikis-Papadakis, K. (2015). Investigating School Leadership within a European Project, ECPS Journal (Special Issues on “Leadership in Education: Policy Debates and Strategies in Action”), 11/2015, pp. 333-352,   Weblink to the Article
 • 47: Kirtay M, Papadourakis V, Raos V, Oztop E. (2015) Neural representation in F5: cross-decoding from observation to execution. BMC Neuroscience, 16(Suppl 1):P190.   Read copy of the Article
 • 48: Kontopodis, N., Metaxa, E., Papaharilaou, Y., Tavlas, E., Tsetis, D., Ioannou, C. Advancements in identifying biomechanical determinants for abdominal aortic aneurysm rupture (2015) Vascular, 23 (1), pp. 65-77.   Read copy of the Article
 • 49: Kotroni, V., Lagouvardos, K., Chrysoulakis, N., Makropoulos, C., Mimikou, M., Papathanasiou, C. and Poursanidis, D., 2015. Weather monitoring and forecasting over eastern Attica (Greece) in the frame of FLIRE project. Geophysical Research Abstracts. Vol. 17, EGU2015-14509, 2015. EGU General Assembly 2015, Vienna, Austria, April 12 - 17.   Read copy of the Article
 • 50: Koulouri Panayota, Drosos Koutsoubas, Maria Maidanou, Dimitris Poursanidis, Costas Dounas. Molluscan diversity within the benthic boundary layer (BBL) over the continental shelf of the Cretan Sea, pg. 141. In "Poulakakis N., Antoniou, A., Karameta, E., Psonis, N., Vardinoyannis K. (eds). 2015. Abstracts of the International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, 13th ICZEGAR, 7-11October 2015, Irakleio, Crete, Greece. Hellenic Zoological Society, 203 pages   Read copy of the Article
 • 51: Kouroumalis E, Notas G. Primary biliary cirrhosis: From bench to bedside. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2015 Aug 6;6(3):32-58. doi: 10.4292/wjgpt.v6.i3.32   Read copy of the Article
 • 52: Kouzoupis Spyros, Papadakis Panagiotis, Dimitris Sfakianakis, Maroudio Kentouri , Pascal Divanach and Ioannis Xezonakis, Fish tank research facility for sound-video recording and sound emission experiments, In proceedings of the 3rd Underwater Acoustics Conference and Exhibition (UACE2015), pp 333- 340 (2015).   Read copy of the Article
 • 53: Kozyrakis G., Spanoudaki K., G. Alexandrakis, E. G. Spanakis, K. Marias, N. A. Kampanis, Development of an early warning and coordination system for addressing and managing natural disasters, SafeChania 2015, Chania, Crete, Greece, 10-14 June 2015.   Read copy of the Article
 • 54: Landier, L., Al Bitar, A., Gregoire,T., Lauret, N., Yin, T., Gastellu-Etchegorry, J.P., Aubert, S., Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Feigenwinter, C., Parlow, E., Heldens, W., Kotthaus, S., Grimmond, S. and Lindberg, F., 2015. Modeling Parameters and Remote Sensing Acquisition of Urban Canopies. In Proceeding of ICUC9 – 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, organized by Meteo-Fance in Toulouse, July 20 -24.   Read copy of the Article
 • 55: Lantzanakis, G., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2015. The use of Sentinels-3 synergy products for physically based atmospheric correction of Sentinel-2 imagery. In Proceedings of the ATMOS2015 – Advances in Atmospheric Science and Applications, organized by European Space Agency and University of Crete, in Heraklion, Crete, June 8 - 12.   Read copy of the Article
 • 56: Metaxa Eleni, Nikolaos Kontopodis, Christos Ioannou, Yannis Papaharilaou. AAA risk assessment-integrating morphologic, biomechanic, molecular and clinical risk factors to improve decision making in the management of abdominal aortic aneurysm disease. Summer Biomechanics, Bioengineering, and Biotransport Conference. June 17-20, 2015, Snowbird Resort, Utah, USA.   Read copy of the Article
 • 57: Metaxa, E., Kontopodis, N., Vavourakis, V., Tzirakis, K., Ioannou, C.V., Papaharilaou, Y. The influence of intraluminal thrombus on noninvasive abdominal aortic aneurysm wall distensibility measurement (2015) Medical and Biological Engineering and Computing, 53 (4), pp. 299-308.   Read copy of the Article
 • 58: Mikhalevsky P.N., Sagen H., P.F. Worcester, A.B. Baggeroer, J. Orcutt, S.E. Moore. C.M. Lee, K.J. Vigness-Raposa, L. Freitag, M. Arrott, K. Atakan, A. Beszczynska-Moeller, T.F. Duda, B.D. Dushaw, J.-C. Gascard, A.N. Gavrilov, H. Keers, A.K. Morozov, W.H. Munk, M. Rixen, S. Sandven, E. Skarsoulis, K.M. Stafford, F. Vernon, M.Y. Yuen, Multipurpose acoustic networks in the integrated Arctic Ocean observing system, Arctic, Vol. 68 Suppl., pp. 1-17, 2015   Read copy of the Article
 • 59: Miroshnikov A., Tzavaras, Th., 2015 On the construction and properties of weak solutions describing dynamic cavitation, J. Elasticity 118 (2015), 141-185. 
   Read copy of the Article
 • 60: Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Del Frate, F., Gastellu-Etchegorry, J-P., 2015. Exploiting Earth Observation Data Products For Mapping Local Climate Zones. In Proceeding of Joint Urban Remote Sensing Event JURSE 2015, held in Lausanne, Awitzerland, March 30 - April 1 (978-1-4799-6652-3/15/$31.00~ © 2015 IEEE).   Read copy of the Article
 • 61: Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Doxani, G., Del Frate, F. and Berger, M., 2015. Urban Surface Temperature Time Series Estimation at the Local Scale by Spatial-Spectral Unmixing of Satellite Observations. Remote Sensing, 7, 4139 - 4156.   Read copy of the Article
 • 62: Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Gastellu-Etchegorry, J-P. and Del Frate, F., 2015. Exploiting Earth Observation data products for mapping Local Climate Zones. In Proceeding of ICUC9 – 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, organized by Meteo-Fance in Toulouse, July 20 -24.   Read copy of the Article
 • 63: Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Heldens, W., Feigenwinter, C., Lindberg, F., Grimmond, S., Del Frate, F. and Gastellu-Etchegorry, J.-P., 2015. Earth Observation for Urban Climate: Mapping the Local Climate Zones. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, p. 19.   Read copy of the Article
 • 64: Mitraka, Z., Diamantakis, M. and Chrysoulakis, N., 2015. The BRIDGE DSS. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2015. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 175 - 184.
 • 65: Notas G, Pelekanou V, Kampa M, Alexakis K, Sfakianakis S, Laliotis A, Askoxilakis J, Tsentelierou E, Tzardi M, Tsapis A, Castanas E. Tamoxifen induces a pluripotency signature in breast cancer cells and human tumors. Mol Oncol. 2015 Nov;9(9):1744-59. doi: 10.1016/j.molonc.2015.05.008. Epub 2015 Jun 5.   Read copy of the Article
 • 66: Panourgias K.; Ekaterinaris, J;, 2015, A dissipative Filter for the Discontinuous Galerkin method, 53rd AIAA Aerospace Sciences Meeting, AIAA SciTech, (AIAA 2015-0574),   Weblink to the Article
 • 67: Panourgias Konstantinos and Ekaterinaris, John A., 2015, Three-Dimensional Discontinuous Galerkin h/p Adaptive Numerical Solutions for Compressible Flows, 53rd AIAA Aerospace Sciences Meeting, AIAA SciTech, (AIAA 2015-0576),   Weblink to the Article
 • 68: Papadakis Panagiotis I., Piperakis George S., Kalogerakis Michael A., Reflection of a plane wave from a two-layered seafloor with non-parallel interface between the layers, J. Acoust. Soc. Am. 137, 1001 (2015);   Weblink to the Article
 • 69: Papadourakis V, Raos V. Mirror neurons respond to the observation of intransitive actions. Program No. 601.15 Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2015. Online   Read copy of the Article
 • 70: Petrakis, S., Alexandrakis, G., Kozyrakis, G., Hatziyanni, E., and Kampanis, N.A. 2015 Integrated protecting plan for beach erosion. A case study in Plaka beach, E. Crete, Greece Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-10102-1, 2015   Read copy of the Article
 • 71: Poulos, S.E., Verykiou, E., Roussakis, G., Sakellariou, D., Karditsa, A., Alexandrakis, G., Petrakis, S., Sifnioti, D., Panagiotopoulos, I.P., Andris, P., Georgiou P., 2015. Hydrodynamic, neotectonic and climatic control of the evolution of a barrier beach in the microtidal environment of the NE Ionian Sea (eastern Mediterranean) Geo-Marine Letters, 2015, V 35, Issue 1, pp 37–52.   Read copy of the Article
 • 72: Poursanidis D., Kochilakis G., Chrysoulakis N., Varella V., Kotroni V., Eftychidis G., Lagouvardos K., Papathanasiou, C., Karavokyros, G., Aivazoglou, M., Makropoulos, C. and Mimikou, M., 2015. FLIRE: an EO-based DSS for combined flood and fire risk assessment in peri-urban areas. In Book of Abstracts of the Mapping Urban Areas from Space (MUAS 2015) Conference, organized by the European Space Agency in Frascati, Italy, November 4 - 5, pp. 42 - 43.   Read copy of the Article
 • 73: Poursanidis D., Kochilakis G., Chrysoulakis N., Varella V., Kotroni V., Eftychidis G., Lagouvardos K., Papathanasiou, C., Karavokyros, G., Aivazoglou, M., Makropoulos, C. and Mimikou, M., 2015. Web service systems for the management of natural disasters – The case study of the FLIRE DSS in urban and rural areas. In Book of Abstracts of the SafeChania 2015: “The knowledge triangle in the Civil Protection Service”, held in Chania, Greece, June 10 - 14.   Read copy of the Article
 • 74: Poursanidis Dimitris & Koutsoubas Drosos. A computerized database on the molluscan fauna from the Mediterranean Reef Ecosystems - Part I, the Coralligenous formations. Quaternary International. Volume 390, 10 December 2015, Pages 29–43. Malacological Studies from the Past and Present: A Special Volume in Honor of Henk K. Mienis.   Weblink to the Article
 • 75: Poursanidis, D. 2015. Ecological Niche Modeling of the the invasive lionfish Pterois miles (Bennett, 1828) in the Mediterranean Sea. 11th Panhellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, Aquatic Horizons and Challenges, Mytiline, Lesvos, 13-14 May 2015. 621 - 624.   Read copy of the Article
 • 76: Poursanidis, D., Chrysoulakis, N. and Mitraka, Z., 2015. Landsat 8 vs. Landsat 5: a comparison based on urban and peri-urban land cover mapping. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 35, 259 – 269   Read copy of the Article
 • 77: Poursanidis, D., Koutsoubas, D. and C. Arvanitidis. 2015. Molluscan fauna from the photophilic algae of the infralittoral reef ecosystem (habitat code: 1170) of Crete. 11th Panhellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, Aquatic Horizons and Challenges, Mytiline, Lesvos, 13-14 May 2015. 493 - 496.   Read copy of the Article
 • 78: Prastacos Poulicos, Gkadolou Eleni, 2015. Adding a geographical component in cultural heritage databases. Apostolos Sarris (ed), Best Practices of GeoInformatic Technologies for the Mapping of Archaeolandscapes. GeoSat Research Lab of the Institute for Mediterranean Studies - Foundation of Research & Technology, Archaeopress Archaeology.
 • 79: Rissanou A., Harmandaris V., Structural and Dynamical Properties of Polystyrene Thin Films, Macromolecules, 2015, 48, 2761–2772.
 • 80: Rissanou A., Power A., Harmandaris V., Properties of Polyethylene/Graphene Nanocomposites through Molecular Dynamics Simulations, Polymers, 2015, 7, 390-417; doi:10.3390/polym7030390.   Read copy of the Article
 • 81: Savaki H.E., Gregoriou G.G., Bakola S. and. Moschovakis A.K (2015) Topography of visuomotor parameters in the frontal and premotor eye fields. Cerebral Cortex 25(9):3095-106. doi: 10.1093/cercor/bhu106   Read copy of the Article
 • 82: Skarsoulis E., P. Papadakis, M. Kalogerakis, G. Piperakis and E. Orfanakis, A passive acoustic localization system for broadband sources, In proceedings of the 3rd Underwater Acoustics Conference and Exhibition (UACE2015), pp. 341-348, (2015).   Read copy of the Article
 • 83: Skarsoulis E.K., Dosso S.E., Linearized two-hydrophone localization of a pulsed acoustic source in the presence of refraction: Theory and simulations, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 138, pp. 2221–2234, 2015.   Read copy of the Article
 • 84: Spanoudaki K., N. A. Kampanis, Risk assessment of groundwater level variability using variable Kriging methods, EGU2015-15145, (EGU General Assembly Vienna 12–17 April 2015).   Read copy of the Article
 • 85: Spanoudaki K., N. Kampanis, A simulation-optimization model for effective water resources management in the coastal zone, EGU2015-8890 (EGU General Assembly Vienna 12–17 April 2015).   Read copy of the Article
 • 86: Taroudakis M.: Towards a silent marine environment: The role of passive acoustic observatories, Rivista Italiana di Acustica, Vol. 39, N. 2, pp. 51-62 (2015).   Read copy of the Article
 • 87: Taroudakis M.I. and Mastrokalos J.K.: “An approximate technique for estimating eigenvalues and eigenfunctions of the acoustic field in shallow water over an elastic sea-bed” in Proceedings of the Institute of Acoustics, Vol 37, Pt1, pp. 127-134 (2015).   Read copy of the Article
 • 88: Triantakonstantis, D., Chrysoulakis, N., Sazonova A., Esch, T., Feigenwinter, C., Düzgün, S., Parlow, E., Marconcini, M. and Tal, A., 2015. On-line Εvaluation of Earth Observation Derived Indicators for Urban Planning and Management. Urban Planning and Design Research, 3, 17 - 33.   Read copy of the Article
 • 89: Tsivgoulis S. D., Tzagarakis G. N., Alpantaki K., Chronopoulos E., Katonis P. G., Kozyrakis G. V., Kampanis., N. A., Influence of body features in soccer athlete’s gait variability, Int. J. of Science and Engineering Technology 1 No 1 (2015) 20-28.   Read copy of the Article
 • 90: Tsourtis A., Pantazis Y., Katsoulakis M., Harmandaris V., Parametric Sensitivity Analysis for Stochastic Molecular Systems using Information Theoretic Metric”, J. Chem. Phys., 2015, 143, 014116.   Read copy of the Article
 • 91: Tzirakis K., L.Botti, D. Giordano, and Y. Papaharilaou. Numerical modelling of non-Newtonian polarizable and magnetizable fluid flow. 8th European Symposium on Aerothermodynamics for Space Vehicles. 2-6 March 2015. Lisbon, Portugal.
 • 92: Tzirakis Kostas, Eleni Metaxa, Nikolaos Kontopodis, Christos Ioannou, Yannis Papaharilaou. Prediction of thrombus-prone regions in abdominal aortic aneurysms. Summer Biomechanics, Bioengineering, and Biotransport Conference. June 17-20, 2015, Snowbird Resort, Utah, USA.   Read copy of the Article
 • 93: Zenetos Argyro, Margarita Arianoutsou, Ioannis Bazos, Stavroula Balopoulou, Maria Corsini-Foka, Margarita Dimiza, Paraskevi Drakopoulou, Stelios Katsanevakis, Gerasimos Kondylatos, Nicholas Koutsikos, Eleni Kytinou, Eugenia Lefkaditou, Maria Antonietta Pancucci-Papadopoulou, Maria Salomidi, Nomiki Simboura, George Skoufas, Panayotis Trachalakis, Maria Triantaphyllou, Konstantinos Tsiamis, Nicholas Jason Xentidis and Dimitris Poursanidis. ELNAIS: A collaborative network on Aquatic Alien Species i  Weblink to the Article
 • 94: Γκαδόλου Ελένη, Πραστάκος Πουλίκος, 2015. Εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE για την τεκμηρίωση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων του Προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ρέθυμνο Κρήτης, 18 Δεκεμβρίου 2015.
2014
 • 1: Alexandrakis, G. Petrakis, S., M. Vousdoukas, G. Ghionis, E. Hatziyanni, N. Kampanis, 2014, Coastal vulnerability assessment with the use of environmental and socio-economic indicators, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-5954, 2014 (EGU General Assembly, Vienna 27 April-2 May 2014)..  Read copy of the Article.
 • 2: Alexandrakis, G., 2014. Estimation of the climatic change impact to beach tourism usingjoined vulnerability analysis and econometric modelling. ADAPTtoCLIMATE Conference, 27-28 March 2014, Nicosia Cyprus..  Read copy of the Article.
 • 3: Alexandrakis, G., and Poulos, S.E., 2014. An holistic approach to beach erosion vulnerabilityassessment. Sci. Rep. 4, 6078; DOI:10.1038/srep06078..  Read copy of the Article.
 • 4: Alexandrakis, G.,S. Petrakis, G. Ghionis, N. Kampanis, S. E. Poulos, 2014, Natural and Human induced indicators in coastal vulnerability and risk assessment, 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki 22-24 /10 2014..  Read copy of the Article.
 • 5: Alpantaki K., Koutserimpas C., Loutsidi A., Liontiris M., Kozyrakis G., Kouroubali A., KampanisN., G. Kontakis, 2014, Gender and age differences for fall related fractures among elderly, British Geriatrics Society 15th International Falls & Postural Stability Conference, Manchester, 8 September 2014..  Read copy of the Article.
 • 6: Antonopoulos, D.C., Dougalis, V.A., 2014, Error estimates for finite element methods for theshallow water equations, in Proceedings of NumAn2014 – Sixth Conference on Numerical Analysis, Chania, Greece 2014, ed by G. Akrivis et al., pp. 13-16..  Read copy of the Article.
 • 7: Antonopoulou, D., Karali, G., Nagase, Y., 2014, A Hilbert expansion method for the rigoroussharp interface limit of the generalized Cahn-Hilliard equation, Interfaces and Free Boundaries, 16, 65-104.  Read copy of the Article.
 • 8: Aristokleous, N., Seimenis, I., Georgiou, G.C., Papaharilaou, Y., Brott, B.C., Nicolaides, A., Anayiotos, A.S. Impact of head rotation on the individualized common carotid flow and carotid bifurcation hemodynamics (2014) IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 18 (3), art. no. 6746053, pp. 783-789..  Read copy of the Article.
 • 9: Benas N., Chrysoulakis N., Christakis N., Kossioris G. and Plexousakis M., 2014. WRF input parameter updates based on recent and long-term satellite observations. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklio.  Weblink to the Article
 • 10: Benas N., Chrysoulakis N., Christakis N., Kossioris G. and Plexousakis M., 2014. WRF input parameter updates based on recent and long-term satellite observations. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklio.  Read copy of the Article.
 • 11: Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2014. Estimation of land surface albedo time series andtrends based on MODIS data. In: Proceedings of SPIE Remote Sensing 2014. SPIE 9239, Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XVI, 92390Q; doi:10.1117/12.2066473..  Read copy of the Article.
 • 12: Benas, N., Chrysoulakis, N. and Poursanidis, D., 2014. The Surface Urban Heat Island in large Mediterranean cities during the last decade: annual characteristics and trends based on EO data. In: Book of Abstracts of the Symposium “The Mediterranean City 2014: Adaptation Strategies to Global Environmental Change in the Mediterranean City and the Role of Global Earth Observations”, p. 1, organized by the European Commission, the Eurisy, the Mediterranean City Climate Change Consortium, the Mariolo.  Weblink to the Article
 • 13: Benas, N., Chrysoulakis, N. and Poursanidis, D., 2014. The Surface Urban Heat Island in large Mediterranean cities during the last decade: annual characteristics and trends based on EO data. In: Book of Abstracts of the Symposium “The Mediterranean City 2014: Adaptation Strategies to Global Environmental Change in the Mediterranean City and the Role of Global Earth Observations”, p. 1, organized by the European Commission, the Eurisy, the Mediterranean City Climate Change Consortium, the Mariolo.  Read copy of the Article.
 • 14: Cartalis, C., Stathopoulou, M., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2014, Use of Earth Observation to support urban modelling parameterization in BRIDGE. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 58 - 68..  Read copy of the Article.
 • 15: Cartalis, C., Stathopoulou, M., Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2014. Use of Earth Observation to support urban modelling parameterization in BRIDGE. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 58 - 68..  Weblink to the Article
 • 16: Chrysoulakis, N., 2014. Earth Observation for urban Planning: The GEOURBAN Project. In: Book of Abstracts of the Workshop on Global Urban Observation and Monitoring from Space, p. 19, organized by the National Observatory of Athens, Athens, Greece, March 31 - April 1.  Read copy of the Article.
 • 17: Chrysoulakis, N., 2014. Earth Observation for urban Planning: The GEOURBAN Project. In: Book of Abstracts of the Workshop on Global Urban Observation and Monitoring from Space, p. 19, organized by the National Observatory of Athens, Athens, Greece, March 31 - April 1..  Weblink to the Article
 • 18: Chrysoulakis, N., 2014. The BRIDGE approach. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 18 - 26.  Read copy of the Article.
 • 19: Chrysoulakis, N., 2014. The BRIDGE approach. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 18 - 26..  Weblink to the Article
 • 20: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Conclusions. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 209 - 212..  Read copy of the Article.
 • 21: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Conclusions. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 209 - 212..  Weblink to the Article
 • 22: Chrysoulakis, N., Esch, T., Parlow, E., Düzgünd, S. H., Sazonova, A. and Tal, A., 2014. Earth Observation in Sustainable Urban Planning and Management: the GEOURBAN Project. In Muscio, A. (ed.): Proceedings of the Third International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, held in Venice, October 13 - 15, pp. 770 - 781..  Read copy of the Article.
 • 23: Chrysoulakis, N., Feigenwinter, C., Triantakonstantis, D., Penyevskiy, I., Tal, A., Parlow, E., Fleishman, G., Düzgün, S., Esch, T. and Marconcini, N., 2014. A Conceptual List of Indicators for Urban Planning and Management Based on Earth Observation. ISPRS International Journal of Geo-Information, 3, 980 - 1002. .  Weblink to the Article
 • 24: Dobrokhotov S.Yu, Makrakis G.N. and Nazaiksinskii,V.E., 2014, Maslov’s Canonical Operator,Hörmander’s Formula, and Localization of Berry–Balazs’ Solution in the Theory of Wave Beams, Theoretical and Mathematical Physics, Vol. 180, No. 3, pp. 162-182.  Read copy of the Article.
 • 25: Doxastakis M., Harmandaris V., 2014, Dynamic Heterogeneity in Fully Miscible Polymer Blends through Molecular Simulations, Proceedings, 10th Hellenic Polymer Society Conference, Patras, Greece, December 04-06, 2014..  Read copy of the Article.
 • 26: Flouri, E.T., Dougalis, V.A., and Synolakis, C.E., 2014, Tsunami hazard and inundation for the northern coast of Crete, Proceedings of the NumAn2014 Conference on Numerical Analysis (editors G. Akrivis et al.), Chania, Greece, Sept. 2–5, 2014, pp. 108-111. ISBN 978-960-8475- 21–2..  Read copy of the Article.
 • 27: Ghionis G., Alexandrakis G., Karditsa A., Poulos S.E., 2014, Disappearing deltaic beaches: Climate change or Human intervention? The case study of the Alfios River delta. 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki 22-24 /10 2014.  Read copy of the Article.
 • 28: Ghionis, G, Alexandrakis, G., A. Karditsa, D. Sifnioti, M. Vousdoukas, O. Andreadis, S. Petrakis, Poulos, S. , A. Velegrakis, N. Kampanis, M. Lipakis, 2014, An integrated multi-parameter monitoring approach for the quantification and mitigation of the climate change impact on the coasts of Eastern Crete, S. Aegean Sea (ProjectAKTAIA), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-11685, 2014 (EGU General Assembly, Vienna 27 April-2 May 2014)..  Read copy of the Article.
 • 29: Giesselmann J. and Tzavaras A.E., Singular limiting induced from continuum solutions and theproblem of dynamic cavitation. Arch. Rational Mech. Anal. 212 (2014), 241-281..  Read copy of the Article.
 • 30: Giesselmann, Jan, Makridakis, Ch. and Pryer Tristan, 2014, A Posteriori Analysis ofDiscontinuous Galerkin Schemes for Systems of Hyperbolic Conservation Laws, SIAM J. Numer. Anal., 53(3), 1280–1303, DOI:10.1137/140970999.  Read copy of the Article.
 • 31: Harmandaris V., 2014, Hierarchical Multi-scale Modeling of Polymer Nanocomposites”, Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus, Cyprus, December 19, 2014..  Read copy of the Article.
 • 32: Harmandaris V., K. Johnston, 2014, Hierarchical Modeling of Polymer/Solid Interfaces: From Ab-initio Calculations to Atomistic up to Coarse-grained Simulations, Proceedings, American Physical Society, APS March Meeting, Denver, Colorado, USA, March 03-07, 2014..  Read copy of the Article.
 • 33: Harmandaris, V. Quantitative study of equilibrium and non-equilibrium polymer dynamics through systematic hierarchical coarse-graining simulations, Korea-Aust. Rheol. J., 2014, 26,15-28..  Read copy of the Article.
 • 34: Ioannou, C.V., Kontopodis, N., Metaxa, E., Papaharilaou, Y., Georgakarakos, E., Kafetzakis, A., Kehagias, E., Tsetis, D., 2014, Graft inflow Stenosis induced by the inflatable ring fixation mechanism of the ovation Stent-graft system: Hemodynamic and clinical implications (2014) Journal of Endovascular Therapy, 21 (6), pp. 829-838..  Read copy of the Article.
 • 35: Kanoglu U., Kalligeris N., Flouri E. T., Sharghivand N., Dougalis V. A., Synolakis C. E., 2014, Capacity Building in Tsunami Modelling for the Aegean Sea Shorelines, ICCE2014, The 34th International Conference on Coastal Engineering, June 15-20, 2014, Seoul, Korea. Poster Presentation. Abstract P2E1.  Read copy of the Article.
 • 36: Karali, G., Nagase, Y., 2014, On the existence of solution for a Cahn-Hilliard/Allen-Cahn equation, Discrete Contin. Dyn. Syst.- Ser. S, 7, no 1, 127-137.  Read copy of the Article.
 • 37: Katsaounis, Th., Christakis, N. , Kossioris G., and Plexousakis M., 2014, On of the Performance of the WRF Numerical Model over Complex Terrain on a High Performance Computing Cluster, HPCC 2014, The 16th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, Paris, France 2014.  Read copy of the Article.
 • 38: Katsaounis, Th., Kyza, I. A posteriori error control & adaptivity for Crank-Nicolson finiteelement approximations for linear Schrödinger equations, Numer. Math., Published online: 9 May 2014 (DOI: 10.1007/s00211-014-0634-0)..  Read copy of the Article.
 • 39: Kikaki, G. Ghionis, M. Vousdoukas, A. Karditsa, O. Andreadis, S. Petrakis, A. Alexandrakis, D. Sifnioti, I. Monioudi, T. Hasiotis, S. Poulos, A. Velegrakis, N. Kampanis, M. Lipakis, 2014, Study of the Beach Zone of Koutsounari (SE Crete) using Video Monitoring Methods, 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki 22-24 /10 2014.  Read copy of the Article.
 • 40: Kikis-Papadakis, K., Kollias, A., & Hatzopoulos, P., 2014, Beyond Uniformity: On School Leadership Policy Development in Europe, Conference Proceedings, International Conference “The Future of Education”, 4th edition, 12-13 June 2014, Florence, Italy, pp. 379-383 .  Read copy of the Article.
 • 41: Kilintari M, Raos V, Savaki HE., 2014. Involvement of the superior temporal cortex in actionexecution and action observation. J Neurosci. 34(27):8999-9011..  Read copy of the Article.
 • 42: Kontopodis, N., Lipsa, L., Metaxa, E., Georgakarakos, E., Papaharilaou, Y., Tsetis, D., Ioannou, C.V. Thrombus morphology may be an indicator for aneurysm expansion (2014) Journal of Cardiovascular Surgery, 55 (2), pp. 301-302..  Read copy of the Article.
 • 43: Kontopodis, N., Metaxa, E., Papaharilaou, Y., Georgakarakos, E., Tsetis, D., Ioannou, C.V. Value of volume measurements in evaluating abdominal aortic aneurysms growth rate and need for surgical treatment. (2014) European Journal of Radiology, 83 (7), pp. 1051-1056..  Read copy of the Article.
 • 44: Kontopodis, N., Metaxa, E., Papaharilaou, Y., Tavlas, E., Tsetis, D., Ioannou, C., 2014, ‘Advancements in identifying biomechanical determinants for abdominal aortic aneurysm rupture’, Vascular published online 22 April 2014, 10.1177/1708538114532084.  Read copy of the Article.
 • 45: Kouzoupis, S., Papadakis, P., Piperakis, G., 2014, Preliminary Investigation On The Potential Of Using Low Power Ultrasound To Induce Low Frequency Vibrations On An Immersed Object, In proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics pp 1639- 1644..  Read copy of the Article.
 • 46: Kozyrakis, G.V., Delis, A.I., Alexandrakis, G. and Kampanis, N.A., 2014. Numerical modeling of sediment transport applied to coastal morphodynamics. Applied Numerical Mathematics..  Weblink to the Article
 • 47: Lagarias, A., Prastacos, P., 2014, Applying a CA-based model to explore land-use policy scenarios to contain sprawl in Thessaloniki, Greece, Huerta, Schade, Granell (Eds): Connecting a Digital Europe through Location and Place. Proceedings of the AGILE'2014 International Conference on Geographic Information Science, Castellón, June, 3-6, 2014. ISBN: 978-90-816960-4-3, http://hdl.handle.net/10234/98807.  Weblink to the Article
 • 48: Makridakis, Ch, Mitsoudis, D., Rosakis, Ph.(2014), On Atomistic-to-Continuum Couplings without Ghost Forces in Three Dimensions, Applied Mathematics Research eXpress, Vol. 2014, No. 1, pp. 87–113, doi: 10.1093/amrx/abt005.  Read copy of the Article.
 • 49: Mathioudakis E. N., Mandikas V. G., Kozyrakis G. V., Ekaterinaris J. A. N. A. Kampanis, Multigrid pressure correction techniques coupled with high order incompressible Navier- Stokes solvers, Proceedings of the 6th International Conference on Numerical Analysis, G. Akrivis, V. Dougalis, S. Gallopoulos, A. Hadjidimos, I. Kotsireas, C. Makridakis, Y. Saridakis (Eds.), 198-203, Chania, Greece, 2-5 September 2014..  Read copy of the Article.
 • 50: Miroshnikov A. and Tzavaras, A.E., 2014, Convergence of variational approximation schemes for three dimensional elastodynamics with polyconvex energy. J. Anal. Appl. (ZAA) 33 (2014), 43-64..  Read copy of the Article.
 • 51: Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2014. Advanced satellite image fusion techniques for estimating high resolution Land Surface Temperature time series. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklion on May 28.  Weblink to the Article
 • 52: Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2014. Advanced satellite image fusion techniques for estimating high resolution Land Surface Temperature time series. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklion on May 28.  Read copy of the Article.
 • 53: Mitraka, Z., Diamantakis, M. and Chrysoulakis, N., 2014. The BRIDGE DSS. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 175 - 184..  Read copy of the Article.
 • 54: Mitraka, Z., Diamantakis, M. and Chrysoulakis, N., 2014. The BRIDGE DSS. In: Chrysoulakis, N., Castro, E. A. and Moors, E. J. (Eds)., 2014. Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning. Routledge, Taylor & Francis, London. ISBN 9780415835114, pp. 175 - 184..  Weblink to the Article
 • 55: Mitraka, Z., Gastellu-Etchegorry, J.P., Chrysoulakis, N. and Cartalis, C., 2014. Remote sensing techniques to assist the analysis of urban microclimate. In Muscio, A. (ed.): Proceedings of the Third International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, held in Venice, October 13 - 15, pp. 754 - 765..  Read copy of the Article.
 • 56: Monioudi,N. Karditsa,A., Chatzipavlis,A., Alexandrakis, G., O. P. Andreadis, A. F. Velegrakis, S. E. Poulos, G. Ghionis, S. Petrakis, D. Sifnioti, Th. Hasiotis, M. Lipakis, Kampanis, N. A E. Marinos, 2014 Assessment of the vulnerability of the eastern Cretan beaches (Greece) to sea level rise, Regional Environmental Change DOI 10.1007/s10113-014-0730-9..  Read copy of the Article.
 • 57: Panourgias, K., Papoutsakis, A., Ekaterinaris, JA, 2014, High-resolution p-adaptive DG simulations of flows with moving shocks, Int. J. Numer. Meth. Fluids 2014; 75:205–230 DOI: 10.1002/fld.3893.  Read copy of the Article.
 • 58: Papadakis Panagiotis I. and Piperakis George S., 2014, Localization Experiments with two Different Configurations in an Artificial Water Depository, Acoustics in Practice, Vol2, No. 2, pp. 29-36 (2014).  Read copy of the Article.
 • 59: Papadakis Panagiotis, George Piperakis and Spyros Kouzoupis,2014 Calibration Of Ultrasound Transducer Heads Using Short Preprocessed Ultrasonic Pulses, In proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics pp. 939-946..  Read copy of the Article.
 • 60: Papadourakis V and Raos V. 2014. Action observation elicited responses in the dorsal premotor cortex (area F2) of the macaque monkey. 9th FENS Forum of Neuroscience. Abstract Number: FENS2021.  Read copy of the Article.
 • 61: Petrakis V.S., Rissanou A.N., Harmandaris V., Chrisopoulou K., Anastasiadis S., 2014, Atomistic molecular dynamics simulation study of a hybrid poly (ethylene oxide) / silica nanoparticle system, Proceedings, 10th Hellenic Polymer Society Conference, Patras, Greece, December 04-06, 2014..  Read copy of the Article.
 • 62: Petrakis, S., Alexandrakis, G. and Poulos, S.E., 2014. Recent and future trends of beach zone evolution in relation to its physical characteristics: the case of the Almiros bay (island of Crete, South Aegean Sea). Global Nest 16, 104 - 113..  Read copy of the Article.
 • 63: Poursanidis D., Kochilakis G., Chrysoulakis N., Varella V., Kotroni V., Eftychidis G. and Lagouvardos K., 2014. A web service for the assessment of the behavior and the spread of a forest fire. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Env.  Weblink to the Article
 • 64: Poursanidis D., Kochilakis G., Chrysoulakis N., Varella V., Kotroni V., Eftychidis G. and Lagouvardos K., 2014. A web service for the assessment of the behavior and the spread of a forest fire. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Env.  Read copy of the Article.
 • 65: Poursanidis, D., Kochilakis, G., Chrysoulakis, N., Varella, V., Kotroni, V., Eftychidis, G. and Lagouvardos, K., 2014. Web service tools in the era of forest fire management and elimination. In: Proceedings of SPIE Remote Sensing 2014. Proc. SPIE 9245, Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications V, 924513; doi:10.1117/12.2066474..  Read copy of the Article.
 • 66: Power A., Harmandaris V., 2014, Properties of polymer/gold nanocomposites through atomistic molecular dynamics simulations, Proceedings, 10th Hellenic Polymer Society Conference, Patras, Greece, December 04-06, 2014..  Read copy of the Article.
 • 67: Protopsaltis, A., Seitlinger, P.C., Chaimala, F., Firssova, O., Hetzner, S., Kikis-Papadakis, K. & Boytchev, P. (2014). Working Environment with Social and Personal Open Tools for Inquiry- based Learning: Pedagogic and Diagnostic FrameworK. The International Journal of Science, Mathematics, and Technology Learning, Vol. 20 (4), pp.51-63, November.  Read copy of the Article.
 • 68: Raos V, Kilintari M, Savaki HE. 2014. Viewing a forelimb induces widespread cortical activations. Neuroimage. 89:122-42..  Read copy of the Article.
 • 69: Rissanou A., Harmandaris V., 2014, A Molecular Dynamics Study of Graphene based PolymerNanocomposites, Proceedings, 16th European Conference on Composite Materials, ECCM, Seville, Spain, June 21-27, 2014..  Read copy of the Article.
 • 70: Rissanou, A., Harmandaris, V. “Dynamics of various polymer/graphene interfacial systems through atomistic molecular dynamics simulations”, Soft Matter, 2014, 10, 2876-2888..  Read copy of the Article.
 • 71: Sapountzis P., S. Anastasakis, R. Desimone, G.G. Gregoriou. (2014) Decoding covert attentionfrom simultaneous recordings in prefrontal and visual cortex. (AREADNE,Research in Encoding and Decoding of Neural Ensembles, Santorini, Greece).  Read copy of the Article.
 • 72: Sapountzis P., S.J. Gotts, R. Desimone, G.G. Gregoriou, 2014, Cell-class specific attentionalmodulation of neuronal responses and synchronization in the frontal eye field and area V4.(Society for Neuroscience (SfN) Annual Meeting, 156.13/DD28, Washington DC).  Read copy of the Article.
 • 73: Savaki, Helen E., Gregoriou, Georgia G., Bakola, Sophia and Moschovakis Adonis K., 2014, Topography of Visuomotor Parameters in the Frontal and Premotor Eye Fields Cereb. Cortex first published online May 20, 2014 doi:10.1093/cercor/bhu106..  Read copy of the Article.
 • 74: Skarsoulis E. , B. Cornuelle, M. Dzieciuch, 2014, Travel-time sensitivity kernels in ashallow-water environment, Proc. 2nd International Conference on Underwater Acoustics, pp. 683-690, Rhodes, 2014 (έγινε αποδεκτή με την υποβολή της περίληψης)..  Read copy of the Article.
 • 75: Smaragdakis C. and Taroudakis M., 2014, Characterization of underwater acoustic signals, using a bio-mathematical model of the psycho-acoustic mechanisms of Humpback whales. in Proceedings of “Acoustics 2014” pp.413-419 (2014) in Greek.  Read copy of the Article.
 • 76: Spanakis C., Marias K., Mathioudakis E. N., Kampanis N. A., 2014, An extended method for robust image registration, Conference in Numerical Analysis 2014 (NumAn2014), Proceedings of the 6th International Conference on Numerical Analysis, G. Akrivis, V. Dougalis, S. Gallopoulos, A. Hadjidimos, I. Kotsireas, C. Makridakis, Y. Saridakis (Eds.), 250-255, Chania, Greece, 2-5 September 2014..  Read copy of the Article.
 • 77: Spanoudaki K., Kampanis N. A., 2014, Mathematical modelling of surface water- groundwater flow and salinity interactions in the coastal zone, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-9659, (EGU General Assembly, Vienna 27 April-2 May 2014)..  Read copy of the Article.
 • 78: Taroudakis M. and Mastrokalos J., 2014, A study on seismic noise propagation in underwater environment, in Proceedings of “Acoustics 2014” pp.403-410 (2014) in Greek.  Read copy of the Article.
 • 79: Taroudakis M. and Smaragdakis C., 2014, A hybrid approach for ocean acoustic tomographybased on statistical characterization of the acoustic signal and the identification of modal arrivals, in Proceedings of the 2nd Underwater Acoustics Conference edited by J.S. Papadakis and L. Bjørnø,Rhodes, Greece, pp 691-698.  Read copy of the Article.
 • 80: Taroudakis M. and Smaragdakis C., 2014, A hybrid approach for ocean acoustic tomographyin range dependent environments based on statistical characterization of the acoustic signal and the identification of modal arrivals in Proceedings of FORUM ACUSTICUM 2014 (CD edition),Kakow, Poland, (2014)..  Read copy of the Article.
 • 81: Taroudakis M.: , 2014, A Νx2D model for calculating the propagation of sound signals in 3-Doceanic environments, in Proceedings of “Acoustics 2014” pp.285-292 (2014) in Greek.  Read copy of the Article.
 • 82: Taroudakis M.I., Smaragdakis C. and Chapman, N.R., 2014, Inversion of acoustical data from the `Shallow Water 06' experiment, using a statistical method for signal characterization Journal of the Acoustical Society of America Vol. 136 pp. EL336-EL342..  Read copy of the Article.
 • 83: Tzelidi, D., Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2014. Analysis of the Land Surface Temperature changes around the Mediterranean during the period 2000-2012. In: Kanakidou, M.,Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklion on May 28 .  Read copy of the Article.
 • 84: Tzelidi, D., Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2014. Analysis of the Land Surface Temperature changes around the Mediterranean during the period 2000-2012. In: Kanakidou, M., Mihalopoulos, N. and Nastos, P. (Eds): e-book of Contributions of the 12th International Conference of Meteorology, Climatolog and Physics of the Atmosphere (CEMECAP 2014), organized by University of Crete, Hellenic Meteorological Society and Mariolopoulos - Kanaginis Foundation for Environmental Sciences in Heraklion on May .  Weblink to the Article
 • 85: Tzirakis, K., Papaharilaou, Y., Giordano, D., Ekaterinaris, J. 2014, Numerical investigation of biomagnetic fluids in circular ducts, International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 30 (3), pp. 297-317..  Read copy of the Article.
 • 86: Valaouris, A., Poulos, S.E., Petrakis, S., Alexandrakis, G., Vassilakis, E., and Ghionis, G., 2014. Processes affecting recent and future morphological evolution of the Xylokastro beach zone (Gulf of Corinth, Greece). Global NEST Journal, Vol 16, No 4, pp 773-786, 2014.  Read copy of the Article.
 • 87: Vavourakis, V.,, A. Kazakidi, D.P. Tsakiris & J.A. Ekaterinaris (2014) A nonlinear dynamic finite element approach for simulating muscular hydrostats, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 17:8, 917-931, DOI: 10.1080/10255842.2012.723702.  Read copy of the Article.
 • 88: Zuzeviciute, V., Butrime, E., Vitkute-Adzgauskiene, D., Vladimirovich Fomin, V., & Kikis- Papadakis, K. (2014). Eds., E-Learning as a Socio-Cultural System: A Multidimensional Analysis, IGI Global book series Advances in Educational Technologies and Instructional Design (AETID) ISSN: 2326-8905; eISSN: 2326-8913..  Read copy of the Article.
 • 89: Ευτυχίδης, Γ., Βαρελά, Β., Πουρσανίδης, Δ., Κοχυλάκης, Γ., Χρυσουλάκης, Ν., Κοτρώνη, Β. and Λαγουβάρδος. K., 2014. Διαδικτυακή υπηρεσία (web service) υποστήριξης σχεδιασμού πρόληψης δασικών πυρκαγιών σε ΟΤΑ. SafeRhodes 2014, Πανελλήνιο Συνέδριο “Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών - Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας”, δήμο Ρόδου, 24 - 26 Οκτωβρίου..  Read copy of the Article.
 • 90: Κουζούπης Σπύρος, Τριπολιτάκη Ζαμπία, Δασκαλάκη Νικολία, Παπαδάκης Παναγιώτης, 2014, Ειδικό ενυδρείο για την ακρόαση υποβρύχιων ήχων που παράγουν ορισμένα είδη ψαριών. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας pp.109-118 (2014)..  Read copy of the Article.
 • 91: Παπαδάκης Π., Γ. Πιπεράκης, Μ. Καλογεράκης, 2014, Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια, Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014 Θεσσαλονίκη 20-21 Οκτωβρίου 2014 .  Read copy of the Article.
 • 92: Παπαδάκης Π., Ε. Σκαρσουλής, Γ. Πιπεράκης, Μ. Καλογεράκης, Ε. Ορφανάκης 2014, Ακουστικές μετρήσεις στον κόλπο του Ηρακλείου, Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014 Θεσσαλονίκη 20-21 Οκτωβρίου 2014.  Read copy of the Article.
 • 93: Πουρσανίδης, Δ., Πίττα, Ε., Χρυσουλάκης, Ν. and Χατζάκη, M., 2014, Γεωκωδικοποιώντας τις αράχνες της Ελλάδας. Κατάλογος περιλήψεων του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οικολογίας, "Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία", Ελληνική Οικολογική Εταιρεία στη Μυτιλήνη, 9 - 12 Οκτωβρίου, p. 260..  Read copy of the Article.
 • 94: Σπανάκης, Ε. Γ., Κοζυράκης, Γ., Κ. Σπανουδάκη, Γ. Αλεξανδράκης, Κ. Μαριάς, Ν. Καμπάνης, Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος αξιοποίησης πληροφοριών από τους πολίτες με μεθόδους crowd sourcing για την αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών καταστροφών, SAFE RHODOS Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη & τη διαχείριση φυσικών καταστροφών-Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας, 1.10 SafeRhodes2014, Ρόδος, 24-26 Οκτωβρίου 2014..  Read copy of the Article.
 • 95: Χατζάκη, M., Κορνήλιος, P., Πίττα, E., Πουρσανίδης, Δ., Καλτσάς, Δ., Μεττούρης, Ο., Χρυσουλάκης, Ν. and Nentwig, W., 2014. SPIDOnetGR - Οι εδαφικές αράχνες ως πρέσβειρες για την ταχεία ανάδειξη πυρήνων βιοποικιλότητας στην Ελλάδα. Κατάλογος περιλήψεων του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οικολογίας, "Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία", Ελληνική Οικολογική Εταιρεία στη Μυτιλήνη, 9 - 12 Οκτωβρίου, p.172.  Read copy of the Article.
2013
 • 1: Alexandrakis G. Ghionis G., S. Poulos. 2013 Morphological evolution of a swash alignment beach into a perched beach zone in decadal time scale. Journal of Coastal Research (in press).
 • 2: Alexandrakis G. Manasakis C. and Kampanis N. (2013) Estimation of the Climatic Change Impact to Beach Tourism. The Case of a Mass Tourist Destination. ICOT 2013 Conference Trends Impacts and Policies on Sustainable Tourist development. Proceedings in press .
 • 3: Alexandrakis G.,Karditsa K., Poulos S. and Kampanis N. (2013) Coastal geomorphological study of pocket beaches in Crete, with the use of planview indexes. General assembly of European Geosciences Union, Geophysical Research Abstracts..
 • 4: Antonopoulou D.C., Galerkin methods for the «Parabolic Equation» Dirichlet problem in a variable 2-D and 3-D topography, Appl. Numer. Math., 67, pp. 17--34, 2013..
 • 5: Antonopoulou D.C., Karali G.D., A nonlinear partial differential equation for the volume preserving mean curvature flow, Networks and Heterogeneous Media, 8(1), pp. 9--22, 2013.
 • 6: Benas N., A. Beloconi, N. Chrysoulakis, Estimation of urban PM10 concentration, based on MODIS and MERIS/AATSR synergistic observations , Atmospheric Environment (2013) .  Weblink to the Article
 • 7: Benas N., N. Chrysoulakis, G. Giannakopoulou. Validation of MERIS/AATSR synergy algorithm for aerosol retrieval against globally distributed AERONET observations and comparison with MODIS aerosol product. Atmospheric Environment (2013) .  Weblink to the Article
 • 8: Cartalis, C., Asimakopoulos, D., Petrakis, M., Adaktylou, N., Stathopoulou, M. and Chrysoulakis, N., 2013. Use of Earth Observation in assessing the impact of Major Sport Events. Proc. of the Fourth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE & SECOTOX), Mykonos, Greece, June 24-28..
 • 9: Cartalis, C., Stathopoulou, M., Chrysoulakis, N. and Charalambopoulos, I., 2013. Improving urban planning with the use of environmental indicators. Proc. of the Fourth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE & SECOTOX), Mykonos, Greece, June 24-28..
 • 10: Chrysoulakis Nektarios, Zinovia Mitraka, Marina Stathopoulou, and Constantinos Cartalis, A comparative analysis of the urban web of the greater Athens agglomeration for the last 20 years period on the basis of Landsat imagery . Third International Conference on Environmental Management.Fresenius Environmental Bulletin (2013) .  Weblink to the Article
 • 11: Chrysoulakis, N., Esch, T., Parlow, E., Düzgünd, S. H., Τal, A., Sazova, A., Feigenwinter, C., Triantakonstantis, D., Marconcini, M. and Kavour, M., 2013. The role of EO in sustainable urban planning and management: the GEOURBAN approach. In Proceeding of the RSCy2013: First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, held in Pafos, Cyprus, April 8 - 10..
 • 12: Chrysoulakis, N., Lopes, M., San José, R., Grimmond, C.S.B., Jones, M.B., Magliulo, V., Klostermann, J.E.M., Synnefa, A., Mitraka, Z., Castro, E., González, A., Vogt, R., Vesala, T., Spano, D., Pigeon, G., Freer-Smith, P., Staszewski, T., Hodges, N., Mills, G. and Cartalis, C., 2013. Sustainable urban metabolism as a link between bio-physical sciences and urban planning: the BRIDGE project. Landscape and Urban Planning, 112, 100 - 117..  Weblink to the Article
 • 13: Dougalis V.A., A.Duran and D.E.Mitsotakis. Numerical solution of the Benjamin equation. (To appear,see also ArXiv:1310.2749)..  Weblink to the Article
 • 14: Dzieciuch M.A., Cornuelle B.D., Skarsoulis E.K., Structure and stability of wave-theoretic kernels in the ocean, Journal of the Acoustical Society of America, in print, 2013..
 • 15: Esch, T., Taubenböck, H., Chrysoulakis, N., Düzgün, H. S., Tal, A., Feigenwinter, C. and Parlow, E., 2013. Exploiting Earth Observation in Sustainable Urban Planning and Management - the GEOURBAN Project. In Proceeding of Joint Urban Remote Sensing Event JURSE 2013, held in Sao Paulo, Brazil, April 21 - 23..
 • 16: Ghionis G., Poulos S., Alexandrakis G., Kampanis N. A., GREECE, in Coastal Erosion and Protection in Europe, E. Pranzini, A. Williams (Eds.), Routledge, January 2013..
 • 17: González, A., Donnelly, A., Jones, M., Chrysoulakis, N. and Lopes, M., 2013. A Decision-Support System for Sustainable Urban Metabolism in Europe. Environmental Impact Assesment Review, 38, 109 -119..  Weblink to the Article
 • 18: Marconcini M., T. Esch, N. Chrysoulakis, S. H. Düzgün, A. Tal, C. Feigenwinter, and E. Parlow: Towards EO-based sustainable urban planning and management IGARSS 2013 - IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Melbourne, Australia, Building a Sustainable Earth through Remote Sensing (2013) .  Weblink to the Article
 • 19: Papadakis P., S. Kouzoupis , G. Piperakis, On The Generation Of Short Ultrasonic Pulses In Medium Size Tanks. In proceedings of the 1st International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, pp 943-950 (2013).
 • 20: Petrakis S., Alexandrakis G. and Poulos S 2013.”Recent and future trends of beach zone evolution in relation to its physical characteristics: The case of the Almiros Bay (Island of Crete, south Aegean Sea), Global NEST Journal. GNEST/08/02/12/898- R.1/20/02/13.
 • 21: Skarsoulis E.K., Cornuelle B.D., Dzieciuch M.A., Long-range asymptotic behavior of vertical travel-time sensitivity kernels, Journal of the Acoustical Society of America, in print, 2013. .
 • 22: Synnefa, A., Stathopoulou, M., Adaktylou, N., Kolokotsa, D., Gobakis, K., Santamouris, M., Chrysoulakis, N. and Cartalis, C., 2013. A case study of sustainable urban planning with the use of a decision support system. Joint Conference 34th AIVC – 3rd TightVent- 2nd Cool Roofs’ - 1st Venticool: Energy conservation technologies for mitigation and adaptation in the built environment: the role of ventilation strategies and smart materials, held in Athens, Greece, September 25 - 26..  Weblink to the Article
2012
 • 1: Alexandrakis G., & Poulos S. (2012). The anticipated spatial loss of microtidal beaches in the next 100 years due to sea level rise .General assembly of European Geosciences Union, Geophysical Research Abstracts.
 • 2: Alexandrakis G., & Poulos S. (2012). The rate of beach zone land loss due to sea level rise through time in Greece. General assembly of European Geosciences Union, Geophysical Research Abstracts.
 • 3: Alexandrakis G., & Poulos S. (2012). The significance of the major variables that control the formation and evolution of the Hellenic beach zones. 10th Greek Symposium in Oceanography and fisheries..
 • 4: Antonopoulou D., Bloemker D. and Karali G, (2012), Front motion in the one-dimensional stochastic Cahn-Hilliard equation, SIAM J. Math. Anal. 44, 3242-3280.
 • 5: Antonopoulou D., Karali G., and Yip A.N.K., (2012), On the parabolic Stefan problem for Ostwald ripening with kinetic undercooling and inhomogeneous driving force, J. Differential Equations, 252, pp. 4679-4718.
 • 6: Antonopoulou D.C., Dougalis V.A., Zouraris G.E., A Finite Difference method for the Wide-Angle «Parabolic» equation in a waveguide with downsloping bottom, published on line in Numer. Meth. PDEs, 2012 (DOI: 10.1002/num.21762)..
 • 7: Arampatzis G., Katsoulakis M., Plechac P. et al., Hierarchical fractional-step approximations and parallel kinetic Monte Carlo algorithms, in Journal of Computational Physics, Volume: 231   Issue: 23   Pages: 7795-7814   DOI: 10.1016/j.jcp.2012.07.017 Published: OCT 1 2012.
 • 8: Aristokleous N., Khozeymeh M.I., Papaharilaou Y., Georgiou G.C., Anayiotos A.S. CFD challenge: solutions using the commercial finite volume solver, Fluent.  ASME 2012 Summer Bioengineering Conference,  June 20-23, Fajardo, Puerto Rico, USA. .
 • 9: Aristokleous N., Seimenis I., Papaharilaou Y., Eracleous E., Georgiou G., Brott B.C., Anayiotos A.S. Head Rotation Influences the Geometric Features of the Stenotic Carotid Bifurcation. ASME 2012 Summer Bioengineering Conference,  June 20-23, Fajardo, Puerto Rico, USA..
 • 10: Aristokleous, N., Seimenis, I., Papaharilaou, Y., Khozeymeh, M.I., Georgiou, G.C., Brott, B.C., Anayiotos, A.S. Head posture influences the geometric and hemodynamic features on the healthy human carotid bifurcation (2012) IEEE 12th International Conference on BioInformatics and BioEngineering, BIBE 2012, art. no. 6399757, pp. 727-731..
 • 11: Asimakopoulos, D., Petrakis, M., Cartalis, C., Adaktylou, N., Stathopoulou, M. and Chrysoulakis, N., 2012. Use of Earth Observation in support of Major Sport Events: The post games assessment of the sporting events of the Olympic Games 2004 and 2008. 5th annual Dragon 2 Programme Symposium , Beijing, China, June 25 - 29..  Weblink to the Article
 • 12: Bänsch E., F. Karakatsani, and Ch. Makridakis, (2012), A Posteriori Error Control for Fully Discrete Crank--Nicolson Schemes SIAM J. Numer. Anal. 50-6 (2012), pp. 2845-2872.
 • 13: Benas, N. and Chrysoulakis, N., 2012. Comparative analysis of MERIS/AATSR synergy algorithm aerosol retrievals vs. MODIS aerosol product and validation against AERONET observations. In: C.G. Helmis and P.T. Nastos (eds.): Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (doi: 10.1007/978-3-642-29172-2_127), pp. 911 - 916..  Weblink to the Article
 • 14: Benas, N., Beloconi, A. and Chrysoulakis, N., 2012. Urban PM estimation based on MERIS/AATSR synergy derived AOT and MODIS Level-2 atmospheric parameters. In Proceedings of the 3rd MERIS/(A)ATSR and OCLI-SLSTR (Sentinel-3) Preparatory Workshop, held in ESA-ESRIN, Frascati, Italy, on 15 - 19 October, pp. 111 - 112. .  Weblink to the Article
 • 15: Carpaneto J, Raos V, Umilta MA, Fogassi L, Murata A, Gallese V, Micera S (2012) Continuous decoding of grasping tasks for a prospective implantable cortical neuroprosthesis. J Neuroeng Rehabil 9:84..
 • 16: Chen G.-Q. G. and A.E. Tzavaras, (2012), Remarks on the contributions of Constantine M. Dafermos to the subject of Conservation Laws. {\it Acta Math. Scientia} {\bf 32B} (2012), 3-14..
 • 17: Demoulini S., D.M.A. Stuart and A.E. Tzavaras, (2012) Weak-strong uniqueness of dissipative measure-valued solutions for polyconvex elastodynamics. {\it Arch. Rational Mech. Anal.} {\bf 205} (2012), 927-961.
 • 18: Dougalis V.A and Antonopoulos D.C, Numerical solution for the ‘classical’Boussinesq system, in Math and Computers in Simulation, v. 82 (2012), pp. 984-1007..
 • 19: Dougalis V.A, Duran A. and Mitsotakis D.E, Computation of solitary waves of the generalized Benzamin equation, Proceedings of the 12th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2012, Murcia, Spain, July 2012, Jesús Vigo Aguiar ed., Vol. 2, pp. 487-498.
 • 20: Dutykh D., Katsaounis Th. and. Mitsotakis D, Finite volume methods for unidirectional dispersive wave models, Int. J. Numer. Meth. Fluids 2013; 71:717–736. Published online 21 May 2012 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com/journal/nmf). DOI: 10.1002/fld.3681.
 • 21: Ertl, B., Ebner, K., & Kikis-Papadakis, K., “Evaluation of E-learning”. In: Trends and Effects of Technology Advancement in the Knowledge Society, Lytras, M. & Novo-Corti, I. (Eds.), Hershey, PA: Information Science Reference. IGI Global, 2012, pp.182-195, doi:10.4018/978-1-4666-1788-9.ch013.
 • 22: Ertl, B., Helling, K., & Kikis-Papadakis, K., “The Impact of Gender in ICT Usage, Education and Career: Comparisons between Greece and Germany”. In: Gender and Social Computing: Interactions, Differences, and Relationships. Romm Livermore, C. (Ed.), ISBN 978-1-60960-759-3, pp. 98-119, 2012.
 • 23: Fattori P, Breveglieri R, Raos V, Bosco A, Galletti C (2012) Vision for action in the macaque medial posterior parietal cortex. J Neurosci 32:3221-3234..
 • 24: Flouri, E.T., Mitsoudis, D.A., Chrysoulakis, N., Diamantakis, M. and Synolakis, C. E., 2012. Tsunami risk and vulnerability analysis for the city of Rhodes. Proceedings of the 22nd International Offshore and Polar Engineering Conference, held in Rhodes, Greece on June 17 - 22. Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE) ISBN 978-1-880653-94-4; ISSN 1098-6189, pp. 257 - 264..  Weblink to the Article
 • 25: Gregoriou G.G., S.J. Gotts and R. Desimone (2012) Cell-type specific synchronization of neural activity in FEF with V4 during attention. Neuron 72(3): 581-594..
 • 26: Kalligiannaki E., Katsoulakis M., Plechac P., et al, Multilevel coarse graining and nano-pattern discovery in many particle stochastic systems . In Journal of Computational Physics, Volume: 231   Issue: 6   Pages: 2599-2620   DOI: 10.1016/j.jcp.2011.12.011   Published: MAR 20 2012 .
 • 27: Kalogerakis M., Skarsoulis E., Piperakis G., E. Haviaris: Ocean Sound Lab: A Software Environment For Introduction To Underwater Acoustics 11th European Conference on Underwater Acoustics, Edinburgh Scotland, July 2-6, 2012, pp. 1348-1353.
 • 28: Kalogerakis M., Skarsoulis E., Piperakis G.: Evaluating and Understanding the Usability of an Educational Software Environment for Public Aquaria and Museum Exhibitions, 1st International Conference for Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2012), Dec 3-7, 2012, pp. 2038-2041.
 • 29: Kanas A., Modelling the risk-return relation for the S&P 100: The role of VIX, Economic Modelling,  Volume: 29   Issue: 3   Pages: 795-809   DOI: 10.1016/j.econmod.2011.10.010   Published: MAY 2012.
 • 30: Kanoglu U., Hoto O., Kalligeris N., Flouri E., Aydin B., Moore C. W., Synolakis C.E., Tsunami Propagation Database for the Mediterranean and Aegean Seas, AGU Fall Meeting 2012, 3–7 December 2012, San Francisco. Poster No. NH33A-1666. http://fallmeeting.agu.org/2012/eposters/eposter/nh33a-1666/.
 • 31: Kanoglu U., Kalligeris N., Flouri E., Dougalis V., Aydin B., Yalciner A.C, and Synolakis C.E., Preliminary modelling of tsunami generation, propagation and inundation in the Aegean Sea, XXV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), 28 June – 7 July 2011, Melbourne, Australia. Poster Presentation No. 3138..
 • 32: Karali G., C. Sourdis, (2012) Resonance phenomena in a singular perturbation problem in the case of exchange of stabilities, Communications in PDE, 37, pp. 1620-1667..
 • 33: Karali G., C. Sourdis, (2012), Radial and bifurcating non-radial solutions for a singular perturbation problem in the case of exchange of stabilities, Ann. Inst. H. Poincare Anal. Non Lineaire, 29, pp. 131-170..
 • 34: Karavelas M I., Konaxis C., and Tzanaki E., The maximum number of faces of the Minkowski sum of three convex polytopes, November 2012. arXiv:1211.6089 [cs.CG].
 • 35: Karavelas M. I., Solving problems with CGAL: an example using the 2D Apollonius graph package, Book of Abstracts of the Minisymposium on Publicly Available Geometric/Topological Software, pages 33-38, Chapel Hill, NC, United States, June 17 & 19, 2012..
 • 36: Katsaounis Th., Ch. Simeoni, (2012), Three-points interfacial quadrature for geometrical source terms on nonuniform grids , Calcolo, vol. 49, no.3, pp.149-176.
 • 37: Keramitsoglou, I., Daglis, I. A., Amiridis, V., Chrysoulakis, N., Ceriola, G., Manunta, P., Maiheu, B., De Ridder, K. and Paganini, M., 2012. Evaluation of satellite-derived products for the characterization of the urban thermal environment. Journal of Applied Remote Sensing, 6, 061404, doi: 10.1117/1.JRS.6.061704..  Weblink to the Article
 • 38: Kikis-Papadakis, K. & Kollias, A., "e-Reading: Socio-Cultural Dimensions of Resiliency and Low Achievement Among Disadvantaged Students in Europe", in Educational Technology, Volume LII, Number 2, pp. 18-24, March-April 2012.
 • 39: Kossioris G. and Ch. Zohios, The Value Function of the Shallow Lake Problem as a Viscosity Solution of a HJB Equation. Quart. Appl. Math., 70 (2012), 625-657. .
 • 40: Kossioris G., Ch. Zohios and I. Papaharilaou, Geometrical methods for level set based abdominal aortic aneurysm lumen, thrombus and outer wall 2D image segmentation. Computer Methods and Programs In Biomedicine, 107(2):202-17 (2012)..
 • 41: Kouzoupis S., and Papadakis P., “Comparison of three swimbladder sound production mechanism models”, In proceedings of the 11th European Conference on Underwater Acoustics ECUA, pp 510-517, (2012)..
 • 42: Kovanis A., Skaperdas V., Ekaterinaris JA, A Design and Analysis of a Light Cargo UAV Prototype in JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING  Volume: 25   Issue: 2   Pages: 228-237   DOI: 10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000120   Published: APR 2012.
 • 43: Kozyrakis G. V., Delis A. I., Alexandrakis G., Poulos S. E., Kampanis N. A., “Numerical modeling of sediment transport applied to coastal morphodynamics”, Proceedings of the “Fifth Conference on Numerical Analysis (NumAn 2012) - Recent Approaches to Numerical Analysis: Theory, Methods and Applications", Ioannina, Greece, 5 - 8 September, 2012..
 • 44: Kyrkos A., Ekaterinaris JA, Assessment of an unstructured mesh approach for CFD predictions of the NH90 fuselage rotor, in AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY  Volume: 19   Issue: 1   Special Issue: SI   Pages: 77-85   DOI: 10.1016/j.ast.2012.01.011   Published: JUN 2012 .
 • 45: Lepage KQ, Gregoriou GG, Kramer MA, Aoi M, Gotts SJ, Eden UT, Desimone R (2012) A procedure for testing across-condition rhythmic spike-field association change. J Neurosci Methods 213:43-62..
 • 46: Makridakis Ch and E Süli (2013) Finite element analysis of Cauchy-Born approximations to atomistic models. Archive for Rational Mechanics and Analysis. Volume 207, Issue 3, pp. 813-843.
 • 47: Manko M, Bienvenu TC, Dalezios Y, Capogna M (2012) Neurogliaform cells of amygdala: a source of slow phasic inhibition in the basolateral complex. J Physiol 590:5611-5627..
 • 48: Mantelas L., Hatzichristos T., Prastacos P., K. Koutsopoulos, 2012, "Using Fuzzy Cellular Automata to Access and SImulate Urban Growth", GeoJournal Vol.77, no.1, p13-28, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012.  Weblink to the Article
 • 49: Mantelas, L., Prastacos, P. Hatzichristos, T., Koutsopoulos K. 2012 A linguistic approach to model urban growth International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems Vol 3 (2), pp. 35-53 .  Weblink to the Article
 • 50: Miroshnikov and A. Tzavaras, (2012) A variational approximation scheme for radial polyconvex elasticity that preserves the positivity of jacobians {\it Comm. Math. Sciences} {\bf 10} (2012), 87-115..
 • 51: Mitraka, Z. and Chrysoulakis, N., 2012. Satellite based estimation of urban surface emissivity with the use of sub-pixel classification techniques. In: C.G. Helmis and P.T. Nastos (eds.): Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (doi: 10.1007/978-3-642-29172-2_127), pp. 231 - 237..  Weblink to the Article
 • 52: Mitraka, Z., Berger, M., Ruescas, A., Sobrino, J. A., Jiménez-Muñoz, J. C., Brockmann, C. and Chrysoulakis, N., 2012. Estimation of Land Surface Emissivity and Temperature based on Spatial-Spectral Unmixing analysis. In Proceedings of the 3rd MERIS/(A)ATSR and OCLI-SLSTR (Sentinel-3) Preparatory Workshop, held in ESA-ESRIN, Frascati, Italy, on 15 - 19 October, pp. 65 - 66..  Weblink to the Article
 • 53: Mitraka, Z., Chrysoulakis, N., Kamarianakis, Y., Partsinevelos, P. and Tsouchlaraki, A., 2012. Improving the estimation of urban surface emissivity based on sub-pixel classification of high resolution satellite imagery. Remote Sensing of Environment: Special Issue Remote Sensing of Urban Environment, 117, 125 – 134..  Weblink to the Article
 • 54: Mitsoudis D.A., Ch. Makridakis, M. Plexousakis, (2012), Helmholtz equation with artificial boundary conditions in a two-dimensional waveguide, SIAM Journal on Mathematical Analysis, 44 (2012), pp. 4320-4344.
 • 55: Mitsoudis, D. A., Flouri, E. T., Chrysoulakis, N., Kamarianakis, Y., Okal., E. and Synolakis, C. E., 2012. Tsunami hazard in the southeast Aegean Sea. Coastal Engineering, 60, 136 – 148..  Weblink to the Article
 • 56: Mitsoudis, D. A., Flouri, E. T., Chrysoulakis, N., Kamarianakis, Y., Okal., E. and Synolakis, C. E., 2012. Tsunami hazard in the southeast Aegean Sea. Coastal Engineering, 60, 136 – 148..
 • 57: Nastos P. T., Giaouzaki K., Kampanis N. A., Matzarakis A., Acute coronary syndromes related to bio-climate in a Mediterranean area. The case of Ierapetra, Crete Island, Greece, Int. J. Environmental Health Research DOI:10.108009603123.2012.699031..
 • 58: Papageorgiou, K., Hadjimitsis, D.G., Agapiou, A., Themistokleous K., Koutsias, N. and Chrysoulakis, N., 2012. Spectral Signatures of Pinus brutia post fire regeneration in Paphos forest, using ground spectroradiometers. . In: CD-ROM of Proceedings of the 32nd EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories) Symposium, organized by EARSEL and University of Thessaly in Mykonos on May 21-24..  Weblink to the Article
 • 59: Pistolla G., Prastacos, P., Tzanakis N. Philalithis A.. 2012 Clustering of mortality rates in Greece’s prefectures Scientific Research and Essays Vol. 7(45), pp. 3860 –3876 .  Weblink to the Article
 • 60: Prastacos, P., Chrysoulakis, N. and Kochilakis, G., 2012. Spatial metrics for Greek cities using land cover information from the Urban Atlas. Proceedings of the AGILE'2012 International Conference on Geographic Information Science: Science Multidisciplinary Research on Geographical Information in Europe and Beyond, Avignon, April, 24-27, 2012 ISBN: 978-90-816960-0-5..  Weblink to the Article
 • 61: Raos V, Kilintari M, Savaki HE. 2012. Effects of biological motion in the cerebral cortex of the primate brain. Soc. Neurosci. Abstr., Program No. 467.03. 2012 Abstract Viewer/Itinerary Planner..
 • 62: San José, R., Pérez, J. L., Crysoulakis, N. and González, R. M., 2012. WRF-UCM and CMAQ very high resolution simulations (200 m spatial resolution) over London (UK), Athens (Greece), Gliwice (Poland), Helsinki (Finland) and Florence (Italy). In book of absracts of the 11th Urban Environment Symposium, p. 90, Karlsruhe, Germany, 16 - 19 September..  Weblink to the Article
 • 63: San José, R., Pérez, J.L., Castro, E. and Chrysoulakis, N., 2012. Climate scenario analysis using WRF model and CCSM3 models over London (UK), Athens (Greece), Gliwice (Poland), Helsinki (Finland) and Florence (Italy) for three IPCC scenarios. In: Singh, V., Price, H., Bartzis, J. and Sokhi, R.S. (Eds): Proceedings of abstracts of the 8th International Conference on Air Quality - Science and Application, p. 27, Athens, Greece, March 19 - 23..  Weblink to the Article
 • 64: Skarsoulis E., Cornuelle B., Dzieciuch M., Perturbation relations and sensitivity kernels for arrival amplitude and phase, Proc. 11th European Conf. on Underwater Acoustics, Edinburgh, 2012. .
 • 65: Specht, M., Bedek, M., Duval, E., Held P., Okada, A. Krassen, S., Parodi, E., Kikis-Papadakis, K. & Strahovnik, V. (2012). “weSPOT: Inquiry based learning meets learning analytics”, The Third International Conference on e-Learning (eLearning-2012), 27-28 September 2012, Belgrade, Serbia.
 • 66: Taroudakis M. "Design of an Ocean Acoustic Observatory" in  Proceedings of the Conference "Acoustics 2012", Corfu, Greece. (in Greek) (2012).
 • 67: Taroudakis, M. and Smaragdakis C. "Inversions of Statistical Parameters of an Acoustic Signal in Range-Dependent Environments, with Applications in Ocean Acoustic Tomography" in  Proceedings of the 11th European Conference on Underwater Acoustics, Edinburgh, pp 962-969 (2012)..
 • 68: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. Development of a new image based atmospheric correction algorithm for aerosol optical thickness retrieval using the darkest pixel method. Journal of Applied Remote Sensing, 6, 063538, doi:10.1117/1.JRS.6.063538..  Weblink to the Article
 • 69: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. The development of air quality indices through image-retrieved AOT and PM10 measurements in Limassol Cyprus. In: Proceedings of SPIE Remote Sensing 2012: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XVII and Lidar Technologies, Techniques, and Measurements for Atmospheric Remote Sensing VIII. Proc. of SPIE Vol. 8534, 85340B; doi: 10.1117/12.974701..  Weblink to the Article
 • 70: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. The use of volcanic beach sand as a pseudo-invariant target for atmospheric correction using Landsat images. In: Proceedings of SPIE Remote Sensing 2012: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XVII and Lidar Technologies, Techniques, and Measurements for Atmospheric Remote Sensing VIII. Proc. of SPIE Vol. 8534, 85340L; doi:10.1117/12.974697..  Weblink to the Article
 • 71: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012.The comparison of the darkest pixel and empirical line atmospheric correction methods to retrieve aerosol optical thickness using the radiative transfer equations. In: Proceedings of SPIE Remote Sensing 2012: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XVII and Lidar Technologies, Techniques, and Measurements for Atmospheric Remote Sensing VIII. Proc. of SPIE Vol. 8534, 85340K; doi:10.1117/12.974688..  Weblink to the Article
 • 72: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D., Retalis, A., Chrysoulakis, N. and Michaelides, S., 2012. Precipitation effects on the selection of suitable non-variant targets intended for atmospheric correction of satellite remotely sensed imagery. Atmospheric Research, doi: 10.1016/j.atmosres.2012.02.015..  Weblink to the Article
 • 73: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D.G., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. The identification of pseudo-invariant targets using ground field spectroscopy measurements intended for the removal of atmospheric effects from satellite imagery: a case study of the Limassol area in Cyprus. International Journal of Remote Sensing, 33, 7240 - 7256..  Weblink to the Article
 • 74: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D.G., Retalis, A., Chrysoulakis, N. and Michaelides, S., 2012. Aerosol optical thickness retrieval and GIS distribution analysis using the fast atmospheric correction method: a case study in Cyprus. Geophysical Research Abstracts. Vol. 14, EGU2012-13819-3, 2012. EGU General Assembly 2012, Vienna, Austria, April 22 - 27. .  Weblink to the Article
 • 75: Themistocleous, K., Nisantzi, A., Agapiou, A., Alexakis, D.D., Hadjimitsisa, D.G., Lysandrou, V., Perdikou, S., Retalis, A. and Chrysoulakis, N., 2012. Long Term Monitoring of Air Pollution on Monuments and Cultural Heritage Sites in Cyprus Using Satellite Remote Sensing. International Journal of Heritage in the Digital Era, 1, 145 - 167..  Weblink to the Article
 • 76: Theodorou I, Tzanou A, Dalezios Y (2012) Identification of neurons involved in the intrinsic communication of the rat superior colliculus. 8th FENS Forum of European Neuroscience, Barchelona, Spain..
 • 77: Toulopoulos I., Ch. Makridakis, (2012) A discontinuous Galerkin scheme for the numerical solution of flow problems with discontinuities. Internat. J. Numer. Methods Fluids 68, no. 5, pp. 582--604..
 • 78: Διαμαντάκης, M., Μητράκα, Z. και Χρυσουλάκης, Ν., 2012. Ένα Γεωγραφικό Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για βιώσιμο αστικό σχεδιασμό. Στο CD ROM Πρακτικών του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGI), Αθήνα..
 • 79: Κουζούπης Σ. και Παπαδάκης Π.. Παραγωγή ήχου από ψάρια που φέρουν νηκτική κύστη: Παραμετρική ανάλυση μοντέλου. Πρακτικά Συνεδρίου Ακουστική 2010, 586-593 (2011)..
 • 80: Παπαδάκης Π. και Πιπεράκης Γ.. Πειράματα εντοπισμού στη Λιμνοδεξαμενή Γέργερης. Πρακτικά Συνεδρίου Ακουστική 2010, 561-568 (2011)..
 • 81: Τριπολιτάκη Ζ., Δασκαλάκη Ν., Κουζούπης Σ. και Παπαδάκης Π., Καταγραφή του ήχου ψαριών σε μικρά ενυδρεία και τα χαρακτηριστικά του ήχου σε σχέση με τον μηχανισμό παραγωγής του. Πρακτικά Συνεδρίου Ακουστική 2012, 295-302 (2012).
2011
 • 1: Abukhdeir Nasser Mohieddin, Vlachos Dionisios G., Katsoulakis Markos, and Plexousakis Michael (2011). Long-time integration methods for mesoscopic models of pattern-forming systems. J. Comp. Phys., 230(14):5704–5715, 2011..
 • 2: Agapaki O.M., Erimaki S., Christakos C.N. (2011). Tremor-related spike doublets and triplets characterize motor unit firing in Parkinson’s disease. Soc. Neurosci., Washington DC, November 2011.
 • 3: Alexandrakis G., Poulos S., Petrakis S and Collins M. (2011). The development of a Beach Vulnerability Index (BVI) for the assessment of erosion in the case of the North Cretan Coast (Aegean Sea). Hellenic Journal of Geosciences, vol. 45. pp 11-21.
 • 4: Alonzo R., L. Borcea, G. Papanicolaou and C. Tsogka, (2011). Detection and imaging in strongly backscattering randomly layered media, Inverse Problems, Vol. 27, p. 025004 (43pp), .
 • 5: Antonopoulou D., Karali G., (2011) Existence of solution for a generalized Stochastic Cahn-Hilliard Equation on convex domains, Discrete Contin. Dyn. Syst.- Ser. B, 16 no 1, pp. 31-55..
 • 6: Antonopoulou D., Karali G., and Kossioris G. (2011) Asymptotics for a generalized Cahn-Hilliard equation with forcing terms, Discrete Contin. Dyn. Syst.- Ser. A, 30, no 4, pp. 1037 – 1054.
 • 7: Aristokleous N., Seimenis I., Papaharilaou Y., Georgiou G., Brott B.C.,. Anayiotos A.S (2011). Effect of posture change on the geometric features of the healthy carotid bifurcation. IEEE Transactions on Information Technology in BioMedicine, 2011, 15 (1), pp 148-154..
 • 8: Aristokleous N., Seimenis I., Papaharilaou Y., Georgiou G.,. Brott B.C, Anayiotos A.S. (2011). Rightward and leftward head rotation influence the geometric features of the healthy carotid bifurcation. ASME 2011 Summer Bioengineering Conference, June 22-25, Farmington, PA, USA..
 • 9: Asimakopoulos Dimosthenis, Chrysoulakis Nektarios, Constantinos Cartalis, Michael Petrakis, Marina Stathopoulou, and Nektaria Adaktylou, A further analysis of the urban environment in post Olympic Athens. 2011 Dragon 2 Symposium . 4th annual Dragon 2 Symposium (2011) .
 • 10: Asimakopoulos, D., Cartalis, C.,Petrakis, M., Stathopoulou, M., Adaktylou, N. and Chrysoulakis, N., (2011). Sport Events Case Studies. Dragon 2 Symposium, Prague, Czech Republic, June 20 - 24..
 • 11: Borcea L., G. Papanicolaou and C. Tsogka, (2011), Adaptive time-frequency detection and filtering for imaging in heavy clutter, SIAM Imaging Science, 4(3), pp. 827-849..
 • 12: Borcea L., J. Garnier, G. Papanicolaou and C. Tsogka, (2011), Enhanced statistical stability in coherent interferometric imaging, Inverse Problems, 27 (8), p. 085003.
 • 13: Borcea L., J. Garnier, G. Papanicolaou and C. Tsogka, (2011). Coherent interferometric imaging, time gating and beamforming, Inverse Problems, Vol. 27, p. 065008 (17pp) .
 • 14: Borrego, C., Cascão, P., Lopes, M., Amorim, J. H., Tavares, R., Rodrigues, V., Martins, J., Miranda, A. I. and Chrysoulakis, N., 2011. Impact of urban planning alternatives on air quality: URBAIR model application. In: Brebbia C. A. (ed): Air Pollution XIX. Wessex Institute of Technology, UK and J.W.S. LONGHURST, University of the West of England, Bristol, United Kingdom.  Weblink to the Article
 • 15: Busti D, Geracitano R, Whittle N, Dalezios Y, Manko M, Kaufmann W, Satzler K, Singewald N, Capogna M, Ferraguti F (2011) Different fear states engage distinct networks within the intercalated cell clusters of the amygdala. J Neurosci 31:5131-5144..
 • 16: Carpaneto J, Umilta MA, Fogassi L, Murata A, Gallese V, Micera S, Raos V (2011) Decoding the activity of grasping neurons recorded from the ventral premotor area F5 of the macaque monkey. Neuroscience 188:80-94..
 • 17: Christakos C.N., O.M. Agapaki, S. Erimaki (2011). Neural mechanisms and strategies involved in muscle-force tracking of predictable visual targets. Soc. Neurosci., Washington DC, November 2011..
 • 18: Chrysoulakis Nektarios, Zinovia Mitraka, Marina Stathopoulou, and Constantinos Cartalis, A comparative analysis of the urban web of the greater Athens agglomeration for the last 20 years period on the basis of Landsat imagery . Third International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX (2011) .  Weblink to the Article
 • 19: Chrysoulakis, N., Abrams, M., Kamarianakis, Y. and M. Stanisławski, 2011. Validation of the ASTER GDEM for the area of Greece. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 77, 157 - 165..  Weblink to the Article
 • 20: Chrysoulakis, N., Borrego, C., San Josè, R., Grimmond, C.S.B., Jones, M., Magliulo, E., Klostermann, J. and Santamouris, M., 2011. A bottom-up approach to urban metabolism: the perspective of BRIDGE. Abstract B51Q-06. AGU Fall Meeting 2011, San Francisco, 5-9 December..  Weblink to the Article
 • 21: De Jong Carmen, Bruno Maiolini, Chrysoulakis Nektarios, and Amin Shaban, Water Scarcity and Droughts in Mediterranean Mountains: Regional Examples from a Global Change Perspective . EGU2011- HS4.5. EGU General Assembly (2011).
 • 22: Erimaki S., O.M. Agapaki, C.N. Christakos (2011). Tremor-related neural rhythms as a basis for rhythmical control of muscle contractions. Soc. Neurosci., Washington DC, November 2011..
 • 23: Fritz D., K. Koschke, V.A. Harmandaris, N. van der Vegt and K. Kremer, (2011) Multiscale modeling of soft matter: scaling of dynamics, Phys. Chem. Chem. Phys., ASAP, Doi: 10.1039/c1cp20247b..
 • 24: Georgakarakos E., Ioannou C.V., Papaharilaou Y., Kostas T., Katsamouris A.N. (2011). Computational Evaluation of Aortic Aneurysm Rupture Risk: What have we learned So Far? Journal of Endovascular Therapy. 2011, 18 (2), pp. 214-225. .
 • 25: Georgakarakos E., Ioannou C.V., Papaharilaou Y., Kostas T.,. Kozyrakis G.V, Katsamouris A.N. (2011). Studying the expansion of small abdominal aortic aneurysms: is there a role for peak wall stress? Int. Angiology, 2011; 30(5):462-6 .
 • 26: Hadjimitsis, D., Mitraka, Z., Gazani, I., Retalis, A., Chrysoulakis, N. and S. Michaelides, 2011. Estimation of spatio-temporal distribution of precipitable water using MODIS and AVHRR data: A Case Study for Cyprus. Advances in Geosciences, 30, 23 - 29.  Weblink to the Article
 • 27: Harmandaris V.A., G. Floudas, K. Kremer, (2011), Temperature and pressure dependence of polystyrene dynamics through molecular dynamics simulations and experiments, Macromolecules, 44, pp. 393-402..
 • 28: Hourdakis E, Savaki HE, Trahanias P. (2011). Computational modeling of cortical pathways involved in action execution and action observation. Neurocomputing. 74(7): 1135-1155.
 • 29: Kalligiannaki Evangelia, Markos Katsoulakis  and Petr Plechac (2011), Coupled coarse graining and Markov Chain Monte Carlo for lattice systems,  in Numerical Analysis and Multiscale Computations, Ed. B. Enguist, O. Runborg, R. Tsai, Lecture Notes on Computational Science and Engineering (LNCSE), Springer..
 • 30: Kalligiannaki Evangelia, Markos Katsoulakis, Petr Plechac and Dionisios G. Vlachos (2011), Multilevel coarse graining and nano-pattern discovery in many particle stochastic systems, J. Comp. Phys., 231, pp. 2599-2620..
 • 31: Kamarianakis M N. and M I. Karavelas (2011). Analysis of the Incircle predicate for the Euclidean Voronoi diagram of axes-aligned line segments, July 2011. arXiv:1107.5204v1 [cs.CG].
 • 32: Kampanis N. A., Delis A. I., Antonopoulou D. C., Kozyrakis G. (2011), A finite element discretization of the standard parabolic equation in generalized boundary fitting coordinates, Applied Numerical Mathematics, doi:10.1016/j.apnum.2011.05.005..
 • 33: Kanoglu U., Kalligeris N., Flouri E., Dougalis V., Aydin B.,. Yalciner A.C, and. Synolakis C.E, (2011) Preliminary modelling of tsunami generation, propagation and inundation in the Aegean Sea, XXV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), 28 June – 7 July 2011, Melbourne, Australia. Poster Presentation No. 3138.
 • 34: Karali G., Antonopoulou D. and Kossioris G. (2011) Asymptotics for a generalized Cahn-Hilliard equation with forcing terms, Discrete Contin. Dyn. Syst.- Ser. A, 30, no 4, 1037 – 1054..
 • 35: Karali G., Antonopoulou D., (2011) Existence of solution for a generalized Stochastic Cahn-Hilliard Equation on convex domains, Discrete Contin. Dyn. Syst.- Ser. B, 16 no 1, 31-55, (2011)..
 • 36: Karantasis, K., Polychronopoulos, E., Panourgias, K., and Ekaterinaris, J.A., (2011) Accelerating the Simulation of Brain Tumor Proliferation with Many-core GPUs Journal of Computational Sciences, (available on line, J. Comput. Sci. 2011, doi:10.1016/j.jocs.2011.06.005).
 • 37: Karavelas M. I. (2011) Guarding curvilinear art galleries with edge or mobile guards via 2-dominance of triangulation graphs. Computational Geometry: Theory and Applications, 44(1):20-51, January 2011..
 • 38: Karavelas M. I. and E. Tzanaki (2011). The maximum number of faces of the Minkowski sum of two convex polytopes, October 2011. arXiv:1106.6254v2 [cs.CG]..
 • 39: Karavelas M. I. and E. Tzanaki (2011). Tight lower bounds on the number of faces of the Minkowski sum of convex polytopes via the Cayley trick, December 2011. arXiv:1112.1535v1 [cs.CG]..
 • 40: Karavelas M. I. and Eleni Tzanaki (2011). Convex hulls of spheres and convex hulls of convex polytopes lying on parallel hyperplanes. In Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Computational Geometry (SCG'11), pages 397-496, Paris, France, June 13-15, 2011..
 • 41: Katsaounis Th. and A.E. Tzavaras, (2011) Localization and shear bands in high strain-rate plasticity. In Nonlinear Conservation Laws and Applications, A. Bressan, G.-Q. Chen, M. Lewicka and D. Wang, eds.; IMA Vol. Math. Appl., 153, Springer, New York, 2011 , pp. 365-378..
 • 42: Katsaounis Th. and A.E. Tzavaras, (2011), Localization and shear bands in high strain-rate plasticity, In {\it Nonlinear Conservation Laws and Applications}, A. Bressan, G.-Q. Chen, M. Lewicka and D. Wang, eds.; IMA Vol. Math. Appl., 153, Springer, New York,  pp. 365-378..
 • 43: Katsaounis Th., D. Dutykh and D. Mitsotakis (2011), Dispersive wave runup on non-uniform shores, Finite volumes for complex application VI, Problems & Perspectives. Springer Proceedings in Mathematics, vol. 4, pp. 389 – 397..
 • 44: Katsaounis Th., D. Dutykh and D. Mitsotakis (2011), Finite volume schemes for Boussinesq type equations, Proceedings of Colloque EDP-Normandie, Caen, France, pp. 15-21..
 • 45: Katsaounis Th., D. Dutykh and D. Mitsotakis (2011), Finite volume schemes for dispersive wave propagation and runup, (), Journal of Computational Physics, vol. 230, no. 8, pp. 3035-3061.
 • 46: Kilintari M, Raos V, Savaki HE (2011) Grasping in the dark activates early visual cortices. Cereb Cortex 21:949-963..
 • 47: Kontzialis, K.V. and Ekaterinaris, J.A., (2011) Limiting of Discontinues Galerkin discretizations for mixed-type meshes with p-type adaptivity, AIAA Paper 2011-0297, 2011.
 • 48: Kossioris G., M. Plexousakis, A. Xepapadeas and A. de Zeeuw (2011), On the optimal taxation of common-pool resources. Journal of Econ. Dynamics and Control, vol. 35, Issue 11, pp. 2011, 1868-1879..
 • 49: Makridakis Ch., C. Ortner and E. Su ̈li (2011) A priori error analysis of two force-based atomistic/continuum models of a periodic chain, Numer. Math. 119 (2011) pp. 83 - 121 .
 • 50: Makridakis Ch., E. Ba ̈nsch and F. Karakatsani (2011) The effect of mesh modication in time on the error control of fully discrete approximations for par- abolic equations, To appear in Appl. Numer. Math. Available online, September 2011 .
 • 51: Makridakis Ch., G. Akrivis and R. Nochetto (2011) Galerkin and Runge-Kutta methods: unified formulation, a posteriori error estimates and nodal superconvergence, Numer. Math. 118 (2011), pp. 429 - 456 .
 • 52: Makridakis Ch., I. Kyza (2011) Analysis for time discrete approximations of blow-up solutions of semilinear parabolic equations, SIAM J. Numer. Anal. 49 (2011) 405 - 426 .
 • 53: Makridakis Ch., I. Kyza, M. Plexoussakis (2011), Error control for time-splitting spectral approximations of the semiclassical Schro ̈dinger equation, IMA J. Numer. Anal. 31 (2011), pp. 416-441 .
 • 54: Mantelas L., Prastacos P., Mollay U. 2011. Sustainable urban growth for Athens. In Zlatanova S., Ledoux H., Fendel E., Rumor M. (eds) Urban and Regional Data Management; UDMS Annual 2011 pp. 193-200, Taylor and Francis Group, London, UK.
 • 55: Miroshnikov and A.E. Tzavaras, (2011) A variational approximation scheme for radial polyconvex elasticity that preserves the positivity of jacobians. Comm. Math. Sciences 10 (2012), pp. 87-115..
 • 56: Mohieddin Abukhdeir Nasser, Dionisios G. Vlachos, Markos Katsoulakis, and Michael Plexousakis (2011). Long-time integration methods for mesoscopic models of pattern-forming systems. J. Comp. Phys., 230(14):5704–5715..
 • 57: Papaharilaou Y., Seimenis I., Anayiotos A.S. (2011). A novel approach in assessing the effects on hemodynamics of topology preserving shape changes of image based arterial structures. ASME 2011 Summer Bioengineering Conference, June 22-25, Farmington, PA, USA. .
 • 58: Pistolla G., Prastakos, P., Vassilaki, M, Philalithis A., 2011. Spatial – Mathematic methods for analysis of indicators of mortality. International Journal of Advanced Engineering Sciences and Technologies vol 1. (2) 135-146. .  Weblink to the Article
 • 59: Prastacos Poulicos, Chrysoulakis Nektarios, and George Kochilakis, Urban Atlas, land use modelling and spatial metric techniques . 51st European Congress of the Regional Science Association International. European Regional Science Accossiation (2011) .  Weblink to the Article
 • 60: Raos V, Savaki HE. (2011). Frontal cortical areas of the monkey brain engaged in visual and somatosensory guidance of reaching-to-grasp. Soc. Neurosci. Abstr., Program No. 803.70. 2011 Abstract Viewer/Itinerary Planner..
 • 61: San José Roberto, Chrysoulakis Nektarios, J.L. Pérez, R.M. González, Afroditi Synnefa, and Constantinos Cartalis, High Resolution simulation by using WRF/UCM and CMAQ models over Athens with different urban planning scenarios . Third International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX (2011) .
 • 62: Sandven S., Sagen H., Bertino L., Beszczynska-Möller A, Fahrbach E., Worcester P.F., Dzieciuch M.A., Walczowski W., Wieczorek P., Skarsoulis E.,.Morozov A, Dumont D., Lee C., Dushaw B.D., Hansen E., Rohr H., (2011), The Fram Strait integrated ocean observing and modelling system Proc. 6th EUROGOOS Conf, Sopot, Oct. 2011. .
 • 63: Skarsoulis E., Cornuelle B., Dzieciuch M. (2011), Second-order sensitivity of acoustic travel times to sound-speed perturbations, Acta Acustica, Vol. 97, pp. 533-543, 2011..
 • 64: Stamatopoulos Ch., Mathioulakis D.S., Papaharilaou Y., and Katsamouris A. (2011). Experimental unsteady flow study in a patient specific abdominal aortic aneurysm model. Experiments in Fluids, 2011; 50 (6):1695--1709..
 • 65: Synolakis, C.E., N. Kalligeris, E. Flouri, G. Alexandrakis & N. Kampanis, (2011) The great Cretan splash up - a coastal disaster preparedness exercise in Greece, Solution to Coastal Disasters conference, ASCE Conf. Proc. doi:10.1061/41185(417)35.
 • 66: Themistocleous Kyriakos, Chrysoulakis Nektarios, Diofantos Hadjimitsis, Adrianos Retalis, and Dimitrios Alexakis, Determination of the aerosol optical thickness through the atmospheric path radiance component obtained from the application of the pseudo-invariant target atmospheric correction method . 31st EARSeL Symposium and 35th General Assembly 2011 (2011) .
 • 67: Toulopoulos, I. and Ekaterinaris, J.A., (2011) Artifical Boundary Conditions for the Numerical Solution of the Euler Equations with the DG Method, Journal of Computational Physics, Vol. 230, No. 15, 2011, pp. 5974-5995.
 • 68: Tzagarakis G.N., Tsivgoulis S.D., Kampanis N.A., Katonis P.G., Chlouverakis G.I., (2011) Development and evaluation of an entropy index as a gait variability measure in orthopaedic patients, Book of Abstracts of the 6th International Conference of the Eastern Mediterranean Region International Biometric Society, Hersonissos, Crete, Greece, 8-11 May 2011, p.101..
 • 69: Vavourakis, V, Papaharilaou, Y. and Ekaterinaris, J.A., (2011) Coupled fluid-structure interaction hemodynamics in a zero-pressure state corrected arterial geometry, Journal of Biomechanics, Vol. 44, No. 13, 2011, pp 2453-2460..
 • 70: Zupancic Α., Lunder M., Ziberna L., Papaharilaou Y., Anayiotos A.S., Georgiou G. (2011). The influence of temperature on rheologocal properties of blood mixtures with different volume expanders - implication in numerical modeling of arterial hemodynamics. Rheologica Acta, 2011; 50 (4):389--402..
2010
 • 1: Alexandrakis G., Poulos S. and Velegrakis A. 2010. The development of a vulnerability index for beach erosion, based on a sediment budget approach. Rapport du Commission Internationale Mer Mediterranee CIESM Vol. 39 - page 713..
 • 2: Antoniou A.S., Karandasis, K.I. Polychronopoulos, E.D., and Ekaterinaris, J.A., “Acceleration of a finite-difference WENO schme for large-scale simulations on many core architectures,” AIAA Paper 2010-0525..
 • 3: Antonopoulos, D. C., V.A Dougalis and D.E Mitsotakis: ‘Galerkin approximation of periodic solutions of Boussinesq systems’, Bull. Greek. Math. Soc. 57 (2010), 13-30..
 • 4: Antonopoulou D., Karali G., and Sigal I.M., Stability of spheres under volume preserving mean curvature flow, l, Dynamics of PDE, 7, no 4, 327-344, (2010)..
 • 5: Antonopoulou D., Plexousakis M., , Discontinuous Galerkin methods for the linear Schrödinger equation in non-cylindrical domains, Numer. Math. 115, (2010), no. 4, 585-608.
 • 6: Aristokleous N., I. Seimenis, Papaharilaou Y., G. Georgiou, B.C. Brott, A.S. Anayiotos. Effect of head rotation at the prone position on the geometric features of the healthy carotid bifurcation. ASME 2010 Summer Bioengineering Conference, June 20-25, Naples, Florida, USA.  Read copy of the Article.
 • 7: Aristokleous,N., I. Seimenis, Y. Papaharilaou, G. Georgiou, B.C. Brott, A.S. Anayiotos. Effect of head rotation at the prone position on the geometric features of the healthy carotid bifurcation. ASME 2010 Summer Bioengineering Conference, June 20-25, Naples, Florida, USA.
 • 8: Assimakopoulos, D., Chrysoulakis, N., Stathopoulou, M., Petrakis, M. and C. Cartalis, 2010. Assesing the link between urban changes and major sport events with the use of Earth Observation. ESA/DRAGON2 Mid Term Results Symposium held in Yahngshuo Country, Guilin, China, May 17 - 21..
 • 9: Baig C., V.A. Harmandaris (2010), Quantitative Analysis on the Validity of a Coarse-Grained Model for Nonequilibrium Polymeric Liquids under Flow, Macromolecules,43, pp. 3156-3160..
 • 10: Baxevanis, Th., Th. Katsaounis and A.E. Tzavaras, Adaptive finite element computations of shear band formation, it Math. Models Methods Appl. Sciences, {\bf 20} (2010), 423-448..
 • 11: Borcea, L., F. Gonzalez del Cueto, G. Papanicolaou and C. Tsogka, Filtering Random Layering Effects in Imaging, SIAM Multiscale Model. Simul., Vol. 8, pp. 751--781, 2010..
 • 12: Borcea, L., G. Papanicolaou and C. Tsogka, Subspace projection filters for imaging in random media, Comptes Rendus Mecanique, Vol. 338, pp. 390--401, 2010..
 • 13: Borcea, L., L. Issa and C. Tsogka, Source localization in random acoustic waveguides, SIAM Multiscale Modeling Simulations, Vol. 8 (5), pp. 1981-2022, 2010. .
 • 14: Christakos C.N., Erimaki S., Anagnostou E, Anastasopoulos D. Analyses of motor unit firing patterns and synchrony contribute to our understanding of tremor mechanisms in Parkinson’s disease. Physiology News 79 (Summer Issue), 28-30, 2010..
 • 15: Chronopoulou, S., P. T. Nastos, N. A. Kampanis, Estimation of the wind potential in Greece, Proceedings of 5th International Conference on Deregulated Electricity Market issues in South-Eastern Europe, September 23-24, 2010 Sitia, Greece (full paper available on CD-ROM). .
 • 16: Chrysoulakis, N., Abrams, M., Feidas, H., and Arai, K., 2010. Comparison of atmospheric correction methods using ASTER data for the area of Crete: the ATMOSAT project. International Journal of Remote Sensing, 31, 6347 - 6385..
 • 17: Chrysoulakis, N., Mitraka, Z., Diamantakis, E., González, A., Castro, E. A., San Josė, R. and I. Blecic, 2010. Accounting for urban metabolism in urban planning. The case of BRIDGE. In: CD-ROM of Proceedings of the 10th International Conference on Design & Decision Support Systems (DDSS) in Architecture and Urban Planning, organized by the Technical University of Einhoven, in Eindhoven, The Netherlands (July 19-22). .
 • 18: Dougalis, V.A., D.E. Mitsotakis and J.-C. Saut: ‘Boussinesq systems of Bona-Smith type on plane domains: Theory and numerical analysis, J. Scientific Computing, 44 (2010), 109-135..
 • 19: Ekaterinaris, J.A., “High-order numerical method for magnetohydrosynamic control of shock-induced separation,” AIAA Journal, Vol. 48, No. 12, 2010, pp. 2781-2792..
 • 20: Ertl, B., Ebner, K., & Kikis-Papadakis, K. “An infrastructure approach for the evaluation of e-learning”. In M. D. Lytras & e. al. (Eds.), WSKS 2010, Part I, CCIS 111 (pp. 98-104), 2010. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag..
 • 21: Ertl, B., Ebner, K., & Kikis-Papadakis, K. “Evaluation of e-learning”. International Journal of Knowledge Society Research (IJKSR), 1(3), 33-43, 2010. (http://www.igi-global.com/Bookstore/Article.aspx?TitleId=46645).
 • 22: Fattori P, Raos V, Breveglieri R, Bosco A, Marzocchi N, Galletti C (2010) The dorsomedial pathway is not just for reaching: grasping neurons in the medial parieto-occipital cortex of the macaque monkey. J Neurosci 30:342-349..  Read copy of the Article.
 • 23: Flouri E. T., Kaligeris N., Alexandrakis G., Kampanis N. A. and Synolakis C. E., “Vulnerability of tsunami waves hazards in the south coast of Crete”, 2nd European Federation of Marine Science Conference, Athens, 15-16 October 2010..
 • 24: Flouri E. T., Kaligeris N., Alexandrakis G., Kampanis N. A., Synolakis C. E., Numerical modelling of tsunami waves: Application to the simulation of an earthquake generated tsunami, NUMAN 2010 Proceedings, V. Dougalis, E. Gallopoulos, A. Hadjidimos, I. S. Kotsireas, D. Noutsos, Y. G. Saridakis, M. N. Vrahatis (Eds.), September 15-18, 2010, Chania, Greece, 74-83..
 • 25: Flouri, E. T. , N. Kaligeris., G. Alexandrakis, N. A. Kampanis, C. E. Synolakis, “Numerical modelling of tsunami waves: Application to simulation of an earthquake generated tsunami”, Proceedings of NumAn2010, Conference in Numerical Analysis, Chania, Greece, Sept. 15-18, 2010, pp. 74-83..
 • 26: Flouri, E. T.,C.E. Synolakis, N.A. Kampanis, C.E. Chronaki, “Risk Assessment Study based of the 365AD Earthquake to Drive a Civil Protection Exercise”, ERCIM News 81 , pp. 14-15, 2010..
 • 27: Flouri, E., Mitsoudis, D., Chrysoulakis, N., Diamandakis, E., Dougalis, V. A. and C. E. Synolakis, 2010. Mathematical Modelling of Tsunami Waves. ERCIM News Special Theme: Computational Science/Scientific Computing Simulation & Modelling for Research and Industry (ERCIM, 2010)..
 • 28: Georgakarakos E, Ioannou CV, Papaharilaou Y, Kostas T, Tsetis D, Katsamouris AN. Peak Wall Stress Does Not Necessarily Predic t the Location of Rupture in Abdominal Aortic Aneurysms. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2010, 39 (3), pp 302-304..  Read copy of the Article.
 • 29: Georgakarakos E., C.V. Ioannou, Y. Kamarianakis, Papaharilaou Y., T. Kostas, E. Manousaki, A.N. Katsamouris. The role of geometric parameters in the prediction of abdominal aortic aneurysm wall stress. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2010, 39 (1), pp. 42-48..  Read copy of the Article.
 • 30: Giannellis Nikolaos & Angelos Kanas & Athanasios P. Papadopoulos, 2010. "Asymmetric Volatility Spillovers between Stock Market and Real Activity: Evidence from the UK and the US," Panoeconomicus, Savez ekonomista Vojvodine, Novi Sad, Serbia, vol. 57(4), pages 429-445, December. .
 • 31: González, A. Donnelly, A., Jones, M. and N. Chrysoulakis, 2010. CoP in Sustainable Urban Planning. In: CD-ROM of Proceedings of the 30th Annual Conference of International Association for Impact Assessment (IAIA10): The role of impact assessment in Transitioning to the Green Economy, held in Geneva, Switzerland (April 6-11)..
 • 32: Hadjimitsis, D. G., Agapiou, A., Papadavid, G., Themistocleous, K., Retalis, A., Michaelides, S., Chrysoulakis, N., Toulios, L., and C.R.I. Clayton, 2010. Atmospheric correction for satellite remotely sensed data intended for agricultural applications: impact on vegetation indices. Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, 89 - 95..
 • 33: Hadjimitsis, D. G., Themistocleous, K., Matsas, A., Trigkas, V. P., Retalis, A. and N. Chrysoulakis, 2010. Spectro-radiometric measurements of non-variant targets intended for the removal of atmospheric effects from satellite images: the case study of Lemesos area in Cyprus. In: Proceedings of SPIE Romte Senssing 2010: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere. Proc. SPIE, Vol. 7827, 78270D; doi:10.1117/12.864806..
 • 34: Kamarianakis, Y., Gao O., Prastacos, P. 2010. Characterizing regimes in daily cycles of urban traffic using smooth-transition regressions; Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 18, pp. 821-840.
 • 35: Kanas Aggelos, 2010. "A note on the relation between the equity risk premium and the term structure," Journal of Economics and Finance, Springer, vol. 34(1), pages 89-95, January.
 • 36: Kanas Angelos & Christos Ioannidis, 2010. "Causality from real stock returns to real activity: evidence of regime-dependence," International Journal of Finance & Economics, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 15(2), pages 180-197. .
 • 37: Karali, G., T. Ricciardi, D. Antonopoulou, and I.M. Siga, On the convergence of a fourth order evolution equation to the Allen-Cahn equation, Nonlinear Analysis TMA, 72, no 11, 427-4281, (2010)..
 • 38: Kardamakis AA, Grantyn A, Moschovakis AK (2010) Neural network simulations of the primate oculomotor system. V. Eye-head gaze shifts. Biol Cybern 102:209-225..  Read copy of the Article.
 • 39: Kasugai Y., Swinny JD, Roberts JDB, Dalezios Y, Fukazawa Y, Sieghart W, Shigemoto R, Somogyi P (2010) Quantitative localisation of synaptic and extrasynaptic GABAA receptor subunits on hippocampal pyramidal cells by freeze-fracture replica immunolabelling. Eur J Neurosci 32, 1868-1888. (Featured article and issue cover).
 • 40: Katsaounis Th. and A.E. Tzavaras, Localization and shear bands in high strain-rate plasticity, In {\it Nonlinear Conservation Laws and Applications}, A. Bressan, G.-Q. Chen, M. Lewicka and D. Wang, eds.; IMA Vol. Math. Appl., 153, Springer, New York,  2011 , pp. 365-378..
 • 41: Kikis-Papadakis, K. & Kollias, A. “Typology building for enhancing inclusiveness in elearning”, IJTEL –International Journal of Technology Enhanced Learning, Vol. 2, Nos. 1/2, 2010.
 • 42: Kilintari M, Raos V, Savaki HE (2010) Grasping in the Dark Activates Early Visual Cortices. Cereb Cortex (in press)..  Read copy of the Article.
 • 43: Kossioris G. T., and G. E. Zouraris, «Fully-discrete finite element approximations for a fourth-order linear stochastic parabolic equation with additive space-time white noise», Mathematical Modelling and Numerical Analysis, vol. 44, pp. 289-322, 2010. .
 • 44: Kouzoupis, S., P.Papadakis, Modeling of the swimbladder sound producing mechanism of the European sea bass (Sparus aurata). In Proceedings of the 10th European Conference on Underwater Acoustics 2010, pp. 15-21 (2010)..
 • 45: Kovanis, A., Skaperdas, V., and Ekaterinaris, J.A., “Design and analysis of a light cargo UAVprototype,” AIAA 2010-4957 .
 • 46: Makridakis, Ch., A. Demlow, Sharply localized pointwise a posteriori error estimates for parabolic problems, Math. Comp. 79 (2010), 1233-1262.
 • 47: Makridakis, Ch., I. Kyza, M. Plexousakis, Error control for time-splitting spectral approximations of the semiclassical Schroedinger equation IMA J. Numer. Anal. Advance Access, March, 2010.
 • 48: Mandikas, V. G., E. N. Mathioudakis, N. A. Kampanis, J. A. Ekaterinaris, High-order accurate numerical pressure correction based on Geometric MultiGrid schemes for the incompressible Navier-Stokes equations, NUMAN 2010 Proceedings, V. Dougalis, E. Gallopoulos, A. Hadjidimos, I. S. Kotsireas, D. Noutsos, Y. G. Saridakis, M. N. Vrahatis (Eds.), September 15-18, 2010, Chania, Greece, 149-157..
 • 49: Mantelas, L., Hatzichristos, T., Prastacos P., 2010. A Fuzzy Cellular Automata Modelling Approach – Accessing Urban Growth Dynamics in Linguistic Terms. In Taniar, D.; Gervasi, O.; Murgante, B.; Pardede, E.; Apduhan, B.O. (Eds.) Lecture Notes in Computer Science, Theoretical Computer Science and General Issues, Computational Science and Its Applications - ICCSA, vol. 6016, p.140-151, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • 50: Mantelas, L., Prastacos, P., Chatzichristos, Th., 2010, "Urban Expansion Modeling using CaFe", 6th HellasGI Conference, GIS, Athens, Greece..
 • 51: Nastos, P. T., K. Giaouzaki, N. A. Kampanis, P. Agouridakis and A. Matzarakis, Acute coronary syndromes and biometeorological conditions at Crete island, Greece, Proceedings of the BIOMET7 Conference, Albert-Ludwigs University of Freiburg, Germany, 12-14 April 2010, A. Matzarakis, H. Mayer, F.-M. Chmielewski (Eds.), 290-295..
 • 52: Nastos, P. T., K. N. Giaouzaki, N. A. Kampanis, P. I. Agouridakis and A. Matzarakis, Environmental impacts on human health during a Saharan episode at Crete island, Greece, Proceedings of the BIOMET7 Conference, Albert-Ludwigs University of Freiburg, Germany, 12-14 April 2010, A. Matzarakis, H. Mayer, F.-M. Chmielewski (Eds.), 235-241 .
 • 53: Papadakis J. S., and Eftychia Karasmani: Geoacoustic Adjoint-based Inversion for a layer bottom via the Parabolic Equation, ECUA 2010 Istanbul Conference..
 • 54: Papadakis Panagiotis, George Piperakis, Instrument testing and localization experiments in an artificial depository. In Proceedings of the 10th European Conference on Underwater Acoustics 2010, pp. 1209-1216 (2010)..
 • 55: Papadakis, M., G. Papadokostakis, N. Kampanis, G. Sapkas, S. A. Papadakis and P. Katonis. The Association of Lumbar Lordosis with spinal osteoarthritis. BioMed Central Musculoskeletal Disorders 2010, 11:1 doi:10.1186/ 1471-2474-11-1. .
 • 56: Papadakis, P., C. Smaragdakis, M. Taroudakis, A. Tolstoy, Hybrid inversion techniques for geoacoustic inversion. In Proceedings of the 10th European Conference on Underwater Acoustics 2010, pp. 199-206 (2010)..
 • 57: Papaharilaou Y.. Geometric tools for shape mapping in topologically similar arterial structures. Recent Advances in Health and Medical Sciences (2nd RAHMS) International Conference – July 8-12th, 2010, Paphos, Cyprus. (Invited).  Read copy of the Article.
 • 58: Plexousakis, M., Th. Baxevanis, On the effect of fiber creep-compliance in the high-temperature deformation of continuous fiber-reinforced ceramic matrix composites, Intern. J. of Solids and Structures, 47 (2010) 2487–2497..
 • 59: Retalis, A., Hadjimitsis, D. G., Michaelides, S., Tymvios, N. F., Chrysoulakis, N. and C.R.I. Clayton, 2010. Comparison of atmospheric parameters derived from MODIS, sun-photometer and in-situ observations over Cyprus. Natural Hazards and Earth System Science, 10, 421–428..
 • 60: Savaki HE (2010), How do we understand the actions of others? By mental simulation, NOT mirroring. Cognitive Critique, 2: 99-140, 2010. .  Read copy of the Article.
 • 61: Savaki HE, Gregoriou GG, Bakola S, Raos V, Moschovakis AK (2010) The place code of saccade metrics in the lateral bank of the intraparietal sulcus. J Neurosci 30:1118-1127..  Read copy of the Article.
 • 62: Skarsoulis E., M. Kalogerakis, J. Papadakis, G. Piperakis: A prototype software environment for bistatic acoustic detection analysis 10th European Conference on Underwater Acoustics, Istanbul Turkey, July 5-9, 2010, pp. 366-369.
 • 63: Skarsoulis, E., G. Piperakis, M. Kalogerakis, H. Sagen, S. Haugen, A. Beszczynska-Moller, P. Worcester: Tomographic inversions from the Fram Strait 2008-09 experiment 10th European Conference on Underwater Acoustics, Istanbul Turkey, July 5-9, 2010, pp. 265-271.
 • 64: Stamatopoulos Ch., Papaharilaou Y., D.S. Mathioulakis and A. Katsamouris. An experimental and numerical flow study in an axisymmetric aneurysm model. Experimental Thermal and Fluid Science, 2010, 34 pp. 915–927..  Read copy of the Article.
 • 65: Stamos AV, Savaki HE, Raos V (2010) The spinal substrate of the suppression of action during action observation. J Neurosci 30:11605-11611..  Read copy of the Article.
 • 66: Synnefa, A., Stathopoulou, M., Sakka, A., Katsiabani, K., Santamouris, M., Adaktylou, N., Cartalis, C. and Chrysoulakis, N., 2010. Integrating sustainability aspects in urban planning: the case of Athens. In: Proceedings of 3rd International Conference PALENC2010: Passive & Low Energy Cooling for the Built Environment, held in Rhodes, Greece (29 September - 1 October)..
 • 67: Taroudakis Michael and Costas Smaragdakis : “Underwater Acoustic Signal Characterization in the Presence of Noise”, Internoise 2010, CD-ROM Proceedings (2010).
 • 68: Themistocleous, K., Hadjimitsis, D. G., Retalis, A. and N. Chrysoulakis, 2010. Accuracy assessment of atmospheric correction algorithms using sun-photometers (AERONET), lidar system, and in situ spectroradiometers. In: Proceedings of SPIE Romte Senssing 2010: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere. Proc. SPIE, Vol. 7827, 78270E; doi:10.1117/12.864825.
 • 69: Themistocleous, K., Nisantzi, A., Hadjimitsis, D.G., Retalis, A., Paronis, D., Michaelides, S., Chrysoulakis, N., Giorgousis, G. and S. Perdikou, 2010. Monitoring air pollution in the vicinity of cultural heritage sites in Cyprus using remote sensing techniques. In: Ioannides, M (Ed): Euromed 2010, LNCS 6436, Springer, pp. 536 – 547..
 • 70: Tsoutsia A., Karditsa A., Alexandrakis G., Poulos S.E., Petrakis S. and Anastasatou M., 2010. Coastal geomorphological and sedimentological research in Katelios Gulf, Kefallonia Island. 9th PanHellenic Conference of Geography, 4-6/11/2010, Athens..
 • 71: Tzagarakis, G.N., S. D. Tsivgoulis, P. J. Papagelopoulos, D. S. Mastrokalos, N. C. Papadakis, N. A. Kampanis, G. M. Kontakis, P. K. Nikolaou, P. Katonis, Influence of acute ACL deficiency in gait variability, The Journal of International Medical Research 38:2 (2010) 511-525. .
2009
 • 1: Adimurthi, S. Filippas and A. Tertikas, (2009), On the best constant of Hardy-Sobolev Inequalities, Nonlinear Anal. Τ.Μ.Α. 70,  pp. 2826--2833. .
 • 2: Akrivis G. , Ch. Makridakis and R.H. Nochetto, (2009), Optimal order a posteriori error estimates for a class of Runge–Kutta and Galerkin methods, Numerische Mathematik, Volume 114, Number 1.
 • 3: Alexandrakis G., Karditsa A., Poulos S., Ghionis G., Kampanis N.A., (2009), AN ASSESSMENT OF THE VULNERABILITY TO EROSION OF THE COASTAL ZONE DUE TO A POTENTIAL RISE OF SEA LEVEL: THE CASE OF THE HELLENIC AEGEAN COAST, in Environmental Systems, [Ed. Achim Sydow], in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford, UK, [http://www.eolss.net] [Retrieved August 17, 2009]..
 • 4: Alexandrakis G., Karditsa A., Poulos S., Ghionis G., Kampanis N.A.. (2009). Assessment of the vulnerability of the coastal zone to a potential rise of sea level 9th Greek Symposium in Oceanography and fisheries, vol. I, 327-332 pp..
 • 5: Antonopoulou D.C, Dougalis V.A., Zouraris G.E., Galerkin methods for Parabolic and Schrödinger Equations with dynamical boundary conditions and applications to underwater acoustics, SIAM J. Numer. Anal., 47(4), pp. 2752--2781, 2009..
 • 6: Are S., MA Katsoulakis, A Szepessy, (2009), Coarse-Grained Langevin Approximations and Spatiotemporal Acceleration for Kinetic Monte Carlo Simulations of Diffusion of Interacting Particles, in Chinese Annals of Mathematics, Series B,  Volume: 30   Issue: 6, pp. 653-682   Published: NOV 2009.
 • 7: Aristokleous N., I. Seimenis, Papaharilaou Y., G. Georgiou, B.C. Brott, A.S. Anayiotos. Effect of posture change on the geometric features of the healthy carotid bifurcation. 9th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine. November 5-7, 2009, Larnaca, Cyprus..  Read copy of the Article.
 • 8: Bécache E., J. Rodriguez and C. Tsogka, (2009), Convergence results of the fictitious domain method for a mixed formulation of the wave equation with a Neumann boundary condition, ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 43:2, pp. 377-398..
 • 9: Becache E., J. Rodriguez and C. Tsogka, (2009), The fictitious domain method and applications in wave propagation, Proceedings of the 2nd International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rhodes, Greece, 22-24 June, 2009..
 • 10: Berthelin F., A. Tzavaras and A. Vasseur (2009), From discrete velocity Boltzmann equations to gas dynamics before shocks. J. Stat. Physics 135, pp. 153-173..
 • 11: Borcea L., F. Gonzalez del Cueto, G. Papanicolaou and C. Tsogka, (2009), Filtering Deterministic Layer Effects in Imaging, SIAM Multiscale Model. Simul., 7:3, pp. 1267-1301..
 • 12: Christakos CN, Erimaki S, Anagnostou E, Anastasopoulos D (2009) Tremor-related motor unit firing in Parkinson's disease: implications for tremor genesis. J Physiol 587:4811-4827..  Read copy of the Article.
 • 13: Dailiana, ZH, E. Mylona, X. Trepat, M.G. Lagoudakis, and M. Ioannou. Primary human osteosarcoma cell responses to alterations in substrate rigidity. Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society, Las Vegas, USA, February, 2009..
 • 14: Dailiana, ZH; E. Mylona, X. Trepat, M.G. Lagoudakis, and M. Ioannou (2009), Primary human osteosarcoma cell responses to alterations in substrate rigidity. Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society, Las Vegas, NV, USA, 22-25 January 2009.
 • 15: Delis A. I., Kampanis N. A., (2009), NUMERICAL FLOOD SIMULATION BY DEPTH AVERAGED FREE SURFACE FLOW MODELS, in Environmental Systems, [Ed. Achim Sydow], in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford, UK, [http://www.eolss.net] [Retrieved August 17, 2009]. .
 • 16: Evangeliou MN, Raos V, Galletti C, Savaki HE (2009) Functional imaging of the parietal cortex during action execution and observation. Cereb Cortex 19:624-639..  Read copy of the Article.
 • 17: Filippas S., A. Tertikas and J. Tidblom, (2009), On the structure of Hardy-Sobolev-Maz´ya inequalities, J. Eur. Math. Soc. 11, pp. 1165--1185. .
 • 18: Filippas S., A. Tertikas and J. Tidblom, (2009), Optimal Hardy-Sobolev-Maz´ya inequalities with strong interior singularities, in `Around the Research of Vladimir Maz'ya I’, International Mathematical Series, Laptev Ari (ed.) Vol 12, Springer pp. 137--160. .
 • 19: Filippas S., L. Moschini and A. Tertikas, (2009) Improving L2 estimates to Harnack inequalities, Proc. London Math. Soc. 99, pp. 326--352..
 • 20: Flouri E. , N. Chrysoulakis, D. Mitsoudis, Y. Kamarianakis, S Foteinis, E. Okal, C. Synolakis, “Tsunami Hazard Assessment in the Eastern Aegean Sea”, European Geophysical Union (EGU) General Assembly 2009, Vienna, 19-24 April, 2009. Abstract in Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-5544, 2009..
 • 21: Georgakarakos E., C. Ioannou, Papaharilaou Y., T. Kostas, D. Tsetis, A.N. Katsamouris. “Peak Wall Stress does not necessarily predict the location of rupture in abdominal aortic aneurysms”. 18th European Chapter Congress of the International Union of Angiology, 24-27 October 2009, Palermo, Italy..
 • 22: Georgakarakos E., C. V. Ioannou, S Volanis, Y Papaharilaou, J. Ekaterinaris, A. N. Katsamouris. The Influence of Intraluminal Thrombus on Abdominal Aortic Aneurysm Wall Stress. International Angiology, 2009, 28(4):325-33..  Read copy of the Article.
 • 23: Georgakarakos E., Y. Kamarianakis, C. Ioannou,Papaharilaou Y., C. Zohios, A.N. Katsamouris. “The reducing effect of intraluminal thrombus on wall stress in abdominal aortic aneurysms can be influenced by the geometric factors.” 58th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery 30 April– 02 May 2009 Warsaw, Poland. .
 • 24: Hemmer M., E. P. Tsigaridas, Z. Zafeirakopoulos, I. Z. Emiris, M. I. Karavelas and B. Mourrain (2009), Experimental evaluation and cross-benchmarking of univariate real solvers. SNC2009: 3rd International Workshop on Symbolic-Numeric Computation, 45-54, 2009G..
 • 25: Jabin P.E. and A. Tzavaras. (2009), Kinetic decomposition for periodic homogenization problems, SIAM J. Math. Anal. 41, pp. 360-390 .
 • 26: Kamarianakis, Y, Oliver Gao, H., Prastacos, P. . Characterizing regimes in daily cycles of urban traffic using smooth-transition regressions; Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 18, pp. 821-840.
 • 27: Karali G. and P. Kevrekidis, (2009), Bubble Interactions for the Mullins-Sekerka problem: Some Case Examples, Math. Comput. Simulations 80, pp. 707-720..
 • 28: Karali G., P. Kevrekidis and N. Efremidis (2009), Nonlinear from Linear States in Two- Component Bose-Einstein Condensates, J. Phys. A: Math. Theor. 42 045206..
 • 29: Karavelas M. I., C. D. Tóth and E. P. Tsigaridas (2009), Guarding curvilinear art galleries with vertex or point guards. Computational Geometry: Theory and Applications, 42(6-7):522-535, August 2009..
 • 30: Kardamakis AA, Moschovakis AK (2009) Optimal control of gaze shifts. J Neurosci 29:7723-7730..  Read copy of the Article.
 • 31: Katsaounis Th. and A. Tzavaras, (2009), Effective equations for localization and shear band formation SIAM J. Applied Math. 69, pp.1618-1643..
 • 32: Lakkis O., Ch. Makridakis, A. Demlow, (2009), A Posteriori Error Estimates in the Maximum Norm for Parabolic Problems  in SIAM J. Numer. Anal. 47, 2157..
 • 33: Margetis D. and A. Tzavaras (2009), Kinetic hierarchies and macroscopic limits for crystalline steps in 1 + 1 dimensions, Multiscale Model. Simul. 7, pp. 1428-1454..
 • 34: Mylona E., L.G Alexopoulos, K. Chairakaki, I. Melas (2009), Substrate rigidity alters the secreted protein profile and chemotaxis response of fibrosarcoma cells», Proceedings of the 444th Wilhelm and Else Heraeus Seminar on Cell Mechanics and 3rd European Meeting on Cell Mechanics, Physikzentrum Bad Honnef, Germany, 19 - 21 October 2009..
 • 35: Mylona E., L.G. Alexopoulos, A. Chairakaki, and I. Melas. Substrate rigidity alters the secreted protein profile and chemotaxis response of fibrosarcoma cells. Proceedings of the 444th WE-Heraeus Seminar on "Cell Mechanics", Bad Honnef, Germany, October, 2009.
 • 36: Papadakis J. S. and E. T. Flouri, “A Neumann to Dirichlet Map for the Bottom Boundary of a Stratified Sub-Bottom Region in Parabolic Approximation”, J. Comp. Acoustics, Vol. 16, No. 3, 409-425 (2008)..
 • 37: Papadakis M., Papadokostakis G., Stergiopoulos K., Kampanis N.A., Katonis P., Lumbar lordosis in osteoporosis and in osteoarthritis, European Spine Journal 2009 18(5) 608-13..
 • 38: Poulos S.E., Dounas C.G., Alexandrakis G., Koulouri P., and Drakopoulos P. 2009. Trace metal distribution in sediments of northern continental shelf of Crete Island, Eastern Mediterranean. Environ Geol (2009) 58:843–857.
 • 39: Skarsoulis E.K. , B.D. Cornuelle, M.A. Dzieciuch, Travel-time sensitivity kernels in long-range propagation, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 126, pp. 2223-2233, 2009..
 • 40: Skarsoulis E.K. , G.S. Piperakis, Use of acoustic navigation signals for simultaneous localization and sound-speed estimation, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 125, pp. 1384-1393, 2009..
 • 41: Skarsoulis E.K. , M. Kalogerakis, J. Papadakis, G. Piperakis, TRITON: a prototype software environment for underwater bistatic acoustic detection analysis, Proc. UDT Europe, 2009..
 • 42: Taroudakis M.I., Smaragdakis C.. On the use of Genetic Algorithms and a statistical characterization of the acoustic signal for tomographic and bottom geoacoustic inversions, Acta Acustica united with Acustica Vol. 95, No 5, pp 814-822 (2009)..
 • 43: Tomai E., Herlin I., Berroir J.-P., and Prastacos P. , Ontology-based documentation of land degradation assessment from satellite images, International Journal of Remote Sensing 30 (13), pp. 3315-3330.
 • 44: Zupancic, M. Lunder, L. Žiberna, Papaharilaou Y., G. Georgiou. The influence of temperature on rheologocal properties of blood mixtures with different volume expanders - simulations of blood flow patterns in arteries. 3rd International Workshop on Viscoplastic Fluids: From Theory to Application (III): Limassol, Cyprus, November 1-5, 2009 (Invited)..
 • 45: Zupancic, U. Šegedin, M. Lunder, L. Žiberna, Papaharilaou Y., G. Georgiou. The effects of temperature, hematocrit, and volume expander on the rheological properties of blood – Simulations of model body liquids and blood in arteries. AERC 2009, April 15-17, Cardiff - United Kingdom..
2008
 • 1: Alecu, C., Oancea, S., Chrysoulakis, N., and G. Stancalie, 2008. Analysis of the satellite images misregistration errors. A case study for Romania. In Proceeding of IEEE Geosciences and Remote Sensing: The next Generation (IGARSS 2008) held in Boston, Massachusetts, USA on 6 - 11 July 2008..  Read copy of the Article.
 • 2: Alikakos N., G. Fusco (2008), On the connection problem for potentials with several global minima, Indiana University Mathematics Journal, Vol. 57, No. 4, pp. 1871-1906. .
 • 3: Antonopoulou D. C , V.A Dougalis and G.E Zouraris: "A finite element method for the 'parabolic' equation in a range-dependent environment with rigid bottom", Proceedings of the 8th International Conference on Theoretical and Computational Acoustics ICTCA 2007, M. Taroudakis and P. Papadakis, eds, Heraklion 2008, pp. 191-195.
 • 4: Antonopoulou D. C , V.A Dougalis, F. Sturm and G.E Zouraris: "Conservative initial boundary value problems for the wide-Angle PE in waveguides with variable bottoms" Proceedings of the 9th European Conference on Underwater Acoustics, M.E Zakharia, D. Casserau and F. Luppe, eds, Paris 2008, vol 1, pp375-380..
 • 5: Athanassoulis G.A , K.A Belibassakis, D.A Mitsoudis, N.A Kampanis and V.A Dougalis: "Coupled mode and finite element approximations of underwater sound propagation problems in general stratified environments", in J. Comp. Acoustics, 16 (2008), 83-116.
 • 6: Bécache E. , J. Rodriguez and C. Tsogka, ‘Convergence results of the fictitious domain method for a mixed formulation of the wave equation with a Neumann boundary condition’, ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, published electronically, Dec 2008..
 • 7: Bona J. L , V.A Dougalis and D.E Mitsotakis: "Numerical solution of KdV-KdV systems of Boussinesq equations: II. Generation and evolution of radiating solitary waves", in Nonlinearity 21 (2008), 1191-1204.
 • 8: Borcea L. , G. Papanicolaou, C. Tsogka, ‘Selective array imaging of cracks in homogeneous and random media’, Proceedings of WCCM8-ECCOMAS 08, Venice, Italy, June 30 - July 4, 2008.
 • 9: Borcea L. , G. Papanicolaou, C. Tsogka, ‘Waveform design for selective imaging in random media, Proceedings of the Conference on Inverse Problems Control and Optimization’, Marrakesh, Marroco, April 16-19, 2008.
 • 10: Chrysoulakis, N., 2008. Urban metabolism and resource optimisation in the urban fabric: The BRIDGE methodology. In: Proceedings of EnviroInfo2008: Environmental Informatics and Industrial Ecology. September 10-12, Leuphana University of Lüneburg, Germany, Vol. 1, pp. 301 - 309..  Read copy of the Article.
 • 11: Chrysoulakis, N., 2008. Urban metabolism and resource optimisation in the urban fabric: The BRIDGE methodology. In: Proceedings of EnviroInfo2008: Environmental Informatics and Industrial Ecology. September 10-12, Leuphana University of Lüneburg, Germany, Vol. 1, pp. 301 - 309..  Read copy of the Article.
 • 12: Chrysoulakis, N., Flouri, E., Diamandakis, E., Dougalis, V., Synolakis C. E. and S. Foteinis, 2008. Remote sensing in support of tsunami mitigation planning in the Mediterranean. In: Proc. of the 1st International Conference on Remote Sensing Techniques in Disaster Management and Emergency Response in the Mediterranean Region, held in Zadar, Croatia in 22 - 24 September 2008..  Read copy of the Article.
 • 13: Chrysoulakis, N., Kamarianakis, Y., Xu, L., Mitraka, Z. and J. Ding, 2008. Combined use of MODIS, AVHRR and radiosonde data for the estimation of spatio-temporal distribution of Precipitable Water. Journal of Geophysical Research, 113, D05101, doi:10.1029/2007JD009255..  Read copy of the Article.
 • 14: Delis A. I. , S. Poulos, N. A. Kampanis, C. E. Synolakis, Mathematics makes waves, ERCIM News 73, p22, April 2008..
 • 15: Delis Α. I. , M. Kazolea, N. A. Kampanis, A robust high resolution finite volume scheme  for the simulation of long waves over complex domains, Int. J. Num. Meth. In Fluids 56, 419-452, 2008.
 • 16: Dirr N. , G. Karali and N.K Pulsating wave for mean curvature flow in inhomogeneous medium,. Yip, European Journal of Applied Mathematics, 19, 661-699, (2008).
 • 17: Dougalis V.A , N.A Kampanis and D.A Mitsoudis. Finite element discretization of the Helmholtz equation in an underwater acoustic waveguide; ibid, pp. 113-134.
 • 18: Dougalis V.A , N.A Kampanis, F. Sturm and G.E Zouraris. Numerical solution of the parabolic Equation in range-dependent waveguides, ibid, pp 175-207..
 • 19: Dougalis V.A and D. Mitsotakis, Theory and numerical analysis of Boussinesq systems: A review, ibid, pp 63-110.
 • 20: Ekaterinaris J. Numerical Investigation of Flow Transition caused by the Interaction of Oblique Shocks and Supersonic Boundary Layers. 38th Fluid Dynamics Conference and Exhibit, 26th AIAA Aerodynamic Measurement Technology and Ground Testing Conference, 23 - 26 Jun 2008, Seattle, Washington. AIAA-2008-4172..
 • 21: Erimaki S, Christakos CN (2008) Coherent motor unit rhythms in the 6-10 Hz range during time-varying voluntary muscle contractions: neural mechanism and relation to rhythmical motor control. J Neurophysiol 99:473-483..  Read copy of the Article.
 • 22: Feidas, H. and N. Chrysoulakis, 2008. Comparison of TRMM climate rainfall products and gauge observations over Greece. In: Proc. of the Third NASA/JAXA International Science Conference, held in Las Vegas, USA in 4 - 8 February 2008..  Read copy of the Article.
 • 23: Feidas, H., Kokolatos, G., Negri, A., Manyin M., Chrysoulakis, N. and Y. Kamarianakis, 2008. A validation of an infrared-based satellite algorithm to estimate accumulated rainfall over the Mediterranean basin. Theroretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-007-0360-y..  Read copy of the Article.
 • 24: Filippas S. , L. Moschini and A. Tertikas, On a class of weighted anisotropic Sobolev inequalities, J. Funct. Anal. 255(2008), 90-119..
 • 25: Flouri E. , N. Chrysoulakis, V. Dougalis, C. E. Synolakis, S. Foteinis, “Tsunami Hazards in The Eastern Mediterranean”, American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting, San Francisco, 15-19 December, 2008..
 • 26: Flouri, E., Chrysoulakis, N., Dougalis, V., Synolakis, C. E and S. Foteinis, 2008. Tsunami Hazards in The Eastern Mediterranean. Eos Trans. AGU, 89(53), Fall Meet. Suppl., Abstract OS53B-1303..  Read copy of the Article.
 • 27: Fuentealba P, Tomioka R, Dalezios Y, Marton LF, Studer M, Rockland K, Klausberger T, Somogyi P (2008) Rhythmically active enkephalin-expressing GABAergic cells in the CA1 area of the hippocampus project to the subiculum and preferentially innervate interneurons. J Neurosci 28:10017-10022..  Read copy of the Article.
 • 28: Georgakarakos E., C. V. Ioannou, S Volanis, Papaharilaou Y., J. Ekaterinaris, A. N. Katsamouris. The Influence of Intraluminal Thrombus on Abdominal Aortic Aneurysm Wall Stress. World Congress of the international Union of Angiology, June 21-25, Athens (awarded 1st prize)..
 • 29: Ghionis G. , S. Poulos, N. Kampanis, E. Verikiou, A. Karditsa, G. Alexandrakis, P. Andris, The effects of a severe storm event on the NW coast of Lefkada island, Ionian sea (Greece), Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-00617, 2008 (presented at EGU General Assembly, Vienna, Austria, 13-18 April 2008)..
 • 30: Hadjimitsis, D.G., Themistokleous, K., Papadavid, G., Retalis, A., Chrysoulakis, N., Michaelides, S., Toulios, L., and C.R.I. Clayton, 2008. Atmospheric correction for satellite remotely sensed data intended for hydrological applications using in-situ spectroradiometric and sun-photometer measurements. 10th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Vol. 10, PLINIUS10-A-00128..  Read copy of the Article.
 • 31: Hadjimitsis, D.G., Themistokleous, K., Papadavid, G., Retalis, A., Chrysoulakis, N., Michaelides, S., Toulios, L., and C.R.I. Clayton, 2008. Comparison between visibility measurements obtained from satellites and ground. 10th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Vol. 10, PLINIUS10-A-00129..  Read copy of the Article.
 • 32: Jetzek F. , E. Mylona, D. Manoussaki, “Prediction of Potential Locations of Focal Adhesions on the Contour of Adherent Cells”, 2008 5th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, May 2008.
 • 33: Jetzek F., E. Mylona, and D. Manoussaki. Prediction of potential locations of focal adhesions on the contour of adherent cells, Fifth IEEE International Symposium on Biomedical Imaging Proceedings, Paris, France, May, 2008..
 • 34: Kamarianakis, Y., Feidas, H., Kokolatos, G., Chrysoulakis, N. and V. Karatzias, 2008. Validating remotely sensed rainfall estimates using nonlinear mixed models and geographically weighted regression. Environmental Modelling & Software, 23, 1438 - 1447..  Read copy of the Article.
 • 35: Kampanis N.A , V.A Dougalis and J.A Ekaterinaris, eds. Effective Computational Methods in Wave Propagation. Chapman and Hall- CRC Press, Boca Raton 2008.
 • 36: Kanas A. , G. Kouretas, ‘Euro area expansion: Current state and future prospects’, Journal of International Money and Finance, 27, March 2008, 165-168..
 • 37: Kanas A. , ‘A multivariate regime switching approach to the relation between the stock market, the interest rate and output, International Journal o f Theoretical and Applied Finance, 2008, 11, 7, 657-671..
 • 38: Kanas A. , ‘Modeling regime transition in stock index futures markets and forecasting implications’, Journal of Forecasting,2008, 27, 8, 649-669.
 • 39: Kanas A. , ‘On real interest rates dynamics and regime switching’, Journal of Banking and Finance, 32, 10, October 2008, 2089-2098..
 • 40: Karali G. and M. Katsoulakis Sharp interface limit via approximate solution and spectrum, Variational Problems and Related Topics, Research Institute for Mathematical Sciences Kyoto University, 19-21 June 2007, Surikaisekikenkyusho Kokyuryoku No. 1591 (2008)..
 • 41: Karambas Th. V., N. A. Kampanis, A. Pantazis, Application of numerical models in the region of Kokkinos Pirgos and their sensitivity to sea-bed level data, in Beach Erosion Monitoring, E. Pranzini, L. Wetzel (Eds), Nuova Grafica Fiorentina, Florence, May 2008, 195-205.
 • 42: Karavelas Menelaos I. , Elias P. Tsigaridas: Guarding curvilinear art galleries with vertex or point guards, 2008. arXiv:0802.2594v1.
 • 43: Karavelas Menelaos I. : Guarding curvilinear art galleries with edge or mobile guards via 2-dominance of triangulation graphs, 2008. arXiv:0802.1361v1.
 • 44: Katsaounis Th. , Th. Baxevanis, Burst avalanches and inter-occurrence times in creep rupture, Europhysics Letters, vol. 81, no. 2, 2008..
 • 45: Katsaounis Th. , Th. Baxevanis, Scaling of the size and temporal occurrence of burst sequences in creep rupture of fiber bundles, European Physical Journal B, vol. 61, no.2, 2008.
 • 46: Kattoulas E, Smyrnis N, Mantas A, Evdokimidis I, Raos V, Moschovakis A (2008) Arm movement metrics influence saccade metrics when looking and pointing towards a memorized target location. Exp Brain Res 189:323-338..  Read copy of the Article.
 • 47: Kossioris G. , Christos Zohios, Yannis Papaharilaou, “Detection of lumen, thrombus and outer wall boundaries of an abdominal aortic aneurysm from 2D medical images using level sets methods”, 2008 ASME Summer Bioengineering Conference, Miami, Florida.
 • 48: Kossioris G. , M. Plexousakis, A. Xepapadeas, A. de Zeeuw and K-G. Mäler, “Feedback Nash equilibria for non-linear differential games in pollution control”, Journal of Economic Dynamics and Control, 32, (2008), no. 4, 1312--1331..
 • 49: Kossioris G., Papaharilaou Y., C. Zohios. Detection of lumen, thrombus and outer wall boundaries of an abdominal aortic aneurysm from 2D medical images using level set methods. ASME 2008 Summer Bioengineering Conference, June 25-29, Marriott Resort, Marco Island, Florida, USA..  Read copy of the Article.
 • 50: Lipakis, M., Chrysoulakis, N. and Kamarianakis, Y. 2008. Shoreline extraction using satellite imagery. In: Pranzini, E. and Wetzel, E. (eds): Beach Erosion Monitoring. Results from BEACHMED/e-OpTIMAL Project (Optimization des Techniques Integrées de Monitorage Appliquées aux Lottoraux) INTERREG IIIC South. Nuova Grafica Fiorentina, Florence, Italy, pp. 81 - 95..  Read copy of the Article.  Weblink to the Article
 • 51: Makridakis v, E. Cuesta ‘A posteriori error estimates and maximal regularity for approximations of ful ly nonlinear parabolic problems in Banach spaces’, Numer. Math. 110, (2008), 257-275.
 • 52: Manoussaki D. , R.S. Chadwick, D.R. Ketten, J. Arruda, E.K. Dimitriadis J.T. O’Malley, “The Influence of Cochlear Shape on Low-Frequency Hearing”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, April 22, 2008, 105(16), pp. 6162-66.
 • 53: Manoussaki D., R.S. Chadwick, D.R. Ketten, J. Arruda, E.K. Dimitriadis J.T. O’Malley, (2008), The Influence of Cochlear Shape on Low-Frequency Hearing, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, April 22, 2008, 105(16), pp. 6162-66.
 • 54: Mantelas L., Hatzichristos T., Prastacos P., 2008, Modeling Urban Growth using Fuzzy Cellular Automata 11th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Girona, Spain,.  Read copy of the Article.
 • 55: Maravelakis E. , K. David, A. Antoniadis, A. Manios, N. Bilalis, Y. Papaharilaou. Reverse engineering techniques for cranioplasty. A case study. Journal of Medical Engineering and Technology, 2008 March/April; 32 (2), 115 – 121.  Read copy of the Article.
 • 56: Mavroudis T, Vardoulias, Georgiadis, A., Koukos I. and Taroudakis M.. Two Dimensional Wavelet Coefficient Statistics for Sea Bottom Classification Proceedings of the 8th European Conference on Under¬water Acoustics, edited by M. Zakharia pp. 459-464 (2008). .
 • 57: Mohamed B, Mantelas L., 2008, A trust and reputation model for filtering and classifying knowledge about urban growth GeoJournal, vol.72, no.3.  Read copy of the Article.
 • 58: Mohamed B, Mantelas L., 2008, A trust and reputation model for filtering and classifying knowledge about urban growth GeoJournal, vol.72, no.3.
 • 59: Mordecki E., A. Szepessy, R. Tempone and G. E. Zouraris, «Adaptive weak approximations of diffusions with jumps», SIAM J. Numer. Anal., vol. 46, no. 4, pp. 1732-1768..
 • 60: Mylona E. Cancer cell mechanotaxis and intracellular mechanisms. Proceedings of the American Society for Matrix Biology Biennial Meeting, 2008..
 • 61: Mylona E. Cancer cell mechanotaxis and intracellular mechanisms. Proceedings of the American Society for Matrix Biology Biennial Meeting, San Diego, December, 2008 .
 • 62: Mylona E. Cancer cell migration: substrate mechanics and intracellular mechanisms. Proceedings of the American Society of Cell Biology Annual Meeting, p.81, 2008.
 • 63: Mylona E. Cancer cell migration: substrate mechanics and intracellular mechanisms. Proceedings of the American Society of Cell Biology Annual Meeting, p.81, San Fransisco, USA, December, 2008. .
 • 64: Mylona E., Z.H. Dailiana, X. Trepat, and M.G. Lagoudakis. Substrate Rigidity Dictates Phenotype, Survival, and Mechanics of Primary Human Osteosarcoma Cells, 6th European Symposium on Biomedical Engineering Symposium Proceedings, 2008..
 • 65: Mylona E., Z.H. Dailiana, X. Trepat, and M.G. Lagoudakis. Substrate Rigidity Dictates Phenotype, Survival, and Mechanics of Primary Human Osteosarcoma Cells, 6th European Symposium on Biomedical Engineering Symposium Proceedings, Chania, Greece, July, 2008 .
 • 66: Nastos P. T. , N. A. Kampanis, G. Kochiadakis, P. Vardas, K. I. Strataridakis, Maths improves quality of life: an early warning system for environmental effects on public health, ERCIM News 73, p26, April 2008..
 • 67: Otto F, Tzavaras AE, ‘Continuity of velocity gradients in suspensions of rod-like molecules’, COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS 277 (3): 729-758, 2008.
 • 68: Pantazis A., Kampanis N. A., Karambas Th. V., Coastal erosion and environmental friendly protection methods: acts of the European program BEACHMEDe for the characterisation of the erosion in the Mediterranean, 3rd Macedonian Environmental Congress, Thessalonica, 14-17 March 2008 (full paper available in CD-ROM). .
 • 69: Papadakis J. S. and E. T. Flouri, “A Neumann to Dirichlet Map for the Bottom Boundary of a Stratified Sub-Bottom Region in Parabolic Approximation”, J. Comp. Acoustics, Vol. 16, No. 3, 409-425 (2008)..
 • 70: Papadakis J. S. , E. T. Flouri, “Adjoint modeling for Acoustic Inversion based on an Adjoint Parabolic Equation”, Acoustics’08, Paris, June 29 – July 4, 2008..
 • 71: Papadakis J. S. , J.-P Hermand, E. T. Flouri and M. Meyer, “Geoacoustic Adjoint-Based Inversion via the Parabolic Equation”, Acoustics’08, Paris, June 29 – July 4, 2008..
 • 72: Papadakis P , M Taroudakis, F Sturm, P Sanchez, JP. ‘Scaled Laboratory Experiments of Shallow Water Acoustic Propagation: Calibration Phase’ Acta Acustica united with Acustica, Volume 94, Number 5, September/October 2008 , pp. 676-684(9).
 • 73: Papadakis, Panagiotis; Taroudakis, Michael; Sessarego, Jean-Pierre; Sanchez, Patrick. ‘Estimation of some geoacoustic parameters of a tank experiment by match field processing’. The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 123, issue 5, p. 3601. (Abstract only. Presented at 9th European Conference on Underwater Acoustics, Paris France.).
 • 74: Papaharilaou Y. , Y. Seimenis, J. Ekaterinaris, G. Georgiou, E. Eracleous, Β. Brott, A. Anayiotos. Sensitivity of hemodynamic parameters to waveform, flow division, and head rotation in the human carotid bifurcation. ASME 2008 Summer Bioengineering Conference, June 25-29, Marriott Resort, Marco Island, Florida, USA..  Read copy of the Article.
 • 75: Skarsoulis E. , G. Piperakis, M. Kalogerakis, H. Sagen, Ocean acoustic tomography: Travel-time inversion in the eastern Fram Strait, Proc. 9h Eur. Conf. Underwater Acoustics, M. Zakharia (Ed.), pp. 19-23, 2008..
 • 76: Skarsoulis E. , G. Piperakis: Sound-speed estimation from RAFOS transmissions, ACOUSTICS 08. Paris. (2008).
 • 77: Stamatopoulos Ch. , Y. Papaharilaou, E. Georgakarakos, D.S Mathioudakis, A. N Katsamouris: Particle Image Velocimetry in an abdominal aortic aneurysm model, Bioengineering 2008, Imperial College, London, UK..  Read copy of the Article.
 • 78: Stamatopoulos Ch., Papaharilaou Y., E. Georgakarakos, D.S. Mathioulakis, A.N. Katsamouris. Particle Image Velocimetry measurements in an abdominal aortic aneurysm model. Bioengineering 2008, Sept.18-19, London, U.K..  Read copy of the Article.
 • 79: Stefanakis, E., and Prastacos, P., 2008. ‘Development of a Coastal SDI Using GeoFOSS’. Proceedings 11th AGILE Conference, Girona, Spain, May 2008.
 • 80: Stéphanou A, E. Mylona, M. Chaplain and P. Tracqui. A computational model of cell migration coupling the growth of focal adhesions with oscillatory cell protrusions Journal of Theoretical Biology 253(4): 701-16, 2008..
 • 81: Stéphanou A, E. Mylona, M. Chaplain and P. Tracqui. A computational model of cell migration coupling the growth of focal adhesions with oscillatory cell protrusions J. Theor. Bio. 253(4): 701-16, 2008.
 • 82: Taroudakis M.I. . Modal Οbservables for Geoacoustic Inversion. Important Elements in: Geoacoustic Inversion, Signal Processing, and Reverberation in Underwater Acoustic 2008s" edited by Alex Tolstoy, Research Signpost pp. 105-128 (2008)..
 • 83: Tomai E., Herlin I., Berroir J.-P., and Prastacos P., 2008. ‘Ontology-based documentation of land degradation assessment from satellite images’, to appear in the International Journal of Remote Sensing 2008.
 • 84: Vavourakis V. , Y. Papaharilaou, J. A. Ekaterinaris. Fluid structure interaction computations in arterial geometries. 3rd ELEMBIO Meeting, Sept. 08, NTUA, Athens..
 • 85: Yahia, H., Turiel, A., Chrysoulakis, N., Grazzini, J., Prastacos, P. and I. Herlin, 2008. Application of the Multifractal Microcanonical Formalism to the Detection of Fire Plumes in NOAA-AVHRR Data. International Journal of Remote Sensing, 29, 4189 - 4205..  Read copy of the Article.
 • 86: Μαντέλας Λ., Πραστάκος Π., Χατζηχρήστος Θ., 2008, Μοντελοποίση Αστκής Επέκτασης χρησιμοποιώντας Κυψελοειδή Αυτόματα και Εξελιγμένα Ασαφή Συστήματα, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGI, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Αθήνα, Ελλάδα.  Read copy of the Article.
 • 87: Μητράκα, Z., Χρυσουλάκης, N. και Μ. Λιπάκης, 2008. Εφαρμογή επαγωγικών αλγορίθμων μάθησης για την αποτύπωση της ακτογραμμής με χρήση δορυφορικών καταγραφών. Στο CD ROM Πρακτικών του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGI), Αθήνα..  Read copy of the Article.
 • 88: Μητράκα, Ζ., Χρυσουλάκης, Ν. και Ι. Καμαριανάκης, 2008. Εκτίμηση της χωροχρονικής κατανομής του υετίσιμου νερού με χρήση δορυφορικών καταγραφών και δεδομένων ραδιοβολίσεων. Πρακτικά του ΙΧ ΕΜΤΕ Πανελληνίου – Διεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας (9th COMECAP 2008,). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρία, Θεσσαλονίκη (28 - 31Μαϊου)..  Read copy of the Article.
 • 89: Πανταζής A. , Ν. Α. Καμπάνης, Φ. Καραμπάς, Διάβρωση ακτών και περιβαλλοντικά φιλικές μέθοδοι προστασίας τους: Δράσεις του Ευρωπαϊκού προγράμματος BEACHMED-e για το χαρακτηρισμό του φαινόμενου της διάβρωσης σε Μεσογειακή κλίμακα, Πρακτικά 3ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-17 Μαρτίου 2008.
2007
 • 1: Alecu, C., Chrysoulakis, N., Oancea, S., and G. Stancalie, 2007. The georeferencing errors of satellite data in remote sensing applications. In: Bruzzone, L. (Editor), Image and Signal Processing for Remote Sensing XIII, Proceedings of SPIE. Vol. 6748, pp. 674810-1 – 674810-8..  Read copy of the Article.
 • 2: Alikakos N., P. Fife, G. Fusco, and C. Sourdis (2007), Singular Perturbation Problems Arising from the Anisotropy Grain Boundaries, J. Dyn. Diff. Equations 19, No.4, pp. 935-949..
 • 3: Alonso B. , R. Duran, G. Ercilla, D. Casas, A. Bernabeu, F. Estrada, M. Ferran, M. Nuez, J. Serra, X. Valois, A. Lamberti, L. Martinelli, D. Merli, M. Piemontese, P.-L. Aminti, G. Barbieri, A. Battistini, L. Cappietti, C. D’Eliso, E. Mori, M.-G. Tecchi, A. Petaccia, A. Greco, A. Maistri, P. Sammarco, S. Camilletti, R. Certain, N. Kotsovinos, Ch. Koutitas, V. Hrissanthou, P. Angelidis, M. Andreadaki, A. Georgoulas, A. Samaras, A. Valsamidis, E. Koutandos, Th. Karambas, N. Kampanis, Management of .
 • 4: Antonopoulou D.C , V.A Dougalis, "Finite element discretizations of the Parabolic Equation in an underwater variable bottom environment", in "Acoustics 2006" ed by M. Taroudakis and P. Papadakis, Greek Institute of Acoustics, Heraklion 2007.
 • 5: Arambatzis G. , P. Vavilis, I. Toulopoulos, J. Ekaterinaris, 2007: Implicit High-Order Time-Marching Schemes for the Linealized Euler Equations, AIAA Journal, Vol. 45, No 8, August 2007.
 • 6: Bakola S, Gregoriou GG, Moschovakis AK, Raos V, Savaki HE (2007) Saccade-related information in the superior temporal motion complex: quantitative functional mapping in the monkey. J Neurosci 27:2224-2229..  Read copy of the Article.
 • 7: Baude A, Bleasdale C, Dalezios Y, Somogyi P, Klausberger T (2007) Immunoreactivity for the GABAA receptor alpha1 subunit, somatostatin and Connexin36 distinguishes axoaxonic, basket, and bistratified interneurons of the rat hippocampus. Cereb Cortex 17:2094-2107..  Read copy of the Article.
 • 8: Baxevanis T. , Th. Katsaounis, 2007: Load capacity and rupture displacement in viscoelastic fiber bundles, Physical Review E, Vol. 75, no 4.
 • 9: Ben Salah, Y. Kamarianakis, S. Chlif and P. Prastacos (2007), Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis in Central Tunisia: Spatio-temporal dynamics. International Journal of Epidemiology, 36, 991-1000..  Read copy of the Article.
 • 10: Bona J.L , V.A Dougalis, D.E Mitsotakis, "Numerical solutions of KdV-KdV systems of Boussinesq equations: I. The Numerical scheme and generalized solitary waves" J. Math and Computers in Simulation, 74 (2007), 214-228.
 • 11: Chrysoulakis, N., Herlin, I., Prastacos, P., Yahia, H., Grazzini, J. and C, Cartalis, 2007. An improved algorithm for the detection of plumes caused by natural or technological hazards using AVHRR imagery. Remote Sensing of Environment, 108, 393 – 406..  Read copy of the Article.
 • 12: Dalezios Y, Papasozomenos B, Petrou P, Chalepakis G (2007) Ultrastructural localization of Fras1 in the sublamina densa of embryonic epithelial basement membranes. Arch Dermatol Res 299:337-343..  Read copy of the Article.
 • 13: Delis A.I. , M. Kazolea and N. Kampanis, Numerical modeling of the generation and propagation of long waves over complex domains, 14th ERCIM ENV Modeling Working Group, Thessaloniki, 3-4/9/07.
 • 14: Dougalis V.A , A. Duran, M.A Lopez-Marcos, D.E Mitsotakis, "A numerical study of the stability of solitary waves of the Bona-Smith family of Boussinesq systems", J. Nonlinear Science 17 (2007), 569-607.
 • 15: Dougalis V.A , D.E Mitsotakis, J-C Saut, "On some Boussinesq systems in two space dimensions: Theory and Numerical Analysis", ESAIM-Math. Modelling and Numer. Anal. 41 (2007), 825-854.
 • 16: Filippas S. , V. Maz'ya, A. Tertikas, 2007: Critical Hardy-Sobolev Inequalities, J. Math. Pures Appl. (9), 87(1), (2007), 37-56..
 • 17: Filippas S., L. Moschini, A. Tertikas, 2007: Sharp two-sided heat kernel estimates for critical Schrodinger operators on bounded domains, Comm. Math. Physics, 273, no. 1, (2007), 237--281..
 • 18: Gabrielides N. C. , A. I. Ginnis, P. D. Kaklis and M. I. Karavelas. G1-smooth Branching Surface Construction from Cross Sections. Computer-Aided Design, 39(8):639-651, August 2007..
 • 19: Hadjidimitrakis K, Moschovakis AK, Dalezios Y, Grantyn A (2007) Eye position modulates the electromyographic responses of neck muscles to electrical stimulation of the superior colliculus in the alert cat. Exp Brain Res 179:1-16..  Read copy of the Article.
 • 20: Jetzek F. , E. Mylona, D. Manoussaki, Prediction of potential locations of focal adhesions on the contour of adherent cells, 978-1-4244-2003-2/08, IEEE.
 • 21: Jinno S, Klausberger T, Marton LF, Dalezios Y, Roberts JD, Fuentealba P, Bushong EA, Henze D, Buzsaki G, Somogyi P (2007) Neuronal diversity in GABAergic long-range projections from the hippocampus. J Neurosci 27:8790-8804..  Read copy of the Article.
 • 22: Kalligiannaki E. , G.N Makrakis, 2007: Conservation equations for the semiclassical Schrodinger equation near caustics. Applicable Analysis, vol 86, no 8, 2007, pp 917-944.
 • 23: Kamarianakis Y. , A. Ben Salah, S. Chlif and P. Prastacos (2007) Risk maps for the study of Leishmaniasis in Central Tunisia. Proceedings of the 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science. Aalborg, Denmark, May 2007..
 • 24: Kamarianakis, Y., Feidas, H., Kokolatos, G., Chrysoulakis, N. and V. Karatzias, 2007. Validating remotely sensed rainfall estimates by using nonlinear mixed models and geographically weighted regression. XIIth Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA2007) International Conference, Chania (May 29 - June 1)..  Read copy of the Article.
 • 25: Kampanis N. A. , D. A. Mitsoudis, M. C. Drakopoulos, Benchmarking two simulation models for underwater and atmospheric sound propagation, Environmental Modelling & Software 22, 308-314, 2007..
 • 26: Kanas A. , C. Ioannidis, 2007: Stock Market and the Macroeconomy: A Regime Switching Approach, Economia Internazionale, Vol LX, No 2, May 2007.
 • 27: Kanas, C. Ioannidis, 2007: Stock Market and the Macroeconomy: A Regime Switching Approach, Economia Internazionale, Vol LX, No 2, May 2007.
 • 28: Karakatsani F. , C. Makridakis 2007: A posteriori estimates for approximations of time-dependent Stokes equations, IMA Journal of Numerical Analysis, 27, pp 741-764.
 • 29: Karambas Th. V. , E. V. Koutandos, N. A. Kampanis, ALS-A coastal engineering model for wave propagation, wave structure interaction and bed morphology evolution, 32nd IAHR Congress, Venice, Italy, 1-6 July 2007 (full paper available in CD-ROM)..
 • 30: Karambas Th. V., Koutandos E. V., Kampanis N. A., ALS-A coastal engineering model for wave propagation, wave structure interaction and bed morphology evolution, Proceedings of the 32nd IAHR (International Association of Hydraulic Engineering and Research) Congress, Venice, Italy, 1-6 July 2007 (full paper available in CD-ROM)..
 • 31: Katsoulakis M. , G. Kossioris, O. Lakkis, Noise regularization and computations for the 1-dimensional stochastic Allen-Cahn problem Interfaces Free Bound. 9 (2007), no. 1, 1—30.
 • 32: Koutantos E., Kazolea M., Barsos K., Kampanis N. A., Managerial strategy for the coastal zone aiming to the sustainable development of coastal areas: The European project BEACHMED-e, Integrated Water Resources Management, Hellenic Association for Water Resources Management, 143-150, Chania, Crete, Greece, June 2007 (in Greek)..
 • 33: Kouzoupis S, Papadakis P., Boura V., Xezonakis I., Kentouri M. Preliminary investigation on the sound production of two fish species: Sparus aurata and Dicentrarchus labrax. In proceedings of the 4th International conference on Bio-Acoustics, Proceeding of the Institute of Acoustics, Vol 29. Pt.3, pp 225-232, (2007)..
 • 34: Mantelas L., Hatzichristos Th., Prastacos P., 2007, A Fuzzy Cellular Automata Based Shell for Modeling Urban Growth – A Pilot Application in Mesogia Area. 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Aalborg University, Denmark.  Read copy of the Article.
 • 35: Mantelas L., Hatzichristos Th., Prastacos P., 2007, A Fuzzy Cellular Automata Based Shell for Modeling Urban Growth – A Pilot Application in Mesogia Area. 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Aalborg University, Denmark.
 • 36: Mitsoudis D. , 2007: Near- and Far-Field Boundary Conditions for a Finite Element Method for the Helmholtz Equation in Axisymmetric Problems of Underwater Acoustics, Acta Acustica United with Acustica, Vol 93, pp 888-898.
 • 37: Mylona E. , D. Manoussaki, F. Jetzek, “Substrate Rigidity Regulates Multiple Responces of Tumor Cells”, ASCB-ECF Summer Meeting, Dijon, France, June 2007..
 • 38: Mylona E., D. Manoussaki, and F. Jetzek. Substrate Rigidity Regulates Multiple Responses of Tumor Cells. Proceedings of the American Society for Cell Biology & European Cytoskeleton Forum, p. 23, Dijon, France, June, 2007..
 • 39: Otto F, Tzavaras AE, Continuity of velocity gradients in suspensions of rod-like molecules Communications in Mathematical Physics 277 (3): 729-758 FEB 2008.
 • 40: Papadakis J. S. and E. T. Flouri, “Geoacoustic inversions based on an Adjoint Parabolic Equation with a Neumann to Dirichlet Map Boundary Condition”, ACTA ACUSTICA united with ACUSTICA, vol. 93, 924-933, (2007)..
 • 41: Papadakis J. S. , E. T. Flouri, M. Meyer and J.-P. Hermand, “Geoacoustic Inversions via the Green’s Function of the Bottom”, 8th International Conference on Theoretical and Computational Acoustics, Heraklion, Crete, 25 July, 2007..
 • 42: Papadakis J. S. , J.-P Hermand, E. T Flouri and M. Meyer, “Geoacoustic adjoint-based inversion for a parabolic equation with a Neumann Dirichlet map bottom boundary condition”, 2nd International Conference on Underwater Acoustic Measurements: Technologies & Results, Heraklion, Crete, 25-29 June 2007.
 • 43: Papadakis P., Taroudakis M., Sanchez P., Sessarego J.-P, Identification of normal mode arrival times using data from a laboratory experiment. In proceedings of the 2nd International Conference on Underwater Acoustic Measurements: Technologies & results. pp. 1163-1168 (2007)..
 • 44: Papadakis, P. and Taroudakis M. “Estimation of Sea-Floor parameters by modal arrival measurements using data from a laboratory experiment” Proceedings of the ICA 07, CD Rom edition, Madrid (2007).
 • 45: Papadakis, P. And Taroudakis M.. Laboratory experiments for the calculation of the acoustic field in shallow water and long range. Ακουστική 2006 επιμέλεια έκδοσης Μιχάλης Ταρουδάκης και Παναγιώτης Παπαδάκης, pp. 391-398 (2007). .
 • 46: Papaharilaou Y. , Y. Seimenis, N. Pattakos, J. Ekaterinaris, G. Georgiou, E.Eracleous, C. Christou, Β. Brott, A. Anayiotos. Effect of head posture changes in the geometry and hemodynamics of a healthy human carotid bifurcation. ASME 2007 Summer Bioengineering Conference, abstract 176454, June 20-24, Keystone, Colorado, USA..  Read copy of the Article.
 • 47: Papaharilaou Y., J. Ekaterinaris, E. Manousaki and A. Katsamouris. A decoupled fluid structure approach of estimating wall stress in abdominal aortic aneurysms. Journal of Biomechanics, 2007, 40, 367–377. .  Read copy of the Article.
 • 48: Papaharilaou, Y., Manousaki, E., Ekaterinaris, J. A., and Katsamouris, A. N., “A De-Coupled Fluid Structure Approach in Estimating Wall Stress in Abdominal Aortic Aneurysms,” Journal of Biomechanics. Journal of Biomechanics, 2007, 40, 367–377..
 • 49: Petrou P, Chiotaki R, Dalezios Y, Chalepakis G (2007) Overlapping and divergent localization of Frem1 and Fras1 and its functional implications during mouse embryonic development. Exp Cell Res 313:910-920..  Read copy of the Article.
 • 50: Petrou P, Pavlakis E, Dalezios Y, Chalepakis G (2007) Basement membrane localization of Frem3 is independent of the Fras1/Frem1/Frem2 protein complex within the sublamina densa. Matrix Biol 26:652-658..  Read copy of the Article.
 • 51: Portilheiro M, Tzavaras A, Hydrodynamic limits for kinetic equations and the diffusive approximation of radiative transport for acoustic waves, Transactions of the American Mathematical Society 359 (2): 529-565 2007.
 • 52: Prastacos P. and Y. Kamarianakis (2007) Statistical models for urban traveler information and traffic management systems. ERCIM NEWS, 68, 32-33..
 • 53: Raos V, Evangeliou MN, Savaki HE (2007) Mental simulation of action in the service of action perception. J Neurosci 27:12675-12683..  Read copy of the Article.
 • 54: Russel D. , M. I. Karavelas and L. J. Guibas. A package for Exact Kinetic Data Structures and Sweepline Algorithms. Computational Geometry: Theory and Applications, Special Issue on CGAL, 38(1-2):111-127, September 2007..
 • 55: Sagen Hanne , Stein Sandven , Emmanuel Skarsoulis, George Piperakis, Michael Kalogerakis, Peter Worchester DAMOCLES: The Fram Strait Acoustic Tomography System. Second International Conference and Exhibition on Underwater Acoustic Measurements FORTH Crete June 2007.
 • 56: Stefanakis, E. and Prastacos, P.. 2007. Semantic-based spatial information infrastructures: integrating data and services into a single collection.. In Proceedings of the 23rd International Cartographic Conference, Moscow, Russia, August 2007..
 • 57: Sturm F. , N. Kampanis, Accurate Treatment of a general Sloping Interface in a Finite-Element 3D Narrow-Angle PE Model, Journal of Computational Acoustics, Vol 15 No3, 285-318.
 • 58: Taroudakis M. “Inversion Techniques for Ocean Acoustic Tomography and Bottom Classification Based on Normal-Mode Theory” Hydroacoustics, Annual Journal, Vol 10, pp 199-206 (2007). Keynote presentation στο 6th International Symposium on Hydroacoustics, Łeba, Poland (2007)..
 • 59: Tertikas and N. Zographopoulos, Best constants in the Hardy-Rellich Inequalities and Related Improvements, Adv. Math. 209 (2), (2007), 407–459..
 • 60: Tomai E. , P. Prastacos & M. Kavouras, "A Framework for Intensional and Extensional Integration of Geographic Ontologies", Transactions in GIS, 11(6): pp. 873-887, 2007.  Read copy of the Article.
 • 61: Tzagkarakis G, Taroudakis M.I. and Tsakalides, P. “A statistical geoacoustic inversion scheme based on a modified radial basis functions neural network” Journal of the Acoustical Society of America, Vol 122, pp 1959-1968 (2007)..
 • 62: Yahia, H., Turiel, A., Chrysoulakis N., Grazzini, J. Prastacos P., and I. Herlin, 2007. Multifractal pre-processing of AVHRR images to improve the determination of smoke plumes from large fires. In Proceeding of IEEE Geosciences and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2007), held in Barcelona (23 - 27 July)..  Read copy of the Article.
 • 63: Κουτάντος Ε. , Μ. Καζολέα, Κ. Βάρσος, Ν. Α. Καμπάνης, Διαχειριστική στρατηγική της παράκτιας ζώνης με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη παράκτιων περιοχών. Το ευρωπαϊκό έργο BEACHMED-e, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων με Βάση τη Λεκάνη Απορροής, Πρακτικά Συνεδρίου, Επιμέλεια: Γ. Π. Καρατζάς, Μ. Π. Παπάδοπούλου, Κ. Π. Τσαγκαράκης, 6ου Εθνικό Συνέδριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, Χανιά, Κρήτη, Ιούνιος 2007, 143-150..
 • 64: Παπαδάκης Μ. , Π. Κατώνης, Κ. Στεργιόπουλος, Ν. Καμπάνης, Δ. Χρηστάκης, Κ. Κονταξάκης, Η οσφυική λόρδωση σε σχέση με την οστεοπόρωση και την οστεοαρθροπάθεια, προφορική ανακοίνωση στο 33ο συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Μύκονος, 24-28/05/2007..
 • 65: Παπαχαριλάου Ι., Αικατερινάρης Ι. Η επιρροή των γεωμετρικών παραμέτρων στην αιμοδυναμική συμπεριφορά του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής. 2ο Συνέδριο ΕΛΕΜΒΙΟ, Ολυμπία 3-5/5 2007..
 • 66: Στεφανακης, Μ., Πραστάκος Π., 2007 Ανάπτυξη μεταδεδομένων παράκτιων περιοχών. Πρακτικά 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα (4-7 Οκτωβρίου).
 • 67: Χρυσουλάκης, N., Φείδας, X. και Δ. Βελιανίτης, 2007. Συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την υποστήριξη της ενιαίας διαχείρισης υδατικών πόρων: Το έργο REALDEMS. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (4-7 Οκτωβρίου)..  Read copy of the Article.
2006
 • 1: Akrivis G. , Ch. Makridakis, R. Nochetto, 2006: "A posteriori error estimates for the Crank-Nicolson method for parabolic equations". Math. Comp. 75 (2006), no. 254, 511--531 (electronic).
 • 2: Arambatzis, G., Vavilis, P., Toulopoulos, I., Ekaterinaris, J.A. "Implicit high-order time marching schemes for the linearized Euler equations". (2006) Collection of Technical Papers - 36th AIAA Fluid Dynamics Conference, 3, pp. 1679-1691.
 • 3: Athanasopoulos I. , L.A Cafarelli, 2006: "Optimal regularity of lower dimensional obstacle problems", Journal of Mathematical Sciences, Vol 192, No 9, 2006.
 • 4: Bakola S, Gregoriou GG, Moschovakis AK, Savaki HE (2006) Functional imaging of the intraparietal cortex during saccades to visual and memorized targets. Neuroimage 31:1637-1649..  Read copy of the Article.
 • 5: Bouchage G. , M. Taroudakis 2006: "Fluctuations of the modal arrival times due to linear internal waves: application to inversion". Journal of Computational Acoustics, Vol 14, No 4 (2006) pp 469-487.
 • 6: Bouchage G. and E.K. Skarsoulis, Single-hydrophone localization of an impulsive source in a stratified ocean, Proc. 8th Eur. Conf. Underwater Acoustics, S. M. Jesus and O. C. Rodríguez (Ed.), pp. 743-748, 2006.
 • 7: Christakos CN, Papadimitriou NA, Erimaki S (2006) Parallel neuronal mechanisms underlying physiological force tremor in steady muscle contractions of humans. J Neurophysiol 95:53-66..  Read copy of the Article.
 • 8: Chrysoulakis N. , H. Feidas, M. Abrams, 2006: "Digital elevation models generated from multispectral stereo satellite imagery", SPIE, The international Society for Optical Engineering, 10.1117/2.1200607.0306.  Read copy of the Article.
 • 9: Dougalis V.A , F. Sturm, G.E Zouraris, 2006: "Boundary conditions for the wide-angle pe at a sloping bottom", Proceedings of the English European Conference on Underwater Acoustics, 8th ECUA Portugal, 12-15 June 2006.
 • 10: Ekaterinaris, J.A., Ioannou, C.V. & Katsamouris, A.N. 2006, "Flow dynamics in expansions characterizing abdominal aorta aneurysms", Annals of Vascular Surgery, vol. 20, no. 3, pp. 351-359.
 • 11: Feidas, H. Kokolatos, G., Negri, A., Manyin, M. and N. Chrysoulakis, 2006. A TRMM-Calibrated infrared technique for rainfall estimation: Application on rain events over eastern Mediterranean. Advances in Geosciences, 7, 181 – 188..  Read copy of the Article.
 • 12: Kamarianakis Y. , A. Ben Salah, S. Chlif and P. Prastacos (2006) Risk maps for the study of Leishmaniasis in Central Tunisia. (In Greek) Proceedings of the 4th HELLASGIs Conference, National Polytechnic School of Athens, March 2006.  Read copy of the Article.
 • 13: Kamarianakis, Υ., Chrysoulakis, Ν., Feidas, H. and G. Kokolatos, 2006. Comparing rainfall estimates derived from rain gages and satellite images at the eastern Mediterranean region. In: Suarez, J. and B. Markus (Eds), Proceedings of the 9th AGILE Conference on Geographic Information Science: Shaping the future of Geographic Information Science in Europe, pp. 15 - 20..  Read copy of the Article.
 • 14: Kampanis, N.A. & Ekaterinaris, J.A. 2006, "A staggered grid, high-order accurate method for the incompressible Navier-Stokes equations", Journal of Computational Physics, vol. 215, no. 2, pp. 589-613..
 • 15: Karakatsani F. , Ch. Makridakis, 2006: "A posteriori estimates for approximations of time-dependent Stokes equations" IMA J Numer Anal, Advance Access published on December 11, 2006; doi: doi:10.1093/imanum/drl036.
 • 16: Kardamakis AA, Moschovakis AK (2006) Implications of interrupted eye-head gaze shifts for resettable integrator reset. Brain Res Bull 70:171-178..  Read copy of the Article.
 • 17: Kato R, Grantyn A, Dalezios Y, Moschovakis AK (2006) The local loop of the saccadic system closes downstream of the superior colliculus. Neuroscience 143:319-337..  Read copy of the Article.
 • 18: Katsounis Th. , O. Karakashian, 2006: "Numerical Simulation of Incompressible Fluid Flow using Locally Solenoidal Elements", Computers and Mathematics with Applications, vol 51, pp. 1551-1570, 2006.
 • 19: Koutandos E. V , P.E Prinos, N. Kampanis, 2006: " Πειραματική μελέτη των ασκούμενων πιέσεων λόγω κυματισμών σε σταθερή ημιβυθισμένη κατασκευή ορθογωνικής διατομής", 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΥΕ, Τόμος Β, 979-986, Ξάνθη 2006..
 • 20: Koutandos E.V., Prinos P.E., 2006, "An experimental study of the open channel flow in the vicinity of a permeable rubble mound weir", International Conference ‘Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, vol. of abstracts pp. 223 (full paper available in CD-ROM)..
 • 21: Koutandos E.V., Prinos P.E., Koutitas C.G., 2006, "2DV hydrodynamics of emerged rubble mound breakwaters", International Conference ‘Hydroscience-2006’, Philadelphia, U.S.A, vol. of abstracts pp. 277-278 (full paper available in CD-ROM).
 • 22: Koutandos E.V., Prinos P.E., Koutitas C.G., 2006, "2DV wave interaction with submerged impermeable orthogonal breakwaters", International Conference ‘Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, vol. of abstracts pp. 224 (full paper available in CD-ROM)..
 • 23: Koutandos E.V., Prinos P.E., Koutitas C.G., 2006, "Permeability effects on breaking waves over submerged rubble mound breakwaters", International Conference ‘Hydroscience-2006’, Philadelphia, U.S.A, vol. of abstracts pp. 211-212 (full paper available in CD-ROM)..
 • 24: Lakkis O. , Ch. Makridakis, 2006: "Elliptic reconstruction and a posteriori error estimates for fully discrete linear parabolic problems".Math. Comp. 75 (2006), no. 256, 1627--1658 (electronic)..
 • 25: Makridakis Ch. , R. Nochetto, "A posteriori error analysis for higher order dissipative methods for evolution problems". Numer. Math. 104 (2006), no. 4, 489--514..
 • 26: Mylona E. , K.A Jones, S. Mills, G. Pavlath 2006: "CD44 Regulates Myoblast Migration and Differentiation", Journal of Cellular Physiology, 209:314-321 (2006).
 • 27: Nikolakopoulos, K. G. and N. Chrysoulakis, 2006. Updating the 1:50.000 topographic maps using ASTER and SRTM DEM. The case of Athens, Greece.In: Ehlers, M. (Editor), Proceedings of Remote Sensing, an SPIE Europe Event: Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology III, 11-16 September 2006, Stockholm, Sweden..  Read copy of the Article.
 • 28: Nikolakopoulos, K., Kamaratakis, E. and N. Chrysoulakis, 2006. SRTM vs ASTER Elevation Products. Comparison for two regions in Crete, Greece. International Journal of Remote Sensing, 27, 4819-4838..  Read copy of the Article.
 • 29: Papadakis John S. , Evangelia T. Flouri, Matthias Meyer, Jean-Pierre Hermand 2006: "Analytic derivation of adjoint nonlocal boundary conditions for a stratified ocean bottom in parabolic approximation", J. Ac. Soc. Am. Vol. 119, No 5, Pt 2, May 2006.
 • 30: Papadakis P., Taroudakis M., Sanchez P., Sessarego J.-P. "Time and frequency measurements using scaled laboratory experiments of shallow water acoustic propagation". In Proceedings of the 8th European Conference on Underwater Acoustics 2006, Carvoeiro, pp 453-458, (2006)..
 • 31: Papaharilaou Y. and J. Ekaterinaris. "The Influence of Asymmetric Inflow in Abdominal Aortic Aneurysm Hemodynamics". European Conference on Computational Fluid Dynamics ECCOMAS CFD 2006. Sep. 2006, Delft, The Netherlands..  Read copy of the Article.
 • 32: Papaharilaou Y. , J. Ekaterinaris, E. Karatsis. "The influence of 3D geometry on abdominal aortic aneurysm wall stress". 5th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, July 31st – August 4th, 2006. Journal of Biomechanics 2006; Vol. 39 Suppl. 1, page S273 (Invited).  Read copy of the Article.
 • 33: Papaharilaou Y. , J. Ekaterinaris., A. Katsamouris. "A computational model for endovascular graft sizing in abdominal aortic aneurysms". 5th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, July 31st – August 4th, 2006. Journal of Biomechanics 2006; Vol. 39 Suppl. 1, page S275 (Invited).  Read copy of the Article.
 • 34: Piperakis G.S. , E.K. Skarsoulis & G.N. Makrakis, "Rytov approximation of tomographic receptions in weakly range-dependent ocean environments", J. Acoust. Soc. Am. 120(1), July 2006, pp. 120-134..
 • 35: Raos V, Umilta MA, Murata A, Fogassi L, Gallese V (2006) Functional properties of grasping-related neurons in the ventral premotor area F5 of the macaque monkey. J Neurophysiol 95:709-729..  Read copy of the Article.
 • 36: Sfyrakis C.A , V.A Dougalis, 2006: "A fast numerical method for a Simplified Phase Field Model", Proceedings of the 7th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering, Nymphaio, Greece, 8-11/9/05, Copyright 2006 by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
 • 37: Skarsoulis E.K. , M.A. Kalogerakis, "Two-hydrophone localization of a click source in the presence of refraction", Applied Acoustics, Vol. 67, pp. 1202-1212, 2006..
 • 38: Stathopoulou, M, Cartalis, C. and N. Chrysoulakis, 2006. Using midday surface temperature to estimate Cooling Degree-Days from NOAA-AVHRR thermal infrared data: An application for Athens, Greece. Journal of Solar Energy, 80, 414 - 422..  Read copy of the Article.
 • 39: Taroudakis M. "Acoustical methods for the monitoring of the marine environment with applications to shallow water" in Proceedings of the TecniAcustica CD-ROM edition, pp 1-7 (2006)..
 • 40: Taroudakis M.I. , Tzagkarakis G. , Tsakalidis P. "Classification of acoustic signals using the statistics of the 1-D wavelet transform coefficients" Journal of the Acoustical Society of America Vol. 119, pp 1396-1405 (2006)..
 • 41: Taroudakis M.I., Tzagkarakis, G. and Tsakalides, P. "Characterization of an under­water acoustic signal using the statistics of the wavelet sub-band coefficients" in Theoretical and Computational Acoustics 2005, edited by A. Tolstoy, E-C Shang and Y-C Teng, World Scientific, pp 167-174 (2006)..
 • 42: Tertikas A. , J. Chabrowski, S. Filippas, "Positive solutions of a Neumann Problem with competing critical nonlinearities", Topol. Methods Non. Anal. 28(2006), 1-31.
 • 43: Tertikas A. , S. Filippas, V.G. Maz'ya ,  "On a question of Brezis and Marcus", Calc.Var.Patial Differential Equations 25,4 (2006), 491-501..
 • 44: Tertikas A. ,  G. Barbatis, "On a class of Rellich inequalities",   J. Comput. Applied Math. 194(2006), 156-172..
 • 45: Tomai E., and Prastacos P., A framework for intensional and extensional integration of geographic ontologies, 9th AGILE Conference on Geographic Information Science, Visegrad, Hungary, April 19 – 22, 2006.  Read copy of the Article.
 • 46: Tomai E., Michael S., and Prastacos P., An Ontology-based Web-portal for Tourism, 2nd International Workshop on Web Portal-based Solutions for Tourism and other business areas, Münster, Germany, 20 September 2006.
 • 47: Toulopoulos, I. & Ekaterinaris, J.A. 2006, "High-order discontinuous Galerkin discretizations for computational aeroacoustics in complex domains", AIAA Journal, vol. 44, no. 3, pp. 502-511.
 • 48: Κουτάντος Ε.Β., Πρίνος Π.Ε., Κουτίτας Χ.Γ., 2006, "Κατακόρυφα διδιάστατη αλληλεπίδραση κυματισμών με πορώδη κυματοθραύστη ορθογωνικής διατομής", 10ο πανελλήνιο συνέδριο Ε.Υ.Ε., Ξάνθη, τόμος Β, σελ. 987-994..
 • 49: Παπαχαριλάου Ι., Αικατερινάρης Ι.Α., Μανουσάκη E., Ε. Γεωργακαράκος, Κατσαμούρης Α. "In vivo γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής". 10ο Πανελλήνιο συνέδριο αγγειοχειρουργικής-αγγειολογίας, 2006..
 • 50: Παπαχαριλάου Ι., Παττακός Ν., Αικατερινάρης Ι. "Η επιρροή της ασύμμετρης εισροής στην αιμοδυναμική συμπεριφορά του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής". Ροή 2006. Πάτρα 1-3/11/2006.
 • 51: Φείδας, X., Κοκολάτος, Γ., Negri, A., Manyin, M., και N. Χρυσουλάκης, 2006. Βαθμονόμηση και εφαρμογή μιας υπέρυθρης δορυφορικής τεχνικής εκτίμησης της βροχόπτωσης για την περιοχή της Μεσογείου. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρία, Αθήνα (24-26 Μαϊου)..  Read copy of the Article.
 • 52: Χρυσουλάκης, N., Φείδας, X. και Δ. Βελιανίτης, 2006. Συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την υποστήριξη της ενιαίας διαχείρισης υδατικών πόρων: Το έργο REALDEMS. Στο CD ROM Πρακτικών του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGI), Αθήνα..  Read copy of the Article.
2005
 • 1: Avsic T. , U. Send, E.K Skarsoulis, 2005: "Six years of tomography observation in the central Labrador sea", Proceedings of the International Conference ‘Underwater Acoustic Measurements: Technologies and Results’, Heraklion, Crete, Greece, June 28th-July 1st 2005.
 • 2: Babuška I. , R. Tempone, G.E Zouraris, 2005: "Solving elliptic boundary value problems with uncertain coefficients by the finite element method: the stochastic formulation", Comput. Methods Appl. Mech. Engrg 194 (2005), 1251-1294.
 • 3: Bloquet S., Faiget L., Aujard C., Vallet J., Prastacos P., Vincent B. and Champelovier P., 2005. "Gipsynoise: A GIS tool adapted to the European Directive on Assessment and Management of Environmental Noise 2002/49/CE- Demonstrative Tool", International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Rio de Janeiro, Brazil.
 • 4: Chrysoulakis, N., Adaktylou, N. and C. Cartalis, 2005. Detecting and Monitoring Plumes caused by Major Industrial Accidents with JPLUME, a new Software Tool for low resolution Image Analysis. Environmental Modelling & Software, 10, 1486 - 1494..  Read copy of the Article.
 • 5: Chrysoulakis, N., Diamandakis, M., and P. Prastacos, 2005. GIS Integration of ASTER stereo imagery for the support of Watershed Management. Global Nest: The International Journal, 5, 47 - 56..  Read copy of the Article.
 • 6: Dall'erba S. , Y. Kamarianakis, J. LeGallo, M. Plotnikova 2005: "Regional Conductivity Differentials in Three New Member Countries: What can we learn from the 1986 Enlargement to the South?", In: The Review of Regional Studies, Vol 35, No 1, pp. 97-116.
 • 7: Delis A.I , Th. Katsaounis, 2005: "Numerical Solution of the two-dimensional Shallow Water Equations by the application of Relaxation methods", Applied Mathematical Modelling 29 (2005), pp 754 – 783.
 • 8: Feidas, H. Kokolatos, G., Negri, A., Manyin, M. and N. Chrysoulakis, 2005. A TRMM-Calibrated infrared technique for rainfall estimation: Application on rain events over eastern Mediterranean. In: Kotrovi V. (Ed): Proceedings of the 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms. European Geosciences Union (in press)..  Read copy of the Article.
 • 9: Flouri E. T., Ekaterinaris J. A., Kampanis N. A., High-order accurate numerical schemes for the parabolic equation, J. Comp. Acoustics 13, No 4, 613-639, 2005..
 • 10: Flouri E.T, J.A. Ekaterinaris, N.A Kampanis, 2005: "High-order accurate numerical schemes for the parabolic equation", Journal of Computational Acoustics, Vol 13, No 4, pp 613-639.
 • 11: Grazzini, J. and N. Chrysoulakis, 2005. Extraction of Surface Properties from a High Accuracy DEM Using Multiscale Remote Sensing Techniques. In: Hřebiček, J. and Ráček, J. (Eds): Proceedings of the 19th International Conference: Informatics for Environmental Protection – EnviroInfo2005, Masaryk University in Brno, Vol. 1, pp. 352 - 356..  Read copy of the Article.
 • 12: Grazzini, J., Turiel A., Yahia H., "Presegmentation of high-resolution satellite images with a multifractal reconstruction scheme based on an entropy criterium", Proc. of IEEE ICIP, vol. 1, pp.649-652, 2005..
 • 13: Gregoriou GG, Luppino G, Matelli M, Savaki HE (2005) Frontal cortical areas of the monkey brain engaged in reaching behavior: a (14)C-deoxyglucose imaging study. Neuroimage 27:442-464..  Read copy of the Article.
 • 14: Kamarianakis Y. , A. Kanas, P. Prastacos 2005: "Modelling Traffic Volatility Dynamics in a Dynamic Network " Journal of the Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, No 1923, pp. 18-27.  Read copy of the Article.
 • 15: Kamarianakis Y. , P. Prastacos 2005, Spatial Time-Series Modeling: A review of the proposed methodologies, In Troppen, F. and Paihno, M., (eds)Proceedings of the 8th AGILE Conference on Geographic Information Science, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal,167-176.  Read copy of the Article.
 • 16: Kamarianakis Y. , P. Prastacos 2005: "Space - Time modeling of Traffic Flow", Computers and Geosciences 31 (2005), pp. 119-133.  Read copy of the Article.
 • 17: Kampanis N. A. , 2005: "A finite element method for the parabolic equation in aero acoustics coupled with a non local boundary condition for an inhomogenous atmosphere", Journal of Computational Acoustics, Vol 13, No 4, pp. 569-584.
 • 18: Kampanis N.A , J.A Ekaterinaris, 2005: "A high accuracy staggered grid method for incompressible flow", Proceedings of 5th GRACM, International Congress on Computational Mechanics, Limassol, 29th June – 1st July 2005.
 • 19: Kanas A. , 2005: "Regime linkages between the Mexican currency market and emerging equity markets", Economic Modelling 22 (2005), pp. 109-125.
 • 20: Kanas A. , G. Tsiotas 2005: "Real interest rates linkages between the USA and the UK in the postwar period", International Journal of finance and economics 10 (2005), pp/ 251-262.
 • 21: Kanas A. 2005: "Pure Contagion Effects in International Banking: The Case of BCCI’s Failure", Journal of Applied Economics, Vol III, #1 2005, pp. 101-123.
 • 22: Kanas, A., 2005. Nonlinearity in the stock price-dividend relation, Journal of International Money and Finance, forthcoming, 2005..
 • 23: Kanas, A., 2005. Real or Monetary? The US/UK real exchange rate, 1921-2002, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 15, 2005, pp.21-38..
 • 24: Kanas, A., 2005. Regime linkages in the US/UK real exchange rate - the real interest rate differential relation, Journal of International Money and Finance, forthcoming, Special Issue, 2005..
 • 25: Katsaounis Th. , K. Simeoni, 2005: "First and Second Order Error Estimates for the Upwind Source at Interface Method", Mathematics of Computation, Vol 74, No 249, pp103-122.
 • 26: Kotzinos, D., Konstantinou, G. and N. Chrysoulakis, 2005. Servicing Environmental E-Learning (E2-Learning): using Geographic Information and Remote Sensing Web Services to support E2-Learning. In: Hřebiček, J. and Ráček, J. (Eds): Proceedings of the 19th International Conference: Informatics for Environmental Protection – EnviroInfo2005, Masaryk University in Brno, Vol. 2, pp. 804 - 808..  Read copy of the Article.
 • 27: Moon K-S , A. Szepessy, R. Tempone, G.E Zouraris, 2005: "Convergence Rates for Adaptive Weak Approximation for Stochastic Differential Equations", Stochastic Analysis and Applications, 23: 511-558, 2005.
 • 28: Papadakis J.S , E. Flouri, 2005: "A Neumann Dirichlet Map for the Bottom Boundary of a stratified sub-bottom region in parabolic approximation", Proceedings of the International Conference ‘Underwater Acoustic Measurements: Technologies and Results’, Heraklion, Crete, Greece, June 28th-July 1st 2005, abstract.
 • 29: Papadakis P. , M. Taroudakis, P. Sanchez, J-P Sessarego, 2005: "Scaled Laboratory Experiments of Shallow Water Acoustic Propagation", Forum Acusticum, Budapest 2005.
 • 30: Papadakis P. 2005. "Experimental procedures for the calculation of the reflection coefficient for seafloor models with oblique interface between layers" Proceedings of the International Conference ‘Underwater Acoustic Measurements: Technologies and Results’, Heraklion, Crete, Greece, June 28th-July 1st 2005.
 • 31: Papaharilaou Y. , J. Ekaterinaris, E. Manousaki and A. Katsamouris., 2005: "Stress analysis in abdominal aortic aneurysms applying flow induced wall pressure". Proceedings of 5th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Nicosia, Cyprus, June 29- July 1 2005. 537-544..  Read copy of the Article.
 • 32: Papaharilaou Y., J. Ekaterinaris, E. Manousaki and A. Katsamouris. A decoupled fluid structure approach of estimating wall stress in abdominal aortic aneurysms. Proceedings of the ASME 2005 Summer Bioengineering Conference, abstract 307124, Vail, CO, June 22-26, 2005..  Read copy of the Article.
 • 33: Papaharilaou Y., J. Ekaterinaris, E. Manousaki and A. Katsamouris. Image-based computational fluid dynamics and structural analysis in abdominal aortic aneurysms. Proceedings of 1st International Conference on Experiments/Process/System/Modeling/ Simulation/Optimization, Athens, 6-9 July, 2005..  Read copy of the Article.
 • 34: Sfyrakis Chr.A. , V.A Dougalis, 2005: "A Fast Numerical Method for a Simplified Phase Field Model". Proceedings of the 7th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering, September 26, 2005.
 • 35: Skarsoulis E.K , M.A Kalogerakis, 2005: "Ray-theoretic localization of an impulsive source in a stratified ocean using two hydrophones", Journal of Acoustical Society of America, 118 (5), November 2005, 2934-2943.
 • 36: Stathopoulou, M, Cartalis, C. and N. Chrysoulakis, 2005. Using midday surface temperature to estimate Cooling Degree-Days from NOAA-AVHRR thermal infrared data: An application for Athens, Greece. Journal of Solar Energy (in press)..  Read copy of the Article.
 • 37: Turiel A., Grazzini J. & Yahia H., "Multiscale techniques for the detection of precipitation using thermal IR satellite images", IEEE Letters on Geoscience and Remote Sensing, 2(4):447-450, 2005..
2004
 • 1: Akrivis G. and Ch. Makridakis, “Galerkin time-stepping methods for nonlinear parabolic equations”, G. Akrivis and Ch. Makridakis, ESAIM:Math. Mod. & Num.Anal., Vol.38, No2, 2004, 261-289..
 • 2: Antonopoulou D.C , V.A Dougalis, 2004: "Finite Element Discretization of the Parabolic Equation in an Underwater Variable Bottom Environment", Proceedings of the 6th International Workshop on Advances in Scattering and Bionelical Engineering (D.I Fotiadis, C.V Massalas eds), World Scientific, 2004.
 • 3: Arvanitis Ch. , Ch. Makridakis and A. Tzavaras, “Stability and convergence of a class of finite element schemes for hyperbolic systems of conservation laws”, SIAM J. Numer. Anal., Vol. 42, 1357-1393..
 • 4: Babuska I. , R. Tempone, G. Zouraris “Galerkin finite element approximations of stochastic elliptic partial differential equations”, SIAM J. Numer. Analysis, Vol. 42, No.2, pp.800-825, 2004.
 • 5: Barbatis G. , S. Filippas and A. Tertikas: “A unified approach to improved Lp Hardy inequalities with best constants”, Trans. of AMS, Vol. 356, No. 6, 2169-2196..
 • 6: Barbatis G. , S. Filippas and A. Tertikas: “Critical heat kernel estimates for Schroedinger operators via Hardy-Sobolev inequalities”, J. of Functional Anal. 208, 1-30..
 • 7: Baxevanis Th. , Th. Katsaounis and A. Tzavaras, “A finite element method for computing shear band formation”,Hyperbolic Problems: Theory, Numerics, Applications (Proceedings HYP2004)..
 • 8: Blecic, A. Cecchini, P. Prastacos, G. Trunfio, E. Verigos, 2004: "Modelling Urban Dynamics with Cellular Automata: A Model of the City of Heraklion". In F. Toppen, P. Prastacos (eds) 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, 29 April – 1 May 2004, University of Crete Press, Heraklion, Greece, pp. 313 – 323.
 • 9: Cartalis C. , N. Chrysoulakis, H. Feidas, N. Pitsitakis, 2004: "Categorization of Cold Period Weather types in Greece on the Basis of the Photointerpretation of NOAA/AVHRR imagery", International Journal of Remote Sensing, 25, pp. 2951 – 2977.
 • 10: Chrysoulakis N. , C. Opie, 2004: "Using NOAA and FY imagery to track toxic plumes caused by the 2003 bombing of Baghdad", International Journal of Remote Sensing, 25, pp 5247 – 5254.
 • 11: Chrysoulakis N. , M. Abrams, H. Feidas, D. Velianitis, 2004: "Analysis of the ASTER Multispectral Stereo Imagery to Produce DEM and Land Cover Databases for Greek Islands: The REALDEMS Project.", In, P. Prastacos, U. Cortes, J.L De Leon, M. Murillo (Eds): Proceedings of the e-Environment: Progress and Challenge, pp. 411 – 424.
 • 12: Chrysoulakis N. , M. Spiliotopoulos, H. Feidas, C. Domenikiotis, N. R Dalezios, 2004: "Estimation of Atmospheric Static Stability with the Use of Satellite Remote Sensing". In: Proceedings of 7th Panhellenic (International) Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics. Hellenic Meteorological Society, Cyprus Meteorological Association, Cyprus Meteorological Service, University of Cyprus, Nicosia..
 • 13: Chrysoulakis N. , P. Prastacos, C. Cartalis, 2004: "Development of a decision Support tool for Technological Risk Management with Remote Sensing and GIS". In: L. Hilty, E. Seifert, R. Treibert (eds): Information Systems for Sustainable Development Idea Group, pp. 342 – 353.
 • 14: Chrysoulakis N. , P. Prastacos, C. Cartalis, 2004: "Estimation and Mapping of the Spatial distribution of total solar irradiance at Heterogeneous surfaces". In: N. Zouros (Editor), Proceedings of 7th Panhellenic Geographical Conference of the Hellenic Geographical Society, Vol. 1, pp. 66-73..
 • 15: Chrysoulakis N. , Y. Kamarianakis, Y. Farsari, M. Diamantakis, P. Prastacos, 2004: "Combining satellite and socioeconomic data for Land Use Models estimation". In: R. Goossens (Editor), Proceedings of 3rd Workshop of EARSeL Special Interest Group on Remote Sensing for Developing Countries..
 • 16: Chrysoulakis N., M. Diamantakis, P, Prastacos, 2004: "GIS based estimation and mapping of local level of daily irradiation on inclined surfaces". In: F. Toppen, and P. Prastacos (Eds), Proceedings of the 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, pp. 587 – 597..
 • 17: Delis A.I. , Th. Katsaounis, “A generalized relaxation method for transport and diffusion of pollutant models in shallow water”, Comp. Methods in Appl. Math., Vol.4 (2004), No.4, 410-430..
 • 18: Dougalis V.A , D.E Mitsotakis, 2004: "Solitary Waves of the Bona – Smith System", Proceedings of the 6th International Workshop on Advances in Scattering and Bionelical Engineering (D.I Fotiadis, C.V Massalas eds), World Scientific, 2004.
 • 19: Ekaterinaris J. “High-order accurate numerical solutions of incompressible flows with the artificial compressibility method”, Int’l Journal for Numer. Methods in Fluids.
 • 20: Ekaterinaris J. “Performance of High-Order-Accurate, Low-Diffusion Numerical Schemes for Compressible Flow”, AIAA Journal, Vol. 42. No.3, 493-500, 2004..
 • 21: Ekaterinaris J. “Prediction of active flow control performance on airfoils and wings”, Aerospace Science & Technology 8, 401-410, 2004..
 • 22: Farsari Y. , P. Prastacos 2004: "GIS Apllications in the Planning and Management of Tourism." In A. Lew, M. Hall, A. Williams (eds) A Companion to Tourism, pp. 596 – 607.
 • 23: Filippas S. , V.G. Maz’ya and A. Tertikas: “Sharp Hardy-Sobolev inequalities”, C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339 (2004) 483-486..
 • 24: Grantyn A, Moschovakis AK, Kitama T (2004) Control of orienting movements: role of multiple tectal projections to the lower brainstem. Prog Brain Res 143:423-438..  Read copy of the Article.
 • 25: Ikehata M., G. N. Makrakis, G. Nakamura, , “Inverse boundary problem for ocean acoustics using point sources”, Math. Methods in Appl. Sci., 27, 2004, 1367-1384..
 • 26: Kamarianakis Y. , D. Kotzinos, P. Prastacos 2004: "Bivariate Traffic Relations: a Space-Time Modelling Approach", 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, 29 April – 1 May 2004, Heraklion, Greece, Parallel Session 5.2 – Urban Modelling II, pp. 465 – 474..
 • 27: Kamarianakis Y. , J. Le Gallo, 2004: "Exploratory Spatial Data Analysis and Spatial Econometric Modeling for the Study of Regional Productivity Differentials in European Union From 1975 to 2000", 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, 29 April – 1 May 2004, Heraklion, Greece. Parallel Session 4.3 – Environmental Modelling, pp 425-434.
 • 28: Kamarianakis Y. , P. Prastacos, 2003: "Forecasting Traffic Flow Conditions in an Urban Network: Comparison of Multivariate and Univariate Approaches" in, Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board, Number 1857, pp. 77-84.
 • 29: Kampanis N. , J. Ekaterinaris, “A staggered grid high-order accurate method for incompressible viscous flow”, AIAA-2004-0432.
 • 30: Kanas Angelos , 2004: "Regime linkages between the Mexican Currency market and Emerging Equity Markets", Economic Modelling 22(2005), pp 109 – 125.
 • 31: Karakashian O. and Ch. Makridakis, “Convergence of a continuous Galerkin method with mesh modification for nonlinear wave equations”, Math. Of Comput. Vol. 74, No. 249, 85-102..
 • 32: Katsaounis Th. , B. Perthame, , C. Simeoni, “Upwinding sources at interfaces in conservation laws”, Appl. Math. Letters 17 (2004) 309-316..
 • 33: Kollias Andreas , Kathy Kikis, 2004: "Students’ level of Satisfaction with an On – line Seminar Based on a Social – constructivist Pedagogic Design",.
 • 34: Kotzinos D. , N. Chrysoulakis, 2004: "GIS Web Services and Satellite Imaging as a framework for Environmental Monitoring: The design and Implementation of a Vegetation Indices calculation test case". In: M.O Altan (Editor), The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences: DVD-ROM of Proceedings of the XXth Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Vol XXXV, Part B..
 • 35: Kotzinos D. , P. Prastacos, “Use of a Web-based GIS for real-time traffic information fusion and presentation over the Internet, AGILE Conference on Geographic Information Science, 29/4-1/5/2004.
 • 36: Ma Yue , Angelos Kanas 2004: " Intrinsic Bubbles Revisited: Evidence from Nonlinear Co-integration and Forecasting" Journal of Forecasting, J. Forecast 23, pp 237 – 250. Published online http://www.interscience.wiley.com.
 • 37: Makrakis G. N. , E.K. Skarsoulis, 2004: "Asymptotic Approximation of Ocean – Acoustic Pulse Propagation in the Time Domain", Journal of Computational Acoustics, Vol. 12, No 2 (2004), pp 197 – 215..
 • 38: Moschovakis AK, Gregoriou GG, Ugolini G, Doldan M, Graf W, Guldin W, Hadjidimitrakis K, Savaki HE (2004) Oculomotor areas of the primate frontal lobes: a transneuronal transfer of rabies virus and [14C]-2-deoxyglucose functional imaging study. J Neurosci 24:5726-5740..  Read copy of the Article.
 • 39: Papadakis P. , A. Aubret, J. Clerget 2004: "On the Local Nature of the Reflection of Acoustic Waves from a Two-Layered Sea Floor with Oblique Interface. Part I: Theoretical Considerations." Proceedings of the 7th European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2004, Delft, The Netherlands, 5-8 July 2004..
 • 40: Papadakis P. , J-P Sessarego, P. Sanchez 2004: "On the Local Nature of the Reflection of Acoustic Waves from a Two-Layered Sea Floor with Oblique Interface. Part II: Experimental Validation", Proceedings of the 7th European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2004, Delft, The Netherlands, 5-8 July 2004.
 • 41: Plexousakis M. , G. Zouraris, “On the construction and analysis of high order locally conservative finite volume-type methods for one-dimensional elliptic problems”, SIAM J. Numer. Analysis, Vol. 42, No.3, 1226-1260, 2004..
 • 42: Prastacos P. , V. Prinet 2004: "ANFAS: A Decision Support System for Simulating River Floods." In F. Toppen, P. Prastacos (eds) 7th AGILE Conference on Geographic Information Science, 29 April – 1 May 2004, University of Crete Press, Heraklion, Greece, pp. 63-72.
 • 43: Prastacos P. , W. Castaings, N. Courois, L. Houdry, V. Tran, 2004: " ANFAS: A Decision Support System for Flood Risk Assessment" In: P. Pratsacos, U. Cortes, J.L.D de Leon, M. Murillo (eds) e-Environment: Progress and Challenges, Instituto Politechnico Nacional, Mexico.
 • 44: Raos V, Evangeliou MN, Savaki HE (2004) Observation of action: grasping with the mind's hand. Neuroimage 23:193-201..  Read copy of the Article.
 • 45: Raos V, Umilta MA, Gallese V, Fogassi L (2004) Functional properties of grasping-related neurons in the dorsal premotor area F2 of the macaque monkey. J Neurophysiol 92:1990-2002..  Read copy of the Article.
 • 46: Skarsoulis E. , B.D Cornuelle, 2004: "Travel-time Sensitivity Kernels in Ocean Acoustic Tomography", Journal of Acoustical Society of America 116 (1), July 2004, pp 227-238.
 • 47: Skarsoulis E. , U. Send, G. Piperakis, P. Testor, 2004: "Acoustic Thermometry of the Western Mediterranean Basin " Journal of Acoustical Society of America 116 (1), August 2004, pp 790-798.
 • 48: Skarsoulis E.K , A. Frantzis, M. Kalogerakis, 2004: " Passive Localization of Pulsed Sound Sources with a 2-Hydrophone Array", Proceedings of the 7th European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2004, Delft, The Netherlands, 5-8 July 2004.
 • 49: Skarsoulis E.K , A. Frantzis, M. Kalogerakis, 2004: " Passive Localization of Pulsed Sound Sources with a 2-Hydrophone Array", Proceedings of the 7th European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2004, Delft, The Netherlands, 5-8 July 2004.
 • 50: Skarsoulis E.K , U. Send, G. Piperakis 2004: "Ocean Acoustic Tomography in the Western Mediterranean Sea ", Proceedings of the 7th European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2004, Delft, The Netherlands, 5-8 July 2004.
 • 51: Taroudakis M. , G. Tzagkarakis 2004: "Acoustic Signal Representation by the Statistical Distribution of the Wavelet Subband Coefficients for Tomographic Inversion", Proceedings of the 7th European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2004, Delft, The Netherlands, 5-8 July 2004..
 • 52: Taroudakis M. , G. Tzagkarakis 2004: "On the Use of the Reassigned Wavelt Transform for Mode Identification", Journal of Computational Acoustics, Vol 12, No 2 (2004) pp. 175 – 196.
 • 53: Taroudakis M.I and Tzagarakis G.: Acoustic characterization of an underwater acoustic signal by means of the statistical distribution of the wavelet sub-band coefficients, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2004, Πρακτικά Συνεδρίου pp. 285-292 (2004). .
 • 54: Toulopoulos I. , J. Ekaterinaris, “Discontinuous Galerkin Discretizations for viscous flow problems in complex domains”, American Institute of Aeronautics & Astronautics, 2004..
 • 55: Vairaktaris E. , I. Vardoulakis, E. Papamichos, V. Dougalis, 2004: "Subsidence diffusion – convection. II. The Inverse Problem", Computational Methods Applied Mech. Engrg 193 (2004), pp: 2761 – 2770.
 • 56: Σκαρσουλής Ε. , Α. Φραντζής, Μ. Καλογεράκης 2004: " Παθητικός Εντοπισμός Υποβρύχιων Παλμικών Πηγών με συστοιχία δύο υδροφώνων", Ακουστική 2004.
 • 57: Ταρουδάκης Μ. , Γ. Τζαγκαράκης 2004: "Χαρακτηρισμός ενός Υποβρύχιου Ακουστικού Σήματος με τη Χρήση της Στατιστικής Κατανομής των συντελεστών του Μετασχηματισμού Κυματιδίων", Ακουστική 2004..
 • 58: Χρυσουλάκης Ν. , Γ. Καμαριανάκης, Γ. Φαρσάρη, Μ. Διαμαντάκης, Π. Πραστάκος, 2004: "Εκτίμηση Εξισώσεων Αστικής Ανάπτυξης και καθορισμός Δεικτών Αειφορίας σε περιβάλλον ΓΣΠ με χρήση Δορυφορικών και Κοινωνικοοικονομικών δεδομένων". Στο CD-ROM Πρακτικών του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas GI), Αθήνα..
2003
 • 1: Akrivis G. D. , V.A Dougalis, O. A. Karakashian and W.R. McKinney " Numerical approximation of blow-up of radially symmetric solutions of the nonlinear Schrödinger equation." SIAM Journal of Scientific Computing Vol. 25 (2003), pp.186-212..
 • 2: Barbatis G. , S. Filippas and A. Tertikas, 2003: "Refined Geometric Lp Hardy inequalities", Communications in Contemporary Mathematics. Vol. 5 No 6, pp. 869-881.
 • 3: Barbatis G. , S. Filippas and A. Tertikas 2003: "Series expansion for Lp Hardy inequalities", Indiana University Mathematics Journal, Vol. 52, No. 1, pp. 171-190..
 • 4: Ben Moussa , G.T Kossioris, 2003: "On the System of Hamilton – Jacobi and Transport Equations Arising in Geometrical Optics", Comm. Partial Differential Equations, Vol 28, No 5-6, pp 1085 -1111.
 • 5: Chrysoulakis, N. and C. Cartalis, 2003: "A new algorithm for the detection of plumes caused by industrial accidents, on the basis of NOAA/AVHRR imagery”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 24, pp. 3353 – 3367..
 • 6: Chrysoulakis, N. and C. Cartalis, 2003: "TAD - a new Satellite Images Analysis Software Tool for the Detection of Major Fires caused by Technological Accidents”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 24, pp. 1259 - 1271..
 • 7: Chrysoulakis, N., Diamandakis, M. and P. Prastacos, 2003: “GIS Integration of ASTER stereo imagery for the support of Watershed Management”. In: Lekkas, T. D. (Ed), Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology, pp. 111 – 118..
 • 8: Chrysoulakis, N., Keramitsoglou, I. and C. Cartalis, 2003: “Hydrologic land cover classification mapping at the local level with the combined use of ASTER multispectral imagery and GPS measurements”. In: Ehlers, M. (Editor), Proceedings of 10th SPIE Internationl Symposium on Remote Sensing: Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology III, Vol. 5239, 2003..
 • 9: Chrysoulakis, N., Spiliotopoulos, M., Domenikiotis, C. and N.R. Dalezios, 2003: “Towards Monitoring of Regional Atmospheric Instability through Modis / Aqua Images”. In: Dalezios, R. N. (Editor), Proceedings of the COST-719 International Symposium on GIS and Remote Sensing: Environmental Applications, held in Volos, Greece,7-9November..
 • 10: Dall'erba S., Kamarianakis Y., Le Gallo J., Plotnikova M. (2003) Les differentiels de productivite regionale dans les pays en transition par rapport a l'Union Europeenne: le cas de la Pologne, de la Hongrie et de la Republique Tcheque, Region et Developpement, n°2003-18, 111-129..
 • 11: Dougalis V. A. , N. A. Kampanis D. A. Mitsoudis, , A finite element method for the approximate solution of acoustic wave propagation problems in a stratified sea environment, Proceedings of the “ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2002” Conference of the Hellenic Institute of Acoustics, Patras University, Greece, 2003, 75-80 (in Greek).
 • 12: Ekaterinaris, J. A., “Aeroacoustic Predictions Using High-Order Shock-Capturing Schemes,” Journal of Computational Aeroacoustics, Vol. 2, No. 2, 2003, pp. 175-192..
 • 13: Farsari Y. and P.Prastacos, 2002. Sustainable Indicators: An Overview. International Conference "Citizens, Sustainable Development, Environment", Foundation for Mediterranean Cooperation, Athens , Greece, April 2002.
 • 14: Filippas S. , G. N. Makrakis 2003: ‘’ Semiclassical Wigner Function and Geometrical Optics’’, Society for Industrial and Applied Mathematics, Vol.1, No4, pp 674-710..
 • 15: Grantyn AA and Moschovakis AK (2003) Structure-Function Relationships in the Superior Colliculus of Higher Mammals, in "The Superior Colliculus: New Approaches to Sensorimotor Integration", W C Hall and AK Moschovakis (eds.), CRC Press LLC, pp.107-145..
 • 16: Gregoriou GG, Savaki HE (2003) When vision guides movement: a functional imaging study of the monkey brain. Neuroimage 19:959-967..  Read copy of the Article.
 • 17: Ha S.-Y , A.E Tzavaras, 2003: " L¹ Stability for the One-Dimensional Broadwell Model of a Discrete Velocity Gas ", Hyperbolic Problems: Theory, Numerics and Applications, T. Hou & E. Tadmor eds, Springer N.Y, pp. 205-215..
 • 18: Ha S.-Y , A.E Tzavaras, 2003: "Lyapunov Functionals and L¹- Stability for Discrete Velocity Boltzmann Equations", Comm. Math. Physics, 239, pp. 65-92..
 • 19: Hall WC and Moschovakis AK (2003) The Superior Colliculus: New Approaches to Sensorimotor Integration. CRC Press LLC..  Read copy of the Article.
 • 20: Kalligiannaki E. , Th. Katsaounis, G. N. Makrakis 2003: ‘’High Frequency Waves Near Cusp Caustics’’, Quarterly of Applied Mathematics, Volume LXI, No 1, pp 111-129..
 • 21: Kamarianakis Y. and Prastacos P. (2003) Forecasting Traffic Flow Conditions in an Urban Network: Comparison of Multivariate and Univariate Approaches, Transportation Research Record-Journal of the Transportation Research Board, No. 1857, 74-84..
 • 22: Kampanis N. A. , E. T. Flouri, 2003: "A GIS interfaced numerical model for the simulation of sound propagation in the atmosphere over irregular terrain", Systems Analysis Modelling Simulation 43, No 9, 1199-1212..
 • 23: Kotzinos, D. and N. Chrysoulakis, 2003: “Design of GIS Web Services for environmental monitoring: using satellite imaging to calculate vegetation indices”. In: Dalezios, R. N. (Editor), Proceedings of the COST-719 International Symposium on GIS and Remote Sensing: Environmental Applications, held in Volos, Greece, 7 - 9 November..
 • 24: Makridakis, Charalambos 2003; Perthame, Benoît Sharp 2003: ‘’CFL, discrete kinetic formulation, and entropic schemes for scalar conservation laws’’. SIAM J. Numer. Anal. 41, no. 3, pp 1032--1051.
 • 25: Makridakis, Charalambos; Nochetto, Ricardo H. 2003: ‘’Elliptic reconstruction and a posteriori error estimates for parabolic problems.’’ SIAM J. Numer. Anal. 41 , no. 4, pp 1585--1594 ..
 • 26: Makridakis, Charalambos; Perthame, Benoît 2003: ‘’Optimal rate of convergence for anisotropic vanishing viscosity limit of a scalar balance law’’. SIAM J. Math. Anal. 34 , no. 6, pp 1300--1307.
 • 27: Papadakis P.J., Bjørnø L, Sessarego J-P. and Taroudakis M.I., 2003: "A non-linear inversion method for recovering the properties of a multi-layered elastic bottom" Acta Acustica united with ACUSTICA, Vol 89, pp 614-624 ..
 • 28: Raos V, Franchi G, Gallese V, Fogassi L (2003) Somatotopic organization of the lateral part of area F2 (dorsal premotor cortex) of the macaque monkey. J Neurophysiol 89:1503-1518..  Read copy of the Article.
 • 29: Skarsoulis E.K. , 2003: " Waveform Perturbation of Tomographic Receptions Due to Sound-Speed Variations ", Acta Acustica United with Acustica, Vol.89, pp 789-798..
 • 30: Taroudakis M and Makrakis G. 2003 “A study of the eigenvalues of the “Depth Problem” in Shallow water acoustic propagation modeling over an elastic halfspace” Proceeidings of the 10th International Congress on Sound and Vibration. pp 2547-2553.
 • 31: Tzavaras A.E. , 2003: "Derivation of Fluid Equations for Kinetic Models with the Conserved Quantity", Proceedings of the International Conference on Mathematical Analysis, National Technical University of Athens, Athens Greece 2003, pp. 1-13.
 • 32: Tzavaras A.E. , 2003: "The Riemann Function, Singular Entropies, and the Structure of Oscillations in Systems of Two Conservation Laws", Arc. Rational. Mech.Anal,pp.119-145.
 • 33:  Chatzipantelidis, P.; Makridakis, Ch.; Plexousakis, M. 2003: ‘’A-posteriori error estimates for a finite volume method for the Stokes problem in two dimensions’’. Appl. Numer. Math. 46 , no. 1, pp 45--58..
2002
 • 1: Athanassoulis G. A. , K. A. Belibassakis, V.A Dougalis, N. A. Kampanis and D. A. Mitsoudis 2002: " Simulation of underwater sound propagation in a general stratified environment by a coupled mode and a finite element method ", in the Proceedings of the Forum Acusticum Sevilla 2002 Conference, ed. by A. Calvo-Manzano et al., special issue of Revista de Acustica, vol. 33 (2002).
 • 2: Castro, B. M., Ekaterinaris J. A., and Platzer, M. F 2002: "Navier-Stokes Analysis of Wind-Tunnel Interference on Transonic Airfoil Flutter", AIAA Journal, Vol. 40, No. 7, pp. 1269-1276..
 • 3: Chrysoulakis, N. and C. Cartalis, 2002: "Improving the estimation of land surface temperature for the region of Greece: adjustment of a split window algorithm to account for the distribution of precipitable water”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 23, pp. 871 - 880..
 • 4: Chrysoulakis, N. and C. Cartalis, 2002: "Thermal detection of plumes produced by industrial accidents in urban areas based on the presence of the heat island”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 23, pp. 2909 - 2916..
 • 5: Chrysoulakis, N., 2002: "Energy in the Urban Environment: Use of Terra/ASTER imagery as a tool in Urban Planning”, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Vol. 30, pp. 245 - 254..
 • 6: Chrysoulakis, N., 2003: "Estimation of the all-wave Urban Surface Radiation Balance by use of Terra/ASTER multispectral imagery and in-situ spatial data ”, Journal of Geophysical Research, 108, D18, 4582 (DOI: 10.1029 /2003JD003396)..
 • 7: Chrysoulakis, N., 2003: “Integration of Earth Observation and in-situ Spatial Data for the development of a Decision Support Tool for Technological Risk Management”. In: Ehlers, M. (Editor), Proceedings of 9th SPIE International Symposium on Remote Sensing: Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology II. Vol. 4886, pp. 448 – 458..
 • 8: Chrysoulakis, N., 2003: “JPLUME - a Satellite Images Analysis Software Tool for the Detection and Monitoring of Plumes caused by Major Technological Accidents”. In: Schimak G.P., Swayne D. A., Quinn N.W.T. and R. Denzer (Eds), Proceedings of Environmental Software Systems (Vol.5: Environmental Knowledge and Information Systems). Vol. 5, pp. 87 – 100..
 • 9: Chrysoulakis, N., and P. Prastacos, 2002: “Development of a Decision Support System for Technological Risk Management with the combined use of Remote Sensing and GIS”. In: Pillmann, W. and Tochtermann, K. (Eds), Proceedings of 16th International Conference: Informatics for Environmental Protection - Environmental Communication in the Information Society, Vienna University of Technology, Vol. 2, pp. 214 – 217..
 • 10: Ekaterinaris J. A., 2002: "Numerical Investigations of Dynamic Stall Active Control for Incompressible and Compressible Flows", Journal of Aircraft, Vol. 39, No. 1,, pp. 71-78..
 • 11: Farsari Y. and P.Prastacos (2002) "GIS Contribution for the Evaluation and Planning of Tourism: A Sustainable Tourism Perspective". Paper presented at the Scientific Meeting "Social practices and Spatial Information: European and Greek Experiences in GIS", organized by Aristotelian Universityof Thessaloniki and Hellas GIS, Thessaloniki, July  2002..
 • 12: Filippas S. , A. Tertikas, 2002 "Optimizing Improved Hardy Inequalities", Journal of Functional. Analysis, Vo. 192, 1, pp. 186--233..
 • 13: Flouri E. , J. A Ekaterinaris, J. S Papadakis, "High Order Accurate Numerical Schemes for the Parabolic Equation in Complex Domains", Proceedings of the 17th International Congress on Acoustics,  Rome, 2-7 Sept. 2001..
 • 14: Frantzis, A., Goold, J.C., Skarsoulis, E.K., Taroudakis M.I. and Kandia V 2002: "Clicks from Cuvier’s Beaked Whales, Ziphius cavirostris" Journal of the Acoustical Society of America Vol. 112, pp 34-37..
 • 15: Grantyn A, Brandi AM, Dubayle D, Graf W, Ugolini G, Hadjidimitrakis K, Moschovakis A (2002) Density gradients of trans-synaptically labeled collicular neurons after injections of rabies virus in the lateral rectus muscle of the rhesus monkey. J Comp Neurol 451:346-361..  Read copy of the Article.
 • 16: Hwang S. , A.E. Tzavaras, 2002: " Kinetic Decomposition of Approximate Solutions to Conservation Laws: Application to Relaxation and Diffusion-Dispersion Approximations", Comm Partial Differential Equations, Vol. 27, pp. 1229-1254.
 • 17: Kamarianakis Y. and P. Prastacos, 2002. Development of traffic flow models using space time models. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek)..
 • 18: Kampanis N. A. , 2002: "Numerical simulation of low-frequency aeroacoustics over irregular terrain using a finite element discretization of the parabolic equation", Journal of Computational Acoustics Vol. 10, No 1, pp. 97-112.
 • 19: Mitsoudis D. A. , N. A. Kampanis, V.A Dougalis, 2002: "A finite element method for the Helmholtz equation in axially symmetric problems of underwater acoustics: Error estimates and numerical experiments", in HERCMA 2001, Proceedings of the 5th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications, ed. by E. Lipitakis, Athens 2002, vol. 2, pp. 530-533..
 • 20: Papadakis P.J, Mizeraki H. "Reflection of acoustic waves from a two layered sea floor with oblique interface", Proceedings of the Sixth European Conference on Underwater Acoustics, edited by A. Stepnowski, pp. 31-36, 2002.
 • 21: Pappas V. , B. Kotzamanis, P. Prastacos, A. Tsatsaris and G. Sidiropoulos, 2002. Digital web atlas of Greece. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek)..
 • 22: Prastacos P. , V. Prinet and P. Houdry, 2002. ANFAS, A decision support system for river floods. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek)..
 • 23: Prastacos P. 2002: "ANFAS: A Decision Support System for Simulating River Floods" Environmental Communication in the Information Society (eds) W. Pillmann, K. Tochtermann, EnviroInfo Vienna 2002..
 • 24: Skarsoulis E. K. , 2002: " Matched- Peak inversion in Ocean Acoustic Travel-Time Tomography", Hellenic Institute of Acoustics (HELINA), Acoustics 2002 Patras,Greece, pp.131-136.
 • 25: Sklavos SG, Moschovakis AK (2002) Neural network simulations of the primate oculomotor system IV. A distributed bilateral stochastic model of the neural integrator of the vertical saccadic system. Biol Cybern 86:97-109..  Read copy of the Article.
 • 26: Spanaki M. , D. Kotzinos, P. Prastacos and L. Tsoulos, 2002. Use of GML for applications of GIS on the web. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek)..
 • 27: Taroudakis M.I and Tzagkarakis G. 2002 "On the use of the reassigned wavelet transform for acoustic mode identification in shallow water", Proceedings of the Conference Acoustics 2002 Hellenic Institute of Acoustics (HELINA) pp 119-124.
 • 28: Taroudakis M.I, 2002: " Ocean Acoustic Tomography ", Lecture Notes of the Tutorial Course For Young Acousticians from European Countries, Gdansk, Poland, pp. 77-95.
 • 29: Taroudakis M.I, Makrakis G, Kassetas C., 2002: "The Eigenvalues of the Depth Problem in Acoustic Transmissions in a Shallow Waveguide over an Elastic Bottom", Proceedings of the Conference Acoustics 2002 Hellenic Institute of Acoustics (HELINA) pp 87-92.
 • 30: Vazouras C. , G. Kogxylakis and P. Prastacos, 2002. Health Map: A GIS system for monitoring public health and decision making. CD ROM Proceedings of Second Hellenic Conference of GIS applications held in Athens, February 28-March 1, 2002, HellasGIS, (in Greek)..
 • 31: Παπαδάκης Παναγιώτης. Ανάκλαση Ακουστικών Κυμάτων Από Θαλάσσιο Πυθμένα Δύο Στρωμάτων Με Επικλινή Διεπιφάνεια Ακουστική 2002, Πάτρα.
2001
 • 1: Gregoriou GG, Savaki HE (2001) The intraparietal cortex: subregions involved in fixation, saccades, and in the visual and somatosensory guidance of reaching. J Cereb Blood Flow Metab 21:671-682..  Read copy of the Article.
 • 2: Moschovakis AK, Gregoriou GG, Savaki HE (2001) Functional imaging of the primate superior colliculus during saccades to visual targets. Nat Neurosci 4:1026-1031..  Read copy of the Article.